Siatkówka wraca do Polic

                        Siat­kar­ki Che­mi­ka Poli­ce naj­bliż­sze spo­tka­nie roze­gra­ją w hali przy Zespo­le Szkół im. Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach. Zmia­na ta wyni­ka z bra­ku poro­zu­mie­nia mię­dzy klu­bem a w zasa­dzie Gru­pą Azo­ty Zakła­dy Che­micz­ne Poli­ce,  a wła­dza­mi Mia­sta Szcze­cin. Nie uda­ło się uzy­skać satys­fak­cjo­nu­ją­cych roz­wią­zań w związ­ku z czym “Poli­ce” wypo­wie­dzia­ły umo­wę Szcze­ci­no­wi. W prze­szło­ści siat­kar­ki Che­mi­ka Poli­ce roz­gry­wa­ły mecze Orlen ligi w hali przy ul Sie­dlec­kiej przy­na­leż­nej do Zespo­łu Szkół . Powrót na tę halę loku­je polo­ic­ka  siat­ków­kę w jej natu­ral­nym śro­do­wi­sku. Kibi­ce są zado­wo­le­ni, tre­ner mówi o magii  polic­kiej hali, a zawod­nicz­ki po pro­stu zamie­rza­ją robić swo­je.

Foto­ga­le­ria w roz­wi­nię­ciu: