Festiwal filmu “Patrz Więcej”

    

      Festi­wal fil­mu PATRZ WIĘCEJ zakła­da pro­jek­cję 6-ciu fil­mów wybra­nych spo­śród tych, któ­re będą pre­zen­to­wa­ne z oka­zji 15- lecia Szko­ły Waj­da Scho­ol & Stu­dio. Poka­zy co jakiś czas opa­trzo­ne są wypo­wie­dzia­mi doświad­czo­nych fil­mo­znaw­ców lub twór­ców, któ­rzy zary­so­wu­ją cha­rak­ter danej pro­jek­cji, tym samym wcią­ga­jąc w dys­ku­sję i ofe­ru­ją to co w kinie naj­waż­niej­sze – emo­cje.

Po pro­jek­cjach oraz spo­tka­niach z fil­mo­znaw­ca­mi Festi­wal fil­mu PATRZ WIĘCEJ zapra­sza­my na kon­cert zespo­łu Mikro­mu­sic Trio.

Lista wybra­nych fil­mów doku­men­tal­nych pod­czas Festi­wa­lu fil­mu PATRZ WIĘCEJ:

Koniec Świa­ta

Kie­dy będę pta­kiem

Papa­raz­zi

Śli­ma­ki

Tramp­ka­rze

Nie­wia­do­ma Hen­ry­ka Pasta

Koniec świa­ta

reż. Moni­ka Paw­lu­czuk

Czas trwa­nia 38 min.

Kame­ral­ny, autor­ski film doku­men­tal­ny, w któ­rym kil­ka histo­rii spo­ty­ka się w cza­sie jed­nej nocy. W tę jed­ną noc podob­ną do wie­lu innych, ludzie w dużym mie­ście, nęka­ni samot­no­ścią chcą z kimś poroz­ma­wiać. Radio jest moty­wem łączą­cym ten noc­ny świat – sły­szy­my je w karet­ce, w moni­to­rin­gu miej­skim, gdzie na dzie­siąt­kach ekra­nów widzi­my noc­ne życie mia­sta. Radio jest klam­rą spa­ja­ją­cą film oraz źró­dłem naj­waż­niej­szych pytań.

W 2016 roku doku­ment zna­lazł się na liście fil­mów ubie­ga­ją­cych się o nomi­na­cje do Osca­ra 2017. Film „Koniec Świa­ta” zdo­był łącz­nie 13 nagród na Festi­wa­lach Fil­mo­wych.

Kie­dy będę pta­kiem

reż. Moni­ka Paw­lu­czuk

Czas trwa­nia 28 min.

Film opo­wia­da histo­rię Madżi, kobie­ty z bir­mań­skie­go ple­mie­nia Kajan, któ­ra w pode­szłym wie­ku zakła­da na szy­ję meta­lo­we obrę­cze, tyl­ko po to, żeby zaro­bić na utrzy­ma­nie jako atrak­cja tury­stycz­na w Taj­lan­dii, dokąd ucie­kła wraz z mężem i syna­mi. W Bir­mie, gnę­bio­nej przez oddzia­ły jun­ty rzą­dzą­cej kra­jem, zosta­ła ich cór­ka. W oba­wie o jej bez­pie­czeń­stwo,

rodzi­ce posta­na­wia­ją spro­wa­dzić ją do Taj­lan­dii. Cze­ka­nie na nią, peł­ne nie­po­ko­ju i napię­cia, wyzna­cza rytm i struk­tu­rę fil­mu.

Papa­raz­zi

reż. Piotr Ber­naś

Czas trwa­nia 33 min.

Film Pio­tra Ber­na­sia opi­su­je kuli­sy budzą­ce­go emo­cje i powszech­nie kry­ty­ko­wa­ne­go zawo­du. “Papa­raz­zi” to pierw­szy pol­ski film o tej tema­ty­ce. Poka­zu­je jed­ne z naj­waż­niej­szych w Pol­sce wyda­rzeń medial­nych roku 2010 z punk­tu widze­nia codzien­nej pra­cy papa­raz­zi — od polo­wa­nia na Roma­na Polań­skie­go po wyda­rze­nia zwią­za­ne z kata­stro­fą smo­leń­ską. Jed­nak na pierw­szym pla­nie roz­gry­wa się dra­ma­tycz­na histo­ria czło­wie­ka, któ­ry codzien­nie doko­nu­je kon­tro­wer­syj­nych wybo­rów i pono­si ich kon­se­kwen­cje na grun­cie

emo­cjo­nal­nym, oso­bi­stym i etycz­nym. Tytu­ło­wy boha­ter oka­zu­je się rów­nie bez­względ­ny wobec sie­bie, jak wobec świa­ta, na któ­ry polu­je. “Papa­raz­zi” to film o świe­cie pogu­bio­nych war­to­ści i nagię­tych zasad — poka­zu­je jed­nak, że zawsze mamy szan­sę, aby zde­cy­do­wać, jakim czło­wie­kiem będzie­my jutro. Film „Papa­raz­zi” zdo­był łącz­nie 10 nagród na Festi­wa­lach Fil­mo­wych.

Śli­ma­ki

reż. Grze­gorz Szcze­pa­niak

Czas trwa­nia 29 min.

Andrzej wraz z kole­gą posta­na­wia zało­żyć park hodow­la­ny dla śli­ma­ków. Mimo bra­ku doświad­cze­nia wie­rzy w suk­ces przed­się­wzię­cia. Z pomo­cą przy­cho­dzi mu Grze­gorz Skal­mow­ski z Pasłę­ka, pol­ski guru tej dzie­dzi­ny zwa­ny „Śli­ma­cza­nym Kró­lem”, któ­ry udzie­la cen­nych porad. Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do roz­po­czę­cia hodow­li. W prze­rwach w pra­cy męż­czyź­ni pro­wa­dzą roz­mo­wy o życiu i śmier­ci, miło­ści i przy­jaź­ni, któ­re sta­ją się kwin­te­sen­cją fil­mu, śli­mak zaś ura­sta do roli sym­bo­lu odra­dza­nia się i życia wiecz­ne­go. Film „Śli­ma­ki” zdo­był łącz­nie 12 nagród na Festi­wa­lach Fil­mo­wych.

Tramp­ka­rze

reż. Mar­cin Fili­po­wicz

Czas trwa­nia 24 min.

Film doku­men­tal­ny poka­zu­ją­cy począt­ko­wy, a zara­zem naj­trud­niej­szy etap w życiu mło­dych boha­te­rów, pro­wa­dzą­cy do speł­nia­nia ich życio­we­go marze­nia. Głów­ny­mi boha­te­ra­mi fil­mu są dwaj bra­cia, 14-let­ni Mate­usz oraz 13-let­ni Łukasz, miesz­ka­ją­cy w nie­wiel­kiej gór­skiej wio­sce na połu­dniu Pol­ski. Ich marze­niem jest zostać pro­fe­sjo­nal­ny­mi pił­ka­rza­mi gra­ją­cy­mi przy­naj­mniej w Pol­skiej Eks­tra­kla­sie. Film „Tramp­ka­rze” zdo­był łącz­nie 5 nagród na Festi­wa­lach Fil­mo­wych.

Nie­wia­do­ma Hen­ry­ka Pasta

reż. Agniesz­ka Elba­now­ska

Czas trwa­nia 40 min.

Potra­fię oprzeć się wszyst­kie­mu z wyjąt­kiem poku­sy” — Hen­ryk Fast, eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor mate­ma­ty­ki, z dumą pod­pi­su­je się pod sło­wa­mi OscaraWilde’a. W poszu­ki­wa­niu szczę­śli­wej miło­ści jest goto­wy na pod­ję­cie każ­de­go ryzy­ka. Pada ofia­rą oszu­stwa i zosta­je okra­dzio­ny, ale nawet to nie jest w sta­nie go znie­chę­cić. Pogoń za marze­nia­mi prze­ry­wa dopie­ro bole­sna

kon­fron­ta­cja z prze­szło­ścią. Film „Nie­wia­do­ma Hen­ry­ka Pasta zdo­był łącz­nie 5 nagród na Festi­wa­lach Fil­mo­wych.

Festi­wal fil­mu PATRZ WIĘCEJ

18–19 paź­dzier­ni­ka 2017 r. godz. 12:00

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry

ul. Sie­dlec­ka 1a

72–010 Poli­ce

Wstęp wol­ny