Wieści Polickie


Zapraszamy na targi w Poznaniu China Show 2015– Wiele korzyści! Przejazd i wyżywienie bezpłatnie!

china-300Zapra­szamy do pre­akre­dy­ta­cji: http://wiescipolickie.szef.co/formularze/akredytacja/

Wię­cej infor­ma­cji po klik­nię­ciu banera z pra­wej strony oraz na http://homelife.com.pl  (tel. 509609170)

Bajkowe Przedszkole nr 8– gościem polickich policjantów. 

    IMG_0624 Policcy poli­cjanci byli w tym tygo­dniu gospo­da­rzami dwóch spo­tkań dla przed­szkola  z polic­kiej Baj­ko­wej Ósemki. Tema­tem spo­tka­nia były zagro­że­nia zwią­zane z kon­tak­tami z osobą nie­zna­jomą, pod­sta­wowe zasady poru­sza­nia się po dro­dze, dla­czego należy być „odbla­sko­wym” oraz co zro­bić by być policjantem.

W spo­tka­niu uczest­ni­czyły dwie naj­star­sze grupy wie­kowe dzieci z Baj­ko­wego Przed­szkola nr 8  w Poli­cach. Przed­szko­laki poznały „naj­skryt­sze arkana” polic­kiej komendy,. Naj­więk­szą atrak­cją oka­zało się dla nich pomiesz­cze­nie dla osób zatrzy­ma­nych potocz­nie zwane wię­zie­niem raz sala odpraw– gdzie każdy chciał sie­dzieć na miej­scu komendanta.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK, tak było…

Biblioteka-Police-14.05.20158 – 15 maja to czas, w któ­rym wszyst­kie biblio­teki w Pol­sce chcą by o nich usły­szano, chcą być zauwa­żone i zapa­mię­tane. W tych dniach obcho­dzony jest Tydzień Biblio­tek, któ­rego głów­nym orga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Pol­skich. Ini­cja­tywa ma pro­sty prze­kaz: zain­te­re­so­wa­nie książką sze­ro­kich krę­gów spo­łe­czeń­stwa i tym samym przy­czy­nić się do pod­nie­sie­nia rangi zawodu biblio­te­ka­rza i biblio­teki jako waż­nej insty­tu­cji na mapie kul­tu­ral­nej Pol­ski. Hasło tego­rocz­nego XII Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Biblio­tek brzmiało: Wybie­ram Bibliotekę.

Duda w Szczecinie

     Pod bramą Stoczni Szcze­ciń­skiej zebrały się tłumy zwo­len­ni­ków Andrzeja Dudy. Wśród nich byli policcy dzia­ła­cze PiS. Do wybo­rów pre­zy­denc­kich zostało kilka dni. Andrzej Duda tuż po deba­cie  tele­wi­zyj­nej odwie­dza Szcze­cin. Jak wia­domo na Pomo­rzu Zachod­nim wygrał Bro­ni­sław Komo­row­ski. Obec­ność Andrzeja Dudy ma na celu zapewne zdo­by­cie nowych gło­sów, tym bar­dziej że wynik kan­dy­data PiS można uznać za słaby. Brama pod Stocz­nią Szcze­ciń­ską jest miej­scem naj­czę­ściej odwie­dza­nym przez poli­ty­ków  chcą­cych spo­tkać się z miesz­kań­cami. Wizyty kan­dy­da­tów na pre­zy­denta są zapo­wia­dane bar­dzo krótko przed przed ter­mi­nem. Tak samo było teraz: o odwie­dzi­nach Andrzeja Dudy dowie­dzie­li­śmy się dzisiaj …

Taneczne show zespołu Impuls  

Zespół Tańca Nowo­cze­snego „Impuls” z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Poli­cach obcho­dzi 15– lecie swo­jej działalności.

19422_553513911451023_6938185769075439192 10919040_553508898118191_6934038239728817

Mistrzynie na Wałach Chrobrego — 14.maja 2015

Luxtorpeda dla młodzieży z Trzebieży– IV Przetwornik (galeria)

IMGP7153IV PRZETWORNIK — Prze­gląd Twór­czo­ści Mło­dzieży zgro­ma­dził w miniony week­end  ponad 100 pod­opiecz­nych pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych, socjo­te­ra­peu­tycz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Pierw­szego dnia pre­zen­to­wali oni na deskach polic­kiego MOK-u swoją twór­czość — spek­ta­kle teatralne, kon­certy muzyczne, pokazy taneczne, cyrkowe.

Promocja poprzez sport

kasa dla klubów foto2Dzi­siaj o godz. 9.30 w sie­dzi­bie Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Szcze­ci­nie przy ul. Wyszyń­skiego odbyło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie przez mar­szałka Olgierda Gle­ble­wi­cza dofi­nan­so­wa­nia dla poszcze­gól­nych klu­bów spor­to­wych dekla­ru­ją­cych pro­mo­cję woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego. Z logiem Pomo­rza Zachod­niego na koszul­kach będą wystę­po­wały takie kluby jak mistrzy­nie Pol­ski z Che­mika Police,

Dobre wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2015r

PodolakGrupa Azoty zakoń­czyła okres pierw­szego kwar­tału 2015 roku przy­cho­dami ze sprze­daży na pozio­mie ponad 2,8 mld zł (wobec 2,7 mld zł w IQ 2014r.) przy zysku netto na pozio­mie bli­sko 306 mln zł (wobec 151 mln zł w IQ 2014r.)). W uję­ciu kwar­tal­nym wynik EBITDA rów­nież uległ popra­wie o 163 mln zł osią­ga­jąc poziom 485 mln zł wobec 322 mln w ana­lo­gicz­nym okre­sie roku ubiegłego.

Kobiety Solidarności na FORUM

IMG_0057W dniach 8–9 maja w hotelu Dobosz odbyło się I Forum Kobiet zor­ga­ni­zo­wane przez człon­ki­nie NSZZ „Soli­dar­ność”. Dwu­dniowy pro­gram obfi­to­wał w wykłady, panele dys­ku­syjne, roz­mowy w kulu­arach. Pod­czas kon­fe­ren­cji miała miej­sce rów­nież pre­zen­ta­cja filmu „Soli­dar­ność wg kobiet” oraz spo­tka­nie z jego auto­rami: Pio­trem Śli­wow­skim i Martą Dzido. W spo­tka­niu wziął udział m.in. bur­mistrz Wła­dy­sław Dia­kun, który wsparł orga­ni­za­torki w przy­go­to­wa­niach do forum.

http://www.chemik-police.com: Chemik Police w złotej koronie Mistrza Polski!

W czwar­tym meczu wiel­kiego finału play-off siat­karki Che­mika Police odnio­sły zwy­cię­stwo po nie­zwy­kle emo­cjo­nu­ją­cym i zacię­tym poje­dynku. Tym samym obro­niły tytuł Mistrza Polski!

PGE Atom Trefl Sopot — Che­mik Police 2:3 (19:25, 20:25, 26:24, 25:13, 11:15)

Globalny koncern UOP dostarczy technologie do instalacji PDH w Policach

Grupa_Azoty_-_UOP (1)       Grupa Azoty Police wybrała glo­bal­nego dostawcę naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii prze­my­sło­wych – firmę UOP nale­żącą do kon­cernu Honey­well. Ame­ry­kań­ski gigant ma ponad 100 lat doświad­cze­nia i jest noto­wany na liście 100 naj­więk­szych spółek na świe­cie. Umowa licen­cyjna UOP zagwa­ran­tuje Poli­com naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia do reali­za­cji pro­jektu budowy insta­la­cji war­tej pra­wie 1,7 mld złotych.

Chemik mistrzem Polski . 3:2 w Sopocie 25:19, 25:20, 13:25, 11:15

Atom Trefl poko­nany. Che­mik Police po raz 4 zdo­bywa mistrzo­stwo Polski.Mecz był nie­sły­cha­nie zacięty a zwy­cię­stwo zasłużone.

Anna Wer­bliń­ska: Cisną się łzy rado­ści. Po sezo­nie  czuję nie­do­syt. Stra­ci­ły­śmy Puchar Pol­ski , a w Final Four zapre­zen­to­wa­ły­śmy się słabo.

Jedno zwycięstwo do tytułu (źródło: http://www.chemik-police.com)

Mistrzy­nie Pol­ski coraz bli­żej obrony tytułu

   Tylko jeden i aż jeden zwy­cię­ski poje­dy­nek dzieli siat­karki Che­mika Police od powtó­rze­nia ubie­gło­rocz­nego suk­cesu i zdo­by­cia tytułu mistrzyń Pol­ski. Choć w dzi­siej­szej, trze­ciej z kolei kon­fron­ta­cji pre­ten­dent do miana naj­lep­szej dru­żyny w kraju, PGE Atom Trefl Sopot był zde­cy­do­wa­nie słab­szy od obroń­czyń głów­nego tro­feum  Orlen Ligi, to na pewno jutro gospo­dy­nie na nowo podejmą walkę i o triumf trzeba będzie po raz kolejny sto­czyć zaciętą walkę.

PGE Atom Trefl Sopot — Che­mik Police 0:3 (16:25, 20:25, 19:25)

 

Projekty do Polickiego Budżetu Obywatelskiego

   ChmieluPo raz pierw­szy w histo­rii samo­rządu polic­kiego miesz­kańcy mogą współ­two­rzyć budżet oby­wa­tel­ski. Jest to cenna i cie­kawa ini­cja­tywa, która umoż­li­wia indy­wi­du­al­nym oby­wa­te­lom czyn­nie uczest­ni­czyć w pro­jek­cie budżetu 2016. Wnio­ski przyj­mo­wane były do 30 kwiet­nia. Po zło­że­niu są wery­fi­ko­wane i zakwa­li­fi­ko­wane przez powo­łany do tego zespół. Przy­po­mnę, że dotych­czas tylko radni mieli wpływ na osta­teczny kształt budżetu i jego wydatki. W końcu nade­szła i pora na oby­wa­teli. I my też posta­no­wi­li­śmy sko­rzy­stać z takiej oka­zji skła­da­jąc 2 wnio­ski. Pierw­szy z nich to pro­jekt na wyko­na­nie pod­jazdu dla wóz­ków do popu­lar­nego Klubu Nauczy­ciela. Będąc jesz­cze rad­nym przez wiele lat bez­sku­tecz­nie wnio­sko­wa­łem           o wyko­na­nie takiego pod­jazdu. W popu­lar­nym „Nauczy­cielu” można prze­cież nie tylko korzy­stać z

Bankowa będzie jak nowa…

Sza­nowni Państwo,imgres

Roz­po­czy­namy prze­bu­dowę ul. Ban­ko­wej w Policach.

Roboty budow­lane pole­ga­jące na prze­bu­do­wie insta­la­cji pod­ziem­nych oraz wyko­na­niu nowej nawierzchni jezdni, par­kin­gów i chod­ni­ków, będą pro­wa­dzone na odcinku od skrzy­żo­wa­nia z ulicą Wyszyń­skiego do skrzy­żo­wa­nia z ulicą Bankową.

Z dniem 11.05.2015r. wyko­nawca robót pla­nuje wpro­wa­dzić tym­cza­sową orga­ni­za­cję ruchu na czas reali­za­cji prze­bu­dowy ulicy.