O nas | Wieści Polickie


O nas

Wie­ści Polic­kie są dwu­ty­go­dni­kiem lokal­nym uka­zu­ją­cym się od 1999r. na tere­nie powia­tu polic­kie­go. Gaze­ta roz­pro­wa­dza­na jest w kil­ku­dzie­się­ciu punk­tach sprze­da­ży. Nasza pozy­cja na ryn­ku jest ugrun­to­wa­na,  posia­da­my gro­no sta­łych czy­tel­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków. W czę­ści publi­cy­stycz­nej sta­ra­my się na bie­żą­co reago­wać na wszyst­kie wyda­rze­nia spo­łecz­ne i gospo­dar­cze. Gaze­ta włą­cza się w róż­ne przed­się­wzię­cia takie jak tar­gi, kon­fe­ren­cje, sym­po­zja obej­mu­jąc je patro­na­tem medial­nym.

Naszym celem  jest bez­po­śred­nie dotar­cie zarów­no do miesz­kań­ców jak i do śro­do­wi­ska przed­się­bior­ców po pol­skiej  i nie­miec­kiej stro­nie gra­ni­cy. Redak­cja Wie­ści Polic­kich od sze­re­gu lat utrzy­mu­je ści­słe kon­tak­ty biz­ne­so­we z kon­tra­hen­ta­mi z regio­nu Metro­po­lii Szcze­ciń­skiej oraz sąsied­niej Meklem­bur­gii. W tym celu pro­wa­dzi­my kol­por­taż adre­so­wa­ny bez­po­śred­nio do sze­ro­kiej gru­py przed­się­biorstw.

Ofe­ru­je­my  nawią­za­nie współ­pra­cy z naszą redak­cją pole­ga­ją­cej na udo­stęp­nie­niu łamów „Wie­ści Polic­kich”  w celach infor­ma­cyj­nych i rekla­mo­wych.

redak­cja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *