Play me” — zagraj na kolorowym pianinie

     

     Na tar­go­wi­sku miej­skim w Poli­cach sta­nę­ło ogól­no­do­stęp­ne pia­ni­no na, któ­rym każ­dy będzie mógł zagrać. Instru­ment umiesz­czo­ny w prze­strze­ni publicz­nej ma na celu przy­po­mi­nać miesz­kań­com i gościom, że Poli­ce są kre­atyw­nym mia­stem i tym samym zachę­cić do aktyw­ne­go kon­tak­tu ze sztu­ką. Za obec­ny wygląd pia­ni­na odpo­wia­da szcze­ciń­ski arty­sta Maciej KREDA Jur­kie­wicz.