NOWE ZASADY ORGANIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOBRA OD 1 KWIETNIA 2019 R.

NOWE ZASADY ORGANIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOBRA OD 1 KWIETNIA 2019 R.

Urząd Gminy Dobra informuje, że od kwietnia 2019 r. zostaną wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/458/2018 RADY GMINY DOBRA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

Nie ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (1 x w tygodniu), tworzyw sztucznych i metali, oraz opakowań wielomateriałowych (2 x w m-cu), papieru i szkła
(1 x w m-cu).

Nastąpiła zmiana w częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomościach niezamieszkałych w systemie workowym:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

Odpady ulegające biodegradacji z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie) w systemie pojemnikowym 110 – 1100 l:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH W KONTENERACH odbywać się będzie od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 30 listopada.

Powyższa akcja skierowana jest  do wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich nieruchomości w okresie intensywnych prac ogrodowych. Zbiórka obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i gałęzi drzewek.

 

Miejsca podstawiania kontenerów:

 • teren rekreacyjny przy ul. Lipowej w Wołczkowie (w pobliżu Zajazdu pod Lipami),
 • teren przy Terenie Rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn,
 • teren przy Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Sportowa w miejscowości Dobra,
 • teren przy basenie przeciwpożarowym, ul. Daniela w miejscowości Dołuje,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Górna w miejscowości Bezrzecze,
 • teren przy kościele w miejscowości Buk (Różanka).

Odbiór odpadów biodegradowalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbywa się w workach. Odbiór przedmiotowych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie wspólnoty) odbywa się w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (min. pojemniki, kontenery).

Ponadto odpady ulegające biodegradacji i zielone można oddać na bieżąco do PSZOK-u. Zachęcam do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Mieszkańcy Gminy Dobra w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą dostarczyć własnym transportem wytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady komunalne w tym odpady ulegające biodegradacji i zielone.

 

MEBLE, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca w poszczególnych miejscowościach gminy.

 

 • z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

w terminie:  3 kolejne soboty w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik,

 • z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie):

w terminie:  5 kolejnych dni w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik.

 

W sposób ciągły  można je oddawać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

UWAGA

PODCZAS AKCJI NIE SĄ ZBIERANE OPONY !!!

Mieszkańcy w sposób ciągły mogą przekazywać je do PSZOK-u ( limit roczny to 12 szt. na  gospodarstwo)

 

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO LEKACH

odbierane są z aptek, punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra:

Apteka na Górnej, ul. Górna 18a 72-003, Bezrzecze

Apteka Macierzanka, ul. Koralowa 90/2, 71-220 Bezrzecze

Centrum Leków, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Marzena Adamek Punkt Apteczny Dołuje, ul. Daniela 3, 72-002 Dołuje

Apteka Puls, ul. Welecka, 38, 72-006 Mierzyn

Apteka Dla Ciebie, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

EFEKT Farma S.C, Lubieszyn 1b, 72-002 Lubieszyn

 

Szczegółowe informacje dot. gospodarki odpadami można uzyskać na stronie www:dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

Kontakt telefoniczny:

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji: (91) 421-44-43

tel. do pracowników PSZOK-u: 510 489 038.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska