Wieści Polickie


Grupa Azoty Głównym Partnerem Polskiego Związku Narciarstwa

IMG_7369 (1) Grupa Azoty naj­więk­sza pol­ska firma che­miczna i jeden z naj­więk­szych mece­na­sów pol­skiego sportu zacie­śnia swoją współ­pracę z Pol­skim Związ­kiem Nar­ciar­stwa. Grupa Azoty prze­dłu­żyła o kolejne trzy lata umowę spon­sor­ską z Repre­zen­ta­cją Pol­ski Skocz­ków Nar­ciar­skich, ale także stała się Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym Pol­skiego Nar­ciar­stwa Bie­go­wego i głów­nym part­ne­rem Repre­zen­ta­cji Pol­ski w Bie­gach Narciarskich.

Agel Prostejov na dobry początek Ligi Mistrzyń

     Euro­pej­ska Kon­fe­de­ra­cja Piłki Siat­ko­wej (CEV), orga­ni­za­tor 2016 Deni­zBank Cham­pions League, podała ter­mi­narz meczów gru­po­wych tego­rocz­nej edy­cji roz­gry­wek o naj­cen­niej­sze tro­feum klu­bowe na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. Na inau­gu­ra­cję Che­mik Police zagra w Azoty Are­nie z Mistrzem Czech —  Agel Prostejov.

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

     imgresW ramach obcho­dów XXXV rocz­nicy powsta­nia NSZZ “Soli­dar­ność” w Szcze­ci­nie,  22.08.2015r.  odbę­dzie się Tur­niej Tenisa Sto­ło­wego o puchar Prze­wod­ni­czą­cego Zarządu Regionu NSZZ “Soli­dar­ność” Pomo­rza Zachod­niego. Zgło­sze­nia chęt­nych – do 17 sierp­nia 2015r. Szcze­góły – poni­żej.

Pchli targ w Policach

Ser­decz­nie zapra­szamy na 25 lipca 2015rw godzi­nach od 1000 do 1400

 Pchli Targ odby­wał się będzie przy Fon­tan­nach przy ul. Zamen­hofa

W tym dniu wystąpi dla Pań­stwa

CHÓR MARZENIE z PZE­RiI Police

PIEŚNI BIESIADNE

  • dla dzieci zjeż­dżal­nia dmu­chana BEZPŁATNIE
  • zna­ko­wa­nie rowe­rów przez KPP Police

FATHER0 na Dąbskich Wieczorach Filmowych

dąbskie wieczory plakat ogólny.jpgfathero na Dąbskich Wieczorach Filmowych.jpgNajnowsze polskie kino, znani goście – twórcy i aktorzy filmowi, projekcje klubowe i plenerowe, koncerty i światła miasta po drugiej stronie jeziora – to wszystko czeka nas na trwających do 26 lipca 2015 roku w ramach 9. edycji Dąbskich Wieczorów Filmowych. Wśród zaproszonych w tym roku gości na Dąbskich Wieczorach Filmowych pojawią się m.in. reżyser Jan Jakub Kolski oraz aktorzy: Wojciech Mecwaldowski, Bartłomiej Topa i Tomasz Ziętek. 

Korwin” :“Antysystemowcy bojkotują referendum”

1.jpg   Pod­czas dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Szcze­ci­nie przed Urzę­dem Mia­sta dzia­ła­cze szcze­ciń­skiego oddziału par­tii KOR­WiN przed­sta­wili sta­no­wi­sko par­tii w spra­wie referendum.

- Będziemy nawo­ły­wać do boj­kotu refe­ren­dum, do tego, żeby Polacy nie uczest­ni­czyli w kam­pa­nii wybor­czej Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Refe­ren­dum jest w isto­cie ele­men­tem kam­pa­nii wybor­czej PO. Kam­pa­nii bar­dzo kosz­tow­nej, bo prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum ma kosz­to­wać budżet pań­stwa ok. 100 milio­nów zło­tych. Istotne są rów­nież oko­licz­no­ści i pobudki zgło­sze­nia tego refe­ren­dum. Jest to objaw paniki, błęd­nych wnio­sków i emo­cjo­nal­nych, nie­od­po­wie­dzial­nych reak­cji na wyniki wybo­rów pre­zy­denta Komo­row­skiego. Wła­dze zni­żyły się do poziomu repu­blik bana­no­wych orga­ni­zu­jąc tę bez­za­sadną szopkę na pokaz. Pyta­nia zawarte w refe­ren­dum są beł­ko­tliwe, głu­pie i nie­kon­sty­tu­cyjne. Nie wiem, co Polacy mie­li­by­śmy zyskać uczest­ni­cząc w tym poli­tycz­nym cyrku — roz­po­częła Agnieszka Pod­gór­ska, zastępca pre­zesa okręgu szcze­ciń­skiego par­tii KORWiN.

  Trzebieskie Neptunalia 2015

  TRZEBIESKIE-NEPTUNALIA-plakat 2  Zapra­szamy wszyst­kich zwo­len­ni­ków dobrej, waka­cyj­nej zabawy na gorące Trze­bie­skie Neptunalia!

    Waka­cyjna impreza odby­wa­jąca się od wielu w Trze­bieży zre­ali­zo­wana będzie 8 sierp­nia i będzie to dzień pełen roz­ry­wek dla widzów w każ­dym wieku.Program roz­pocz­nie się tra­dy­cyj­nym przy­wi­ta­niem Nep­tuna, następ­nie naj­młodsi zostaną wcią­gnięci do wspól­nej zabawy poprzez spek­takl i inte­rak­tywną zabawę pt. „Pirac­kie opo­wie­ści”. Imprezę uroz­ma­ici także coroczna walka o Puchar Bur­mi­strza Polic pod­czas Tur­nieju Rybac­kiego. Nie zabrak­nie tu rybac­kich gadże­tów, ryb i humo­ry­stycz­nych rywalizacji.

Przy­by­waj­cie!

 08 sierp­nia 2015r.

przy ulicy por­to­wej Trzebieży

wstęp wolny

  Teatr Elipsa działa w Hiszpanii!

 

  1506624_763299503782593_7012019421959498456_n (1) 2 Po zakoń­czo­nej reali­za­cji 5 edy­cji Festi­walu Teatral­nego TEK w Poli­cach (pierw­szy week­end lipca) grupa Teatralna Elipsa z polic­kiego MOK-u pole­ciała do Hisz­pa­nii, by tam dzia­łać teatralnie…

Grupa mło­dzieży od 9 lipca brała udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie  pt. „Bre­aking Walls with cul­tur”, który odby­wał się w hisz­pań­skiej Walen­cji w mie­ście Mani­ses. Pro­jekt dofi­nan­so­wany przez pro­gram Era­smus+, przy­go­to­wy­wany był ponad 1,5 roku. W końcu udało się go zre­ali­zo­wać i to z dużym powo­dze­niem. Repre­zen­tan­tami Pol­ski wraz z Teatrem Elipsa był  Teatr Brama z Goleniowa.

Polickie obchody Święta Policji

 

  p[ort0

Tego­roczne obchody Święta Poli­cji w Poli­cach roz­po­częły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Kazi­mie­rza cele­bro­waną przez pro­bosz­cza ks. kan. dzie­kana Wal­de­mara Gaszt­kow­skiego. Następ­nie poli­cjanci, zapro­szeni goście i rodziny poli­cjan­tów zgro­ma­dzili się w Miej­skim Ośrodku Kultury.

Litewskie odznaczenie dla ks. prałata Jana Kazieczki.

  b   W kate­drze szcze­ciń­skiej miało miej­sce wyjąt­kowe wyda­rze­nie– uro­czy­stość wrę­cze­nia medalu S.Dariusa i S.Girensa księ­dzu pra­ła­towi Janowi Kazieczce. W trak­cie nabo­żeń­stwa głos zabie­rał głów­nie arcy­bi­skup Dzięga — metro­po­lita szczecińsko-kamieński. Order wrę­czał amba­sa­dor Litwy Saru­nas Ado­ma­vi­cius. Homi­lię wygło­sił ks. pra­łat Jan Kazieczko. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele samo­rządu polic­kiego z bur­mi­strzem Wła­dy­sła­wem Dia­ku­nem na czele. Sta­ro­stwo Powia­towe repre­zen­to­wali sta­ro­sta Andrzej Bed­na­rek oraz prze­wod­ni­czący rady Cezary Arci­szew­ski. Uro­czy­ste nabo­żeń­stwo cele­bro­wał metro­po­lita szczecińsko-kamieński arcy­bi­skup Andrzej Dzięga. Po mszy zło­żono wią­zanki kwia­tów pod tablicą upa­mięt­nia­jącą śmierć dele­ga­cji litew­skiej zmie­rza­jące z USA na pola grun­waldz­kie w rocz­nicę Bitwy pod Grun­wal­dem w 1933 roku. Samo­lot, któ­rym lecieli praw­do­po­dob­nie został zestrze­lony. Stąd odzna­cze­nie ich imie­nia– S.Dariusa i S.Girensa.

Obej­rzyj zapis wideo

Azoty Arena. W Pucharze Davisa Polska – Ukraina 2:1

Po dru­gim dniu zma­gań w Pucha­rze Davisa Pol­ska pro­wa­dzi w Szcze­ci­nie z Ukra­iną 2:1. W sobotę punkt dla naszej dru­żyny zdo­byli debli­ści – Łukasz Kubot i Mar­cin Mat­kow­ski poko­nali Ołek­san­dra Dołgo­po­łowa i Denysa Moł­cza­nowa 6:3, 6:2, 7:6(6).

Michał Przysiężny bohaterem pierwszego dnia meczu Polska — Ukraina

     IMG_6920 Jerzy Jano­wicz, numer 1 w repre­zen­ta­cji Pol­ski, prze­grał 3:6, 4:6, 6:7(2) z Ołek­san­drem Dołgo­po­ło­wem, nume­rem 2 w dru­ży­nie Ukra­iny. To była dla nas przy­kra nie­spo­dzianka, ale złe wra­że­nie szybko zatarł Michał Przy­siężny, nasz numer 2, który — w trze­cim secie nie tra­cąc nawet punktu przy wła­snym ser­wi­sie — poko­nał Ser­hija Sta­chow­skiego, numer 1 w zespole gości, 7:6(5), 6:4, 6:4.
Po pierw­szym dniu meczu II rundy Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej mamy więc remis. Jutro spo­tka­nie deblowe. Zmiany we wcze­śniej zapo­wie­dzia­nych skła­dach są nie tylko bar­dzo praw­do­po­dobne (Pol­ska), lecz pra­wie pewne (Ukraina).

Azoty Arena: Polska — Ukraina — Janowicz na pierwszy ogień

IMG_6848 Dziś w szcze­ciń­skiej Azoty Are­nie odbyło się loso­wa­nie kolej­no­ści meczów spo­tka­nia II rundy Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Davisa Pol­ska — Ukra­ina. Jutro jako pierwsi na kort wyjdą Jerzy Jano­wicz i Ołek­sandr Dołgo­po­łow, a około 20 minut po zakoń­cze­niu pierw­szego poje­dynku roz­pocz­nie się drugi. Zmie­rzą się w nim Michał Przy­siężny, który zastą­pił w skła­dzie Kamila Maj­chrzaka, i Ser­hij Sta­chow­ski. Do sobot­niego debla zostali wyzna­czeni Lukasz Kubot i Mar­cin Mat­kow­ski oraz Wła­dy­sław Mana­fow i Denys Moł­cza­now. W nie­dzielę sin­gli­ści “zamie­nią się” rywa­lami — Jano­wicz zagra ze Sta­chow­skim, a Przy­siężny z Dołgo­po­ło­wem. Należy pamię­tać, że kapi­ta­no­wie mogą jesz­cze doko­nać zmian, jed­nak mają do dys­po­zy­cji już tylko czte­rech zglo­szo­nych dziś graczy.
Począ­tek meczu w pią­tek o godz. 16:00.

Regaty jachtów po raz 51– start z Trzebieży

logoSie­dem eta­pów będą mieli do poko­na­nia żegla­rze, któ­rzy wystar­tują w 51. Eta­po­wych Rega­tach Tury­stycz­nych. Wyścigi zali­czane są do punk­ta­cji Pucharu Sezonu. Orga­ni­za­to­rzy spo­dzie­wają się ponad 80 jach­tów i 400 uczest­ni­ków. Począ­tek zma­gań, które obser­wo­wać będzie mar­sza­łek woje­wódz­twa Olgierd Geble­wicz zapla­no­wano na sobotę, 18 lipca, w Trze­bieży. Jachty — m.in. jed­no­ka­dłu­bowe, bala­stowe czy kabi­nowe — rywa­li­zo­wać będą od 18 do 26 lipca w trzech for­mu­łach: ORC CLUB/ INTERNATIONLA, KWR I,II,II oraz OPEN (załogi).

Davis Cup w Azoty Arenie

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pod­czas nad­cho­dzą­cego week­endu, Azoty Arena zmieni się w wielki kort teni­sowy. Wszystko za sprawą meczu Pucharu Davisa by BNP Pari­bas Pol­ska. Do Szcze­cina przy­je­chali zawod­nicy z Ukra­iny oraz naj­lepsi Pol­scy zawod­nicy, któ­rzy będą wal­czyć o baraże do Grupy Światowej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej obie dru­żyny były w dosko­na­łych humo­rach i jed­no­gło­śnie stwier­dziły, że szcze­ciń­ska nawierzch­nia jest szybka i dobrze przy­go­to­wana. Numer jeden ukra­iń­skiego tenisa — Ser­hij Sta­chow­ski (55 ATP) pod­czas roz­mów z dzien­ni­ka­rzami prze­ko­ny­wał, że jego zespół dobrze się czuje w Szcze­ci­nie i wie­rzy w zwy­cię­stwo: Nasze dobre wyniki w Pucha­rze Davisa zwią­zane są z tym, że w tym sezo­nie gramy sta­łym składem.