Akcjonariusz informuje Grupę Azoty o kolejnej transakcji wewnątrzgrupowej

    KantorGrupa Azoty S.A. w dniu 24 kwietnia 2015r. otrzymała informacje od akcjonariuszy Norica Holding S.à r.l. i Opansa Enterprises Limited,o transakcji wewnątrzgrupowej. W wyniku dokonanej transakcji stan posiadania Pana Wiaczesława Mosze Kantora, podmiotu dominującego i jego spółek zależnych (kolejno Subero, Acron, TrustService oraz Norica Holding) nie zmienił się i wynosi on dalej pośrednio 20,0026 proc. głosów na WZ Grupy Azoty S.A.

W wyniku transakcji Norica Holding po raz kolejny przeniosła część swojego pakietu akcji Grupy Azoty S.A. (to jest 9.450.000 akcji stanowiących 9,527 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) na swój podmiot zależny zarejestrowany na Cyprze –Opansa Enterprises Limited. Akcje Grupy Azoty S.A. zostały wniesione jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Opansa Enterprises Limited. W wyniku transakcji stan posiadania grupy spółek kontrolowanych przez Pana Wiaczesława Mosze Kantora w kapitale zakładowym Grupy Azoty S.A. nie zmienił się i wynosi dalej 20,0026 proc. głosów na WZ Grupy Azoty S.A.

Przed transakcją spółka zależna od Norica Holding – Opansa nie posiadała, ani pośrednio ani bezpośrednio, żadnej akcji Spółki.

Norica Holding bezpośrednio i poprzez podmioty bezpośrednio zależne Rainbee Holding oraz Opansa Enterprise Ltd dalej posiada 19.841.700 akcji stanowiących 20,0026 proc. wszystkich akcji spółki Grupa Azoty. W wyniku tej transakcji bezpośrednio w posiadaniu Norica Holding pozostaje obecnie 571.348 akcji Spółki stanowiących około 0,576% wszystkich akcji spółki Grupa Azoty.