Budżet Obywatelski. Wybierz projekt nr 3

POLICKI BUDŻET OBYWATELSKI

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach zwraca się z prośbą o oddanie głosów na:
projekt nr 3 do budżetu obywatelskiego na 2020 rok pod nazwą:

„Budowa Ogrodu Sensorycznego – integracji zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1”

Szczegóły można zobaczyć na stronie internetowej: https://police.budzet-obywatelski.org/projekt/6558 pod numerem 3 zgłoszonych projektów. Głosy oddajemy w dniach: 09.09. – 22.09.2019 r. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości publicznej dnia 30 września 2019 r.
Liczymy na Państwa głosy – głosujcie na projekt nr 3 !!!
Liczy się każdy głos! Dzieci, rodziców, opiekunów, rodziny, przyjaciół, znajomych pod warunkiem, że są mieszkańcami Gminy Police!
Jak głosować?

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Police, z tym że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, głosują opiekunowie prawni /tzn. że w imieniu dzieci poniżej 13 roku życia głosują rodzice/opiekunowie, w głosowaniu ważny jest prawidłowy nr pesel osoby głosującej /
Głosować można bezpośrednio przez złożenie karty do głosowania osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach karty składamy w kancelarii /pokój nr 3/ lub w trakcie dyżurów w świetlicach rad osiedlowych i sołeckich.
Głosowanie odbywa się również w formie elektronicznej – poprzez jednokrotne wypełnienie, aktywnego formularza na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.
Każdy mieszkaniec może oddać głos na kilka projektów z listy.
Z jednego aparatu telefonicznego można oddać 5 głosów z różnym Peselem
Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru dowolnej ilości propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie jedną kartę do głosowania, na której może wybrać kilka lub jeden projekt lub wypełnić elektroniczny formularz na podobnej zasadzie.
Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i oddane głosy na – PROJEKT NR 3
– BUDOWY OGRODU SENSORYCZNEGO INTEGRACJI ZMYSŁOW NA TERENIE PLACU ZABAW NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. PRZYJAŹNI 1,
który jeśli zostanie wybudowany, będzie służył małym dzieciom
– mieszkańcom Polic i okolic.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020

TYTUŁ ZADANIA
Budowa „Ogrodu sensorycznego” – integracji zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1.
2. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Lokalizacja zadania to teren placu zabaw należący do Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach ul. Przyjaźni 1. Teren jest w trwałym zarządzie placówki. Należy do Gminy Police.
3. SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Celem realizacji projektu jest stworzenie w naszym mieście przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, polegającej na wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Ten nowatorski pomysł przeznaczony do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych będzie sprzyjać ogólnemu rozwojowi dzieci na miarę ich indywidualnych możliwości, ale również relaksowi i integracji.
4. OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM
a) Opis problemu i działań wraz z uzasadnieniem
Integracja sensoryczna zapewnia właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymuluje percepcję wzrokową i słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy, aktywizuje komunikację dziecka, a także rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka. Wzmacnianie roli integracji jest nie do przecenienia. Zadaniem dorosłych jest więc stwarzanie maksymalnej ilości sytuacji wpływających na rozwój sensoryczny dzieci.
Uwzględniając powyższe stwierdzenia badawcze oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne stwierdzamy, iż istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania rozwoju dzieci w wieku do 7 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie uzależnienia od mediów, coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu, braku udziału w zabawach ruchowych oraz szybkiego nużenia się zajęciami innymi niż telefon, komputer czy tablet, które wpłynęły na „ekranowy” odbiór rzeczywistości, specyfikę i formę zabaw, jak również na jakość i różnorodność odbieranych przez dzieci bodźców zmysłowych.
„Ogród sensoryczny” może być właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń, które będą nierozerwalnie sprzężone z rozwojem, pokonywaniem trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dzieci, będzie niezmiernie pomocna w odczytywaniu bodźców płynących z otoczenia wszystkim zmysłami, może przyczyniać się do ich rozwoju psychicznego i fizycznego. Budowa różnorodnych urządzeń na terenie wioski oraz późniejsze zabawy dzieci będą stymulować ich rozwój sensomotoryczny polegający na różnego rodzaju aktywnościach stymulujących wszystkie zmysły. Chodzi zwłaszcza o zaangażowanie zmysłu dotyku oraz tych, które u dzieci są najważniejsze, czyli zmysłu czucia głębokiego oraz zmysłu ruchu. Umiejscowienie pomysłu, w warunkach naturalnych, w miejscu przypominającym ogród, będzie kolejnym pozytywnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci.
Informacja na temat stanu istniejącego i potrzeb mieszkańców wraz z opisem działań, w jaki sposób ten problem rozwiązać.
Budowa „Ogrodu sensorycznego” zakłada przeorganizowanie obecnego stanu placu zabaw zlokalizowanego na terenie działki zajmowanej przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1. Niektóre z najstarszych elementów zabudowy trzeba będzie usunąć, nowsze przenieść w inne miejsca tak, aby zsynchronizować z całością. Przeprojektowany teren będzie bardziej funkcjonalny i lepiej dostępny dla użytkowników. Wzdłuż okien sal zabawowych, z których można bezpośrednio wychodzić do ogrodu, rozciąga się stara nawierzchnia betonowa zakończona krawężnikiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i zmianę sposobu użytkowania, należy wymienić tę część na nową nawierzchnię komunikacyjną np. typu EPDM nr kat.:NS0053, która jest mieszanką kleju poliuretanowego i granulatu EPDM, jest nawierzchnią bardzo trwałą i odporną na działanie warunków atmosferycznych lub z  elastycznej wylewki z syntetycznego granulatu kauczukowego. Aby wybrany teren mógł być użytkowany nie tylko w sezonie wiosny i lata, proponujemy częściowe zadaszenie lekką konstrukcją drewnianą powleczoną daszkiem wykonanym z bezbarwnej płyty PCV w formie świetlików. Tak przygotowany teren wzdłuż okien od strony południowej budynku można wykorzystać do utworzenia czterech stanowisk – „pokojów działań sensorycznych” przedzielonych lekką, częściowo zamkniętą konstrukcją, w którą będą wkomponowane elementy zabawowe. Na wysokości dzieci, można umieścić w nich tablice do rysowania kredą /załącznik nr 1A/, dotykowe tablice eksploracyjne połączone z grami koordynacyjnymi /załącznik nr 2/, w wolnej przestrzeni – sztalugi zewnętrzne do rysowania i malowania farbami od tyłu i przodu pomagające w nawiązywaniu współpracy i rozwijaniu interakcji społecznych /załącznik nr 3/, panele tkackie do nauki tworzenia artystycznego projektu do przewlekania wstążek, sznurka, przędzy, itp. – powtarzanie „tkania” pomaga rozwijać umiejętności motoryczne /załącznik nr 4/ oraz inne elementy do odbierania wrażeń sensorycznych. Tymi elementami będzie można oddzielić poszczególne części przyległe do wewnętrznych sal zabawowych tworząc tym samym oddzielone miejsca do grupowych działań dzieci. Proponujemy również ustawić stoły typu piknikowego z trwałego tworzywa sztucznego z miejscami siedzącymi dla 6 dzieci /załącznik nr 5/ do działań zespołowych po jednym w każdym „pokoju” oraz odkryte stoły sensoryczne z wymiennymi pojemnikami umożliwiającymi dzieciom eksplorowanie i odkrywanie za pomocą dotyku, wzroku, słuchu, zapachu i czasem smaku, z wykorzystaniem manipulatorów przyrody np. traw, skał, nasion, kamieni, liści, gałązek, szyszek, kasztanów, wody, śniegu, itp. /załącznik nr 6/. Dodatkowo, również w tym miejscu, / wzdłuż budynku, w drugiej linii brzegowej za zadaszeniem / można wytyczyć drogę do poruszania się na hulajnogach, rowerkach czy wzajemnie ciąganych wózkach /załącznik nr 7/, oznaczoną innym kolorem nawierzchni oraz oddzieloną strefą bezpieczeństwa. Przykładowy wzór lekkiej zabudowy stanowi załącznik nr 1.
Obecnie, w środkowej części placu, jest wolna przestrzeń, na której można stworzyć „centrum ogrodu”. Dodatkowo, aby powiększyć teren, można zlikwidować dwie stare piaskownice pozostawiając trzecią i doskonaląc jej wygląd tak, aby pasował do całości projektu. Jej punktem centralnym będzie wyznaczony krąg z siedziskami dookoła oraz czteroma domkami – chatami wokół do tworzenia doznań sensorycznych oraz zabaw integracyjnych. W czterech rogach, za okręgiem, ustawione będą stabilne belki z hakami do zamocowania brezentowego zadaszenia w razie nadmiernego słońca lub deszczu. W domkach będą stały skrzynie skarbów, pudła tajemnic do zabaw sensorycznych oraz dodatkowe stoliki do działań precyzyjnych. Między domkami warto zamontować ścieżki sensoryczne / załącznik nr 8/, tunele i liny łączące poszczególne elementy tak, aby tworzyły całość. Warto również połączyć je z przestrzenią między drzewami znajdującymi się wzdłuż ogrodzenia w niedalekiej odległości od miejsca centralnego z wykorzystaniem zaplanowanych torów przeszkód wzmacniających doznania ruchowe. Między wszystkimi elementami zamontowanymi na terenie ogrodu powinny prowadzić utwardzone ścieżki, między którymi należy wyrównać teren, posiać lub wyłożyć trawę. „Stare” elementy zabawowe w najlepszym stanie warto odnowić i wkomponować w całość projektu. Ze względu na proekologiczne działania placówki proponujemy wykorzystanie jako budulca naturalnego drewna odpowiednio przygotowanego do wieloletniego użytkowania w warunkach zewnętrznych. Poszczególne elementy „wioski sensorycznej” mogą być oddzielone strefami bezpieczeństwa np. bezpiecznymi murkami, płotkami, czy żywopłotem.
Wszystkie z wymienionych elementów „Ogrodu sensorycznego” skutecznie spełniałyby standardy wczesnego uczenia się w nowoczesnych warunkach indywidualnych doznań sensorycznych w ramach doskonałego „treningu sensorycznego” dla każdego uczestnika swobodnych doświadczeń.
Aby stosowany sprzęt mógł być wykorzystywany przez wiele lat, musi być odpowiednio przechowywany, w szczególności w okresie zimowym, stąd potrzeba zakupienia blaszanego garażu, który może być umiejscowiony w innej części terenu przedszkolnego dostępnego dla osób dorosłych. Dopełnieniem całości będzie montaż małej architektury: ławek i koszy na śmieci oraz dwóch lamp zewnętrznych oświetlających ogród wieczorami.
Etapy realizacji zadania
Wykonanie projektu wg obowiązujących norm i przepisów
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Wybór wykonawcy
Przygotowanie terenu pod budowę
Demontaż starych urządzeń, przeniesienie nowszych, mniej zniszczonych w nowe miejsca
Montaż poszczególnych elementów „wioski sensorycznej” wraz z nowym zagospodarowaniem terenu
Montaż tablicy informacyjnej z nazwą i regulaminem korzystania z „ogrodu”
Montaż elementów małej architektury
Wzbogacenie „ogrodu” w elementy do zabaw sensorycznych
Ze względu na wysokie walory edukacyjne planowanego projektu jesteśmy przekonani o dużej jego wartości. Może służyć młodszym mieszkańcom naszego osiedla, przedszkolakom z innych przedszkoli, jak również nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu edukacji sensorycznej.
b) Beneficjenci
Dzieci i rodzice z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, które jest największą placówką przedszkolną w Gminie Police, liczącą 11 oddziałów
Dzieci z innych gminnych przedszkoli w ramach spotkań otwartych
Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej
Dzieci z Rady Osiedlowej nr 7 w Policach
Społeczność lokalna z małymi dziećmi
Nauczyciele przedszkoli i klas edukacji wczesnoszkolnej w ramach szkoleń z edukacji sensorycznej
c) Cel zadania
Wizyty w „Ogrodzie sensorycznym” z pozostawieniem dzieciom tzw. „wolnej ręki” będą świetnym „treningiem sensorycznym” z dostarczaniem bodźców wszystkim bazowym układom sensorycznym, co w znacznym stopniu przyczyni się do budowania profili sensorycznych dzieci oraz ich właściwego funkcjonowania psychomotorycznego wraz z tworzeniem środowiska stymulującego prawidłowy rozwój. A przestrzeń wokół przedszkola zyska nową jakość, na miarę XXI wieku, która stanowić będzie miejsce godne reprezentowania i nabierania doświadczeń nie tylko przez dzieci, ale również dorosłych.
5. SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA
Składowe części zadania Koszt
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
6.000 zł

Przygotowanie terenu pod budowę – wykonanie robót ziemnych, montaż dwóch lamp zewnętrznych 40.000 zł

Demontaż starych urządzeń, przeniesienie nowszych, mniej zniszczonych w nowe miejsca
7.000 zł
Wykonanie nowej nawierzchni i zadaszenia wzdłuż południowej strony przedszkola 120.000 zł

Zakup i montaż elementów stałych „ogrodu sensorycznego” 180.000 zł
Zakup i montaż ozdobnej tablicy informacyjnej z nazwą ogrodu i regulaminem korzystania 2.000 zł

Zakup i montaż elementów małej architektury 7.000 zł
Zakup i montaż garażu do przechowywania sprzętu zabawowego 3.000 zł

Zakup drobnych elementów i urządzeń do zabaw sensorycznych 20.000 zł
Wyrównanie terenu, prace porządkowe, posianie trawy 12.000 zł
Łącznie 397.000 zł

6. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA
Klaudia Łuczak; telefony kontaktowe: 91 3177296; 601275810

7. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:
a) Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy Police popierających zadanie.
b) dokumenty potwierdzające szacunkowy kosztorys
c) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania
d) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania – załącznik obowiązkowy w przypadku projektów budowlanych, remontowych, instalacyjnych
e) inne ;
Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami zgłaszania oraz wyboru zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Police na rok 2019 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzanie procedury budżetu obywatelskiego na 2019 rok przez Burmistrza Polic z siedzibą w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, jako administratora, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podpisy autorów:
Klaudia Łuczak

Załącznik – pkt 7 b
SZACUNKOWY KOSZTORYS *
Składowe części zadania Koszt
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
6.000 zł

Przygotowanie terenu pod budowę – wykonanie robót ziemnych, montaż dwóch lamp zewnętrznych 40.000 zł

Demontaż starych urządzeń, przeniesienie nowszych, mniej zniszczonych w nowe miejsca
7.000 zł
Wykonanie nowej nawierzchni i zadaszenia wzdłuż południowej strony przedszkola 120.000 zł

Zakup i montaż elementów stałych „ogrodu sensorycznego” 180.000 zł
Zakup i montaż ozdobnej tablicy informacyjnej z nazwą ogrodu i regulaminem korzystania 2.000 zł

Zakup i montaż elementów małej architektury 7.000 zł
Zakup i montaż garażu do przechowywania sprzętu zabawowego 3.000 zł

Zakup drobnych elementów i urządzeń do zabaw sensorycznych 20.000 zł
Wyrównanie terenu, prace porządkowe, posianie trawy 12.000 zł
Łącznie 397.000 zł

*Kosztorys opracowano na podstawie cennika miejskiego oraz informacji zebranych w Internecie, w tym ze stron:
www.greenbud.szczecin.pl
www.flexizone.pl
www.ogrodosfera.pl
www.wondertoy.pl
www.qp.pl
www.kraina.org.pl
Artefakty – Galeria sztuki użytkowej i fotografii

Zasady głosowania:
Prawo do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec gminy Police.
W przypadku osób głosujących, które nie ukończyły 13 r.ż. należy także podać dane opiekunów prawnych.
Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
Każdy mieszkaniec może oddać głos na dowolną ilość zadań z listy.
Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego.
W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
Jeden numer telefonu może wykorzystać 5 osób.
Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać przynajmniej jedną propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *