Podwyżki opłat wstrzymane

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Oświadczenie burmistrza Polic

 Podczas  swojej październikowej sesji Rada Miejska w Policach przyjęła trzy uchwały, wprowadzające nowe regulacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Police, począwszy  od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany te spotkały się z krytyką mieszkańców. Takie sygnały docierają do nas z różnych źródeł. Dlatego uznałem, że  konieczne jest wyjaśnienie kilku podstawowych kwestii.

Chcę podkreślić, że wprowadzając zmiany chcieliśmy przede wszystkim chronić rodziny wielodzietne, wieloosobowe. W obecnym systemie opłata za wywiezienie i zagospodarowanie odpadów posegregowanych wynosi 12 zł od osoby na miesiąc. Rodziny wieloosobowe muszą ponosić koszt odpowiednio zwielokrotniony: 4-sobowa = 48 zł, 7-osobowa = 84 zł itd. Przyjęta przez Radę Miejską zmiana to maksymalnie 40 zł na rodzinę w budownictwie wielorodzinnym  i 50 zł na rodzinę w domkach jednorodzinnych. System „od gospodarstwa domowego” uzupełniliśmy o opcję dla rodzin najmniejszych, czyli „od zużycia wody”: jeśli dane gospodarstwo domowe nie zużyje więcej niż 4 m3 wody na miesiąc, wówczas zapłaci 5zł/m3, czyli maksymalnie 20 zł na miesiąc.

Metoda „od osoby”, którą wprowadziliśmy w 2012 roku, była zgodna z wynikiem konsultacji społecznych. Niestety – jak się okazało nie był to dobry wybór. Kalendarz wdrażania znowelizowanej  ustawy wymagał od gmin najpierw określenia metody i stawki opłat, a dopiero później – przyjmowania deklaracji od mieszkańców. W deklaracji miała być już określona stawka. Przy wyborze metody „od osoby” oznaczało to, że prognozując wysokość opłat, wnoszonych przez mieszkańców, musieliśmy się oprzeć na liczbie osób zameldowanych, a nie faktycznie mieszkających. Dopiero z deklaracji wynika, ile osób jest w systemie.

Nowy system wszedł w życie 1 lipca 2013r. Już na starcie liczba osób zadeklarowanych jako zamieszkujące w gminie była o ok. 4,5 tys. mniejsza od liczby osób zameldowanych. Od tamtego momentu do dziś ubyło nam kolejnych ponad 1700 osób. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Nie wiemy też, dlaczego wraz z mniejszą liczbą osób – nie zmniejsza się ilość odpadów. Ale konsekwencje są oczywiste: mniejsza liczba mieszkańców to mniejsze wpływy, a tym samym – deficyt w systemie. W 2015 roku brakująca kwota to 600 tys. zł.

Konieczna była reakcja z mojej strony. Zleciłem odpowiednim służbom   przeprowadzenie symulacji różnych wariantów, które pozwoliłyby nam zlikwidować tę lukę, a jednocześnie – jak najmniej dotknąć rodziny wielodzietne oraz osoby samotne. Uznałem, że są to te grupy społeczne, które powinniśmy szczególnie chronić.

Rozważaliśmy wiele opcji. Najprościej byłoby podnieść stawkę „od osoby” i nie zmieniać systemu. Oznaczałoby to jednak jeszcze wyższe opłaty dla dużych rodzin. Jak państwo wiedzą – dyskutowaliśmy w komisjach Rady Miejskiej. Jest wiele różnych opinii. Trudno przewidzieć wszystkie konsekwencje, a wręcz niemożliwe jest zbudowanie takiego systemu, który byłby sprawiedliwy dla każdego. Ostatecznie zaproponowaliśmy Wysokiej Radzie rozwiązanie, które zostało uchwalone 27 października.

Wiele emocji wzbudza kwestia konsultacji społecznych. Biorąc pod uwagę skalę zainteresowania mieszkańców, jaką teraz obserwujemy, musze przyznać, że pominięcie tego elementu przy wprowadzeniu zmian w systemie nie było słuszne. Dlatego postanowiłem, że zwrócę się do Rady Miejskiej o wycofanie podjętych uchwał. Jeśli Rada wyrazi na to zgodę – ogłoszę konsultacje społeczne. Przedstawimy mieszkańcom do wyboru cztery opcje. Każdą z nich opatrzymy komentarzem, by była dobrze zrozumiała i by uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy mieli lepszą świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji.

W materiałach, które dla Państwa przygotowaliśmy, znajdą Państwo kilka podstawowych danych liczbowych, które zebraliśmy od 1 lipca 2013 roku. Jest tam m.in. informacja o umorzeniach w opłatach, jakie stosujemy wobec mieszkańców.

Pragnę także zwrócić uwagę na fakt, że system „od osoby”, który ma tak wielu obrońców i który rzeczywiście wydaje się najbardziej logiczny, ma jedną podstawową wadę: nie daje Gminie możliwości obiektywnej weryfikacji danych, dotyczących liczby osób faktycznie zamieszkałych. Przyjmujemy, że mieszkańcy składają nam zgodne z prawdą deklaracje. Oznacza to więc, że indywidualnie każdy z nas generuje coraz więcej odpadów komunalnych. Przy dotychczasowej tendencji nie można wykluczyć, że mieszkańców nadal będzie ubywać, a odpadów – nie. My, mieszkańcy, sami musimy za to zapłacić. Taka jest wola ustawodawcy, który obarczył  samorządy rozwiązaniem tego problemu.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wiem, jak powszechne jest obecnie komunikowanie się poprzez portale społecznościowe. Wiem też, że wielu mieszkańców naszej gminy właśnie za ich pośrednictwem wymienia opinie na temat gospodarki odpadami. Cieszy mnie duża aktywność policzan w sprawach istotnych dla naszej lokalnej wspólnoty.

Nie potrafię jednak zrozumieć postawy niektórych dziennikarzy, którzy pod pseudonimami sieją zamęt i wprowadzają mieszkańców w błąd. Na potępienie zasługują zwłaszcza pomówienia, takie jak to, że radni, którzy głosowali za przyjęciem uchwał o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami załatwili sobie ulgi kosztem podwyżek mieszkańców. Uważam, że tego typu sformułowania są poniżej dziennikarskiej godności.

Dziękuję za uwagę.

                                                                                             Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Gospodarka odpadami komunalnymi, gmina Police, 10.11.2015r.

 

 

UMORZENIA Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Od lipca 2013r. do chwili obecnej wpłynęły 74 wnioski o umorzenie zaległości w opłatach z tytułu trudnej sytuacji materialnej. W tym:

 • 65 wniosków Burmistrz rozpatrzył
 • 4 wnioski Burmistrz rozpatrzył
 • 5 wniosków w trakcie weryfikacji.

Łączna kwota umorzeń w okresie od lipca 2013r. do chwili obecnej z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu trudnej sytuacji materialnej rodzin: 28 773,63 zł.

Od lipca 2013r. do chwili obecnej wpłynęło 6 wniosków o rozłożenie zaległości z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na raty – wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Od lipca 2013r. do chwili obecnej wystawiono 4123 upomnienia

Od lipca 2013r. do chwili obecnej wystawiono i skierowano do egzekucji administracyjnej i sądowej (w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową) 1 053 tytuły wykonawcze.

Gospodarka odpadami komunalnymi, gmina Police, 10.11.2015r.

 

Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MIESZKAŃCY POLIC MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
 • Wyposażenie mieszkańców Gminy Police w pojemniki i worki (regularnie dostarczane do właścicieli nieruchomości) do gromadzenia odpadów
 • Prowadzenie i funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (gdzie bezpłatnie można przekazywać odpady problematyczne, jak np. opony, gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, świetlówki, żarówki, drobne odpady poremontowe itp.)
 • Bieżąca wymiana zużytych pojemników na odpady
 • Interwencja odbiorcy odpadów w nagłych przypadkach, jak np. w okresie letnim pojawienie się insektów w pojemnikach (dezynfekcja), zalegające odpady wielkogabarytowe wystawiane poza terminem ich odbioru, odbiór przepełnionych pojemniki
 • Wysoka częstotliwość odbioru odpadów:

– odbiór odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Police oraz wielorodzinnej – 4 razy w miesiącu

– odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej – 2-3 razy w tygodniu

– odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w tygodniu

– odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu

– odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na kwartał

– odbiór odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na miesiącu każda frakcja

– odbiór odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej (papier, szkło, tworzywa sztuczne) – 1 raz w tygodniu każda frakcja

 • Zgodnie z umową, wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. Bez jakiegokolwiek wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do dokonywania ich napraw, systematycznej konserwacji, mycia i dezynfekcji (nie mniej jednak niż pięć razy w ciągu roku)
 • Odbiór odpadów różnymi typami pojazdów, w zależności od możliwości dojazdowych
 • Odbiór wszystkich odpadów (bez limitu), wystawianych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
 • Odbiór odpadów zalegających poza pojemnikami
 • System RFID (chipy na pojemnikach, dokładna godzina, dzień i miejsce opróżniania pojemników) i GPS pozwalający Gminie na bieżącą kontrolę pojazdów odbierających odpady
 • Kody kreskowe naklejane na worki w zabudowie jednorodzinnej w celu weryfikacji prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.
  Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.
  Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.
  Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.
  Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.