Teatr Elipsa na dobry początek! Nabór 2017/2018

   Teatr Elip­sa zapra­sza wszyst­kich poszu­ki­wa­czy przy­gód, wyzwań oraz ama­to­rów dobrej zaba­wy w swo­je sze­re­gi! Aktu­al­nie trwa nabór do gru­py teatral­nej dzia­ła­ją­cej w Poli­cach od ponad 10 lat.

Po waka­cjach Teatr Elip­sa roz­po­czął nowy, bar­dzo inten­syw­ny sezon:

Na począt­ku wrze­śnia Teatr został zapro­szo­ny na mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal teatral­ny „Bra­mat” w Gole­nio­wie, gdzie zagrał spek­takl ple­ne­ro­wy pt. „Wian­ki wiły, mami­ły” w reży­se­rii Alek­san­dry Sło­wiń­skiej.

Teatr Elip­sa już od 7 lat przed­sta­wia w swo­ich spek­ta­klach ple­ne­ro­wych tra­dy­cje Nocy Świę­to­jań­skiej, uka­zu­jąc roż­ne zagad­nie­nia oraz wąt­ki inspi­ro­wa­ne tek­sta­mi i oby­cza­ja­mi zaczerp­nię­ty­mi z kul­tu­ry ludo­wej. W tym roku akto­rzy zain­spi­ro­wa­li się tek­stem Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go pt. „Wese­le”. Spek­takl zdo­był I miej­sce w Prze­glą­dzie Ama­tor­skich Zespo­łów Teatral­nych. Spek­takl moż­na było obej­rzeć pod­czas imprez orga­ni­zo­wa­nych w ramach Świę­ta Kupa­ły w czerw­cu: mię­dzy inny­mi w Gąd­nie i Dęb­nie.

Rów­nież kolej­ny suk­ces teatral­ny przy­padł w udzia­le tym razem elip­so­wej aktor­ce Niko­li Palej za autor­ski mono­dram pt. „Pamięt­nik” w reży­se­rii Alek­san­dry Sło­wiń­skiej. Ubie­gło­rocz­na sty­pen­dyst­ka bur­mi­strza Polic wystą­pi­ła na XIII Ogól­no­pol­skim festi­wa­lu „Igła” w Ostro­łę­ce. Mło­da aktor­ka zosta­ła wybra­na do zapre­zen­to­wa­nia spek­ta­klu z pośród teatrów z całej Pol­ski, gdzie zosta­ła nagro­dzo­na Srebr­ną Igłą w kate­go­rii mono­dram. War­to rów­nież dodać, że do festi­wa­lu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się jedy­nie 11 teatrów.

Teatr Elip­sa jak zwy­kle z wiel­kim zapa­łem do pra­cy i wie­lo­ma pomy­sła­mi i pla­na­mi na nowy rok szkol­ny, cze­ka na nowych adep­tów w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Poli­cach.

Zaję­cia odby­wa­ją się we wtor­ki, czwart­ki i nie­dzie­le. Uczest­ni­cy zajęć to głow­nie gim­na­zja­li­ści i lice­ali­ści. Akto­rzy Elip­sy zapew­nia­ją, że aby dołą­czyć do gru­py nie trze­ba mieć doświad­cze­nia, jedy­nie dobre chę­ci i zapał do pra­cy.