Wieści Polickie


Rodzinny Rajd Rowerowy– OSiR zaprasza

Rajd 2015

REGULAMIN 2015

Poszukiwana dziewczynka odnaleziona w Niemczech

Maja Biryło została odna­le­ziona na tere­nie Nie­miec przez tam­tej­szą poli­cję. Jak poin­for­mo­wano dziad­ków dziew­czynki, jest cała i zdrowa. Poli­cja wpa­dła na trop po zna­le­zie­niu buta nale­żą­cego do Mai. W akcję poszu­ki­waw­czą zaan­ga­żo­wało się wiele zastę­pów straży pożar­nej, poli­cji, zna­jomi, sąsie­dzi i spo­łecz­ność fejs­bu­kowa. W geście soli­dar­no­ści z pogrą­żoną w roz­pa­czy rodziną poma­gał każdy, kto mógł i jak mógł. Media spo­łecz­no­ściowe, co by o nich nie mówić, w takich sytu­acjach bar­dzo się przy­dają. Każda ważna dla sprawy infor­ma­cja roz­cho­dzi się bły­ska­wicz­nie i znaj­duje setki jak nie  tysiące odbior­ców. Naj­waż­niej­sze, że wszystko skoń­czyło się szczę­śli­wie, a dziecko wróci do rodziny.

Zaginęła 10-letnia Maja z Wołczkowa

150415maja2Od wczo­raj (14.04.) poli­cjanci poszu­kują zagi­nio­nej 10-letniej Mai z Wołcz­kowa pod Szcze­ci­niem. Dziew­czynka nie wró­ciła ze szkoły do domu. Poszu­ki­wa­nia trwa­jące całą noc nie przy­nio­sły skutku. Od rana dziecka poszu­kuje rów­nież poli­cyjny śmi­gło­wiec. Został już uru­cho­miony po raz pierw­szy w Pol­sce sys­tem Child Alert. Poli­cjanci zwra­cają się do wszyst­kich osób, które mogą mieć jakie­kol­wiek infor­ma­cje w tej spra­wie, z prośbą o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­niczny z naj­bliż­szą jed­nostką Poli­cji pod nr tel.: 112 ‚997 lub na spe­cjalną info­li­nię Child Alert: 995. Dziew­czynka ma 150 cm wzro­stu, szczu­płą syl­wetkę, dłu­gie, ciemne blond włosy, ciemne oczy. W dniu zagi­nię­cia ubrana była w różową kurtkę typu nar­ciar­skiego w poprzeczne pasy z kap­tu­rem, różowe leg­ginsy, brą­zowe kozaki z bia­łym futer­kiem. W poszu­ki­wa­nia zaan­ga­żo­wane jest Mobilne Cen­trum Poszu­ki­wań Osób Zagi­nio­nych, bez­za­ło­gowy samo­lot typu dron oraz poli­cyjny śmi­gło­wiec. Pol­ska Poli­cja współ­pra­cuje w tej spra­wie z poli­cją nie­miecką ze względu na bli­skość strefy przy­gra­nicz­nej. W związku z zagi­nię­ciem 10-letniej Mai poli­cjanci poszu­kują samo­chodu m-ki Opel Vec­tra combi koloru srebr­nego o nr rej ZSW 13234, który był widziany w pobliżu miej­sca zagi­nię­cia dziew­czynki. Poli­cjanci zwra­cają się do wszyst­kich osób, które mogą mieć jakie­kol­wiek infor­ma­cje w tej spra­wie, z prośbą o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­niczny z naj­bliż­szą jed­nostką Poli­cji pod nr tel.: 112 ‚997 lub na spe­cjalną info­li­nię 995.

Źró­dło: http://www.szczecin.kwp.gov.pl

Chemik kontra Impel w dwumeczu 1:1 dziś 3:0 (25:21, 25;13, 25:18)

 

 

m1 Mecz wygrany zde­cy­do­wa­nie 3:0 przez zespół z Polic. Od poczatku do końca widać było prze­wagę mistrzyń Pol­ski. W pią­tek po rewanżu we Wro­cła­wiu prze­ko­namy się, czy Che­mik wraca na tron w stylu do jakiego na przyzwyczaił.  

Mał­go­rzata Glinka zawod­niczka nr 1 tego meczu

 

 

Chemik vs Impel 2:3

Cuc­ca­rini po meczu: Musimy się nauczyć,  że po prze­gra­nym secie musimy poka­zać, że jeste­śmy twar­dzi i zagrać “nasza siat­kówkę” … obej­rzyj wideo

W fazie play off gra toczy się do 3 zwy­cięstw. Następny mecz jutro, a 2 kolejne we Wrocławiu.

Che­mik Police — Impecl Wro­cław 2:3 (25:13, 23:25, 13:25, 25:13, 10:15)

Che­mik Police: Wer­bliń­ska – 9, Velj­ko­vić – 9, Bje­lica – 21, Glinka-Mogentale – 16, Bednarek-Kasza – 7, Ogn­je­no­vić – 6 oraz Zenik (l) Kowa­liń­ska – 2, Rabka – 1, Krzos, Jagieło – 1.

Impel Wro­cław: Topić – 11, Ptak – 11, Gryka, Cutura – 17, Kąko­lew­ska – 12, Kaczor – 6 oraz Sawicka (l), Mrocz­kow­ska – 1, Hag­glund – 2, Kwiat­kow­ska, Kauf­feld, Grejman.

MVP meczu: Hana Cutura.

 

Niemiecko-polski Turniej pamięci Gerharda Scherera

imagesJuż jutro, tj. 9 kwiet­nia br. o godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach, odbędą się roz­grywki w piłce siat­ko­wej. Tur­niej ten jest poświę­cony pamięci zmar­łego w zeszłym roku, Pana Ger­harda Sche­rera, dyrek­tora Niemiecko-Polskiego Gim­na­zjum w Loek­nitz. Miej­sce nie jest bez zna­cze­nia, ponie­waż hala ta została zbu­do­wana w ramach polsko-niemieckiego pro­jektu, któ­rego jed­nym z pomy­sło­daw­ców był wła­śnie Ger­hard Sche­rer. W wyda­rze­niu udział wezmą ucznio­wie z pla­có­wek oświa­to­wych z terenu powiatu polic­kiego oraz ucznio­wie z zaprzy­jaź­nio­nych nie­miec­kich szkół.

Final Four podsumowuje Krzysztof Jałosinski

Eczacibasi Vitra Stambuł zwycięzcą Final Four Ligi Mistrzyń

Che­mik Police – Vaki­fBank Stam­buł 0:3 (19:25, 21:25, 17:25). Wię­cej na http://www.chemik-police.com

JałosińskiArena

Chemik Police — Unendo Yamamay Busto Arsizio 0:3

Wielki Finał — konferencja prasowa

Wybudują Police 2

IMG_000930 marca w sie­dzi­bie Grupy Azoty Police odbyła się kon­fe­ren­cja nt.  pla­no­wa­nej nowej inwe­sty­cji Grupy Azoty. Dostęp­ność pro­py­lenu– bo o pro­duk­cję tego surowca cho­dzi–  cią­gle się zmniej­sza. Jest to suro­wiec, który decy­duje o roz­woju zakła­dów w Kędzie­rzy­nie. Jak poin­for­mo­wał prze­zes Krzysz­tof Jało­siń­ski, po dogłęb­nych ana­li­zach oka­zało się, że pro­duk­cja taka opłaca się tylko w Poli­cach. Dodat­ko­wym atu­tem prze­ma­wia­ją­cym za tą loka­li­za­cją „Polic 2” jest dostęp do morza poprzez ist­nie­jący port mor­ski.  Police będą pro­du­ko­wały pro­py­len dla Kędzie­rzyna, a to co pozo­sta­nie, prze­zna­czone zosta­nie na rynki nie­miec­kie.  –Uza­sad­nione jest twier­dze­nie, że budu­jemy Police 2– mówił Jało­siń­ski. –Inwe­sty­cja warta 1,7 mld zł przy­nie­sie rocz­nie ok. 2 mld przy­cho­dów — kon­ty­nu­ował. Dzi­siaj cały zakład  gene­ruje rocz­nie ok. 2,5 mld przychodów.

Z ramie­nia zarządu za inwe­sty­cję odpo­wie­dzialny jest wice­pre­zes Woj­ciech Naruć. Inwe­sto­rzy będą zarówno bran­żowi jak i finan­sowi. Trwają prace nad struk­turą finan­so­wa­nia pro­jektu. Pierw­sze “wbi­cie łopaty” pla­no­wane jest na I-II kwar­tał 2016 r. Przy budo­wie pra­co­wać będzie ok. 1000 osób. Doce­lowo w nowym zakła­dzie zatrud­nie­nie znaj­dzie 200 osób.

Polic­kie Targi Gospo­dar­cze, informacja i program

 Polic­kie Targi Gospo­dar­cze w 2015 roku odbędą się w dniach 18 — 19 kwiet­nia,  w godzi­nach 10:00–18:00. Nowo­ścią jest miej­sce, w któ­rym odby­wać się będzie impreza. Jest to nowa hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach, przy ul. Sie­dlec­kiej 6.

Największa inwestycja w historii Grupy Azoty

images      Grupa Azoty, reali­zu­jąc za 1,7 miliarda zło­tych naj­więk­szą w swo­jej histo­rii inwe­sty­cję potwier­dza plany dyna­micz­nego roz­woju w kraju, jak i na ryn­kach zagranicznych.

Do 2019 roku w Poli­cach wybu­do­wana zosta­nie naj­no­wo­cze­śniej­sza i naj­więk­sza w Euro­pie insta­la­cja do pro­duk­cji pro­py­lenu metodą PDH. W ramach pro­jektu powsta­nie też blok ener­ge­tyczny oraz roz­bu­do­wany zosta­nie ter­mi­nal che­mi­ka­liów we wła­snym por­cie w Poli­cach.  Obej­rzyj wideo.

VII  Policka Gala Ruchu

A. Kotarska   14 marca w sali gim­na­stycz­nej gościn­nego dla sportu i rekre­acji Gim­na­zjum Nr 3 odbyła się kolejna Policka Gala Ruchu. Jej orga­ni­za­to­rem była popu­larna ani­ma­torka ruchu, sportu,  rekre­acji, nauczy­cielka wf Anna Kotar­ska oraz jej szkoła czyli G Nr 3. W tego­rocz­nej gali brała udział rekor­dowa liczba 80 uczest­ni­ków, w tym po raz pierw­szy aż kilku przed­sta­wi­cieli płci męskiej. Pomy­sło­dawca i koor­dy­na­tor czyli pani Ania przy­go­to­wała dla uczest­ni­ków cie­kawy, ale i męczący program.

Artur Barciś show !

barci+Ť-show-1024x735Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapra­sza na wyjąt­kowe spo­tka­nie ze zna­nym i lubia­nym Artu­rem Bar­ci­siem.Pro­gram jest wystę­pem popu­lar­nego aktora wraz z zespo­łem muzycz­nym, w któ­rym arty­sta wza­bawny ale nie schle­bia­jący tanim gustom spo­sób odsła­nia kulisy swo­jego aktor­skiego życia.Piosenki o dyk­cji, tre­mie czy aktor­skich ” syp­kach” uzu­peł­nia aneg­do­tami zza kulis teatru i filmu. Do zabawy wciąga rów­nież publicz­ność, która łamie sobie języki pró­bu­jąc zaśpie­wać wraz z akto­rem refren pio­senki o dykcji.