Wieści Polickie


V Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności w Policach. W czwarTEK

      tek v uczestnicyOsiem teatral­nych zespo­łów ama­tor­skich z Pol­ski i z Nie­miec przy­je­chało do Polic na cztery dni aby wspól­nie two­rzyć teatr – bar­dzo róż­no­rodny i zaan­ga­żo­wany… Festi­wal w Poli­cach odbył się już po raz piąty i pole­gał na reali­za­cji arty­stycz­nych warsz­ta­tów, blo­ków dys­ku­syj­nych, poka­zach spek­ta­kli kon­kur­so­wych oraz poka­zach gości Festi­walu. Swoją obec­ność zazna­czyło także festi­wa­lowe jury — akto­rzy: Woj­ciech Wysocki, Paweł Niczew­ski, Prze­my­sław Walich.

Plażowanie w rytmie latino

2plakat_osir_latino_a3Ośro­dek Sportu i Rekre­acji w Poli­cach zapra­sza wszyst­kich chęt­nych do wzię­cia udziału w ple­ne­ro­wej impre­zie pn. “Pla­żo­wa­nie w ryt­mie latino”. Event odbę­dzie się 12 lipca br. na plaży w malow­ni­czej Trze­bieży (miej­sco­wość odda­lona o ok. 30 km od Szcze­cina). Celem zabawy jest pro­mo­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej poprzez taniec. Pra­gniemy  zachę­cić do pozna­nia pod­sta­wo­wych kro­ków salsy, a także spa­lić kalo­rie ćwi­cząc wspól­nie zumbę. A to wszystko w nie­po­wta­rzal­nej sce­ne­rii — zatań­czymy na pły­wa­ją­cych pomo­stach. Ponadto dla wszyst­kich chęt­nych szkół i klu­bów orga­ni­za­tor przy­go­tuje miej­sca wysta­wien­ni­cze, które pomogą zapre­zen­to­wać i wypro­mo­wać Pań­stwa orga­ni­za­cję.  Aby dołą­czyć do naszej ini­cja­tywy należy wypeł­nić załą­czony for­mu­larz zgło­sze­niowy (do pobra­nia w wer­sji elek­tro­nicz­nej znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej: www.osirpolice.pl 

Wzmocniony Chemik Police gotowy na Ligę Mistrzyń

Prezentacja_Chemika_Police_1.jpg W zespole mistrzyń Pol­ski z Polic już wszystko jasne. Pod­czas spe­cjal­nej pre­zen­ta­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej w Kra­ko­wie przed meczem Ligi Świa­to­wej Pol­ska – USA przed­sta­wiono nowe zawod­niczki oraz part­ne­rów zespołu. W Che­miku Police zagrają repre­zen­ta­cyjne roz­gry­wa­jące Joanna Wołosz i Iza­bela Beł­cik, libero Pau­lina Maj-Erwardt, repre­zen­tantka Czech Helena Havel­kova oraz rewe­la­cyjna kolum­bij­ska ata­ku­jąca Made­laynne Mon­taño. Do grona part­ne­rów klubu dołą­czyły Pol­skie Gór­nic­two Naf­towe i Gazow­nic­two oraz Energopol-Szczecin.

Fałszywy doręczyciel

doreczyciel32-letni pra­cow­nik jed­nej z firm kurier­skich usły­szał pra­wie 200 zarzu­tów za pod­pi­sy­wa­nie się na zwrot­kach i nie­do­rę­cza­nie prze­sy­łek adre­sa­tom. Listy, które wyka­zy­wał przed prze­ło­żo­nymi jako dorę­czone cho­wał w swoim miesz­ka­niu za łóżko… W Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach zakoń­czyło się docho­dze­nie prze­ciwko 32-letniemu miesz­kań­cowi Polic podej­rza­nemu m.in. o pod­ra­bia­nie pod­pi­sów. Męż­czy­zna ten zatrud­niony był przez firmę kurier­ską na sta­no­wi­sku dorę­czy­ciela. Z uwagi, jak wyja­śnił, na zbyt­nie obło­że­nie pracą, prze­syłki, które powi­nien dostar­czyć adre­sa­tom tra­fiały na przy­sło­wiowy Ber­dy­czów. Żeby jed­nak dobrze wypaść w sta­ty­sty­kach dorę­czeń, zwrotne potwier­dze­nia odbioru pod­pi­sy­wał imie­niem i nazwi­skiem adresata.

Kino pod chmurką z Gminą Police i Bankiem BGŻ BNP Paribas

pariba_plakatW naj­bliż­szą sobotę 4 lipca Bank BGŻ BNP Pari­bas oraz Gmina Police zapra­szają na kino pod chmurką. O 13 otwar­cia dokona Bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun. Wyda­rze­nie odbę­dzie się na placu naprze­ciwko C.H.U. Kinga w pobliżu deptaka.

Przebudowa ulicy Reja– utrudnienia w ruchu

roboty drogoweGmina Police roz­po­czyna inwe­sty­cję pn. PRZEBUDOWA ULICY MIKOŁAJA REJA W POLICACH. Prze­bu­dowa obej­muje wymianę kon­struk­cji i nawierzchni jezdni, budowę chod­ni­ków oraz remont ist­nie­ją­cych zjaz­dów do pose­sji. Z dniem 03.07.2015 r. wyko­nawca robót pla­nuje wpro­wa­dze­nie tym­cza­so­wej orga­ni­za­cji ruchu na czas reali­za­cji robót zwią­za­nych z prze­bu­dową ulicy. Prace pro­wa­dzone będą eta­pami z zapew­nie­niem, w miarę moż­li­wo­ści, dojaz­dów do pose­sji. W przy­padku robót dot. zjaz­dów do pose­sji, wła­ści­ciele zostaną uprze­dze­nio utrud­nie­niach. Pla­no­wany ter­min zakoń­cze­nia inwe­sty­cji – paź­dzier­nik 2015 r.

Bur­mistrz Polic prze­pra­sza miesz­kań­ców za powstałe utrud­nie­nia i prosi o wyrozumiałość.

Głosuj na Police! Akcja Gminy i firmy Krystian

duluxRuszyła kolejna akcja firmy Dulux. Gmina Police wraz ze skle­pem Kry­stian zapra­szają do gło­so­wa­nia pod adre­sem https://www.facebook.com/DuluxLetsColo…/app_1420145704958680 Wystar­czy na mapie zazna­czyć Police i klik­nąć na Gło­suj! Jeśli zbie­rzemy wystar­cza­jącą liczbę gło­sów wyda­rze­nie odbę­dzie się wła­śnie w naszym mie­ście — jak wyglą­dało gdzie indziej i na czym polega możemy zoba­czyć tutaj:
https://www.facebook.com/DuluxLetsColourPolska/timeline

Każdy chętny będzie mógł poma­lo­wać dostar­czo­nymi far­bami wyzna­czony do tego celu budy­nek w naszym mie­ście. Zachę­camy do głosowania.

Skrzydła sukcesu w Karczmie Jana

karczma jpg.Mądrzy ludzie współ­pra­cują, pozo­stali kon­ku­rują” — to hasło przy­świeca cyklowi kon­fe­ren­cji pod nazwą Skrzy­dła Suk­cesu, orga­ni­zo­wa­nych dla przed­się­bior­czych osób. Jedno z takich spo­tkań odbyło się 1 lipca br. w Karcz­mie Jana w Sie­dli­cach. Orga­ni­za­to­rem była Mał­go­rzata Sochacka-Kosiło repre­zen­tu­jąca Arenę Biz­nesu. — Kon­fe­ren­cję wyróż­nia przede wszyst­kim networ­king, czyli bez­po­średni spo­sób nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów biz­ne­so­wych– mówi Mał­go­rzata Sochacka. — Już od momentu przyj­ścia każdy uczest­nik poznaje nowych ludzi i może im opo­wie­dzieć o swo­jej dzia­łal­no­ści, zna­leźć wśród nich nowych part­ne­rów biz­ne­so­wych, klien­tów czy współ­pra­cow­ni­ków. Nato­miast w ramach tzw. Loży Biz­nesu — sto­iska wysta­wo­wego mają szansę zapre­zen­to­wać się firmy, które swoją dzia­łal­no­ścią wspie­rają małych i śred­nich przed­się­bior­ców oraz chcą pro­mo­wać z nami swoją markę. — dodała. Celem DSC00310kon­fe­ren­cji jest nawią­zy­wa­nie nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych, pro­mo­cja firm, edu­ka­cja w zakre­sie tema­tów istot­nych w biz­ne­sie oraz kre­owa­nie śro­do­wi­ska ludzi aktyw­nie dzia­ła­ją­cych i współ­pra­cu­ją­cych ze sobą.  Ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­to­rów prze­ro­sła zna­ko­mita fre­kwen­cja  i ogromne zain­te­re­so­wa­nie lokal­nych przed­się­bior­ców spo­tka­niem. W Poli­cach  rok rocz­nie orga­ni­za­wane są targi gospo­dar­cze, któ­rych rosnące powo­dze­nie wska­zuje na koniecz­ność zbli­że­nia śro­do­wisk biz­ne­so­wych  i wspól­nej plat­formy do roz­wi­ja­nia poten­cjału gospo­dar­czego.
Część edu­ka­cyjną spo­tka­nia wypeł­nili pre­le­gen­cji, m.in. Kon­rad Demb­czyń­ski  w wykła­dzie „Jak prze­zwy­cię­żać porażki i speł­niać marze­nia — biz­nes bez ogra­ni­czeń”, Ryszard Józef­czyk — „Nano­tech­no­lo­gia i Foto­te­ra­pia jako medy­cyna przy­szło­ści”, Ody­se­usz  Kara­lis — „Nowo­cze­sna forma
IMG_0284pro­wa­dze­nia spółki”, Iza­bela Gmi­tro­wicz — „Jak połą­czyć pasję z biz­ne­sem”,  czy Tomasz Zie­liń­ski „Jak sprze­da­wać wię­cej”. Rolę „Gwiazdy Biz­nesu” peł­niła prof. Ewa Sta­chow­ska.
Wyda­rze­nie objął patro­na­tem bur­mistrz Polic Wła­dy­slaw Dia­kun, który wraz z prze­wod­ni­czą­cym Rady Miej­skiej w Poli­cach Witol­dem Kró­lem był jed­nym z gości konferencji.

Policja przyszłości

    Policja-przyszłościSto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów i Dzien­ni­ka­rzy Radio­wych wspól­nie z Wydzia­łem Pro­fi­lak­tyki Biura Pre­wen­cji i Ruchu Dro­go­wego KGP reali­zują kon­kurs plastyczno-literacki pt.”Policja przy­szło­ści”. Przed­się­wzię­cie adre­so­wane jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gimnazjów.

Zada­niem uczest­nika kon­kursu jest wyko­na­nie pracy pla­stycz­nej lub lite­rac­kiej obra­zu­ją­cej pol­ską Poli­cję przy­szło­ści. Przed­mio­tem pro­jektu są wyobra­że­nia dzieci i mło­dzieży na temat tego jakie zada­nia, umun­du­ro­wa­nie i wypo­sa­że­nie mogłaby mieć Poli­cja XXII wieku. Zgło­sze­nie do kon­kursu jest rów­no­znaczne z udzie­le­niem zgody na nie­od­płatne wyko­rzy­sta­nie pracy w publi­ka­cjach, na stro­nach inter­ne­to­wych oraz w innych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych Policji.

Nasze siatkarki w srebrze

  Pol­skie siat­karki zdo­były srebrny medal Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. To wielki suk­ces naszej repre­zen­ta­cji po dłu­gich latach chu­dych, pozba­wio­nych spek­ta­ku­lar­nych wyni­ków na mię­dzy­na­ro­do­wej are­nie. Złoty medal był dzi­siaj poza zasię­giem pod­opiecz­nych tre­nera Jacka Nawroc­kiego, bo nie­wąt­pli­wie miały naj­słab­szy dzień w całym tur­nieju. Za to ich rywalki w wiel­kim finale, Tur­czynki, zagrały nie­mal bez­błęd­nie i zasłu­że­nie wygrały. Trze­cie miej­sce i brą­zowe medale wywal­czyły Serbki.

Tur­cja – Pol­ska 3:0 (25:11, 25:19, 25:13)

Tur­cja: Ayde­mir – 2, Ozsoy — 11 , Babat — 4, Uslu­peh­li­van – 18, Onal Pasa­lio­glu — 8 Akman — 12, oraz Kara­dayi (l), Cansu.

Pol­ska: Wer­bliń­ska — 5, Bednarek-Kasza — 2, Zaro­śliń­ska — 14 , Skowrońska-Dolata — 11, Pycia – 4, Wołosz — 1, oraz Duraj­czyk (l), Sawicka (l), Beł­cik — 1, Kur­ni­kow­ska, Tokarska.

Absolutorium dla burmistrza

DSC00253Ostat­nia sesja Rady Miej­skiej w Poli­cach miała wyjąt­kowy cha­rak­ter. Cho­dziło o abso­lu­to­rium dla bur­mi­strza. Taka jest pro­ce­dura kwi­tu­jąca zakoń­czony rok. Regio­nalna Izba Obra­chun­kowa nie wnio­sła zastrze­żeń do spra­woz­da­nia finan­so­wego doty­czą­cego wyko­na­nia budżetu za rok 2014. Bur­mistrz Dia­kun po raz 24 otrzy­mał abso­lu­to­rium. Witold Król zauwa­żył, że do srebr­nego jubi­le­uszu bra­kuje tylko jed­nego takiego wer­dyktu RIO. Bur­mistrz podzię­ko­wał wszyst­kim za  wyrazy uzna­nia jakim jest dla niego udzie­le­nie abso­lu­to­rium przez Radę Miej­ską. Zazna­czył przy tym, że więk­szość inwe­sty­cji została wyko­nana ze środ­ków wła­snych. Tym samym gmina nie popa­dła w spi­ralę zadłu­że­nia. Wła­dy­sław Dia­kun pod­kre­ślił, że na spo­tka­niu samo­rzą­dow­ców we Wro­cła­wiu roz­ma­wiano na temat pro­ble­mów w róż­nych rejo­nach kraju. Wiele samo­rzą­dów boryka się z pro­ble­mami finan­so­wymi. — Gmina Police na tym tle wygląda bar­dzo dobrze — zaznaczył.

Policjanci i maluchy

  policja997Mie­rzyń­ski komi­sa­riat poli­cji stoi otwo­rem przed milu­siń­skimi, któ­rych cie­kawi świat pracy w poli­cji. W mija­ją­cym tygo­dniu tam­tejsi poli­cjanci byli orga­ni­za­to­rami edu­ka­cyj­nego spo­tka­nia dla przed­szko­la­ków z przed­szkola w Mie­rzy­nie. Sie­dzibę Komi­sa­riatu Poli­cji w Mie­rzy­nie odwie­dziły dwie grupy przed­szko­la­ków. Była to dla nich praw­dziwa frajda ale i  lek­cja o bezpieczeństwie.

Policja w akcji.Karty rowerowe dla uczniów w Tanowie

PPPPP 001   W środę Szkoła Pod­sta­wowa im. Jerzego Noskie­wi­cza w Tano­wie obcho­dziła swoje święto. Jed­nym z zapro­szo­nych na uro­czy­sty apel gości  była także policka poli­cja. Pre­tek­stem ku temu był m.in.niedawny egza­min uczniów na kartę rowe­rową, w któ­rym także na zapro­sze­nie szkoły uczest­ni­czy­li­śmy. Na apelu przed­sta­wi­cielka polic­kich funk­cjo­na­riu­szy wrę­czała dzie­ciom karty rowerowe.

Czas na Trzebież

1_plakat_b2

Siatkówka:Polki w finale — 3:2 z Serbią

Pol­skie siat­karki w finale Igrzysk Europejskich!

Repre­zen­ta­cja Pol­ski siat­ka­rek znowu, do czego zdą­żyła już przy­zwy­czaić kibi­ców, roze­grała pię­cio­se­towy bój w tur­nieju Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. Tym razem z Ser­bią w pół­fi­nale imprezy. Nasze panie po nie­zwy­kle zacię­tym i pasjo­nu­ją­cym poje­dynku miały wszel­kie powody, by cie­szyć się z suk­cesu. Mają już w kie­szeni srebrny medal. W sobotę, o godz. 13, zagrają o złoto.

Pol­ska – Ser­bia (25:23, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12)