Siatkówka wraca do Polic

Zaczynamy sezon [akcja promocyjna z kibicami]

Na czwar­tek (12.10.) o godzi­nie 14:00 zapla­no­wa­li­śmy akcję pro­mo­cyj­ną przed sie­dzi­bą Gru­py Azo­ty w Poli­cach.

Akcja jest połą­czo­na z ini­cja­ty­wą PLPS, któ­ra zapro­po­no­wa­ła wspól­ną pro­mo­cję wszyst­kich klu­bów. Dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we odbę­dą się tego same­go dnia, o tej samej godzi­nie w całej Pol­sce.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych kibi­ców. Przy­go­to­wa­li­śmy zapro­sze­nia na nie­dziel­ny mecz inau­gu­ru­ją­cy sezon 201718. O godzi­nie 17 zmie­rzy­my się z POLI Budow­la­ny­mi Toruń. Mecz odbę­dzie się w hali ZS im. Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach (Sie­dlec­ka 6e).

Oprócz zapro­szeń, siat­kar­ki wrę­czą mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne z auto­gra­fa­mi. Będzie rów­nież oka­zja do zro­bie­nia wspól­nych zdjęć.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych dzien­ni­ka­rzy, zawod­nicz­ki będą do pań­stwa dys­po­zy­cji.

Zapro­sze­nia na bile­ty wymie­nić moż­na w biu­rze klu­bu (Wró­blew­skie­go 1 w Poli­cach, obok hote­lu Dobosz)