Wieści Polickie


Konwencja w Kołbaskowie. M. Schwarz i Izabela Wesołowska-Kośmider

Przecl

Kandydat Mirowski o meandrach kandydowania

MARKOWA ROZMOWA

Mistrz Olimpijski Władysław Kozakiewicz dla Wieści

MARKOWA ROZMOWA

Brudziński o Mirowskim…

MARKOWA ROZMOWA
PiS

Po kon­fe­ren­cji pra­so­wej 13 paź­dzier­nika w Szcze­ci­nie (tema­tyka mor­ska)  pytamy Joachima Bru­dziń­skiego o przy­szłość współ­pracy PiS z polic­kim  “Gry­fem” w zbli­ża­ją­cej się kadencji.

Zwycięski SMS Police

000W miniony week­end siat­karki SMS-u Police roze­grały dwa ligowe spo­tka­nia. Zawod­niczki tre­nera Jerzego Taczały zagrały ambit­nie i zdo­były pięć punk­tów. Pierw­sze ligowe spo­tka­nie, poli­czanki toczyły prze­ciw UKS Muro­wana Goślina.

Zaszczep się przeciwko grypie za darmo

grypaOd 29 wrze­śnia br. Gmina Police  reali­zuje  pro­gram pro­fi­lak­tyki szcze­pień ochron­nych prze­ciwko gry­pie dla miesz­kań­ców gminy Police po 65 roku życia zamiesz­ka­łych na tere­nie gminy Police.

Władysław Kozakiewicz w Policach– spotkanie z seniorami

kozakiewicz plakatBur­mistrz Polic zapra­sza osoby w wielu 60+ na spo­tka­nie z Wła­dy­sła­wem Koza­kie­wi­czem pod hasłem: „ Bądź w olim­pij­skiej for­mie”, które odbę­dzie się 16.10.2014, w sali wido­wi­sko­wej MOK w Policach.

Policja szuka świadków zdarzenia

policjaW dniu 10 czerwca 2014 r. około godz. 17.25  w Przę­so­ci­nie doszło do zda­rze­nia dro­go­wego z udzia­łem samo­chodu oso­bo­wego m-ki Ford Focus koloru ciem­nego oraz moto­cy­kla m-ki Suzuki. W wyniku zda­rze­nia obra­żeń ciała doznał moto­cy­kli­sta.  Świad­ko­wie opi­sa­nego zda­rze­nia bądź osoby posia­da­jące istotne infor­ma­cje w tej spra­wie pro­szeni są o kon­takt z Komendą Powia­tową Poli­cji w Poli­cach pod nr tel. (91) 42 47 552 lub 997.

Wyprzedaż garażowa i polskie jabłka na Szkolnej 2

wyprzedaż garażowaJesz­cze dziś i jutro w godz. 16–19 w budynku przy ul. Szkol­nej 2 można sko­rzy­stać ze zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Powia­towe Cen­trum Pomocy Rodzi­nie wyprze­daży gara­żo­wej. Cał­ko­wity dochód ze sprze­daży prze­zna­czony zosta­nie na zakup arty­ku­łów żyw­no­ścio­wych i środ­ków czy­sto­ści do Hostelu w Policach.

W tych dniach PCPR zapra­sza rów­nież na pol­skie jabłka pozy­skane za pośred­nic­twem PKPS w Szcze­ci­nie ze zbio­rów prze­zna­czo­nych na cele cha­ry­ta­tywne, w związku z bra­kiem ich importu do Rosji.

Marek z Jurkiem o Drzazdze

Wcale nie jest pewne czy kan­dy­da­tura Pawła Mirow­skiego nie zosta­nie wyco­fana. Według
zapew­nień Leszka Guź­dzioła rów­nież Plat­forma Oby­wa­tel­ska nie ma kan­dy­data na bur­mi­strza. Czy
zatem okaże się, że jedy­nym kontr­kan­dy­da­tem Wła­dy­sława Dia­kuna będzie Zbi­gniew Tro­ja­now­ski?

Darmowy internet dla mieszkańców Leśna Górnego

hotspot1 wrze­śnia Zakład Odzy­sku i Skła­do­wa­nia Odpa­dów Komu­nal­nych w Leśnie Gór­nym zakoń­czył moder­ni­za­cję zakła­do­wej sieci kom­pu­te­ro­wej. Reor­ga­ni­za­cja sieci pozwo­liła na stwo­rze­nie bez­prze­wo­do­wych punk­tów dostę­po­wych HOTSPOT, dając moż­li­wość bez­płat­nego korzy­sta­nia z inter­netu miesz­kań­com Leśna Gór­nego. W utwo­rze­niu dar­mo­wych punk­tów HOTSPOT uczest­ni­czył wła­ści­ciel elek­trowni wia­tro­wej w Leśnie Gór­nym. ZOiSOK odpo­wiada za zarzą­dza­nie punk­tami HOTSPOT i ponosi wszel­kie koszty eksploatacji.

Gra edukacyjna “Segreguj odpady”

segregacjaUrząd Miej­ski w Poli­cach zachęca wszyst­kie dzieci do wir­tu­al­nej zabawy, któ­rej tema­tem jest segre­go­wa­nie odpa­dów. Na stro­nie inter­ne­to­wej Gminy Police www.police.pl dostępna jest gra on-line, któ­rej akcja toczy się w Poli­cach, a boha­te­rami są dziew­czynka z domu jed­no­ro­dzin­nego i chło­piec z budynku wielorodzinnego.

Poszukujemy sprawców rozboju

portret2portret1W ponie­dzia­łek przed godz. 11.00 w Poli­cach miał miej­sce roz­bój. Ze wstęp­nych usta­leń wynika, że dwóch spraw­ców uży­wa­jąc siły fizycz­nej wobec pra­cow­nika jed­nego z salo­nów jubi­ler­skich doko­nało kra­dzieży wyro­bów jubilerskich.

Uwaga na oszustów! Okradli 85 – latkę metodą „na wypadek”

policjaPoli­cjanci z Polic odno­to­wali przy­pa­dek oszu­stwa doko­na­nego na oso­bie star­szej. Oszu­kana kobieta stra­ciła 36 tysięcy złotych.Przed godz. 10.00 do 85 – let­niej kobiety zadzwo­nił męż­czy­zna poda­jąc się za poli­cjanta. Poin­for­mo­wał, że jej córka spo­wo­do­wała wypa­dek dro­gowy i aby unik­nąć aresztu musi wpła­cić w gotówce 85 tys. złotych.

Zatrzymany z narkotykami

 policjaKry­mi­nalni z Polic zatrzy­mali 26 – latka, który posia­dał mari­hu­anę i amfe­ta­minę. Za posia­da­nie środ­ków odu­rza­ją­cych grozi mu nawet do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. W pią­tek około godz. 19.00 policcy kry­mi­nalni na jed­nym z polic­kich osie­dli zauwa­żyli zna­nego im mło­dego męż­czy­znę, który wyraź­nie na ich widok zaczął oka­zy­wać zdenerwowanie.