Koncert Chóru Singfónia de Barcelona z Hiszpanii

   Kon­cert Chó­ru Sing­fó­nia de Bar­ce­lo­na z Hisz­pa­nii Chór Sing­fó­nia de Bar­ce­lo­na jest chó­rem pro­jek­to­wym – powstał w roku 2015 z ini­cja­ty­wy chó­rzy­stów trzech zespo­łów dzia­ła­ją­cych pod dyrek­cją Lucii Bere­so­vej, któ­rzy oprócz uczest­ni­cze­nia w regu­lar­nych pró­bach swo­ich chó­rów (Cor Poli­fo­nic Sagra­da Fami­lia de Bar­ce­lo­na, Orfeo Joven­tut Ter­ras­sen­ca i Unio Coral Cen­tre i Ener­gia) chcie­li poświę­cić wię­cej cza­su i ener­gii na dzie­le­nie się muzy­ką. Spo­ty­ka­ją się raz na dwa tygo­dnie i pra­cu­ją nad przy­go­to­wa­nia­mi do kon­cer­tów z róż­nych oka­zji (festi­wa­le, świę­ta, wyjaz­dy). W roku 2016 chór wziął udział w Aka­de­mii Chó­ral­nej Senio­ra w Byd­gosz­czy w Pol­sce, oraz w VI Inter­na­tio­nal Com­pe­ti­tion Canço Medi­ter­ra­nia w Llo­ret de Mar, gdzie zajął 2 miej­sce w kate­go­rii chó­rów senior­skich, oraz spe­cjal­ne wyróż­nie­nie za war­tość arty­stycz­ną. Chór dzia­ła pod dyrek­cją Lucii Bere­so­vej.

Kon­cert Chó­ru Sing­fó­nia de Bar­ce­lo­na z Hisz­pa­nii

08 paź­dzier­ni­ka 2017 r godz. 16:00

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry

ul. Sie­dlec­ka 1a

72–010 Poli­ce

Wstęp wol­ny