Ktokolwiek widział ktokolwiek wie…

    UWAGA  POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW ZDARZENIA
Poli­cjan­ci z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach poszu­ku­ją kie­ru­ją­ce­go samo­cho­dem oraz świad­ków zda­rze­nia . W dniu 15 wrze­śnia br., w godzi­nach 08:20–08:40 w Jasie­ni­cy na ul. Pia­stów vis a vis cmen­ta­rza doszło do zde­rze­nia rowe­rzyst­ki z samo­cho­dem oso­bo­wym. Kie­row­ca samo­cho­du zbiegł z miej­sca zda­rze­nia. Wsku­tek wypad­ku jadą­ca rowe­rem dozna­ła roz­le­głych obra­żeń cia­ła.
Jak usta­lo­no, kobie­ta jadą­ca na rowe­rze w stro­nę m. Trze­bież na wyso­ko­ści cmen­ta­rza w Jasie­ni­cy potrą­co­na zosta­ła przez kie­row­cę samo­cho­du. Pojazd jechał w stro­nę Trze­bie­ży. Po zda­rze­niu, nie udzie­la­jąc pomo­cy rowe­rzy­st­ce zbiegł z miej­sca zda­rze­nia.
Oso­by posia­da­ją­ce wie­dzę na oko­licz­ność zda­rze­nia, bądź któ­re widzia­ły kry­tycz­ne zaj­ście pro­szo­ne są o kon­takt z pro­wa­dzą­cą postę­po­wa­nie tel. 91 42 47 551 lub oso­bi­ste sta­wien­nic­two w pok. nr 209 w Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji przy ul. Kaspro­wi­cza 3 w Poli­cach.