Wieści Polickie


Kołbaskowo– II Forum Gospodarcze

DSC0847322 wrze­śnia w ponie­dzia­łek odbywa się II Forum Gospo­dar­cze Gminy Koł­ba­skowo– cykliczne przed­się­wzię­cie zor­ga­ni­zo­wane z myślą o przed­się­bior­cach z tego terenu i nie tylko. Kon­fe­ren­cja połą­czona w wykła­dami i krót­kim szko­le­niem z zakresu kre­owa­nia wize­runku w biz­ne­sie odbywa się w obiek­cie wypoczynkowo-gastronomicznym „U Śnież­ków” w Smo­lę­ci­nie. Po powi­ta­niu uczest­ni­ków przez gospo­da­rza– wójt gminy Koł­ba­skowo– Mał­go­rzatę Schwarz, formy pomo­cowe dla przed­się­bior­ców zapre­zen­to­wał dyrek­tor PUP w Poli­cach Jan Sław­czyń­ski. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia zgro­ma­dzeni mogli zapo­znać się z usłu­gami świad­czo­nymi przez Główny Punkt Infor­ma­cyjny o Fun­du­szach Euro­pej­skich w Zachod­nio­po­mor­skiem, jak rów­nież z ofertą Szcze­ciń­skiego Fun­du­szu Pożycz­ko­wego w ramach ini­cja­tywy JEREMIE. W kolej­nym bloku zapre­zen­to­wała się Pół­nocna Izba Gospo­dar­cza, pro­po­nu­jąc przy­by­łym przed­się­bior­com sko­rzy­sta­nie z boga­tej oferty Izby. Następ­nie Idea Bank przy­go­to­wał pro­po­zy­cje kre­dy­towe dla firm, którą przed­sta­wił zebra­nym dyrek­tor banku Artur Bęben.

Dal­szą część spo­tka­nia zdo­mi­no­wało  szko­le­nie pro­wa­dzone przez firmy zaj­mu­jące się zagad­nie­niami z dzie­dziny kre­owa­nia wize­runku — Profi Biz­nes Group i Ad Molto.

II Forum Gospo­dar­cze zakoń­czy blok poświę­cony pyta­niom uczest­ni­ków oraz dyskusja.

 

Pracownicy Grupy Azoty zyskają dostęp do najnowocześniejszej medycyny ratunkowej

logo_drupa_azoty

Grupa Azoty nawią­zuje współ­pracę ze szpitalami

17 wrze­śnia 2014r. w Tar­no­wie pod­pi­sana została umowa mię­dzy spół­kami wcho­dzą­cymi w skład Grupy Azoty a trzema spe­cja­li­stycz­nymi szpi­ta­lami z Kra­kowa, Tar­nowa oraz Łęcz­nej. Dzięki tej współ­pracy moż­liwe będzie polep­sze­nie stan­dar­dów lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji pacjen­tów z opa­rze­niami we wspo­mnia­nych szpi­ta­lach, zaś pra­cow­nicy Grupy Azoty zyskają dostęp do naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik lecze­nia oparzeń.

Komunikacja miejska z darmo

  1. Dzień Bez Samochodu

             W związku z Dniem Bez Samo­chodu, wień­czą­cym mię­dzy­na­ro­dową kam­pa­nię eko­lo­giczną Tydzień Zrów­no­wa­żo­nego Trans­portu, w ponie­dzia­łek 22 wrze­śnia pasa­że­ro­wie auto­bu­sów kur­su­ją­cych na tere­nie Gminy Police i Gminy Szcze­cin będą zwol­nieni z opłat za przejazdy.

               Decy­zją Bur­mi­strza Polic pasa­że­ro­wie auto­bu­sów Linii Samo­rzą­do­wej i Linii Dział­ko­wej tego dnia nie będą pła­cić za prze­jazdy autobusami.

                Decy­zją Rady Mia­sta Szcze­cina zwol­nieni z opłat są rów­nież pasa­że­ro­wie auto­bu­sów i tram­wa­jów na obsza­rze dzia­ła­nia ZDiTM(w tym w Policach).

 

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER EKOLOGII 2014 DLA GMINY POLICE

lider ekologii2014gala 11           Gmina Police zdo­była tytuł Zachod­nio­po­mor­skiego Lidera Eko­lo­gii 2014 w kon­kur­sie, orga­ni­zo­wa­nym przez Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Szcze­ci­nie. Nagroda to 45.000 zł za II miej­sce w kate­go­rii mon­taż finan­sowy za reali­za­cję pro­jektu, w ramach któ­rego powstał Trans­gra­niczny Ośro­dek Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w Zale­siu. Sym­bo­liczny czek ode­brał bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun pod­czas gali, która odbyła się 16 wrze­śnia 2014 r. w

Bezpartyjny Krzystek o wspólnym celu samorzadów Polic i Szczecina

MARKOWA ROZMOWA

Szałabawka o wcieleniu Polic do Szczecina

Kan­dy­dat PiS na pre­zy­denta Szcze­cina odpo­wiada na pyta­nie Wie­ści o pomysł wcie­le­nia Polic do Szcze­cina. Wokół tematu toczy się dys­ku­sja. Kilka dni temu polic­kie PiS wydało w tej spra­wie oświad­cze­nie. (czy­taj: “Powiat uratowany”)

MARKOWA ROZMOWA

Biała”-gorący temat

GORĄCY TEMAT

Skarga nauczycieli na dyrektorkę “Białej”

21. nauczy­cieli zło­żyło skargę na dyrek­tora Zespołu Szkół adre­so­waną do Kura­to­rium Oświaty oraz prze­wod­ni­czą­cego rady powiatu polic­kiego. Jej treść w cało­ści przy­ta­czamy poniżej.

Skarga na dyrek­tora Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Policach

Skła­damy skargę na dyrek­tora Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach Agatę Mar­ko­wicz – Narę­kie­wicz, ponie­waż dzia­ła­nia pani dyrek­tor oraz metody zarzą­dza­nia pla­cówką powo­dują cał­ko­wity chaos w szkole, co sta­nowi bez­po­śred­nie zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa uczniów. Ponadto, pani dyrek­tor lek­ce­waży upraw­nie­nia Rady Peda­go­gicz­nej oraz szy­ka­nuje i obraża nauczycieli.

Uza­sad­nie­nie:

Summer Session

Sum­mer Ses­sion” to tytuł klipu grup Art­Crew z Trze­bieży i Smile z Solecz­nik.
Zapra­szamy do oglądania!

Klip “Sum­mer Ses­sion” powstał pod­czas pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Aka­de­mię Mło­dzieży we współ­pracy z Cen­trum Kul­tury Samo­rządu Rejonu Solecz­nic­kiego oraz Mło­dzie­żo­wym Ośrod­kiem Wycho­waw­czym w Trze­bieży.
Wspar­cie finan­sowe pro­jektu: Fun­dusz Polsko-Litewskiej Wymiany Mło­dzieży.
Patro­nat hono­rowy: Sta­ro­sta Policki, Zachod­nio­po­mor­ski Kura­tor Oświaty.
Pomoc w reali­za­cji klipu: www.mstudio.net.pl

Wakacje spędzone przyjemnie i pożytecznie

 

DSC_4141 siecNagra­niem wide­oklipu zakoń­czyły się pol­sko – litew­skie warsz­taty arty­styczne zor­ga­ni­zo­wane przez Aka­de­mię Mło­dzieży. Wzięli w nich udział m.in. pod­opieczni Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wycho­waw­czego w Trze­bieży oraz grupa taneczna SMILE z Litwy.

Pobi­cia, kra­dzieże, ucieczki ze szkoły. Takie sko­ja­rze­nia poja­wiają się czę­sto gdy myślimy o pod­opiecz­nych mło­dzie­żo­wych pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych. Kraty i surowa dys­cy­plina – to z kolei ste­reo­typy o samych pla­ców­kach. Rze­czy­wi­stość – na szczę­ście – oka­zuje się inna.

Prze­szłość naszych pod­opiecz­nych bywa trudna – opo­wiada Mar­cin Głu­szyk, pomy­sło­dawca i orga­ni­za­tor spo­tka­nia mło­dzieży z Pol­ski i Litwy. Jed­nakże oka­zuje się że w każ­dym z chłop­ców tkwi jakiś talent. Jeśli stwo­rzone są warunki do ich roz­woju, dzie­le­nia się efek­tami z innymi to wielu chłop­ców czyni to bar­dzo chęt­nie – dodaje wycho­wawca chłop­ców z Ośrodka w Trzebieży.

Samorządowy Program Wyborczy (kadencja 2014–2018)

logo2„Zdro­wie, Praca, Rodzina”

 

Sza­nowni Państwo,

 

Mijają wła­śnie cztery lata od wybo­rów samo­rzą­do­wych, w któ­rych uzy­ska­li­śmy
Pań­stwa zaufa­nie i dzięki temu radni z ramie­nia Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści mogli zasiadać

Powiat uratowany !

mirowskiPolice, dn. 05.09.2014 r.

Oświad­cze­nie

Zarząd  Komi­tetu Powia­to­wego  PiS   w   Poli­cach,   odno­sząc   się   do   przed­sta­wio­nej  na  kon­fe­ren­cji  pra­so­wej  kan­dy­data  na  pre­zy­denta  mia­sta  Szcze­cin  Pana  Artura  Sza­ła­bawki  kon­cep­cji  przy­łą­cze­nia  do  Szcze­cina  gmin ościen­nych  sta­now­czo  oświad­cza,  że  zapre­zen­to­wana  kon­cep­cja  była  tylko  i  wyłącz­nie  sta­no­wi­skiem  kan­dy­data  na  pre­zy­denta Mia­sta Szcze­cin.
Zarząd    Komi­tetu   Powia­to­wego    PiS    w     Poli­cach     jed­no­znacz­nie     odcina  się  od  przed­sta­wio­nej  kon­cep­cji  i  opo­wiada  się  za zacho­wa­niem  peł­nej  auto­no­mii  Gminy  Police.   Ponadto   infor­mu­jemy,   że   sta­no­wi­sko  przed­sta­wione  na  kon­fe­ren­cji  Pana  Artura  Sza­ła­bawki  nie  było  kon­sul­to­wane  z  Zarzą­dem  Komi­tetu  Powia­to­wego  PiS  w  Policach.

W  imie­niu  Zarządu  Powia­to­wego  PiS  w  Poli­cach  Prze­wod­ni­czący  Komi­tetu – Mariusz  Różycki  kan­dy­dat  na  bur­mi­strza  Polic – Paweł  Mirowski

Chemik Police” w Sejmie — rozmowa z prezes Klubu Joanną Żurowską

MARKOWA ROZMOWA

Wybory burmistrza 2014– kandydat Trojanowski

Zwyczajna sesja nadzwyczajna

IMG_0743a25 sierp­nia odbyła się nad­zwy­czajna sesja rady powiatu. Choć waka­cje się nie skoń­czyły, przy Tanow­skiej zebrali się radni powia­towi. To na wnio­sek Gryfa XXI zwo­łano ponie­dział­kowe obrady. Na salę przy­było wię­cej osób niż zwy­kle. Wśród człon­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej wystą­piła silna mobi­li­za­cja. Nigdy wcze­śniej w tej kaden­cji cze­goś takiego nie dało się zaob­ser­wo­wać. Do tej pory w posie­dze­niach doty­czą­cych sprawy Bia­łej udział brali, oprócz rad­nych, tylko nauczy­ciele i pra­cow­nicy Zespołu Szkół oraz rodzice. Mimo upływu roku od roz­strzy­gnię­cia kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrek­tora i powo­ła­nia Agaty Mar­ko­wicz– Narę­kie­wicz na szefa Zespołu Szkół, poprzed­nia dyrek­tor Beata Goli­so­wicz nie ode­szła w nie­pa­mięć. Prze­ciw­nie, napię­cie wokół szkoły stale utrzy­muje się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie. Radni Gryfa po raz kolejny nie zosta­wili suchej nitki na zarzą­dzie za nad­zór nad szkołą. Mimo waka­cji lawina skarg na nową dyrek­tor jest przerażająca.

Dyrektorzy szkół u burmistrza

IMG_0779aW środę, 27 sierp­nia bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun zor­ga­ni­zo­wał doroczne spo­tka­nie z dyrek­to­rami i nauczy­cie­lami polic­kich pla­có­wek oświatowych.

Każ­dego roku, tuż przed koń­cem waka­cji, odbywa się spo­tka­nie, połą­czone z wrę­cze­niem nomi­na­cji dla nowych lub prze­dłu­ża­ją­cych kaden­cję dyrek­to­rów szkół i przed­szkoli. Tak było i tym razem. Cztery dyrek­torki roz­poczną pracę w kolej­nej dla sie­bie, 5-letniej kaden­cji. Są to Renata Maru­szew­ska– Szkoła Pod­sta­wowa nr 3, Mag­da­lena Ziętek-Świderska– Leśne Przed­szkole Publiczne nr 6, Ewa Rud­nik– Szkoła Pod­sta­wowa nr 8 oraz Lidia Woj­nicz– Baj­kowe Przed­szkole Publiczne nr 2. Nato­miast Szkoła Pod­sta­wowa w Tano­wie im. Jerzego Noskie­wi­cza będzie zarzą­dzana od nowego roku szkol­nego przez Agnieszkę Fre­itag, która została wyło­niona na tę funk­cję w kon­kur­sie. Wszyst­kie panie ode­brały swoje nomi­na­cje z rąk bur­mi­strza. Odbyła się rów­nież uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia nowych nauczy­cieli polic­kich pla­có­wek. Bur­mistrz Dia­kun wrę­czył dyplomy szko­łom pod­sta­wo­wym w Tano­wie i Pil­cho­wie za naj­lep­sze wyniki egza­minu koń­co­wego klas VI.

Sesja nadzwyczajna — przebieg standardowy

Rada powia­towa 25.08. 2014  Police

Less Hoduń — 1 na brytyjskiej liście przebojów

MARKOWA ROZMOWA

Głosuj na “Ukwiecone Police”

foto1Do końca sierp­nia można gło­so­wać na naj­pięk­niej ukwie­cone mia­sto w Pol­sce. Inter­ne­towy kon­kurs „Terra Flo­wer Power – Naj­pięk­niej Ukwie­cone Mia­sto w Pol­sce” już po raz trzeci orga­ni­zują zało­ży­ciele bloga „Inspi­ro­wani Naturą”. Jest on adre­so­wany do miło­śni­ków zie­leni miej­skiej, archi­tek­tury kra­jo­brazu oraz małej archi­tek­tury. Gło­so­wać można za pośred­nic­twem face­bo­ocka. Zdję­cia z Polic dostępne są pod adre­sem: http://inspirowaninatura.pl/plebiscyt-2014/police/. Tu też można oddać głos na nasze miasto.

Bieg po medal.Marcin Lewandowski dziś 19.50

Trzech musz­kie­te­rów : Lewan­dow­ski, Ksz­czot , Kuciap­ski  w finale ME na 800 m. pobie­gną dziś w Zurichu.

Czy będzie medal 230px-Marcin_Lewandowski_Barcelona_2010 dla Polic?

Lewandowski w finale ME w Zurichu

Mar­cin Lewanhalowe mistrzostwa ?wiata sopot 2014dowski zna­lazł się w finale biegu na 800 metrów. Na Mistrzo­stwach Europy w Zuri­chu aż trzech Pola­ków dostało się do finału. Nadzieje na medal są olbrzy­mie. Nie lek­ce­wa­żąc szans Adama Ksz­czota i Artura Kuciap­skiego liczymy na suk­ces poli­cza­nina. Bieg fina­łowy w pią­tek 15 sierpnia.

Pierwsza Karta Dużej Rodziny w Policach

 

Mają sze­ścioro dzieci. Miesz­kają w Poli­cach. We wto­rek 12 sierp­nia 2014 roku, dokład­nie o godzi­nie 12:00, z rąk bur­mi­strza Polic Wła­dy­sława Dia­kuna, otrzy­mali pierw­szą w gmi­nie Police, rzą­dową Kartę Dużej Rodziny. Pań­stwo Wio­letta i Jerzy Olesz­kie­wicz. Na tę małą uro­czy­stość w kame­ral­nym gro­nie przy­szli do Urzędu Miej­skiego w Poli­cach ze swo­imi dziećmi.

VIII JARMARK AUGUSTIAŃSKI

jarmark-2014-plakat-724x1024          Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapra­sza do udziału w kolej­nej edy­cji Jar­marku Augu­stiań­skiego w Jasienicy.

 Impreza odbę­dzie się 30 sierp­nia 2014r. w ruinach klasz­toru w Jasie­nicy. Jar­mark Augu­stiań­ski od kilku lat przy­bliża jego uczest­ni­kom tra­dy­cje, oby­czaje, kuch­nię, kul­turę cza­sów daw­nych… Pod­czas imprezy tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się kon­kurs na naj­cie­kaw­szy strój histo­ryczny oraz parada uli­cami mia­sta prze­bra­nych osad­ni­ków i roz­pocz­nie cało­dzienną zabawę. Pre­zen­to­wane będą sto­iska ręko­dziel­nic­twa, na któ­rych będzie można podzi­wiać m.in. wyroby bursz­ty­niar­skie i sre­bro, rzeźby w drew­nie, malar­stwo na szkle, fry­wo­litki, witraże, deco­upage i wiele innych. Kli­mat epoki śre­dnio­wie­cza przy­bli­żać będą kon­certy muzyki daw­nej w wyko­na­niu zespo­łów cel­tyc­kich i daw­nych. W Jasie­nicy sta­nie wio­ska rycer­ska, gdzie będzie można przyj­rzeć się stro­jom, zwy­cza­jom daw­nym. Przez cały dzień odby­wać się będą także pokazy walk w wyko­na­niu bractw rycerskich.

Orga­ni­za­to­rzy:

Gmina Police, Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapew­nią liczne atrak­cje dla publicz­no­ści w każ­dym wieku.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 30 sierp­nia 2014, ruiny klasz­toru w Jasie­nicy, wstęp wolny

 

Policja szuka świadków zdarzenia

policjaW nocy z 17/18 czerwca 2014 r. około godz. 0.20 w Poli­cach przy ul. Zamen­hofa przed Klu­bem Bilar­do­wym „Clas­sic” doszło do pobi­cia męż­czy­zny. Świad­ko­wie opi­sa­nego zda­rze­nia bądź osoby posia­da­jące istotne infor­ma­cje w tej spra­wie pro­szeni są o kon­takt pod nr tel. (91) 42 47 552 lub 997.

asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

Pijana matka z 1-miesięcznym dzieckiem

pijana matkaPoli­cjanci z Polic zatrzy­mali 30 – latkę która opie­ko­wała się mie­sięcz­nym synem mając 2,6 pro­mila. Dziecko z ozna­kami lek­kiego odwod­nie­nia tra­fiło do szpi­tala. Matce grozi nawet 5 lat wię­zie­nia.
W środę około godz. 15.00 dyżurny Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach powia­do­miony został przez pra­cow­nice ośrodka pomocy spo­łecz­nej, że w jed­nym z miesz­kań na tere­nie gminy Police znaj­duje się kobieta z mie­sięcz­nym synem. Ponadto usta­lono, iż kobieta nad­używa alko­holu i odda­liła się z Domu dla Samot­nych Matek.Policjanci po przy­by­ciu na miej­sce usta­lili, iż fak­tycz­nie przez chwilę sły­chać było płacz małego dziecka docho­dzący z wnę­trza miesz­ka­nia, który po chwili ustał. Nie zasta­na­wia­jąc się długo funk­cjo­na­riu­sze poprzez otwarty luf­cik weszli do wnę­trza mieszkania.W jed­nym z pokoi fak­tycz­nie zastali pijaną kobietę.

Majewski, Lewandowski,Cichocka o szansach “Lewandowski Team” na Mistrzostwach Europy

MARKOWA ROZMOWA

Pierwszy po Kszczocie na 800

MARKOWA ROZMOWA

Zatrzymana na gorącym uczynku za oszustwo metodą „na wnuczka”

na wnuczkaKry­mi­nalni z Polic zatrzy­mali 21-letnią Karinę Ł, która usi­ło­wała doko­nać oszu­stwa metodą „na wnuczka”. Wpa­dła ona w ręce funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji, gdy miała ode­brać 20 tysięcy zło­tych. Wczo­raj kobieta usły­szała zarzuty. Za ten czyn grozi jej do 8 lat wię­zie­nia. Dzi­siaj o dal­szym jej losie zade­cy­duje pro­ku­ra­tor i sąd. Metoda „na wnuczka” cha­rak­te­ry­zuje się, że prze­stępca poda­jący się za krew­nego nawią­zuje kon­takt tele­fo­niczny z ofiarą i pozy­skuje jej zaufa­nie. Następ­nie pod pozo­rem nie­po­wta­rzal­nej oka­zji lub nagłego nie­szczę­ścia, zwraca się z prośbą o natych­mia­stową pomoc finan­sową. Zazwy­czaj oszust pod­syła zaufaną osobę po odbiór pie­nię­dzy. Taki sce­na­riusz wyda­rzeń spo­tkał 63 — let­nią miesz­kankę gminy Police. Jak usta­lili mun­du­rowi pokrzyw­dzona otrzy­mała tele­fon od rze­ko­mej córki z prośbą o pilne poży­cze­nie 60 tysięcy złotych.

Zatrzymani z narkotykami

Poli­cjanci z Polic zatrzy­mali na tere­nie gminy Police dwóch męż­czyzn, któ­rzy posia­dali przy sobie nar­ko­tyki. Męż­czyźni usły­szeli już zarzuty, o dal­szym ich losie zde­cy­duje sąd.  W miniony week­end na tere­nie gminy Police służbę peł­niły wzmo­żone patrole Poli­cji, Straży Miej­skiej, Straży Gra­nicz­nej oraz Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej. Ich dzia­ła­nia dopro­wa­dziły do zatrzy­ma­nia dwóch osób, które posia­dały przy sobie mari­hu­anę oraz przy­rządy słu­żące do zaży­wa­nia nar­ko­ty­ków. Pierw­szy z męż­czyzn 21 — latek posia­dał przy sobie mari­hu­anę oraz bonga i mły­nek. Zatrzy­many został pod­czas inter­wen­cji w Trzebieży.

Motorowerem wbrew zakazowi

Poli­cjanci z Polic zatrzy­mali wczo­raj 59-letniego męż­czy­znę, który poru­szał się moto­ro­we­rem wbrew sądo­wemu zaka­zowi. Teraz za swój czyn odpo­wie przed sądem. Funk­cjo­na­riu­sze polic­kiej komendy peł­niący służbę na tere­nie Trze­bieży, około godz. 21.45 na ulicy Spa­ce­ro­wej zatrzy­mali do kon­troli kie­ru­ją­cego moto­ro­we­rem marki Yamaha. Po wyle­gi­ty­mo­wa­niu oka­zało się, że jest to 59-letni miesz­ka­niec Szcze­cina. Męż­czy­zna zła­mał sądowy zakaz poru­sza­nia się moto­ro­we­rami, który nało­żył na niego szcze­ciń­ski sąd. Zakaz poru­sza­nia się pojaz­dami obo­wią­zy­wał 59-latka do maja 2017 roku. Poli­cjanci zabro­nili mu dal­szej jazdy. Męż­czy­zna za swój czyn odpo­wie przed sądem. Grozi mu nawet do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

Nowe MAN-y w SPPK

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW pią­tek 11 lipca 2014 Szczecińsko-Polickie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cyjne Sp. z o. o. i firma MAN Truck&Bus Pol­ska Sp. z o.o. pod­pi­sały umowę na dostawę trzech fabrycz­nie nowych auto­bu­sów nisko­po­dło­go­wych. Umowa jest efek­tem wyboru firmy MAN w postę­po­wa­niu o zamó­wie­nie publiczne na dostawę auto­bu­sów. Przed­mio­tem umowy jest dostawa 3 sztuk fabrycz­nie nowych auto­bu­sów nisko­po­dło­go­wych (1 auto­bus poje­dy­czy 12-metrowy i 2 auto­busy prze­gu­bowe 18-metrowe) marki MAN Lion’s City. Auto­busy przy­sto­so­wane będą do prze­wozu osób nie­peł­no­spraw­nych, speł­nią nawyż­szą obec­nie normę emi­sji spa­lin EURO 6, będą wypo­sa­żone w cało­po­jaz­dową kli­ma­ty­za­cję.
Nowe auto­busy mają tra­fić do SPPK naj­póź­niej w grud­niu 2014 roku. Cał­ko­wita war­tośc umowy wynie­sie 3.950.760,00 zł brutto.

Policcy policjanci w Ueckermünde

164

Poli­cjanci z Polic wraz z poli­cjan­tami z Anklam wzięli udział w festy­nie pn. „Bez­piecz­nie na waka­cjach i pod­czas urlopu”, który odbył się przy plaży w Ueckermünde.

Policcy mun­du­rowi wraz z poli­cją nie­miecką zapre­zen­to­wali sprzęt poli­cyjny. Nasi poli­cjanci roz­da­wali miesz­kań­com Nie­miec ulotki, mapki rowe­rowe w języku niemieckim.

Ponadto rodzi­com przy­cho­dzą­cym z dziećmi na plażę wrę­czano opa­ski na rekę dla dzieci, gdzie można zapi­sać numer tele­fonu do rodzi­ców w przy­padku, gdyby dziecko zgu­biło się.

 

asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

Miał prawie 2 promile, jechał bez prawka z dzieckiem

 

 

2 promile

43 – letni męż­czy­zna jechał pas­sa­tem bez prawa jazdy z 8 – let­nim dziec­kiem. Miał pra­wie 2 pro­mile alkoholu.

Wczo­raj około godz. 21.45 w Nie­kłoń­czycy poli­cjanci polic­kiej dro­gówki zatrzy­mali do kon­troli dro­go­wej kie­ru­ją­cego VW Pas­sat, który w spo­sób nie­pra­wi­dłowy prze­wo­ził w pojeź­dzie 8 let­nie dziecko.

W trak­cie kon­troli od kie­ru­ją­cego pojaz­dem wyraź­nie czuć było woń alko­holu. Po bada­niu alko­ma­tem oka­zało się, iż 43 – letni kie­ru­jący ma pra­wie 2 pro­mile alko­holu w orga­ni­zmie i w ogóle nie posiada prawa jazdy. Męż­czy­zna w pojeź­dzie prze­wo­ził pasa­żerkę i jej 8 – let­niego syna.

43 – latek odpo­wie przed sądem za kie­ro­wa­nie pojaz­dem w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Według kodeksu grozi mu do dwóch lat pozba­wie­nia wolności.

asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

Polsko-niemieckie patrole w Trzebieży

4Policcy poli­cjanci wspól­nie z funk­cjo­na­riu­szami nie­miec­kiej Poli­cji w Pase­walku peł­nili służbę w Trze­bieży. Mię­dzy­na­ro­dowy patrol można było spo­tkać mię­dzy innymi na uli­cach Trze­bieży oraz na plaży, gdzie wzbu­dził ogromne zain­te­re­so­wa­nie wśród turystów.

To już kolejna wizyta poli­cjan­tów naszego zachod­niego sąsiada w powie­cie polic­kim. Na tere­nie naszego powiatu pod­czas sezonu prze­bywa duża ilość gości z zagra­nicy, w tym przede wszyst­kim z Nie­miec. Wspólne patrole mają na celu uspraw­nić kon­trole obco­kra­jow­ców. Pod­czas peł­nie­nia służby patrol polsko-niemiecki kon­tro­lo­wał pręd­kość, trzeź­wość kie­row­ców oraz wyma­gane doku­menty. Zatrzy­mani do kon­troli nie­mieccy kie­rowcy nie kryli swo­jego zasko­cze­nia na widok rodaka w poli­cyj­nym uniformie.

Deklaracja partnerstwa podpisana

porozumienie_rozdol25 lipca o g. 12.00 w Urzę­dzie Gminy w Poli­cach została pod­pi­sana dekla­ra­cja part­ner­stwa pomię­dzy Gim­na­zjum nr 3 w Poli­cach a szkołą gim­na­zjalną w Novym Roz­dole na Ukra­inie, którą para­fo­wali przed­sta­wi­ciele oby­dwu szkół oraz bur­mi­strzo­wie: Polic i Novego Roz­dołu. Zawarte dzi­siaj part­ner­stwo zakłada współ­pracę szkół przy wspar­ciu bur­mi­strzów: Wła­dy­sława Dia­kuna oraz Wolo­dy­myra Tuza. Pole­gać ona będzie m.in. na wymia­nie mło­dzieży, spo­tka­niach nauczy­cieli, reali­za­cji wspól­nych pro­jek­tów, zajęć i spo­tkań. Będzie to dosko­nała oka­zja do pozna­nia kul­tury i życia sąsia­dów oraz roz­wi­ja­nia tole­ran­cji i przy­jaźni mię­dzy oby­dwoma naro­dami. Zało­że­nia te nabie­rają nowego wymiaru w obli­czu dzi­siej­szej sytu­acji poli­tycz­nej na Ukra­inie. Wpraw­dzie, jak zazna­czył bur­mistrz Dia­kun, goście i jed­no­cze­śnie part­ne­rzy nowego poro­zu­mie­nia pocho­dzą z tere­nów zachod­niej Ukra­iny i nie są dotknięci bez­po­śred­nio tra­ge­dią wojny, jed­nak soli­da­ry­zują się ze swo­imi braćmi, któ­rych los nie oszczę­dza. Pomoc jed­nym nie­sie zatem nadzieję tym dru­gim.  - Każdy gest z naszej strony dodaje im (miesz­kań­com Ukrainy-red.) odwagi i pod­nosi ich na duchu– mówił pod­czas dzi­siej­szego spo­tka­nia bur­mistrz Polic. Szkołę w Novym Roz­dole repre­zen­to­wała Oksana Tuz– nauczy­cielka języka angiel­skiego tam­tej­szego gim­na­zjum i z ogrom­nym wzru­sze­niem dzię­ko­wała wła­dzom Polic za dobro i wszelką pomoc, jaka jest nie­siona Ukra­inie przez naszą Gminę nie od dziś.

Police — Nowy Rozdół

Szczecin: Hala otwarta

MARKOWA ROZMOWA

Na świętej Anki

Ser­decz­nie zapraszamy

  miesz­kań­ców Polic, dzieci i doro­słych do wzię­cia udziału w orga­ni­zo­wa­nym przez Radę Osie­dla nr 6

Pchlim Targu.26 lipca 2014r. w godzi­nach od 10do 14

 PIEŚNI BIESIADNE

  – godz. 12:00 gościnny występ „Chóru „Marze­nie” z PZE­RiI Police

- dla dzieci zjeż­dżal­nie dmu­chane BEZPŁATNIE

Na Pchlim Targu można wymie­niać lub sprze­da­wać za sym­bo­liczną zło­tówkę uży­wane i zby­teczne rze­czy takie jak:

zabawki, książki, monety, ręko­dzieło, bibe­loty itp.

 orga­ni­za­to­rzy

Neptunalia 2014

neptunalia_017Trzebieskie neptunalia 2014 - internet plakat

W sprawie oświadcznia PiS

W oświad­cze­niu polic­kiego PiS zna­lazł się niżej przy­to­czony frag­ment, który wymaga kilku słów wyja­śnie­nia i komentarza.

„Należy przy­po­mnieć, że w roku 1998 to nikt inny jak sam Wła­dy­sław Dia­kun (jako ówcze­sny wice­bur­mistrz) pod­jął decy­zję o star­cie w wybo­rach samo­rzą­do­wych two­rząc kon­ku­ren­cyjny dla swo­jego „szefa” Komi­tet Wybor­czy Akcji Wybor­czej Soli­dar­ność. Urzę­du­jący wów­czas bur­mistrz Sta­ni­sław Szy­ma­szek nie wycią­gnął wobec swo­jego zastępcy, czyli Wła­dy­sława Dia­kuna, żad­nych kon­se­kwencji.

Pro­blem polega na tym, że przy­to­czony frag­ment nie zawiera infor­ma­cji o tym, że w roku 1998 bur­mistrz był wybie­rany przez radę miej­ską, a nie w wybo­rach powszech­nych i z tego powodu nikt nie two­rzył komi­tetu wybor­czego burmistrza.

Two­rząc komi­tet wybor­czy AWS”-  Wła­dy­sław Dia­kun uczest­ni­czył jedy­nie w nowej for­ma­cji poli­tycz­nej (Akcji Wybor­czej Soli­dar­ność) będą­cej wów­czas w koali­cji rzą­do­wej z Unią Wol­no­ści, par­tią któ­rej dzia­ła­czem był Sta­ni­sław Szymaszek.

Zarówno Szy­ma­szek jak i Dia­kun  byli wtedy człon­kami Polic­kiego Forum Wybor­czego “Gryf”- pro­to­pla­sty dzi­siej­szego Gryfa XXI, który tole­ro­wał przy­na­leż­ność par­tyjną swo­ich człon­ków. Aktyw­ność poli­tyczna Wła­dy­sława Dia­kuna była jedy­nie odpo­wie­dzią  na wcze­śniej­sze wyda­rze­nia — powsta­nie Unii Wol­no­ści w Poli­cach, któ­rej lide­rem był Sta­ni­sław Szy­ma­szek. W tam­tym cza­sie wielu człon­ków Gryfa nale­żało rów­no­cze­śnie do róż­nych par­tii poli­tycz­nych, jak np. Unia Wol­no­ści, ZChN, AWS.

W wyniku wybo­rów, rada miej­ska — w gło­so­wa­niu — na bur­mi­strza wybrała Dia­kuna,  a Sta­ni­sław Szy­ma­szek  został wice­sta­ro­stą pierw­szej kaden­cji po powsta­niu powiatów.

Roz­mi­nię­cie się z prawdą jest zasad­ni­cze i wyma­ga­łoby wyja­śnie­nia. Nasza strona inter­ne­towa chęt­nie do końca wyja­śni tę sprawę. Cze­kamy zatem na reak­cję PiS.

Andrzej Marek

Oświadczenie PiS

oświadczenie_oświadczenie_pispis

W odpo­wie­dzi na wczo­raj­sze oświad­cze­nie bur­mi­strza Polic do redak­cji wpły­nęła odpo­wiedź Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści w tej spra­wie w for­mie oświad­cze­nia. Publi­ku­jemy ją obok.

 

Oświadczenie Burmistrza Polic z dnia 18.07.2014r.

diakunW  związku z decy­zją Zastępcy Bur­mi­strza Polic, pana Pawła Mirow­skiego, o kan­dy­do­wa­niu na sta­no­wi­sko Bur­mi­strza Polic w wybo­rach samo­rzą­do­wych 2014 roku, co zostało ogło­szone pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Oddziału Powia­to­wego Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści w Poli­cach w dniu 17 lipca 2014 r., oświadczam:

W dniu 18 lipca 2014 r. w godzi­nach poran­nych prze­pro­wa­dzi­łem roz­mowę z Panem Paw­łem Mirow­skim na temat jego decy­zji o kan­dy­do­wa­niu na sta­no­wi­sko Bur­mi­strza Polic. Poin­for­mo­wa­łem go o wyraź­nym kon­flik­cie inte­re­sów w sytu­acji, gdy staje się on moim kontr­kan­dy­da­tem w wybo­rach. Pan Mirow­ski wie­dział wcze­śniej o tym, że będę ubie­gał się o fotel Bur­mi­strza Polic na kaden­cję 2014–2018. Nie widzę nic złego w jego decy­zji, jed­nak dal­sza współ­praca na dotych­cza­so­wych zasa­dach jest dla mnie nie do przy­ję­cia. Od zastępcy wymaga się bowiem lojal­no­ści, któ­rej trudno ocze­ki­wać od kontr­kan­dy­data w wybo­rach. To pociąga za sobą utratę mojego zaufa­nia. W związku z tym zapro­po­no­wa­łem panu Mirow­skiemu, by sko­rzy­stał z urlopu wypo­czyn­ko­wego, zale­głego i bie­żą­cego oraz zade­kla­ro­wa­łem zgodę na urlop bez­płatny. Wobec dwu­krot­nego odrzu­ce­nia mojej pro­po­zy­cji nie pozo­stało mi nic innego, jak wypo­wie­dze­nie umowy o pracę w for­mie wyda­nego z dniem 18 lipca 2014 r. zarzą­dze­nia. W związku z powyż­szym pan Paweł Mirow­ski zakoń­czył swoją pracę na sta­no­wi­sku Zastępcy Bur­mi­strza Polic z dniem 18 lipca 2014 r.

 

 

Bur­mistrz Polic

Wła­dy­sław Diakun

Mirowski odwołany

       Dzi­siaj bur­mistrz Polic odwo­łał ze sta­no­wi­ska swo­jego zastępcy Pawła Mirowskiego.

Mirow­ski nie przy­jął pro­po­zy­cji Dia­kuna pole­ga­ją­cej  na urlo­po­wa­niu w okre­sie kam­pa­nii wyborczej.

W naj­bliż­szym cza­sie bur­mistrz wyda ofi­cjalny komunikat.

 

 

Koalicja trwa

Mar­kowa rozmowa

W Gminie.Koalicja to przeszłość?

W Poli­cach 17.07 o 10.00 odbę­dzie się kon­fe­ren­cja pra­sowa w trak­cie któ­rej okaże się czy ist­nieje jesz­cze koali­cja Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści z Gryfem.

Stanowisko PiS ws. wyborów samorządowych już we czwartek

Jak infor­muje polic­kie PiS, we czwartek-17 lipca w sie­dzi­bie par­tii przy ul.Grunwaldzkiej odbę­dzie się kon­fe­ren­cja pra­sowa, na któ­rej zosta­nie przed­sta­wiane sta­no­wi­sko ws. wybo­rów samo­rzą­do­wych. Taka wia­do­mość dotarła do redak­cji przed chwilą. Ta dość nie­pre­cy­zyjna infor­ma­cja nie­sie w sobie spory ładu­nek emo­cjo­nalny, zwią­zany ze spe­ku­la­cjami n.t. ewen­tu­al­nej kan­dy­da­tury na sta­no­wi­sko bur­mi­strza Polic.  Naj­bliż­szy czwar­tek zapewne przy­nie­sie osta­teczne roz­wią­za­nie tej zagadki…

A.M.

Polickie PiS nie ma kandydata na burmistrza Polic

mirowski fotoJak dowie­działy się Wie­ści Polic­kie bez­po­śred­nio od wice­bur­mi­strza Polic–  Pawła Mirow­skiego, polic­kie Prawo i Spra­wie­dli­wość nie ma kan­dy­data na bur­mi­strza Polic w nad­cho­dzą­cych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Infor­ma­cja “z pierw­szej ręki” ucina wszel­kie spe­ku­la­cje na ten temat, roz­sie­wane wcze­śniej przez nie­które lokalne media.

SPPK się modernizuje

chałupa2Roz­po­częły się prace przy ukła­da­niu nawierzchni asfal­to­wej na tere­nie zajezdni auto­bu­so­wej w Szczecińsko-Polickim Przed­się­bior­stwie Komu­ni­ka­cyj­nym. Wyas­fal­to­wana zosta­nie częśc placu manew­ro­wego obej­mu­jąca wjazd do bazy i dojazd do warsz­tatu i sta­cji paliw. Zamó­wie­nie reali­zuje firma FDO z Leśna Górnego.

Narkotyki ukrył w puszkach po napojach energetyzujących

amfaKry­mi­nalni z Polic zatrzy­mali 54 – latka, który posia­dał mari­hu­anę i amfe­ta­minę. Za posia­da­nie środ­ków odu­rza­ją­cych grozi mu nawet do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. W pią­tek około godz. 19.30 funk­cjo­na­riu­sze wydziału kry­mi­nal­nego zauwa­żyli jadą­cego samo­cho­dem m-ki KIA zna­nego im męż­czy­znę. Gdy pojazd zatrzy­mał się, poli­cjanci posta­no­wili wyle­gi­ty­mo­wać kie­ru­ją­cego męż­czy­znę. Pod­czas legi­ty­mo­wa­nia 54 – latek wyraź­nie zaczął oka­zy­wać zde­ner­wo­wa­nie. Oka­zało się, iż w kie­szeni spodni posiada wore­czek z zawar­to­ścią amfe­ta­miny. Ponadto w pojeź­dzie znaj­do­wały się 3 puszki po napo­jach ener­ge­ty­zu­ją­cych, a w każ­dej z nich po jed­nym woreczku z mari­hu­aną. Łącz­nie kry­mi­nalni zabez­pie­czyli pra­wie 4 gramy amfe­ta­miny oraz 3,6 gra­mów mari­hu­any. 54 – latek został zatrzy­many. W sobotę został prze­słu­chany. Usły­szał dwa zarzuty posia­da­nia środ­ków odu­rza­ją­cych, za co grozi mu nawet do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.
asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

Glinka-Mogentale zostaje w Chemiku Police

Glinka-Mogentale_3Ostat­nia nie­wia­doma doty­cząca składu KPS Che­mik Police została wyja­śniona – w dru­ży­nie aktu­al­nych mistrzyń Pol­ski i zdo­byw­czyń Pucharu Pol­ski pozo­staje Mał­go­rzata Glinka-Mogentale. Naj­bar­dziej uty­tu­ło­wana pol­ska siat­karka w histo­rii repre­zen­to­wać będzie barwy zachod­nio­po­mor­skiego klubu w sezo­nie 2014/2015 zarówno w roz­gryw­kach ORLEN Ligi, jak i  eli­tar­nej Cham­pions League.
Ubie­gło­roczny powrót dwu­krot­nej mistrzyni Europy na kra­jowe par­kiety był naj­więk­szym hitem trans­fe­ro­wym w pol­skiej siat­kówce ostat­nich lat, a Glinka-Mogentale potwier­dziła klasę wal­nie przy­czy­nia­jąc się do zdo­by­cia przez Che­mika Police trze­ciej w histo­rii klubu podwój­nej korony.
– Na moją decy­zję wpływ miało wiele czyn­ni­ków. Fizycz­nie czuję się bar­dzo dobrze, mamy świetny zespół wzmoc­niony nowymi zawod­nicz­kami i stać nas na walkę o naj­wyż­sze cele. Łatwo nie będzie, bo grać będziemy znacz­nie wię­cej, a w Lidze Mistrzyń już w gru­pie zmie­rzymy się z fawo­ryt­kami tych roz­gry­wek — Rabitą Baku i Dyna­mem Kazań. Ale ja lubię takie wyzwa­nia. Zama­rzyło mi się, żeby ten sezon był taką kropką na „i” w mojej karie­rze. – powie­działa Glinka-Mogentale. – Decy­zja nie była łatwa, bo doty­czyła także życia oso­bi­stego. Roz­wa­ża­li­śmy wszystko z mężem przez kilka tygo­dni i uzna­li­śmy, że będę w sta­nie grać jesz­cze przez rok na naj­wyż­szym pozio­mie, bo bar­dzo nie chcia­ła­bym zakoń­czyć kariery w złym stylu. Nie­ba­ga­telne zna­cze­nie ma też fakt, że klub wspiera Grupa Azoty Police zapew­nia­jąc nam sta­bil­ność i kom­fort pracy. – dodała “Maggie”.

Kradli włazy od studzienek kanalizacyjnych

włazPoliccy kry­mi­nalni zatrzy­mali kobietę i męż­czy­znę, któ­rzy kra­dli włazy do stu­dzie­nek kana­li­za­cyj­nych znaj­du­ją­cych się na tere­nie mia­sta. Za popeł­nione prze­stęp­stwo grozi im nawet do 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. W ponie­dzia­łek popo­łu­dniu policcy kry­mi­nalni otrzy­mali infor­ma­cję, iż kobieta i męż­czy­zna wiozą wóz­kiem kra­dziony złom. Poli­cjanci pod­jęli obser­wa­cję wska­za­nej pary. Gdy męż­czy­zna wraz z kobietą ukryli w krza­kach przy­le­ga­ją­cych do skupu złomu ścią­gnięty z wózka złom, kry­mi­nalni przy­stą­pili do ich zatrzy­ma­nia. Podej­rze­wa­nymi o kra­dzież oka­zali się 41 – letni męż­czy­zna miesz­ka­niec Polic oraz 37 – let­nia kobieta miesz­kanka powiatu gry­fic­kiego. W krza­kach poli­cjanci zna­leźli 3 okrą­głe włazy do stu­dzie­nek kana­li­za­cyj­nych. Oboje zatrzy­mani byli nie­trzeźwi i mieli po 3 pro­mile alko­holu w wydy­cha­nym powie­trzu. Noc spę­dzili w izbie wytrzeź­wień. Wczo­raj po wytrzeź­wie­niu zatrzy­mani zostali prze­słu­chani. Oboje przy­znali się do popeł­nio­nej kra­dzieży. Za kra­dzież grozi im nawet do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

 

asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

6 lipca droga z Pilchowa w kierunku Głębokiego zamknięta

droga pilchowo-glebokieW nie­dzielę 6 lipca, w związku z orga­ni­zo­wa­nymi zawo­dami tria­th­lo­no­wymi, w godzi­nach od 8:00 do 14:00 zamknięta będzie droga z Polic do Szcze­cina na odcinku od Pil­chowa do Głę­bo­kiego. W kie­runku Szcze­cina obo­wią­zy­wał będzie objazd przez Przę­so­cin. W tym cza­sie auto­busy linii 103 i 106 kur­so­wać będą tylko do przy­stanku Pil­chowo Kościół. Tam linie będą koń­czyć bieg.

Będzie Linia Plażowa z Polic do Trzebieży i z powrotem

rozkład jazdy Linii Plazowej5 lipca uru­cho­miona zosta­nie auto­bu­sowa Linia Pla­żowa (LP) kur­su­jąca na tra­sie Police-Trzebież-Police. Auto­busy LP jeź­dzić będą w soboty i nie­dziele przez całe waka­cje. Odjazdy do Trze­bieży z przy­stanku Police Osie­dle Che­mik pla­no­wane są w godzi­nach 10:00 i 11:30. Kursy powrotne z Trze­bieży 17:00 i 18:30. Linia kur­so­wać będzie po tra­sie Linii Samo­rzą­do­wej. Usta­lone są stałe przy­stanki: Police Osie­dle Che­mik, Police Rynek, Jasie­nica Pętla, Trze­bież Pętla. Pozo­stałe przy­stanki są przy­stan­kami na żąda­nie. Na Linii Pla­żo­wej obo­wią­zuje taryfa bile­towa tak jak na Linii Samo­rzą­do­wej. Bilety będzie można kupić w auto­bu­sie u kon­duk­tora lub kierowcy.

Wystąpienie radnych opozycji na sesji powiatowej

Absolutorium w Powiecie– opozycja przeciw

DSC08278W czwar­tek, 26 czerwca br. odbyła się sesja rady powiatu polic­kiego, w któ­rej porządku obrad zna­la­zły się punkty doty­czące zatwier­dze­nia wyko­na­nia budżetu za rok 2013 i udzie­le­nia zarzą­dowi powiatu abso­lu­to­rium.
Klub Rad­nych Wspól­nota Samo­rzą­dowa GRYF XXI przed­sta­wił w związku z tym ofi­cjalne sta­no­wi­sko  pre­zen­tu­jące decy­zję klubu o nie­udzie­le­niu abso­lu­to­rium  wraz z obszer­nym wyja­śnie­niem. Radni Gryfa XXI w taki spo­sób uza­sad­niali swoje stanowisko.

Lewandowski wicemistrzem świata

   halowe mistrzostwa ?wiata sopot 2014 Kolejne suk­cesy odnie­śli bra­cia Mar­cin i Tomasz Lewan­dow­scy. W dniach 24–25 maja brali udział na Wyspach Bahama w Mistrzo­stwach Świata. Odbyły się po raz pierw­szy w nie­ty­po­wych i tylko szta­fe­to­wych kon­ku­ren­cjach – 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4×800, 4x1500m. Mar­cin star­to­wał w dwóch naj­dłuż­szych szta­fe­tach, a tre­ner Tomasz był powo­łany jako odpo­wie­dzialny za obie nasze sztafety.

Doba na wodzie

doba          Led­wie zakoń­czył Drugą Wyprawę Trans­atlan­tycką i nawet nie zdą­żył nacie­szyć się wnucz­kami – a już znowu jest w kajaku na wodzie. Wybitny poli­cza­nin, Alek­san­der Doba, tym razem wybrał Wartę i Odrę. We wto­rek 24 czerwca o godz. 15.30 wystar­to­wał z Gorzowa Wiel­ko­pol­skiego. Infor­ma­cja o tym i zdję­cia dostępne są na stro­nie: http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/21437-aleksander-doba-pojawil-sie-w-gorzowie

Diakun otrzymał absolutorium

    Bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun otrzy­mał abso­lu­to­rium za wyko­na­nie budżetu w roku 2013. Taką decy­zję więk­szo­ścią gło­sów pod­jęła Rada Miej­ska w Poli­cach pod­czas 44. sesji, która odbyła się 24 czerwca 2014 roku. Radni zatwier­dzili też spra­woz­da­nie finan­sowe wraz ze spra­woz­da­niem z wyko­na­nia budżetu Gminy Police za 2013 rok.

Linia samorządowa — latem inaczej

          W związku z otwar­ciem w Trze­bieży nowej czę­ści kom­pleksu pla­żo­wego (wraz ze ska­te­par­kiem), ze względu na wnio­ski pasa­że­rów, Bur­mistrz Polic z dniem 1 lipca 20134 roku wpro­wa­dza zmiany w “Regu­la­mi­nie Prze­wo­zów Pasa­żer­skich na Linii Samo­rzą­do­wej, Dział­ko­wej i Pla­żo­wej” w zakre­sie prze­wozu bagażu i zwierząt.
 Od dnia 1 lipca 2014 roku prze­wóz bagażu i zwie­rząt nie pod­lega opłacie.
 Doty­czy to m. in. wóz­ków dzie­cię­cych, desko­ro­lek, hulaj­nóg, rowe­rów itp.

Po dwumeczu

martyna moskwaTeni­sistki sto­łowe Cham­piona Police, debiu­tu­jące w roz­gryw­kach II ligi, w kolej­nym sezo­nie nadal wystę­po­wać będą w tej samej kla­sie roz­gryw­ko­wej. Nie udało im się bowiem poko­nać LUKS Chełmno i tym samym awan­so­wać do roz­gry­wek cen­tral­nych na szcze­blu I ligi tenisa stołowego.Dwumecz decy­du­jący o awan­sie odby­wał się w dniach 23–24 czerwca 2014 roku w Poli­cach i w Chełm­nie. W obu tych spo­tka­niach lep­sze oka­zały się zawod­niczki z LUKS mające w swoim skła­dzie świeżo “upie­czone” Mistrzy­nie Pol­ski Kade­tek. Mimo porażki szko­le­niowcy Cham­piona Police, czyli Alex Soro­kin i Rafał Smo­liń­ski, byli zado­wo­leni z postawy swo­ich zawod­ni­czek. Jak pod­kre­ślili był to dla polic­kich teni­si­stek pierw­szy sezon w nowej kla­sie roz­gryw­ko­wej i, jak na ich moż­li­wo­ści, zro­biły w minio­nym­se­zo­nie wię­cej niż od nich ocze­ki­wano.
Zespół Cham­piona Police two­rzą: Dorota Gadom­ska, Anna Gry­gor­ce­wicz, Patry­cja Korze­niow­ska, Pau­lina Korze­niow­ska, Mar­tyna Moskwa, Pau­lina Poźniak i Iwona Rosik. Tre­ne­rami dru­żyny są Alex Soro­kin i Rafał Smo­liń­ski.
23.06: Cham­pion Police — LUKS Chełmno 2:8
24.06: LUKS Chełmno — Cham­pion Police 7:3

Champion Police — powalczą o ligę


champion
LUKS Chełmno będzie rywa­lem Cham­piona Police w walce o awans do I ligi tenisa sto­ło­wego kobiet. Pierw­sze ze spo­tkań bara­żo­wych odbę­dzie się już w ponie­dzia­łek 23 czerwca o godzi­nie 18.00 w hali spor­to­wej Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 8 w Poli­cach (ul. Pia­skowa 99). Zapra­szamy kibi­ców i oczy­wi­ście dzien­ni­ka­rzy. Wstęp wolny.

Zespół Cham­piona Police two­rzą: Dorota Gadom­ska, Anna Gry­gor­ce­wicz, Patry­cja Korze­niow­ska, Pau­lina Korze­niow­ska, Mar­tyna Moskwa, Pau­lina Poźniak i Iwona Rosik. Tre­ne­rem dru­żyny jest Rafał Smo­liń­ski.

Polsko – Niemieckie warsztaty dla młodzieży

IMG_0334Jak waż­nym ele­men­tem we współ­cze­snej edu­ka­cji jest zdo­by­wa­nie wie­dzy poprzez doświad­cze­nie mogli prze­ko­nać się 11– go i 18– go czerwca 2014 r. ucznio­wie Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach i Niemiecko-Polskiego Gim­na­zjum w Löck­nitz, któ­rzy uczest­ni­czyli we wspól­nych warsz­ta­tach labo­ra­to­ryj­nych, w ramach współ­pracy Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach z Wydzia­łem Tech­no­lo­gii i Inży­nie­rii Che­micz­nej i Ochrony Śro­do­wi­ska Zachod­nio­po­mor­skiego Uni­wer­sy­tetu Tech­no­lo­gicz­nego w Szczecinie.

Uprawiał w domu konopie

Police, dn. 21.06.2014 r.

krzaczek

Policcy kry­mi­nalni zatrzy­mali 39 – latka, u któ­rego w wyniku prze­szu­ka­nia w jed­nym z pokoi ujaw­nili domową uprawę konopi indyj­skich w spe­cjal­nie do tego zmon­to­wa­nym ste­lażu. Poli­cjanci zabez­pie­czyli trzy doniczki z rośli­nami Poli­cza­nin usły­szał cztery zarzuty. Grozi mu nawet do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

Do zatrzy­ma­nia doszło w pią­tek 20 czerwca w godzi­nach popo­łu­dnio­wych w Poli­cach. Męż­czy­zna zasko­czony wizytą poli­cjan­tów, nie sta­wiał oporu przy zatrzy­ma­niu. Już we wnę­trzu miesz­ka­nia dało się wyczuć cha­rak­te­ry­styczną woń. To, co poli­cjanci zoba­czyli w jed­nym z pokoi tylko potwier­dziło ich przy­pusz­cze­nia. 39 – latek upra­wiał w miesz­ka­niu kono­pie indyj­skie w spe­cjal­nie zmon­to­wa­nym do tego ste­lażu. Plan­ta­cja wypo­sa­żona była we wszyst­kie nie­zbędne urzą­dze­nia wspo­ma­ga­jące wzrost roślin m. in. lampy grzew­cze. Poli­cjanci zabez­pie­czyli trzy doniczki z tymi rośli­nami o wyso­ko­ści około jed­nego metra. Ponadto zabez­pie­czyli nasiona konopi oraz mły­nek elektryczny.

Męż­czy­zna usły­szał cztery zarzuty, tj. uprawy konopi, posia­da­nia przy­rzą­dów słu­żą­cych do prze­ra­bia­nia nar­ko­ty­ków oraz dwa zrzuty udzie­la­nia nar­ko­ty­ków innym oso­bom. Za te prze­stęp­stwa grozi mu nawet do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police

Zaplecze dla Mistrzyń.SMS Police Mistrzem Polski Liceów

Zawod­niczki SMSu Police/Zespołu Szkół wywal­czyły tytuł Mistrza Pol­ski Szkół Lice­al­nych!

     4Repre­zen­ta­cja Szkoły Mistrzo­stwa Spor­to­wego Police, wcho­dzą­cej w skład Zespołu Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach w dniach 13–14 czerwca rywa­li­zo­wała w Wie­liczce w finale ogól­no­pol­skiej lice­aliady. SMSki pro­wa­dzone przez tre­nera Jerzego Taczałę poko­nały 16 dru­żyn nie prze­gry­wa­jąc żad­nego spotkania.

Uczen­nice Zespołu Szkół w spo­tka­niach gru­po­wych nie miały sobie rów­nych. Poko­nały wysoko dru­żyny Nysy, Sta­rego Sącza i San­do­mie­rza po 2:0. W ćwierć­fi­nale na SMSki cze­kał już zespół z Mysło­wic. Na tym eta­pie uczen­nice Zespołu Szkół rów­nież poka­zały, że szko­le­nie w Poli­cach jest na naj­wyż­szym pozio­mie. Police poko­nały Mysło­wice 2:0 (25:15, 25:15) i zapew­niły sobie awans do półfinału.

O “Białej” z adwokatem po wyroku WSA

MARKOWA  ROZMOWA

Grupa Azoty Mecenasem Sportu Wolnej Polski

WARSZAWA 02.06.2014 PLEBISCYT NA SPORTOWY SUKCES 25 LECIA NZ MECENAS SPORTU WOLNEJ POLSKI FOT MAREK BICZYK NEWSPIX.PLW ple­bi­scy­cie na „Spor­towy Suk­ces 25-lecia” orga­ni­zo­wa­nym przez Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki, Tele­wi­zję Pol­ską i „Prze­gląd Spor­towy” pod patro­na­tem Pre­zy­denta RP Bro­ni­sława Komo­row­skiego, Grupa Azoty S.A. została uho­no­ro­wana pre­sti­żo­wym tytu­łem Mece­nasa Sportu Wol­nej Pol­ski. Pod­czas uro­czy­stej gali na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie sta­tu­etkę ode­brał Krzysz­tof Jało­siń­ski, wice­pre­zes zarządu Grupa Azoty S.A.

Teresa Werner w MOK

Teresa2 (fot. Mateusz Adamski)Teresa Wer­ner pocho­dzi z Nakła Ślą­skiego. “Odkąd pamię­tam śpiew odgry­wał dużą rolę w moim życiu — czę­ste występy w szkole, regio­nalne kon­kursy muzyczne” — wspo­mina artystka. W wieku 16 lat zdała egza­min do Zespołu Pie­śni i Tańca “Śląsk” w Koszę­ci­nie. Od tam­tej pory muzyka stała się dla Teresy praw­dziwą pasją.

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

LOGO-ALDESA-POLSKAW związku z pla­no­waną budową linii elek­tro­ener­ge­tycz­nej 220 kV Glinki – Recław firma Aldesa Nowa Ener­gia Sp. z o.o. – wyko­nawca inwe­sty­cji, zapra­sza miesz­kań­ców na spo­tka­nie infor­ma­cyjne doty­czące pro­jektu. Pla­no­wana linia jest inwe­sty­cją celu publicz­nego, a jej inwe­sto­rem są Pol­skie Sieci Elek­tro­ener­ge­tyczne S.A.

Chemik Police zaprezentował nowy skład

Prezentacja_skladu_Chemika_Police_od_lewej_Sanja_Malagurski_Stefana_VeljkovićPod­czas spe­cjal­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej ofi­cjal­nie przed­sta­wiono skład zespołu KPS Che­mik Police na nowy sezon. Dru­żynę aktu­al­nych mistrzyń Pol­ski i zdo­byw­czyń Pucharu Pol­ski wzmoc­niły Mariola Zenik i Agnieszka Rabka oraz dwie repre­zen­tantki Ser­bii – Sanja Mala­gur­ski i Ste­fana Velj­ko­vić. Od lipca do zespołu dołą­czy także Alek­san­dra Jagieło.

MMA w Policach Walka Wieczoru

Ważenie zawodników MMA przed Galą w Policach

Kolizja przy Szkolnej

Grupa Azoty Mecenasem Sportu Wolnej Polski

WARSZAWA 02.06.2014 PLEBISCYT NA SPORTOWY SUKCES 25 LECIA NZ MECENAS SPORTU WOLNEJ POLSKI FOT MAREK BICZYK NEWSPIX.PLW ple­bi­scy­cie na „Spor­towy Suk­ces 25-lecia” orga­ni­zo­wa­nym przez Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki, Tele­wi­zję Pol­ską i „Prze­gląd Spor­towy” pod patro­na­tem Pre­zy­denta RP Bro­ni­sława Komo­row­skiego, Grupa Azoty S.A. została uho­no­ro­wana pre­sti­żo­wym tytu­łem Mece­nasa Sportu Wol­nej Pol­ski. Pod­czas uro­czy­stej gali na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie sta­tu­etkę ode­brał Krzysz­tof Jało­siń­ski, wice­pre­zes zarządu Grupa Azoty S.A.

Z Michałem Materlą o Gali w Policach

MARKOWA ROZMOWA

O wyprawie przy kawie (z Olkiem Dobą)

MARKOWA ROZMOWA

Dzień samorządowca

Dzień samorzadowca

Doba w Policach

Aleksander Doba w domu

O godz. 14:24 pocią­giem rela­cji Warszawa-Szczecin powró­cił ze swej trans­atlan­tyc­kiej wyprawy kaja­karz Alek­san­der Doba. Wysia­da­ją­cego z pociągu podróż­nika witali m.in. żona Gabriela, dzieci i wnuki, a także pro­mo­tor wyprawy i budow­ni­czy słyn­nego kajaku– Andrzej Armiń­ski. Nie zabra­kło rów­nież bur­mi­strza Polic Wła­dy­sława Dia­kuna, prze­wod­ni­czą­cego Rady Miej­skiej w Poli­cach Witolda Króla, rad­nego powia­to­wego Ceza­rego Arci­szew­skiego, zastępcy bur­mi­strza Jakuba Pisań­skiego, skarb­nika gminy Police Janu­sza Zagór­skiego oraz wielu innych pra­cow­ni­ków urzędu gminy. Licz­nie sta­wili się przy­ja­ciele, zna­jomi i sym­pa­tycy Olka Doby. Witany aplau­zem i okla­skami kaja­karz wyra­ził swoją radość z powrotu, po czym wszy­scy udali się na kon­fe­ren­cję pra­sowa do Polic. Wkrótce na naszej stro­nie opu­bli­ku­jemy wywiad video z podróż­ni­kiem. Oto gale­ria zdjęć wyko­na­nych na dworcu głów­nym w Szczecinie:

Kacper Narloch– Puchar Świata po raz czwarty

kacper_narlochDwu­dzie­sto­ośmio­letni miesz­ka­niec Przę­so­cina już po raz czwarty został zdo­bywcą Pucharu Świata w Kick-boxingu. Zawody odby­wały się  14–18 maja na Węgrzech w miej­sco­wo­ści Sze­ged. Zawod­nik star­to­wał w kate­go­rii wago­wej –63kg senio­rów.  Kac­per Narloch ukoń­czył stu­dia wycho­wa­nia fizycz­nego na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim. Pro­fe­sjo­nal­nie zaj­muje się spor­tami walki. Dwu­na­sto­let­nie poświę­ce­nie, cięż­kie tre­ningi i moty­wa­cja spo­wo­do­wały, że pod koniec 2012 r., Kac­per został Mistrzem Europy w Kick– boxingu. Zawody odbyły się w Buka­resz­cie, a złoty medal nie był pierw­szą nagrodą za wybitne osiągnięcie.

Nowa Medika od 2.czerwca

Roz­mowa z Mariu­szem Tar­ho­nim pre­ze­sem Mediki

Dni Polic – Dni Chemika 2014

Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapra­sza6 i 7 czerwca na uwiel­bianą przez poli­czan imprezę, DNI POLICDNI CHEMIKA 2014. Jak co roku będziemy bawić się na pola­nie za SP8 i to jak!

Spotkanie premiera Tuska z załogą “Polic”

Premier w Z.Ch.“Police“SA

Pre­mier Tusk: „Police stały się fun­da­men­tem Grupy Azoty”

Zna­cze­nie pol­skiej che­mii, dzia­ła­nia na rzecz bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego oraz dywer­sy­fi­ka­cja pozy­ski­wa­nia źró­deł gazu były głów­nymi kwe­stiami, które poru­szył Pre­mier Donald Tusk w trak­cie spo­tka­nia z pra­cow­ni­kami oraz wła­dzami Grupy Azoty Zakłady Che­miczne Police. Mini­ster Skarbu Pań­stwa, Wło­dzi­mierz Kar­piń­ski odniósł się z kolei do prze­pro­wa­dzo­nej w prze­szło­ści sku­tecz­nej restruk­tu­ry­za­cji spółki i pla­nów roz­woju Grupy Azoty.

Jerzy Wenderlich (SLD) na polickim ryneczku– 16 maja

Co Rosati może dać Policom?

MARKOWA ROZMOWA

O “Szkole Białej” z Magdaleną Kochan

MARKOWA ROZMOWA

Sukcesy Chemika i Grupy Azoty Police docenione przez Zachodniopomorskie

 od_lewej_O.Geblewicz_J.Zurowska_R.Kuzmiczonek_M.Putzlach

         Miło nam poin­for­mo­wać, że wczo­raj w Szcze­ci­nie doszło do pod­pi­sa­nia umowy pomię­dzy Zarzą­dem Fun­da­cji Grupy Azoty Police Na Rzecz Roz­woju Piłki Siat­ko­wej Kobiet a Urzę­dem Mar­szał­kow­skim. Doty­czy ona pro­mo­cji regionu poprzez roz­grywki ligowe naj­wyż­szych kra­jo­wych klas i dru­żyn piłki siat­ko­wej z Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego.

Powrót Doby (pociągiem)

dobaKaja­karz z Polic, Alek­san­der Doba, wraca do domu po Dru­giej Wypra­wie Trans­atlan­tyc­kiej w ponie­dzia­łek, 26 maja 2014. Przy­je­dzie do Szcze­cina ok. godz. 14:20, pocią­giem “Por­to­wiec” z War­szawy. Poni­żej — link do arty­kułu, pod­su­mo­wu­ją­cego jego nie­zwy­kły wyczyn. 

 

 

http://off.sport.pl/off/1,111171,15892323,Aleksander_Doba_oblegany_w_USA__67_latek_po_przeplynieciu.html

Weszli do finału

puchary_sppkTur­niej bilar­dowy dla pra­cow­ni­ków Spółki o Puchar Pre­zesa SPPK wcho­dzi w decy­du­jącą fazę. Eli­mi­na­cje wyło­niły czte­rech fina­li­stów tur­nieju, któ­rymi zostali: Piotr Bia­łecki, Michał Boru­szak, Jaro­sław Witt i Woj­ciech Wiśniew­ski. Decy­du­jące roz­grywki roz­poczną się w środę 14 maja od godziny 9:00. Naj­pierw roze­grane zostaną dwa mecze o wej­ście do ści­słego finału. Zwy­cięzcy tych meczów zmie­rzą się w spo­tka­niu o pierw­sze miej­sce. Prze­grani zagrają w meczu o 3 miej­sce. Tym razem rywa­li­za­cja prze­biega do 5 wygra­nych tur.
Uro­czy­ste zakoń­cze­nie tur­nieju oraz wrę­cze­nie pucha­rów i nagród odbę­dzie się w czwar­tek 15 maja około połu­dnia. Fina­li­ści, oprócz pucha­rów otrzy­mają nagrody rze­czowe. Za zdo­by­cie pierw­szego miej­sca nagrodą jest tablet, za miej­sce dru­gie robot kuchenny, za trze­cie blender.

Pożar na taśmociągu fosfogipsu

logo_drupa_azotyNad ranem około godz. 2:00 w nocy (10÷11 maja 2014 r.) wybuchł pożar na taśmo­ciągu fos­fo­gipsu w Gru­pie Azoty Zakłady Che­miczne „Police” S.A. Na miej­scu pra­co­wała jed­nostka zakła­do­wej straży pożar­nej przy współ­pracy z Pań­stwową Strażą Pożarną, które natych­miast przy­stą­piły do akcji gaśni­czej co pozwo­liło na szyb­kie opa­no­wa­nie sytu­acji. Wstępne usta­le­nia wska­zują że praw­do­po­dobną przy­czyną pożaru było zwar­cie insta­la­cji elek­trycz­nej. Poza stra­tami mate­rial­nymi, które są sza­co­wane przez komi­sję powo­łaną do zba­da­nia przy­czyn pożaru nie ucier­piał żaden z pra­cow­ni­ków spółki. W trak­cie zda­rze­nia nie było i nie ma obec­nie żad­nego zagro­że­nia dla zdro­wia ludzi i śro­do­wi­ska.
Kata­rzyna Bogusław-rzecznik prasowy