Polic­kie Targi Gospo­dar­cze, informacja i program

 Polic­kie Targi Gospo­dar­cze w 2015 roku odbędą się w dniach 18 — 19 kwiet­nia,  w godzi­nach 10:00–18:00. Nowo­ścią jest miej­sce, w któ­rym odby­wać się będzie impreza. Jest to nowa hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach, przy ul. Sie­dlec­kiej 6.

Pierw­szego dnia Tar­gów będzie można wziąć udział w Forum Edu­ka­cyj­nym, orga­ni­zo­wa­nym przez Sta­ro­stwo Powia­towe w Poli­cach razem z Zespo­łem Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza. Kon­fe­ren­cja zapla­no­wana jest na godzinę 13.00. Głów­nym celem imprezy jest utrwa­la­nie dotych­cza­so­wej współ­pracy gospodarczo-kulturowej, nawią­zy­wa­nie nowych kon­tak­tów, pod­trzy­my­wa­nie ducha przed­się­bior­czo­ści na polsko-niemieckim pogra­ni­czu. Do udziału w tar­gach zapro­szone zostały  pol­skie i nie­miec­kie firmy, insty­tu­cje oraz orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe. W tym roku zor­ga­ni­zo­wa­nych zosta­nie ok. 40 sto­isk wysta­wo­wych. Samych wystaw­ców będzie wię­cej, bo nie­które sto­iska zaj­mie po kilka pod­mio­tów. Bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun ser­decz­nie zapra­sza miesz­kań­ców gminy Police i ich gości do udziału w tej impre­zie. Przy­go­to­wany pro­gram  gwa­ran­tuje wiele atrak­cji dla całych rodzin. Na sto­isku Gminy Police pro­mo­wane będzie przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo na dro­gach. Nagro­dami w kon­kur­sach będą róż­nego rodzaju ele­menty odblaskowe.

Bliż­sze infor­ma­cje na temat tar­gów — w Wydziale Roz­woju i Fun­du­szy Pomo­co­wych Urzędu Miej­skiego w Poli­cach, pok. 52 , tel.  091 431 18 52 lub 091 431 18 20.

TARGI GOSPODARCZE 2015 

PROGRAM

 

SOBOTA 18.04.2015r.

 

Godz. 10:00

Ofi­cjalne otwar­cie Polic­kich Tar­gów Gospo­dar­czych 2015r.

 

Godz. 10:30

Występy arty­styczne

 • Przed­szkole Publiczne w Tanowie

Godz. 11:00

 • Zespół Pie­śni i Tańca „Poli­cza­nie” z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach
 • Arka­diusz Kasprzak i jego bit box
 • Orien­tal Duo z Polic

Godz. 12:00

 • Zespół Tańca Nowo­cze­snego „Impuls” z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach
 • Orien­tal Duo z Polic

Godz. 13:00

 • Przed­szkole Publiczne nr 5 w Policach
 • Cen­trum Spor­tów Walki Energy Gold Team z Polic

Godz. 14:00

 • Pau­lina Goraj z Domu Kul­tury Klub Skolwin
 • Almas Belly Dan­cing z Polic
 • Gim­na­zjum nr 3 w Policach

Godz. 15:00

 • Com­pa­nia Bale­towa z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach

Godz. 16.00

 • Almas Belly Dan­cing z Polic
 • OUT LOUD z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach

godz. 17.00

 • Szkoła Tańca „Aplauz”
 • Arka­diusz Kasprzak i jego bit box

Godz. 13:00 – Forum Edu­ka­cyjne, orga­ni­zo­wane przez Sta­ro­stwo Powia­towe i Zespół Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach (sala kon­fe­ren­cyjna nowej hali spor­to­wej,  I piętro)

 

Godz. 18:00

Zakoń­cze­nie I dnia Polic­kich Tar­gów Gospo­dar­czych 2015r.

 

 

 

 

NIEDZIELA 19.04.2015r.

 

Godz. 10:00

Roz­po­czę­cie II dnia Polic­kich Tar­gów Gospo­dar­czych 2015r.

 

Godz. 10:30

Występy arty­styczne

 

Godz. 10:30

 • PP66 z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach
 • Arka­diusz Kasprzak i jego bit box

Godz. 12.00

 • Djembe” z Pałacu Mło­dzieży w Szczecinie
 • Zespoły taneczne z Domu Kul­tury Klub Skolwin
 • Djembe” z Pałacu Mło­dzieży w Szczecinie
 • Zespół Orien­tal Duo z Polic

Godz. 13:00

 • Stu­dio Tańca Shock Dance ze Szczecina

Godz. 14.00

 • Gim­na­zjum nr 3 w Policach
 • Zespół Orien­tal Duo z Polic
 • Arka­diusz Kasprzak i jego bit box

Godz. 15:30

 • Zespół Folk­lo­ry­styczny „Bal­biny” z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach

Godz. 17.00

 • PP66 z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach
 • Arka­diusz Kasprzak i jego bit box

 

Godz. 18:00

Zakoń­cze­nie Polic­kich Tar­gów Gospo­dar­czych 2015r.

W pro­gra­mie także pre­zen­ta­cje wystaw­ców Tar­gów Gospo­dar­czych 2015r, kon­kursy dla publicz­no­ści, degu­sta­cje i inne.