Wieści Polickie


Sześciolatki w przedszkolach, a co z trzylatkami?

W bibliotece o bezpieczeństwie

biblioteka 1

   Poli­cjanci z Polic spo­tkali się z naj­młod­szymi czy­tel­ni­kami Filii Biblio­teki Miej­skiej w Poli­cach i roz­ma­wiali o bez­pie­czeń­stwie pod­czas ferii zimowych. 

Dziel­ni­cowy oraz poli­cjantka zaj­mu­jąca się pro­fi­lak­tyką dzieci i mło­dzieży z polic­kiej komendy prze­pro­wa­dzili spo­tka­nie pro­fi­lak­tyczne z naj­młod­szymi czy­tel­ni­kami Filii Biblio­teki Miej­skiej w Poli­cach. Głów­nym tema­tem spo­tka­nia było bez­pie­czeń­stwo dzieci pod­czas ferii zimowych.

W sprawie wypowiedzi przedstawicieli PiS

S2860003STANOWISKO BURMISTRZA POLIC

na temat braku miejsc dla 6-latków w przed­szko­lach oraz pro­gramu “500+”

Police, 11.02.2016

          W związku z roz­po­wszech­nia­niem przez przed­sta­wi­cieli par­tii Prawo i Spra­wie­dli­wość w Poli­cach fał­szy­wych infor­ma­cji w spra­wie podej­ścia Gminy Police do kwe­stii miejsc w przed­szko­lach dla 6-latków wyra­żam sta­now­czy pro­test i nawo­łuję do zaprze­sta­nia tych prak­tyk. Sytu­acja, przed jaką nowy par­la­ment RP posta­wił pol­skie samo­rządy w związku ze znie­sie­niem obowiązku

Werblińska kontra Fenerbahce Stambuł oraz polska Skorupa w zespole znad Bosforu

Chemik – Fenerbahce: Potentat z Turcji w Azoty Arenie

       W pierw­szej kolejce fazy play off Ligi Mistrzyń Che­mik Police podej­mie Fener­bahce Grun­dig Stam­buł, mistrzy­nie Tur­cji i jedną z naj­lep­szych dru­żyn w Euro­pie. Fener­bahce od lat znaj­duje się w czo­łówce ekip z Europy. W poprzed­nim sezo­nie zwy­cię­żyło roz­grywki ligi turec­kiej, przez wielu uzna­wa­nej za naj­sil­niej­szą eks­tra­klasę Sta­rego Kon­ty­nentu. W bie­żą­cych roz­gryw­kach radzi sobie podob­nie. W fazie gru­po­wej Ligi Mistrzyń nie prze­grało żad­nego spo­tka­nia, w lidze turec­kiej zaj­muje pierw­sze miej­sce, mając na swoim kon­cie zale­d­wie jedną porażkę. W miniony week­end Feber­bahce poko­nało 3:2 Vaki­fBank Stam­buł, innego, naszpi­ko­wa­nego gwiaz­dami, giganta turec­kiej siatkówki.

Chemik Police — Fenerbahce Grundig Stambuł — zapowiedź

    W pierw­szej run­dzie play off siat­kar­skiej Ligi Mistrzyń Che­mik Police podej­mie Fener­bahce Stam­buł. Oba zespoły dys­po­nują sil­nymi kadrami i aspi­rują do gry w Final Four. Poli­czanki awan­so­wały z grupy śmierci, jed­nak loso­wa­nie nie było dla nich zbyt łaskawe. Tur­czynki wymie­niane są w gro­nie fawo­ry­tów do koń­co­wego zwy­cię­stwa. — My musie­li­śmy tra­fić na silny zespół, Fener­bahce mogło. Jestem prze­ko­nany, że Tur­czynki tra­fiły naj­go­rzej jak mogły – mówił tre­ner Giu­seppe Cuc­ca­rini. Począ­tek wtor­ko­wego spo­tka­nia o godzi­nie 20:30. Mecz roz­gry­wany będzie w Azoty Are­nie. Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich kibi­ców do hali, ponie­waż doping może pomóc naszym zawod­nicz­kom w zwycięstwie.

 

Legionovia – Chemik: Kolejne zwycięstwo za trzy punkty

      Che­mik Police poko­nał Legio­no­vię Legio­nowo 3:0. Poli­czanki zaj­mują pierw­sze miej­sce w ligo­wej tabeli.

Tre­ner Giu­seppe Cuc­ca­rini zde­cy­do­wał się dać odpo­cząć kilku siat­kar­kom, które dotych­czas grały czę­ściej. Na par­kiet desy­gno­wał w zasa­dzie kom­plet­nie odmienną szóstkę niż w meczu z PGE Ato­mem Trefl Sopot. W skła­dzie pozo­stała jedy­nie Iza­bela Kowalińska.

Dzień dawcy szpiku z Chemikiem Police

   Pod­czas wtor­ko­wego (09.02.) spo­tka­nia Che­mika Police z Fener­bahce Grun­dig Stam­buł wszy­scy zain­te­re­so­wani będą mieli oka­zję zostać poten­cjal­nym dawcą szpiku. W hali Azoty Areny roz­sta­wione zosta­nie spe­cjalne sta­no­wi­sko, przy któ­rym wolon­ta­riu­sze fun­da­cji DKMS będą zachę­cać ludzi do zosta­nia dawcą. Wystar­czy wpi­sać swoje dane (potrzebny jest doku­ment z nr PESEL) i speł­nić kilka for­mal­no­ści. Tym samym posta­wiony zosta­nie pierw­szy krok do pomocy potrzebującym.

Atom – Chemik: Piąty set dla lidera

        Che­mik Police poko­nał PGE Atom Trefl Sopot w trzy­na­stej kolejce ORLEN Ligi. Do roz­strzy­gnię­cia rywa­li­za­cji potrzebny był tie break. Przed pierw­szym gwizd­kiem arbi­tra wia­domo było, że nie­za­leż­nie od wyniku spo­tka­nia mistrzy­nie Pol­ski pozo­staną lide­rem tabeli. Ponadto warto zazna­czyć, że tre­ner Giu­seppe Cuc­ca­rini nie mógł sko­rzy­stać z Made­laynne Mon­tano. Kolum­bijka ma drobne pro­blemy zdro­wotne i wło­ski szko­le­nio­wiec nie chciał ryzy­ko­wać pogor­sze­nia sytu­acji. Zastą­piła ją Iza­bela Kowalińska.

Siatkarska uczta : Atom kontra Chemik

SONY DSC

        PGE Atom Trefl Sopot w trzy­na­stej kolejce ORLEN Ligi podej­mie Che­mik Police. Będzie to star­cie wice­li­dera z lide­rem. Począ­tek śro­do­wego spo­tka­nia o godzi­nie 18.  Pięć zale­głych spo­tkań trzy­na­stej kolejki ORLEN Ligi roze­gra­nych zosta­nie w śro­dowe popo­łu­dnie. Hitem bez­sprzecz­nie będzie star­cie dwóch naj­wy­żej noto­wa­nych zespo­łów w bie­żą­cych roz­gryw­kach.  W poprzed­niej kolejce obie ekipy zapi­sały na swo­ich kon­tach kom­plet punk­tów. Sopo­cianki w prze­ko­nu­ją­cym stylu poko­nały Impel Wro­cław, jed­nego z kan­dy­da­tów do pozy­cji meda­lo­wej. Pod­opieczne Lorenzo Micel­lego nie oddały rywal­kom nawet jed­nego seta. 

DOBA w godzinę w Radiu Szczecin

Alek­san­der Doba pro­wa­dzi audy­cję “Doba w godzinę” na ante­nie Radia Szcze­cin. Podróż­nik z Polic w każdą sobotę o godz. 17:00 opo­wiada o swo­ich samot­nych, kaja­ko­wych podró­żach i o przy­go­dach jakie go spo­ty­kały. “Spoj­rza­łem wie­lo­ry­bowi pro­sto w oczy na oce­anie, był… bar­dzo sym­pa­tyczny” — opo­wia­dał w swoim pierw­szym pro­gra­mie. Kiedy pły­nął przez Atlan­tyk, na środku oce­anu spo­tkał 18 metro­wego giganta. Kajak któ­rym pły­nął miał zale­d­wie sie­dem metrów. “Wio­słuję sobie i marzę o róż­nych słod­kich mig­da­łach. Wyraź­nie czuję czyjś wzrok na sobie. Obró­ci­łem się i zoba­czy­łem 20 metrów ode mnie wielki łeb wie­lo­ryba. On mruga do mnie pra­wym okiem, ja do niego oboma. Potem poka­zał cały swój grzbiet, ogon i głę­boko zanur­ko­wał. Zafa­scy­no­wani byli­śmy sobą nawza­jem” — opo­wia­dał podróż­nik. Wię­cej o audycji:

http://radioszczecin.pl/1,332557,doba-w-godzine-tylko-w-radiu-szczecin

Najnowszy numer Wieści w zakładce obok

Okladka_383

Konferencja pomeczowa Chemik vs Dąbrowa.

Police górą w pojedynku na szczycie. 3:1 z Dąbrową

SONY DSC        W meczu Che­mika Police z MKS Dąbrowa Gór­ni­cza po 2 setach jest remis. Roz­po­czyna się 3 par­tia meczu. Che­miczki grają bez Wer­bliń­skiej i Mon­tano. Zawod­niczki odpo­czy­wają po meczu w Pro­ste­jo­wie. Od początku 3 seta gra jest wyrów­nana. W zespole gości wyróż­nia się Ame­ry­kanka Han­cock. Przy sta­nie 11:7 na boisku poja­wia się Iza­bela Beł­cik zastę­pu­jąc Joannę Wołosz. Po chwili na boisko wcho­dzi Anna Wer­bliń­ska. Na dru­giej  prze­rwie tech­nicz­nej jest 16:8 dla Dąbrowy. 

Chemik – Dąbrowa: Pojedynek na szczycie

 

     W szes­na­stej kolejce ORLEN Ligi Che­mik Police podej­mie MKS Tau­ron Dąbrowę Gór­ni­czą. Począ­tek sobot­niego spo­tka­nia o godzi­nie 18 w Azoty Arenie.

Gospo­dy­nie w środę wywal­czyły awans do play off Ligi Mistrzyń, a w sobotę zagrają spo­tka­nie z Dąbrową, która zaj­muje trze­cie miej­sce w ligo­wej tabeli. Po prze­rwie świą­tecz­nej zano­to­wała dwa zwy­cię­stwa. Poko­nała Deve­lo­pres Sky­Res Rze­szów i PTPS Piła. Do dru­giego PGE Atomu Trefl Sopot traci tylko dwa punkty.