Archiwum filmów | Wieści Polickie


Archiwum filmów

Gigantyczny sukces Chemika Police 3:0 (25:22,25:18,25:18) z Rabitą Baku

 

12

5

     Cie­szą­cy się sła­wą jed­nej z naj­lep­szych dru­żyn siat­ków­ki kobie­cej na świe­cie zespół Rabi­ty Baku prze­gry­wa z naszy­mi Mistrzy­nia­mi. W 1. secie cały czas pro­wa­dze­nie Rabi­ty aż do sta­nu po 21. W dru­gim góru­je Che­mik, wygry­wa gład­ko do 18. W trze­cim podob­nie. Mecz obser­wu­je 4500 widzów. Na boisku kró­lu­je Anna Wer­bliń­ska.  Jej zagryw­ka roz­bi­ja zespół gości. Pozo­sta­łe poli­czan­ki rów­nież świet­nie się zapre­zen­to­wa­ły na tle jak­by nie było świa­to­wej kla­sy dru­ży­ny. Bra­wo. Nie­uda­ny począ­tek meczu wyda­wał się być spo­wo­do­wa­ny czy to tre­mą czy też respek­tem przed uty­tu­ło­wa­nym rywa­lem. Po kil­ku­na­stu minu­tach wszyst­ko wró­ci­ło do nor­my  i było jak zwy­kle.

O wysypisko przy Kamiennej pyta Andrzej Bednarek

Małgorzata Glinka o swoich planach

Czy Małgorzata Glinka kończy karierę? Oto jest pytanie. Obejrzyj zapis wideo.

Dzień drugi-matematyka

Zadania były trudne… Tak twierdzą uczniowie “Białej”. Obejrzyj wideo.

Matura 2014

Język pol­ski — pierw­sze koty za płoty..Obejrzyj wideo.

 

Misterium Męki Pańskiej w Jasienicy

Abp A. Dzięga o pielgrzymce

Pobiegli do Watykanu

Chemik Police vs. Impel Wrocław 14.04. g.20.30 na żywo

Setbol w 1 secie w niedzielnym meczu

160 tys. dla siatkarek- burmistrz argumentuje

  

   Bur­mistrz Wła­dy­sław Dia­kun wyja­śnił skąd wzię­ła się wola par­ty­cy­po­wa­nia w KPS Che­mik Poli­ce . Prze­su­nię­cie w budże­cie  ze wska­za­niem kon­kret­nych celów w tym doty­czą­ce­go polic­kiej siat­ków­ki  zosta­ło pod­da­ne gło­so­wa­niu. Rad­ni zaak­cep­to­wa­li pro­jekt uchwa­ły i więk­szo­ścią gło­sów ją przy­ję­li.

Obej­rzyj fil­mik

 

SENEGALSKI MINISTER Z WIZYTĄ W POLICACH

Pielgrzymka do Watykanu

Konferencja prasowa KPS Chemik Police -16.03.2014 r.

Obwodnica Szczecina

III Transgraniczne Forum Gospodarcze — 2009 r.