Integracja, profilaktyka, zdrowie. Za nami festyn „Z Rodziną po zdrowie”

1 paź­dzier­ni­ka odbył się orga­ni­zo­wa­ny przez Powiat Polic­ki festyn rodzin­ny “Z Rodzi­ną po zdro­wie”.

    Impre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej Zespo­łu Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach. Miesz­kań­cy Powia­tu Polic­kie­go mogli sko­rzy­stać z wie­lu atrak­cji pro­mu­ją­cych zdro­wie. Na 30 sto­iskach zapre­zen­to­wa­ło się wie­le insty­tu­cji, mię­dzy inny­mi sto­wa­rzy­sze­nia z tere­nu Powia­tu Polic­kie­go, fir­my medycz­ne i zdro­wot­ne.

Każ­dy chęt­ny mógł zare­je­stro­wać się jako poten­cjal­ny daw­ca szpi­ku kost­ne­go (sto­isko przy­go­to­wa­ne przez kla­sy medycz­ne Zespo­łu Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza), były aktyw­ne sto­iska para­me­dycz­ne i edu­ka­cyj­ne, bez­płat­ne bada­nia i pora­dy die­te­tycz­ne. Oprócz tego aktyw­ne stre­fy spor­tu, symu­la­tor bez­piecz­nej jaz­dy i olim­pia­da spor­to­wa.

Orga­ni­za­to­rzy festy­nu przy­go­to­wa­li tak­że miej­sca do badań: do Polic przy­je­chał słu­cho­bus i oste­obus. Moż­na było tak­że oddać krew pod­czas fina­łu akcji III Powia­to­we­go Tygo­dnia Czer­wo­nej Krwin­ki. Z usług oste­obu­sa sko­rzy­sta­ły 62 oso­by, nato­miast z usług słu­cho­bu­sa 45 osób. Krew odda­ły 33 z 45 osób zare­je­stro­wa­nych. 27 osób zare­je­stro­wa­ło się jako poten­cjal­ny daw­ca szpi­ku kost­ne­go.

Na sce­nie zapre­zen­to­wa­ły się przed­szko­la­ki z tere­nu Powia­tu Polic­kie­go, któ­re wystą­pi­ły w Prze­glą­dzie Twór­czo­ści Przed­szkol­nej. Wszyst­kie 8 zespo­łów zosta­ło nagro­dzo­nych bona­mi o war­to­ści 500 zł każ­dy i upo­min­ka­mi ufun­do­wa­ny­mi przez Powiat Polic­ki. Nagro­dy przed­szko­la­kom wrę­cza­ły Beata Chmie­lew­ska Czło­nek Zarzą­du Powia­tu w Poli­cach, Aga­ta Jary­mo­wicz Dyrek­tor Zespo­łu Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach oraz Edy­ta Rudec­ka Naczel­nik Wydzia­łu Spraw Spo­łecz­nych i Oby­wa­tel­skich Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Poli­cach.

W impre­zie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Powiat Polic­ki, Zespół Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach i Woje­wódz­ki Ośro­dek Ruchu Dro­go­we­go w Szcze­ci­nie wzię­ło udział ponad 800 osób.

Festyn “Z Rodzi­ną po zdro­wie” został współ­fi­nan­so­wa­ny w ramach nagro­dy przy­zna­nej przez Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go “Samo­rząd przy­ja­zny rodzi­nie”.

Foto­ga­le­ria

Tekst i Foto: Mate­usz Frąckowiak/koordynator ds. infor­ma­cji