Micomusic Trio

Muzy­ka zespo­łu to fuzja jaz­zu, trip-hopu, roc­ka, cza­sem tez muzy­ki ludo­wej. Na debiu­tanc­kim albu­mie Mikro­mu­sic wyda­nym w 2006 roku poja­wi­ło się wie­lu gości, m.in. Leszek Moż­dżer oraz Sam­bor Dudziń­ski. Na 10-lecie zespo­łu w 2012 roku został wyda­ny kon­cer­to­wy album oraz dvd Mikro­mu­sic w ete­rze. Na począt­ku 2013 poja­wił się pią­ty krą­żek zespo­łu Pięk­ny koniec zbie­ra­ją­cy bar­dzo pozy­tyw­ne recen­zje kry­ty­ków i fanów, a sin­giel Takie­go chło­pa­ka osią­gnął ponad 11 mln. wyświe­tleń na por­ta­lu YouTu­be. Mikro­mu­sic ma rów­nież na swo­im kon­cie nomi­na­cję do kon­kur­su Came­ri­ma­ge za tele­dysk do pio­sen­ki Thank God I’m a Woman. Naj­now­sza pły­ta stu­dyj­na Mikro­mu­sic Mat­ka i Żony uka­za­ła się w paź­dzier­ni­ku 2015 roku. Pły­tę zapo­wie­dział utwór. Kry­sty­no, we wrze­śniu zaś uka­zał się sin­giel Bez­wład­nie, w któ­rym gościn­nie zaśpie­wał Sku­bas. Kil­ka utwo­rów, któ­re zna­la­zły się na pły­cie, two­rzą rów­nież ścież­kę dźwię­ko­wą w fil­mie Che­mia w reży­se­rii Bart­ka Pro­ko­po­wi­cza. W listo­pa­dzie 2016 roku odbę­dzie się pre­mie­ra dwu­pły­to­we­go albu­mu W kwiet­niu sta­no­wią­ce­go zapis tra­sy kon­cer­to­wej Mikro­mu­sic. Zespół wystą­pi w ramach Festi­wa­lu fil­mu PATRZ WIĘCEJ, któ­ry odbę­dzie się 18–19 paź­dzier­ni­ka w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Poli­cach.

Kon­cert Mikro­mu­sic

19 paź­dzier­ni­ka 2017 r godz. 19:00

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry

ul. Sie­dlec­ka 1a

72–010 Poli­ce

Bile­ty:

30 zł nor­mal­ny

20 zł ulgo­wy

10 zł dla uczest­ni­ków Festi­wa­lu PATRZ WIĘCEJ