Warsztaty „Stara szkatułka”

     W ramach cyklu warsz­ta­tów ręko­dziel­ni­czych reali­zo­wa­nych w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbę­dą się warsz­ta­ty „Sta­ra szka­tuł­ka”. Uczest­ni­cy wyko­na­ją pra­cę z wyko­rzy­sta­niem róż­no­rod­nych tech­nik zdo­bie­nia m.in. deco­upa­ge. Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Sła­wa Pie­taś.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry

Ul. Sie­dlec­ka 1a

72–010 Poli­ce

15 paź­dzier­ni­ka 2017

godz. 11.00

s. 137

koszt warsz­ta­tów: 50 zł