Dobre wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2015r

PodolakGrupa Azoty zakończyła okres pierwszego kwartału 2015 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 2,8 mld zł (wobec 2,7 mld zł w IQ 2014r.) przy zysku netto na poziomie blisko 306 mln zł (wobec 151 mln zł w IQ 2014r.)). W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA również uległ poprawie o 163 mln zł osiągając poziom 485 mln zł wobec 322 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 – W standardowo najmocniejszym rokrocznie kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, głównie za sprawą sytuacji w segmencie Nawozowym. Przyczyniła się do tego łagodna aura, która sprzyjała wcześniejszemu rozpoczęciu wiosennego sezonu aplikacji nawozów w kraju. W segmentach Tworzywa i Chemia zauważalny był spadek cen produktów determinowany spadkami na rynku ropy i surowców ropopochodnych. W przypadku eksportu deprecjacja złotówki wzmocniła naszą konkurencyjność a ceny surowców strategicznych poprawiły sytuację po stronie kosztowej – komentuje wyniki kwartału Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny m.in. za finanse.

W segmencie Nawozowym zauważalny był wzrost o blisko 13 proc. tj 202 mln zł r/r przychodów ze sprzedaży. Dodatnia dynamika sprzedaży zrealizowana została wskutek zwiększonej sprzedaży wolumenowej nawozów wieloskładnikowych (głownie NPK i DAP) wspartej jednocześnie zwyżką cen nawozów dwuskładnikowych (DAP) oraz nawozów saletrzanych zarówno na rynku krajowym,  jak i zagranicznym. Powyższe tendencje wespół z pozytywnymi trendami w kształtowaniu się poziomów surowców energetycznych (gaz, węgiel) pozwoliły wygenerować lepszą marże EBITDA na poziome rentowności 21 proc. (w stosunku do 14 proc. w analogicznym okresem roku ubiegłego).

W segmencie Tworzyw głównie na skutek spadku notowań ropy i idących za tym spadków cen benzenu i fenolu marża EBITDA (nieznacznie poniżej 0 proc.) wykazuje porównywalny poziom w ujęciu r/r przy spadku wartościowym sprzedaży o blisko 9 proc. Nieznacznie wyższe koszty sprzedaży wynikały ze zwiększonej sprzedaży wolumenowej Poliamdu 6 będącej efektem przyrostu produkcji (niższa produkcja w okresie IQ 2014r.).

Segment Chemia odnotował spadek przychodów (o blisko 6 proc. r/r) nieznacznie pogarszając także marże EBITDA do poziomu 9 proc. z 10 proc. w IQ 2014r.  Efekt spadkowy sprzedaży wynikał w dużej mierze z obniżki cen w segmencie OXO, gdzie ceny sprzedaży produktów podążały za spadkiem kluczowych surowców ropopochodnych (propylen / ortoksylen). Dodatkowo presje cenowe w biznesie Pigmentów (bieli tytanowej) wskutek zwiększonej podaży produktu na rynku wpłynęły na spadek realizowanej marży operacyjnej.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Puławy

Puławska Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie 175 mln zł (98 mln zł w 1Q 2014r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie nieznacznie ponad 1 mld zł wobec 0,98 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Police

Policka Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2015r. zysk netto na poziomie 51 mln zł wobec 17 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 746 mln zł wobec 632 mln w IQ 2014r.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W ujęciu skonsolidowanym kędzierzyńska Spółka osiągnęła za pierwszy kwartał  2015r. zysk netto na poziomie 60 mln zł wobec 38 mln zł w IQ roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 534 mln zł (572 mln zł w IQ 2014r.).