Wieści Polickie


Społecznik” – wyzwalanie społecznej energii

Kie­dy w maju tego roku Samo­rząd Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go ogła­szał nabór wnio­sków do I edy­cji Pro­gra­mu Spo­łecz­nik, trud­no było prze­wi­dzieć, z jakim odze­wem się spo­tka. Ogło­szo­ny jako pilo­ta­żo­wy pro­gram umoż­li­wia­ją­cy pozy­ska­nie mikro­gran­tów na dzia­ła­nia słu­żą­ce lokal­nym spo­łecz­no­ściom prze­rósł ocze­ki­wa­nia twór­ców. Zgło­szo­no 1160 wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie, 512 ini­cja­tyw otrzy­ma­ło dota­cje. Pod­su­mo­wu­jąc efek­ty pierw­sze­go „Spo­łecz­ni­ka” Zarząd Woje­wódz­twa zyskał pew­ność, że pro­gram musi być kon­ty­nu­owa­ny w przy­szło­ści.

Rękodzielnictwo w rękach dzieci

Po polsku w Pasewalku

Święto sportu w Policach

Gmina Dobra będzie mieć centrum przesiadkowe

Gmi­na Dobra koło Szcze­ci­na dołą­cza do zachod­nio­po­mor­skich samo­rzą­dów, któ­re posta­wi­ły na uspraw­nie­nia trans­por­to­we i komu­ni­ka­cyj­ne. W miej­sco­wo­ści Łęgi powsta­nie cen­trum prze­siad­ko­we, któ­re słu­żyć będzie miesz­kań­com, kie­row­com i rowe­rzy­stom. Więk­szą część kosz­tów inwe­sty­cji pokry­ją fun­du­sze z Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w ramach RPO WZ 2014–2020. Ze stro­ny samo­rzą­du woje­wódz­twa umo­wę o dofi­nan­so­wa­nie zada­nia pod­pi­sał mar­sza­łek Olgierd Geble­wicz. Teraz doku­ment tra­fi do wójt Tere­sy Dery.

Wywiad z kapitanem żółtozielonych Emilem Andrzejewskim.

Z Kapi­ta­nem Che­mi­ka Poli­ce roz­ma­wia Ariel Szy­dłow­ski

A.Sz Na począ­tek jak to się sta­ło, że zosta­łeś kapi­ta­nem żół­to­zie­lo­nych? Czy wią­że się z tym więk­sza odpo­wie­dzial­ność? Co dla Cie­bie zna­czy peł­nie­nie funk­cji Kapi­ta­na?

E.A O tym kto zosta­nie Kapi­ta­nem zade­cy­do­wał tre­ner wraz ze szta­bem. Swój wybór ogło­sił na przed­tre­nin­go­wej poga­dan­ce.

Izabela Bełcik: Zawiódł nas blok

            Iza­be­la Beł­cik, kapi­tan Che­mi­ka Poli­ce, komen­tu­je pierw­szą poraż­kę mistrzyń Pol­ski w Lidze Siat­ków­ki Kobiet.

Poli­czan­ki prze­gra­ły z Deve­lo­pre­sem Sky­Res Rze­szów 0:3. W zasa­dzie w żad­nym z setów nie były bli­skie zwy­cię­stwa. 

Wigilia w Energy Gold Team

 

 

Nowy posterunek Policji w Kołbaskowie

Władysław Diakun laureatem Orłów “Wprost”

SONY DSC

     Orzeł tygodnika “Wprost” dla najlepszego samorządowca regionu zachodniopomorskiego w tym roku został przyznany panu Władysławowi Diakunowi.

Laureatem Orłów “Wprost” może zostać samorządowiec, który w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju oraz służy lokalnej społeczności.

Oświadczenie klubu w sprawie Maret Balkestein-Grothues

       W związ­ku z opusz­cze­niem Klu­bu przez p. Maret Bal­ke­ste­in-Gro­thu­es w dniu 6 grud­nia 2017 roku, klub, mając na uwa­dze swo­je oświad­cze­nie z dnia 6 listo­pa­da 2017 roku, przed­sta­wia niżej swo­je sta­no­wi­sko w tej spra­wie:

1) w dniu 20 czerw­ca 2017 roku klub zawarł z p. Maret Bal­ke­ste­in-Gro­thu­es umo­wę przed­wstęp­ną, któ­rej przed­mio­tem było

Wiadukt w Mścięcinie jak nowy

 

Polsko-niemieckie ” Boże Narodzenie w Policach

16 grud­nia Powiat Polic­ki orga­ni­zu­je festyn rodzin­ny. Wyda­rze­nie odbę­dzie   się   w   hali   wido­wi­sko­wo-spor­to­wej   Zespo­łu   Szkół   im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach przy ul. Sie­dlec­kiej 6.