Wieści Polickie


Szczecin i Chemik Police gospodarzami Final Four Ligi Mistrzyń

 źró­dło: http://www.chemik-police.com

     Che­mik Police będzie w kwiet­niu gospo­da­rzem tego­rocz­nego tur­nieju Final Four Ligi Mistrzyń. Pol­ski Zwią­zek Piłki Siat­ko­wej i KPS Che­mik Police pozy­tyw­nie odpo­wie­działy na pro­po­zy­cję Euro­pej­skiej Kon­fe­de­ra­cji Piłki Siat­ko­wej i

Chemik Police pokonał Rabitę i wygrał grupę „A” Ligi Mistrzyń!

źró­dło: http://www.chemik-police.com

To było fan­ta­styczne zakoń­cze­nie roz­gry­wek gru­po­wych Ligi Mistrzyń przez siat­karki Che­mika Police. Mistrzy­nie Pol­ski zwy­cię­stwem w Baku obro­niły fotel lidera i udo­wod­niły, że są naj­lep­sze w “gru­pie śmierci”, jak okre­ślili grupę „A” znawcy siat­kówki po loso­wa­niu eli­tar­nych roz­gry­wek euro­pej­skich w czerwcu ubie­głego roku.

Rabita Baku – Che­mik Police 2:3 (25:27, 25:18, 16:25, 25:16, 10:15)

Przystanek w podróży — spotkanie z Markiem Ratajczakiem

przystanek w podrozy 2015Gościem w „Przy­stanku w Podróży” będzie Marek Rataj­czak – nie­złomny góral z Pomo­rza Zachod­niego, pisarz i podróż­nik,  opo­wie o samot­nej szarży na Mont Blanc, szcze­gó­łowo opi­sa­nej w wyda­nej przez niego książce pt. „Krew Bacy” oraz o rów­nie samot­nej wypra­wie w Hima­laje Nepalu.

Samotna, czte­ro­dniowa wyprawa na Mont Blanc w opo­wie­ści Rataj­czaka jest kosz­ma­rem fizycz­nym. Cztery dni nie dały mu czasu na akli­ma­ty­za­cję, Białą Górę zdo­bywa z mar­szu, przez co wciąż „prze­wala mu się we fla­kach”, „reszt­kami sił pod­nosi dup­sko”, gdy wicher rzuca go na kolana, a do tego „nie­mi­ło­sier­nie nawala go dyńka”

Międzynarodowe Warsztaty Taneczne prezentacje

 zimowe prezentacje 2015 banerTrój­stronny pro­jekt taneczny pol­sko– nie­miecko– ukra­iń­ski odbę­dzie się w polic­kim MOK-u już na koniec stycznia.

Zimowe Pre­zen­ta­cje Taneczne co roku przy­bie­rają for­mułę róż­no­rod­nych popi­sów tanecz­nych adep­tów z Pol­ski, Nie­miec i z Ukra­iny. Ale to nie wszystko.

Szkoła, mobbing i stare animozje..

 

 Nie­tu­zin­kowa roz­mowa z osobą odpo­wie­dzialną za oświatę w poprzed­niej kaden­cji samo­rządu powia­to­wego, członka komi­sji kon­kur­so­wej, która spo­wo­do­wała usu­nię­cie wów­czas Beaty Goli­so­wicz ze sta­no­wi­ska dyrek­tora Zespołu Szkół w Poli­cach. Obej­rzyj zapis wideo…

Grupa Azoty w Davos

jalo w davosPrzed­sta­wi­ciele Grupy Azoty omó­wią glo­balny pro­blem bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i ener­gii na Świa­to­wym Forum Eko­no­micz­nym w Davos Grupa Azoty debiu­tuje w tym tygo­dniu na Świa­to­wym Forum Eko­no­micz­nym w Davos w ran­dze Part­nera Bran­żo­wego. Pre­zes Zarządu Grupy Azoty, Paweł Jar­czew­ski oraz Wice­pre­zes Zarządu, Krzysz­tof Jało­siń­ski poru­szą klu­czowe kwe­stie glo­balne zwią­zane z bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści i energii.

SMS Police — siódme zwycięstwo w sezonie

005Zawod­niczki SMS Police poko­nały zasłu­że­nie APS Rumia w meczu II ligi. Tym samym awan­so­wały na piątą pozy­cję w ligo­wej tabeli. Sobotni mecz był rewan­żem za pierw­szy mecz roz­gry­wany w Rumi. Wtedy, mimo, pro­wa­dze­nia w setach 2:0 SMSki prze­grały 2:3. Teraz, w Poli­cach, było ina­czej. To gospo­dy­nie narzu­ciły swój styl gry, grały ambit­nie i były zdeterminowane.

Chemik Police vs BKS Aluprof Bielsko-Biała 3:2

Kon­fe­ren­cja po meczu. Obej­rzyj zapis wideo-wypowiedzi tre­ne­rów i zawod­ni­czek..,
Gale­ria.….DSC09224

Ma być bezpieczniej

logo-cmyk (2)Poprawa bez­pie­czeń­stwa i zmniej­sze­nie zda­rzeń dro­go­wych z udzia­łem pie­szych to prio­ry­tet w dzia­ła­niach,  jakie pod­jął powiat i gmina wspól­nie z poli­cją i strażą miej­ską w Poli­cach. Duża liczba wypad­ków, w tym potrą­ceń zde­ter­mi­no­wała pod­ję­cie kon­kret­nych roz­wią­zań. Wcze­śnie zapa­da­jący zmrok o tej porze roku oraz panu­jąca aura powo­dują, że piesi są słabo widoczni dla kie­row­ców, dla­tego tak ważne jest nosze­nie ele­men­tów odblaskowych.

Azoty Arena w Lidze Mistrzów

Nadanie_nazwy_Azoty_Arena_5Grupa Azoty, jeden z czo­ło­wych mece­na­sów sportu w Pol­sce, ma od dzi­siaj swoją halę widowiskowo-sportową w Szcze­ci­nie. Uro­czy­ste nada­nie nazwy Azoty Arena poprze­dził roz­gry­wany przy kom­ple­cie publicz­no­ści siat­kar­ski mecz eli­tar­nej Ligi Mistrzyń, pokazy świa­teł i lase­rów oraz występ Rico San­cheza z legen­dar­nego Gipsy Kings. Budowa szcze­ciń­skiej hali trwała 3,5 roku i kosz­to­wała ponad 190 mln złotych.

Chemik na Azoty Arenie kontra Dynamo Kazań 3:1 dla Chemika w setach 16:25, 25:14, 25:19 i 25:22

DSC09238DSC09247DSC09245DSC09231

SMS Police wraca do hali Zespołu Szkół

050SMS-rumia

Po trzech spo­tka­niach wyjaz­do­wych siat­karki Szkoły Mistrzo­stwa Spor­to­wego Police wra­cają do hali Zespołu Szkół. W sobotę zmie­rzą się z APS Rumia. Naprze­ciw sie­bie staną dru­żyny sąsia­du­jące w ligo­wej tabeli. Poje­dy­nek zapo­wiada się cie­ka­wie jed­nak nie tylko z tego

Polickie Palenie Choinek “Zabierz swoją starą”

2217 stycz­nia w Poli­cach — pale­nie cho­inek, czyli tra­dy­cyjna impreza “Zabierz swoją starą”. Zapro­sze­nie od organizatora:
Koń­czymy okres balo­wa­nia świąteczno-noworocznego !!! Nasze, zaku­pione w grud­niu żywe i pach­nące cho­inki powoli tracą swój blask i nie­długo będziemy się z nimi rozstawać.

Beata Chmielewska: Mobbing, pieniądze i plany dla “Białej”

hala_biala

Dynamo Kazań na celowniku Chemika

l14_8243.313x177d0x012 stycz­nia w sie­dzi­bie Klubu Piłki Siat­ko­wej Che­mik Police S.A. odbyła się kon­fe­ren­cja pra­sowa poświę­cona wyjąt­ko­wemu wyda­rze­niu, jakim jest śro­dowy mecz ze zwy­cięzcą ubie­gło­rocz­nej edy­cji Ligi Mistrzyń, rosyj­skim Dina­mem Kazań.

Źró­dło: http://www.chemik-police.com