Markowe rozmowy | Wieści Polickie


Markowe rozmowy

Echa Konwencji WS “Gryf XXI

MARKOWA ROZMOWA

Konwencja1.do sieciIMG_0471

Roz­mo­wa z urzę­du­ją­cym bur­mi­strzem Polic Wła­dy­sła­wem Dia­ku­nem po kon­we­cji Gry­fa XXI.

Keine Grenzen czyli mecze w Schwedt

MARKOWA ROZMOWA
Jałosiński,MarekW rozmowie z Andrzejem Markiem  i Jerzym Chwałkiem (Super Express) prezes Jałosiński opowiada o swoich sukcesach,  planach i ważnych decyzjach.
Trenerzy Bujek i Wiktorowicz musieli odejść, ponieważ — choć świetnie się  sprawdzili —  to każdy w swoim czasie.
Rozgrywki międzynarodowe możemy organizować w niemieckim
Schwedt,  jeśli Miasto Szczecin  nie skończy hali.…- powiedział nasz rozmówca.

Obej­rzyj zapis wideo

Wywiad z Krzysz­to­fem Jało­siń­skim

Andrzej Marek: Panie pre­ze­sie, czy suk­ces, któ­ry pan osią­gnął, tj. suk­ces spor­to­wy i gospo­dar­czy- to jest naj­więk­szy suk­ces w Pana życiu?

Krzysz­tof Jało­siń­ski: Nie, ja myślę, że jeśli cho­dzi o kwe­stie biz­ne­so­we, to pew­ne cele, któ­re sobie sta­wia­łem przy oka­zji pra­cy w innych spół­kach też były bar­dzo cie­ka­we. Nato­miast myślę, że Poli­ce to był chy­ba taki

Wywiad z Joanną Żurowską o polickiej siatkówce

Wywiad o Olku Dobie z jego żoną Gabrielą

Wywiad z pełnomocnikiem B. Golisowicz — mec. P. Zbroja

Wywiad z Ryszardem Kaliszem

Wywiad z Marcinem Lewandowskim

Wywiad z Beatą Golisowicz