Wieści Polickie


Władysław Diakun — kandydat “Gryfa” na burmistrza Polic

Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodzieży w Policach 

 nck logo 3W dniach 20–28 paź­dzier­nika w Miej­skim Ośrodku Kul­tury został zre­ali­zo­wany pro­jekt „Polsko-Ukraińskie Warsz­taty Sztuki i Tańca Ludo­wego” dofi­nan­so­wany z Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury w ramach pro­gramu Polsko-Ukraińska Wymiana Mło­dzieży. Mło­dzież z Ukra­iny przy­je­chała na zapro­sze­nie bur­mi­strza Polic — Wła­dy­sława Diakuna.

W pro­jek­cie udział wzięli ucznio­wie Gim­na­zjum nr 3 w Poli­cach i Nowo­roz­dol­skiego Kom­pleksu Edu­ka­cyj­nego „Lider” z Nowego Roz­dołu – Part­ner­skiego Mia­sta Polic. Uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach tańca ludo­wego, śpiewu i ręko­dzieła. Mło­dzież wspól­nie uczyła się pod­sta­wo­wych kro­ków i ukła­dów tanecz­nych: kra­ko­wiaka, polo­neza i mazurka, śpie­wała znane

Aleksander Doba-Honorowy Obywatel Polic

doba fotodoba 3foto

28 paź­dzier­nika Rada Miej­ska w Poli­cach nadała tytułu Hono­ro­wego Oby­wa­tela Polic Alek­san­drowi Dobie.
Podróż­nik z Polic jest czwartą osobą wyróż­nioną w ten sposób.

Chemik:Dąbrowa 3:0

Siatka foto 2Siatka na str

Relikwie św. Jana Pawła II w Policach

Delegacja Delegacja1

26 paź­dzier­nika w Poli­cach przy pomniku papieża miała miej­sce uro­czy­stość reli­gijna, w trak­cie któ­rej modli­twę pro­wa­dził arcy­bi­skup Andrzej Dzięga.

Otwarcie nowych budynków komunalnych i filii biblioteki miejskiej przy ul. Bankowej w Policach

Dzi­siej­szy dzień to data wyjąt­kowa w histo­rii naszej gminy. To dzień zwień­cze­nia naj­więk­szej naszej inwe­sty­cji  w zakre­sie  komu­nal­nego budow­nic­twa miesz­ka­nio­wego. Odda­jemy obec­nemu  i następ­nym poko­le­niom sześć nowych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, oto­czo­nych pla­cami zabaw, par­kin­gami i

Technik technologii chemicznej– nowy kierunek kształcenia w Policach

Zdjęcie 1 (2014-10-23 21-40)

  

Uru­cho­mie­nie w roku szkol­nym 2015/2016 nowego kie­runku kształ­ce­nia w Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach to wzrost atrak­cyj­no­ści kształ­ce­nia zawo­do­wego, a także zwięk­sze­nie dostępu do wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry dla Grupy Azoty Zakłady Che­miczne „Police” S.A.

Kandydat Mirowski o meandrach kandydowania

MARKOWA ROZMOWA

Konwencja w Kołbaskowie. M. Schwarz i Izabela Wesołowska-Kośmider

Przecl

Mistrz Olimpijski Władysław Kozakiewicz dla Wieści

MARKOWA ROZMOWA

Brudziński o Mirowskim…

MARKOWA ROZMOWA
PiS

Po kon­fe­ren­cji pra­so­wej 13 paź­dzier­nika w Szcze­ci­nie (tema­tyka mor­ska)  pytamy Joachima Bru­dziń­skiego o przy­szłość współ­pracy PiS z polic­kim  “Gry­fem” w zbli­ża­ją­cej się kadencji.

Zwycięski SMS Police

000W miniony week­end siat­karki SMS-u Police roze­grały dwa ligowe spo­tka­nia. Zawod­niczki tre­nera Jerzego Taczały zagrały ambit­nie i zdo­były pięć punk­tów. Pierw­sze ligowe spo­tka­nie, poli­czanki toczyły prze­ciw UKS Muro­wana Goślina.

Zaszczep się przeciwko grypie za darmo

grypaOd 29 wrze­śnia br. Gmina Police  reali­zuje  pro­gram pro­fi­lak­tyki szcze­pień ochron­nych prze­ciwko gry­pie dla miesz­kań­ców gminy Police po 65 roku życia zamiesz­ka­łych na tere­nie gminy Police.

Władysław Kozakiewicz w Policach– spotkanie z seniorami

kozakiewicz plakatBur­mistrz Polic zapra­sza osoby w wielu 60+ na spo­tka­nie z Wła­dy­sła­wem Koza­kie­wi­czem pod hasłem: „ Bądź w olim­pij­skiej for­mie”, które odbę­dzie się 16.10.2014, w sali wido­wi­sko­wej MOK w Policach.

Policja szuka świadków zdarzenia

policjaW dniu 10 czerwca 2014 r. około godz. 17.25  w Przę­so­ci­nie doszło do zda­rze­nia dro­go­wego z udzia­łem samo­chodu oso­bo­wego m-ki Ford Focus koloru ciem­nego oraz moto­cy­kla m-ki Suzuki. W wyniku zda­rze­nia obra­żeń ciała doznał moto­cy­kli­sta.  Świad­ko­wie opi­sa­nego zda­rze­nia bądź osoby posia­da­jące istotne infor­ma­cje w tej spra­wie pro­szeni są o kon­takt z Komendą Powia­tową Poli­cji w Poli­cach pod nr tel. (91) 42 47 552 lub 997.