Ważne dla przedsiębiorców z Dobrej

Urząd Gminy Dobra informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej znajduje się na stronie urzędu gminy w zakładce gospodarka odpadami/ wykaz przedsiębiorców – odbiór odpadów.
Dotyczy to m.in.: placówek oświatowych (prywatnych), placówek zdrowotnych, sklepów, lokali gastronomicznych, handlowych, usługowych, banków, poczty, biura, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych itp.
Koszt i częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny.
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest pozbywać się:
zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie;
pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Dobra zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i kopię tego dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Dobra do dnia 31.01.2021 r.
Za nieposiadanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny. Od lutego 2021 Straż Gminna będzie przeprowadzać kontrole w tym zakresie.
Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska