Wieści Polickie


Rozmowa z nowym zastępcą burmistrza Maciejem Greinertem

Nowy numer Wieści Polickich

okladka361361 wyda­nie dwu­ty­go­dnika Wie­ści Polic­kie. W nume­rze m.in.

- rela­cja z sesji Rady Powiatu Polickiego,

- mło­dzież w pro­jek­tach: polsko-ukraińskim i polsko-łotewskim

- nowo­ści w kulturze

–rela­cje sportowe

- kro­nika policyjna

Zapra­szamy do lektury!

MACIEJ GREINERTNOWY DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA POLIC

Greinert             Maciej Gre­inert został dru­gim zastępcą bur­mi­strza Polic, Wła­dy­sława Dia­kuna. Funk­cję tę objął z dniem 1 marca 2015 roku. W Urzę­dzie Miej­skim w Poli­cach będzie nad­zo­ro­wał wydziały: Spraw Oby­wa­tel­skich, Oświaty, Kul­tury i Sportu, Ochrony Śro­do­wi­ska, Gospo­darki Odpa­dami,  Urba­ni­styki i Archi­tek­tury, Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej. Wcze­śniej, do 28 lutego br. , przez 27 lat (od 1988 roku) pra­co­wał w Zakła­dzie Bieli Tyta­no­wej Zakła­dów Che­micz­nych „Police”, (obec­nie: Grupa Azoty Zakłady Che­miczne „Police” SA). Z dotych­cza­so­wym pra­co­dawcą roz­wią­zał umowę na zasa­dzie poro­zu­mie­nia stron.

BUDŻET OBYWATELSKI W POLICACH

     Dziś, to jest 2 marca 2015 roku, w gmi­nie Police roz­po­czy­nają się kon­sul­ta­cje spo­łeczne doty­czące budżetu oby­wa­tel­skiego. Gmina prze­zna­czyła do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców jeden milion zło­tych z budżetu na 2016 rok. Roz­po­częła  się także akcja infor­ma­cyjna: powstała spe­cjalna strona inter­ne­towa www.bo.police.pl, gdzie można zna­leźć wszyst­kie nie­zbędne infor­ma­cje. Wydana została gazetka, a także pla­katy i ulotki. Na stro­nie inter­ne­to­wej jest

Mobilny system informacji

Gmina Police uru­cho­miła mobilny sys­tem infor­ma­cji, który pozwala na bez­płatne otrzy­my­wa­nie wia­do­mo­ści na tele­fon komór­kowy. Wysy­łane wia­do­mo­ści doty­czą róż­nych zagro­żeń, utrud­nień, awa­rii, imprez kul­tu­ral­nych i spor­to­wych oraz innych waż­nych wyda­rzeń na tere­nie mia­sta i gminy.

DOBA UHONOROWANY PRZEZ  SWARZĘD

11Swa­rzędz to rodzinne mia­sto Alek­san­dra Doby. Tam się uro­dził i tam spę­dził dzie­ciń­stwo. W latach 70-tych wyje­chał do Polic i tu mieszka do dziś. Za swoje wybitne, podróż­ni­cze suk­cesy (m.in. prze­pły­nię­cie Atlan­tyku w kajaku) otrzy­mał tytuł Hono­ro­wego Oby­wa­tela Gminy Police. Teraz – otrzy­mał także tytuł Hono­ro­wego Oby­wa­tela Mia­sta i Gminy Swa­rzędz. Radni pod­jęli taką decy­zję jed­no­gło­śnie, pod­czas sesji, która odbyła się 24 lutego 2015 r. Uro­czy­stość wrę­cze­nia aktu nada­nia, a także odsło­nię­cie tablicy pamiąt­ko­wej na ścia­nie domu, w któ­rym miesz­kał Alek­san­der Doba, odbę­dzie się 19 marca 2015 r.

Chemik Police vs Pałac Bydgoszcz 3:0

     Mecz układa się od początku po myśli poli­cza­nek. 1 . set wygrany do 14 . Drugi 25:18. Na boisku kró­luje Iza­bela Kowa­lińka.  W 3 secie na boisku poja­wia się Mał­go­rzata Glinka-Mogentale. Zawod­niczki Pałacu cie­szą się z każ­dej uda­nej akcji. Mają trudne zda­nie sta­ra­jąc dorów­nać dziew­czy­nom z Polic Na 2 prze­rwie tech­nicz­nej pro­wa­dze­nie poli­cza­nek 16:8. Po chwili jest już 20:11,a więc koń­cówka. Set zakoń­czony zwy­cię­stwem do 15 To ostatni mecz fazy podstawowej.Chemik jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem przed fazą play off .
DSC09526
          DSC09527

V sesja Rady Powiatu w Policach 27.02.2015r.- bezpośrednia relacja

DSC09522Gośćmi na sesji są: wójt gminy Dobra Teresa Dera oraz komen­danci: straży pożar­nej i poli­cji. Prze­wod­ni­czący rady roz­po­czął obrady od poin­for­mo­wa­nia zebra­nych o śmierci Jerzego Regul­skiego– doradcy spo­łecz­nego Pre­zy­denta RP ds. samo­rządu, eks­perta z zakresu samo­rządu tery­to­rial­nego, sena­tora I kaden­cji, Kawa­lera Orderu Orła Bia­łego.

Debata o cyberprzestępczości – podsumowanie

debatra425 lutego w Zespole Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza przy ul. Sie­dlec­kiej 6 w Poli­cach funk­cjo­na­riu­sze  z Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach prze­pro­wa­dzili debatę spo­łecz­no­ściową na temat cyber­prze­stęp­czo­ści.  Temat spo­tkał się z dużym zain­te­re­so­wa­niem szcze­gól­nie osób mło­dych. Pro­wa­dzący debatę funk­cjo­na­riusz KPP Police, mający wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu postę­po­wań przy­go­to­waw­czych dot.przestępczości inter­ne­to­wej, wyja­śnił zawi­ło­ści prawa w tym temacie,

Nie strzelajcie”- teledysk młodych

Zapra­szamy do obej­rze­nia klipu do utworu “Nie strze­laj­cie”, nagra­nego przez uczest­ni­ków pol­sko — ukra­iń­skiego spo­tka­nia mło­dzieży w Zako­pa­nem. Czym jest dzi­siaj wol­ność? Gdzie są nasze gra­nice i kto nam je wyzna­cza? Jak prze­ży­wamy pra­gnie­nie wol­no­ści? Czy ma ono wymiar oso­bi­sty czy spo­łeczny? I co dla tej wol­no­ści jeste­śmy gotowi poświę­cić?  Na te pyta­nia pró­bo­wali odpo­wie­dzieć uczest­nicy pol­sko — ukra­iń­skiego spo­tka­nia mło­dzieży “Prze­strzeń WOLNOŚCI”, które odbyło się w lutym 2015 r. w Zako­pa­nem. Pod­czas warsz­ta­tów arty­stycz­nych teatral­nych wspól­nie pra­co­wali pod­opieczni i wolon­ta­riu­sze Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wycho­waw­czego w Trze­bieży two­rzący grupę Art­Crew, ucznio­wie Spe­cjal­nego Ośrodka Szkolno — Wycho­waw­czego nr 1 dla dzieci nie­peł­no­spraw­nych ruchowo w Poli­cach, mło­dzież z Trze­bieży two­rząca zespół muzyczny NOName oraz grupa stu­den­tów z Ode­ssy zwią­zana z dzia­ła­ją­cym tam Sale­zjań­skim Cen­trum Mło­dzie­żo­wym. Jed­nym z efek­tów tej współ­pracy jest pio­senka „Nie strze­laj­cie” nagrana w Zako­pa­nem i nakrę­cony tam tele­dysk, który pre­zen­tu­jemy niżej.

Kon­takt: tel. 536 700 501, gincol@wp.pl

 

Wraca na trasę Szczecin-Police linia pospieszna F

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      Na wnio­sek Gminy Police, od 2.03.2015 r. do czasu wpro­wa­dze­nia sta­łej orga­ni­za­cji ruchu na ul. Gdań­skiej, ul. Ener­ge­ty­ków, Moście Pio­nie­rów Mia­sta Szcze­cina i ul. Han­ga­ro­wej nastą­pią zmiany w kur­so­wa­niu linii A. Wszyst­kie kursy linii A/ABIS wyko­ny­wane będą na tra­sie Osie­dle Bukowe – Plac Rodła, z ozna­ko­wa­niem linii A. Czę­sto­tli­wość

Policja z wizytą w szkole podstawowej

policja

    Z uwagi na wszech­obec­ność Inter­netu w życiu każ­dego czło­wieka, funk­cjo­na­riu­sze z Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach spo­tkają się z naj­młod­szymi odbior­cami mediów elek­tro­nicz­nych..  Wczo­raj roz­mowę na ten temat, na zapro­sze­nie wycho­waw­czyni — Pani Danuty Kozub,

Włamywacz zatrzymany z kradzionym skuterem

                                                                                                                                           Wlam

25 letni poli­cza­nin już wkrótce odpo­wie za kil­ka­na­ście prze­stępstw, w wyniku któ­rych straty wynio­sły conajm­niej kilka tysięcy złotych.

W ponie­dzia­łek nad ranem dwaj funk­cjo­na­riu­sze Ogniwa Patro­lowo Inter­wen­cyj­nego Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach patro­lu­jąc ulicę Wró­blew­skiego zauwa­żyli mło­dego męż­czy­znę pcha­ją­cego skuter.

Przestrzeń wolności– zapowiedź wideoklipu

_YX_7844Prze­strzeń wol­no­ści” to tytuł pol­sko – ukra­iń­skiego spo­tka­nia mło­dzieży zakoń­czo­nego przed kil­koma dniami w Zako­pa­nem. W pro­jek­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Aka­de­mię Mło­dzieży udział wzięli pod­opieczni Spe­cjal­nego Ośrodka  Szkolno – Wycho­waw­czego nr 1 w Poli­cach, Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wycho­waw­czego w Trze­bieży, zespołu muzycz­nego NOName z Trzebieży.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Policach.

W dniach 23–27 lutego br. po raz pierw­szy obcho­dzimy Tydzień Pomocy Ofia­rom Prze­stępstw w naszym Centrum.

Idea obcho­dów „Tygo­dnia Pomocy Ofia­rom Prze­stępstw” zro­dziła się w  roku 2000 w Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści. Ini­cja­tywa ta miała na celu zwró­ce­nie szcze­gól­nej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzyw­dzo­nych prze­stęp­stwem i jest zwią­zana z obcho­dzo­nym w dniu 22 lutego Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Ofiar Przestępstw.