Wieści Polickie


Naczelny Sąd Administracyjny: uchwała zarządu powiatu nieważna

beatamarkowicz
To już ostat­nie chwile urzę­do­wa­nia dyrek­torki Zespołu Szkół Agaty Markowicz-Narękiewicz.

Zbieramy podpisy

pod ogól­no­pol­skim oby­wa­tel­skim pro­jek­tem ustawy oświa­to­wej
Pro­jekt zakłada, że:

 1. Rodzice będą decy­do­wać o tym czy dziecko pój­dzie do szkoły jako 6latek czy 7latek.
 2. Edu­ka­cja przed­szkolna będzie pra­wem dziecka
  i obo­wiąz­kiem pań­stwa a nie odwrotnie.
 3. Rodzice będą mieli realny wpływ na pro­gram nauczania.
 4. Pod­ręcz­niki będą wybie­rać rodzice i nauczy­ciele a nie rząd.
 5. Na wnio­sek rodzi­ców przy­wró­cone zostaną zaję­cia dodat­kowe
  w przedszkolach.
 6. Pod­nie­sione zostaną stan­dardy min. trans­portu do szkoły
  Miej­sce zbie­ra­nia pod­pi­sów w Poli­cach:TĘCZOLANDIA

  Polilogo teczace, Wyszyń­skiego 65 a

Zawodniczki SMS Police wygrywają w kolejnym meczu

000

             Zawod­niczki Szkoły Mistrzo­stwa Spor­to­wego Police dopi­sały do swo­jego konta kolejne trzy punkty. Wygrały 3:0 z Czar­nymi Słupsk.

W pierw­szym secie gospo­dy­nie zupeł­nie zdo­mi­no­wały rywala. Już na samym początku spo­tka­nia wyszły na kil­ku­punk­towe pro­wa­dze­nie. Powięk­szały swoją prze­wagę, pre­zen­to­wały lep­szy poziom gry i prze­wyż­szały Czar­nych w każ­dym ele­men­cie. Sku­tecz­nie wyko­rzy­sty­wały także błędy popeł­niane przez rywala. Osta­tecz­nie pierw­sza par­tia to wysoka wygrana SMSek – 25:10.

Chemik vs. Legionovia 25:21, 25:7 , 25:18

Po pew­nie wygra­nym Chemik vs. Legionovia1 secie policz­naki dekla­sują rywalki wygry­wa­jąc 2 set do 7. W 3 po walce do 18.

 

Nowi radni miejscy, powiatowi, sejmik

IMG_1032

Radni Rady Miej­skiej w Policach:

1. Strzel­czyk Iwona– Gryf
2. Kołacki Zyg­munt– Gryf
3. Kosior­kie­wicz Wła­dy­sław– Gryf
4. Hlek Zofia– Gryf
5. Dia­kun Piotr– Gryf
6. Gaweł Wie­sław– Gryf

Nowe inwestycje stworzą miejsca pracy w „Policach”

12

W trze­cim kwar­tale br. Grupa Azoty ogło­siła nową stra­te­gię na lata 2014–2020, w wyniku  któ­rej w „Poli­cach” rusza poważny pro­gram inwe­sty­cyjny. Wie­lo­mi­lio­nowe inwe­sty­cje spo­wo­dują zna­czący wzrost miejsc pracy.

Gigantyczny sukces Chemika Police 3:0 (25:22,25:18,25:18) z Rabitą Baku

 

12

5

     Cie­szący się sławą jed­nej z naj­lep­szych dru­żyn siat­kówki kobie­cej na świe­cie zespół Rabity Baku prze­grywa z naszymi Mistrzy­niami. W 1. secie cały czas pro­wa­dze­nie Rabity aż do stanu po 21. W dru­gim góruje Che­mik, wygrywa gładko do 18. W trze­cim podob­nie. Mecz obser­wuje 4500 widzów. Na boisku kró­luje Anna Wer­bliń­ska.  Jej zagrywka roz­bija zespół gości. Pozo­stałe poli­czanki rów­nież świet­nie się zapre­zen­to­wały na tle jakby nie było świa­to­wej klasy dru­żyny. Brawo. Nie­udany począ­tek meczu wyda­wał się być spo­wo­do­wany czy to tremą czy też respek­tem przed uty­tu­ło­wa­nym rywa­lem. Po kil­ku­na­stu minu­tach wszystko wró­ciło do normy  i było jak zwykle.

Chemik liderem w siatkarskiej Orlen Lidze kobiet

Siatka1Siatka2
       Che­mik Police po wygra­nym 3:0 (25:19,25:17,25:23) meczu z zespo­łem z Muszyny– Muszy­nianka Pol­ski Cukier zna­lazł się na pozy­cji lidera tabeli.

Janicki, Dzieciniak, Kupiec dla Beaty –10 listopada godz.18 Klub Nauczyciela– wstęp wolny!

Fotorelacja z meczu Chemika Police z Impelem Wrocław (3:0)

1 2 3 4 5 6  8 9

Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodzieży w Policach 

 nck logo 3W dniach 20–28 paź­dzier­nika w Miej­skim Ośrodku Kul­tury został zre­ali­zo­wany pro­jekt „Polsko-Ukraińskie Warsz­taty Sztuki i Tańca Ludo­wego” dofi­nan­so­wany z Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury w ramach pro­gramu Polsko-Ukraińska Wymiana Mło­dzieży. Mło­dzież z Ukra­iny przy­je­chała na zapro­sze­nie bur­mi­strza Polic — Wła­dy­sława Diakuna.

W pro­jek­cie udział wzięli ucznio­wie Gim­na­zjum nr 3 w Poli­cach i Nowo­roz­dol­skiego Kom­pleksu Edu­ka­cyj­nego „Lider” z Nowego Roz­dołu – Part­ner­skiego Mia­sta Polic. Uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach tańca ludo­wego, śpiewu i ręko­dzieła. Mło­dzież wspól­nie uczyła się pod­sta­wo­wych kro­ków i ukła­dów tanecz­nych: kra­ko­wiaka, polo­neza i mazurka, śpie­wała znane

Władysław Diakun — kandydat “Gryfa” na burmistrza Polic

Aleksander Doba-Honorowy Obywatel Polic

doba fotodoba 3foto

28 paź­dzier­nika Rada Miej­ska w Poli­cach nadała tytułu Hono­ro­wego Oby­wa­tela Polic Alek­san­drowi Dobie.
Podróż­nik z Polic jest czwartą osobą wyróż­nioną w ten sposób.

Chemik:Dąbrowa 3:0

Siatka foto 2Siatka na str

Relikwie św. Jana Pawła II w Policach

Delegacja Delegacja1

26 paź­dzier­nika w Poli­cach przy pomniku papieża miała miej­sce uro­czy­stość reli­gijna, w trak­cie któ­rej modli­twę pro­wa­dził arcy­bi­skup Andrzej Dzięga.