Chemik vs Piast Chociwel 3:0

      Pił­ka­rze Che­mi­ka Poli­ce ogra­li na wła­snym boisku Piast Cho­ci­wel 3:0.


Mecz z Pia­stem miał dwa obli­cza. W pierw­szej poło­wie Che­mi­cy mie­li prze­wa­gę, stwa­rza­li sobie oka­zje i zdo­by­wa­li bram­ki. Nato­miast goście ogra­ni­cza­li się do roz­bi­ja­nia ata­ków żół­to­zie­lo­nych i szu­ka­li swo­ich szans w kontr­ata­kach.  Bram­ki w tej czę­ści spo­tka­nia strze­li­li Michał Janic­ki, któ­ry wyko­rzy­stał dośrod­ko­wa­nie z rzu­tu roż­ne­go Andrze­ja Pro­ta­sen­ki i strza­łem z głów­ki nie dał naj­mniej­szych szans na obro­nę bram­ka­rzo­wi gości. Dru­gą bram­kę nasi zawod­ni­cy zdo­by­li po szyb­kiej skład­nej akcji, któ­rą strza­łem do pustej bram­ki wykoń­czył Szy­mon Kape­lusz. Poli­cza­nie mie­li jesz­cze kil­ka oka­zji do zdo­by­cia bram­ki. Nie­ste­ty naszym zawod­ni­kom bra­ko­wa­ło szczę­ścia, jak po strza­le Jar­ka Jóź­wia­ka, któ­re­go ude­rze­nie zza pola kar­ne­go tra­fi­ło w słu­pek bram­ki Pia­sta. Goście w pierw­szej poło­wie tyl­ko raz zagro­zi­li bram­ce Czar­ka Szyb­ki. Po rzu­cie wol­nym nasz gol­ki­per z naj­więk­szym tru­dem wybił pił­kę nad poprzecz­kę po strza­le jed­ne­go z zawod­ni­ków Pia­sta. Dru­gie 45 minut to odwró­ce­nie sytu­acji. Śmie­lej ata­ko­wać zaczął Piast a Che­mi­cy ogra­ni­cza­li się do roz­bi­ja­nia ata­ków i szu­ka­li swo­ich szans w kon­trach. W 62 minu­cie goście z Cho­ciw­la mogli zdo­być bram­kę kon­tak­to­wą. Na szczę­ście pił­ka po strza­le Kwiat­kow­skie­go odbi­ła się od słup­ka bram­ki Che­mi­ka i skoń­czy­ło się na stra­chu. Chwi­lę póź­niej po rzu­cie roż­nym groź­ny strzał z głów­ki napast­ni­ka Pia­sta mini­mal­nie minął bram­kę Szyb­ki. W 75 minu­cie powin­no być 3:0 dla Che­mi­ka. Nie­ste­ty po szyb­kiej kontrze Jóź­wiak zamiast strze­lać na bram­kę, dogry­wał i skoń­czy­ło się na jęku zawo­du wszyst­kich kib­ców Che­mi­ka zgro­ma­dzo­nych na sta­dio­nie przy ul. Sie­dlec­kiej. Wresz­cie w 91 minu­cie meczu wpro­wa­dzo­ny 10 minut wcze­śniej Niki­ta Vovchen­ko wyko­rzy­stał “wiel­błąd” bram­ka­rza gości Rogu­skie­go i zdo­był bram­kę na 3:0. Chwi­lę póź­niej sędzia głów­ny Bła­żej Syro­piat­ko zakoń­czył spo­tka­nie. W następ­nej kolej­ce pił­ka­rze Che­mi­ka zmie­rzą się na wyjeź­dzie z Arko­nią Szcze­cin. Mecz ten zosta­nie roze­gra­ny 07.10 o godzi­nie 15:00 w Szcze­ci­nie.

Che­mik: Szyb­ka — Andrze­jew­ski, Szew­czy­kow­ski, Janic­ki, Klimkowicz(80′ Vovchen­ko), Jóź­wiak, Ława B., Protasenko(60′ Bia­łek), Kowal­czyk, Ziółkowski(60′ Maśniak), Kape­lusz

Piast: Rogu­ski — Sosna, Orman, Ome­la­niuk, Hyriak, Pro­cyk, Korpus(89′ Giżyc­ki), Stru­ga­rek, Kwiatkowski(86′ Wnuk), Szwą­der, Guścio­ra

Bram­ki:

1:0 — 22 min Michał Janic­ki

2:0 — 34 min Szy­mon Kape­lusz

3:0 — 90+1 Niki­ta Vovchen­ko

Widzów: oko­ło 400