Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty za pierwsze półrocze 2013

Konferencja  prasowa 30 sierpnia – wyniki finansowe 1H 2013 wykresy i tabele

Grupa Azoty zakończyła I półrocze 2013 roku wynikiem 5,2 mld zł przychodów ze sprzedaży (3,8 mld zł za 1H 2012), 788 mln zł na działalności operacyjnej EBIT(353 mln zł za 1H 2012) i zyskiem netto na poziomie 771 mln zł (273 mln zł za 1H2012). Powyższe wyniki ekonomiczne uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją objęcia konsolidacją wyników spółki Grupa Azoty ZA Puławy S.A. od dnia nabycia tj. 18 stycznia 2013. W wyniku tej transakcji został rozpoznany jednorazowy zysk z tytułu nabycia w wysokości 446 mln zł, który wpłynął na zwiększenie wyników finansowych raportowanego okresu.

 Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty

  Analizując wyniki głównych segmentów biznesowych można zaobserwować znaczący wzrost o ponad 35% r/r przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w Segmencie Nawozowym, głównie wskutek uwzględnienia przychodów Puław. Efekt skali działalności, wsparty utrzymującą się stabilną sytuacją cenową zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwolił zrealizować wyższą marże EBITDA na poziomie 17% w stosunku do 14% w analogicznym okresie roku ubiegłego – powiedział komentując wyniki Segmentu Nawozowego Wiceprezes Andrzej Skolmowski odpowiedzialny za finanse i IT. 

 

Segment Chemia obejmujący dawny segment OXO, mocznik techniczny oraz melaminę zrealizował przychody wyższe o blisko 81% r/r głównie wskutek korzystnej sytuacji cenowej w obszarze melaminy (niska podaż produktu na rynku głównie w I kwartale przełożyła się na realizacje wzrostów cen o blisko  32%). Powyższy wzrost sprzedaży nie przełożył się na podobną dynamikę marży EBITDA, która r/r zanotowała spadek do poziomu 8% (z poziomu 11% za analogiczny okres ubiegłego roku) – co było głównie efektem niekorzystnej sytuacji popytowo cenowej produktów OXO (w tym głownie plastyfikatorów) z odnotowanym spadkiem sprzedaży o blisko 40% i w konsekwencji ograniczeniem produkcji, wzrostem kosztów stałych na jednostkę produktu i spadkiem realizowanych marż.

W Segmencie Tworzyw i Pigmentów mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu I kwartału 2013 roku. Utrzymujące się wysokie ceny kluczowych surowców (głównie ropopochodnych w segmencie Tworzyw) oraz utrzymująca się silna presji cenowa głównych produktów spowodowała znaczący spadek marży EBITDA do poziomu -3% dla tworzyw ( 15% za IH 2012) oraz 0% dla pigmentów (24% za IH 2012).

 

Zgodnie z realizowaną strategią Grupy Azoty w minionym półroczu Grupa odniosła kilka istotnych dokonań w obszarze zabezpieczenia źródeł dostaw surowców i poszerzenia palety produktów.

 

W czerwcu 2013 roku parafowaliśmy ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 procent akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., producenta siarki – jednego z podstawowych surowców wykorzystywanych przez Grupę Azoty. Z kolei Grupa Azoty Police, wspólnie z senegalskim partnerem prowadzi zaawansowane prace nad zabezpieczeniem dostaw fosforytów do produkcji nawozów wieloskładnikowych a Puławy zaś złożyły ofertę nabycia Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” – cenionego producenta środków ochrony roślin. Te, i inne prowadzone jeszcze w ramach Grupy projekty przybliżają nas do większej niezależności w zakresie bezpieczeństwa surowcowego dając nam jednocześnie szanse na budowanie nowych kompetencji, w nowych obszarach działaności – wyjaśnia Krzysztof Jałosiński, Wiceprezes odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Azoty oraz zarządzanie policką Spółką. 

Minione półrocze było również bardzo aktywne w zakresie prowadzonych prac inwestycyjnych.

W raportowanym okresie sfinalizowaliśmy kilka kluczowych zadań inwestycyjnych jak instalacja odsiarczania spalin czy nowe nawozy płynne z siarką w puławskiej Spółce. W ramach Grupy realizujemy też poważne zadania inwestycyjne związane energetyką oraz dalszym zwiększaniem efektywności instalacji powiedział Marian Rybak, Wiceprezes odpowiedziany za inwestycje i Prezes Zarządu Puław.

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A.) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych.  W skład grupy wchodzą takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Puławy S.A.(GZNF Fosfory, Azoty Adipol), Grupa Azoty Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ATT Polymers GmbH, Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne, Grupa Azoty Koltar.

Od 2008 roku Grupa Azoty S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, znajdując się obecnie w indeksach WIG-CHEMIA, mWIG40, Respect Index oraz międzynarodowym indeksie MSCI. Największym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa z 33 proc. udziałem w akcjonariacie.

W 2012 roku przychody Grupy Azoty wyniosły 7,1 mld zł przy zysku netto na poziomie 300 mln zł. Łącznie Grupa zatrudnia około 13,5 tys. pracowników.

W swojej bieżącej działalności Grupa Azoty stawia na rozwój i innowacyjność dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Grupa Azoty kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym.

Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Kulik

Rzecznik Prasowy Grupy Azoty

tel. kom: +48 785 780 005

e-mail: rzecznik@grupaazoty.com