Od szkolenia do zatrudnienia – rusza nowy projekt .

        W Mło­dzie­żo­wym Cen­trum Karie­ry w Poli­cach roz­po­czę­ła się rekru­ta­cja do pro­jek­tu „Od szko­le­nia do zatrud­nie­nia-YEI”. Celem pro­jek­tu jest pomoc mło­dzie­ży w odna­le­zie­niu się na ryn­ku pra­cy, poprzez uzy­ska­nie odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych. Pro­jekt zakła­da wspar­cie dla uczest­ni­ków nie­pra­cu­ją­cych, bier­nych zawo­do­wo, bez kwa­li­fi­ka­cji lub posia­da­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we nie­do­sto­so­wa­ne do potrzeb lokal­ne­go ryn­ku pra­cy. Każ­dy uczest­nik będzie obję­ty indy­wi­du­al­nym wspar­ciem w zakre­sie prze­zwy­cię­że­nia trud­no­ści zwią­za­nych z ich aktyw­no­ścią zawo­do­wą. Koń­co­wym eta­pem pro­jek­tu jest staż zawo­do­wy. Indy­wi­du­al­ny Plan wraz z odpo­wied­nim dobo­rem zawo­du połą­czo­ny z prak­ty­ką, jest dosko­na­łą for­mą przy­go­to­wa­nia na danym sta­no­wi­sku, a w kon­se­kwen­cji zak­ty­wi­zo­wa­nia mło­dzie­ży do poszu­ki­wa­nia pra­cy w tym kie­run­ku. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do Mło­dzie­żo­we­go Cen­trum Karie­ry znaj­du­ją­cym się przy uli­cy Fabrycz­nej 21 lub do Huf­ca Pra­cy lub kon­takt tele­fo­nicz­ny po d nr  91 421−24−42
Zapra­sza­my mło­dzież:
— w wie­ku od 18 do 24 roku życia
— nie­ak­tyw­ną zawo­do­wo, nie­uczą­cą i nie­szko­lą­cą się
— oso­by z orze­cze­niem o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści
W ramach pro­jek­tu ofe­ru­je­my nastę­pu­ją­ce for­my wspar­cia:
— Szko­le­nia zawo­do­we dopa­so­wa­ne indy­wi­du­al­nie do każ­de­go uczest­ni­ka
— 3-mie­sięcz­ne płat­ne sta­że zawo­do­we
— Kurs pra­wa jaz­dy kat. B
— Kur­sy języ­ko­we, kom­pu­te­ro­we pod­sta­wo­we i ECDL
— Doradz­two zawo­do­we, wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne, pośred­nic­two pra­cy
— Warsz­ta­ty przy­go­to­wu­ją­ce do usa­mo­dziel­nie­nia się
— Warsz­ta­ty kre­owa­nia wize­run­ku połą­czo­ne z usłu­gą sty­li­sty
— Zakup stro­ju na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną dla każ­de­go uczest­ni­ka
Dodat­ko­wo gwa­ran­tu­je­my:
— Sty­pen­dium szko­le­nio­we po zakoń­cze­niu szko­le­nia i sty­pen­dium sta­żo­we
— Dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów dojaz­du na zaję­cia
— Wyży­wie­nie w trak­cie zajęć
— Ubez­pie­cze­nie NNW na czas trwa­nia pro­jek­tu
— Refun­da­cja kosz­tów opie­ki nad dziec­kiem lub oso­bą zależ­ną

Zapra­sza­my do zgła­sza­nia się!
Udział w pro­jek­cie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny