Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Kazimierz Drzazga o marszałku Geblewiczu

Liga Mistrzyń w Koszalinie

      Che­mik Poli­ce mecze Ligi Mistrzyń w sezo­nie 201718 roz­gry­wać będzie w Hali Wido­wi­sko­wo-Spor­to­wej w Kosza­li­nie.

Przy­po­mnij­my, mistrzy­nie Pol­ski mecze ligo­we roz­gry­wa­ją w Poli­cach. Ze wzglę­du na prze­pi­sy Ligi Mistrzyń, poli­czan­ki nie mogą roz­gry­wać poje­dyn­ków euro­pej­skich

Remisy juniorów

     W nie­dzie­lę ostat­nie w tej run­dzie mecze roz­gry­wa­li junio­rzy młod­si i star­si nasze­go klu­bu.


Jako pierw­si na obiekt ze sztucz­ną nawierzch­nią przy ul. Wit­kie­wi­cza wybie­gli junio­rzy star­si tre­ne­ra Mariu­sza Szmi­ta. Mło­dzi poli­cza­nie po dobrym i żywym meczu zre­mi­so­wa­li z Arko­nią 1:1. Jedy­ną bram­kę, któ­ra dała punkt naszej dru­ży­nie, zdo­był w 36 minu­cie nie­za­wod­ny

Warsztaty rękodzielnicze

Legionovia – Chemik 1:3

      Che­mik Poli­ce poko­nał Legio­no­vię Legio­no­wo 3:1. To pią­te zwy­cię­stwo poli­cza­nek za trzy punk­ty w bie­żą­cym sezo­nie.

- Che­mik prze­grał pierw­szą par­tię, jed­nak póź­niej prze­bu­dził się i wygrał kolej­ne 3 odsło­ny

Police : Pniewy 3:0

  Pił­ka­rze Che­mi­ka Poli­ce w meczu XIV kolej­ki poko­na­li na wyjeź­dzie dru­ży­nę Błę­ki­tu Pnie­wy 0:3.


    Spo­tka­nie Che­mi­ka z Błę­ki­tem Pnie­wo mia­ło tyl­ko jed­ne­go akto­ra. Che­mi­cy zdo­mi­no­wa­li dzi­siej­sze zawo­dy i nie pozwo­li­li stwo­rzyć gospo­da­rzom ani jed­nej groź­niej sytu­acji. Gra­cze Błę­ki­tu cof­nę­li się głę­bo­ko do obro­ny i

Idea4Azoty — nowatorski program akceleracyjny Grupy Azoty. Połączy w sobie crowdsourcing, networking i środowisko startupów

     Gru­pa Azo­ty uru­cho­mi­ła pro­gram Idea4Azoty, plat­for­mę wymia­ny pomy­słów o wyso­kim stop­niu inno­wa­cyj­no­ści.  Zgło­szo­ne pro­jek­ty, nie­za­leż­nie od sta­dium zaawan­so­wa­nia mają szan­sę uzy­skać peł­ny zakres wspar­cia — od dofi­nan­so­wa­nia do mak­sy­mal­nej kwo­ty 20 mln zł, poprzez zaple­cze infra­struk­tu­ral­ne czy usłu­gi dorad­cze. To pierw­sze tego typu roz­wią­za­nie na pol­skim ryn­ku. Jego bene­fi­cjen­tem będzie nie tyl­ko bran­ża che­micz­na, ale rów­nież dostaw­cy nowych tech­no­lo­gii i usług mię­dzy inny­mi z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska, rol­nic­twa, inży­nie­rii czy bio­tech­no­lo­gii. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja pro­gra­mu odby­ła się 17 listo­pa­da, pod­czas II edy­cji Kon­gre­su 590 w Rze­szo­wie.

19 listopada — Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

        Dzień Pamię­ci o Ofia­rach Wypad­ków Dro­go­wych został zapo­cząt­ko­wa­ny w 1993 roku przez angiel­ską orga­ni­za­cję Road Peace. W 2005 roku Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne ONZ zapro­si­ło pań­stwa człon­kow­skie i spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wą do obcho­dze­nia trze­ciej nie­dzie­li listo­pa­da jako Świa­to­we­go Dnia Pamię­ci o Ofia­rach Wypad­ków Dro­go­wych. Dzień ten poświę­co­ny jest pamię­ci wie­lu milio­nów zabi­tych oraz

Dzieci u Dzielnicowego

    Ucznio­wie wie­dzą — roz­wa­ga to bez­pie­czeń­stwo! Z wizy­tą w Komi­sa­ria­cie Poli­cji w Mie­rzy­nie.  Ucznio­wie 2 kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Mie­rzy­nie odwie­dzi­li poli­cjan­tów z Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Mie­rzy­nie. Dziel­ni­co­wy st. sierż. Michał Kryś omó­wił z dzieć­mi zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia w szko­le, w domu i na dro­dze. W trak­cie odwie­dzin ucznio­wie mie­li, tak­że oka­zję poroz­ma­wiać z funk­cjo­na­riu­sza­mi oraz zoba­czyć, jak wyglą­da ich miej­sce pra­cy.  Komi­sa­riat Poli­cji w Mie­rzy­nie odwie­dzi­li ucznio­wie dru­giej kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej w

Poznaliśmy rywalki w Lidze Mistrzyń

        Chemik Police poznał przeciwników w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Grupy przedstawiono w trakcie losowania odbywającego się w Moskwie. Policzanki trafiły do grupy C,

Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź — przemysłowa synergia

    KGHM Pol­ska Miedź S.A. i Gru­pa Azo­ty pod­pi­sa­ły list inten­cyj­ny na rzecz współ­pra­cy w obsza­rze  badaw­czo-roz­wo­jo­wym. To zapo­wiedź syner­gii prze­my­słu che­micz­ne­go oraz gór­ni­czo- hut­ni­cze­go na świa­to­wym pozio­mie. 

Zwycięzcy kwartału

   Przez trzy mie­sią­ce bry­ga­dy z Gru­py Azo­ty Poli­ce uczest­ni­czą­ce w kon­kur­sie Ran­king Naj­bar­dziej Pro­duk­tyw­nej Zmia­ny otrzy­mu­ją punk­ty zgod­nie z kry­te­ria­mi okre­ślo­ny­mi w regu­la­mi­nie. Pozwa­la to na wyło­nie­nie naj­lep­szych spo­śród nich. Zwy­cięz­cy otrzy­mu­ją zarów­no nagro­dy finan­so­we, jak i rze­czo­we. Po ostat­nich uro­czy­sto­ściach pra­cow­ni­cy wycho­dzi­li obda­ro­wa­ni wkrę­tar­ka­mi, soko­wi­rów­ka­mi i inny­mi upo­min­ka­mi, któ­re sami sobie wybra­li.

Polscy czempioni łączą siły

   Gru­pa Azo­ty S.A. i spół­ka Ursus S.A. pod­pi­sa­ły list inten­cyj­ny o współ­pra­cy w zakre­sie wspól­ne­go opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia pro­jek­tów doty­czą­cych efek­tyw­ne­go rol­nic­twa oraz wyko­rzy­sta­nia wodo­ru jako źró­dła ener­gii dla ogniw pali­wo­wych  zasi­la­ją­cych  sil­ni­ki elek­trycz­ne. Fir­my połą­czą też siły w związ­ku z pro­pa­go­wa­niem i wdra­ża­niem dzia­łań edu­ka­cyj­nych.

Aresztowani za kradzież samochodu z terenu Niemiec

W ubie­głym tygo­dniu dyżur­ny Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Mie­rzy­nie otrzy­mał infor­ma­cję o kra­dzie­ży pojaz­du mar­ki Audi z tere­nu Nie­miec. Infor­ma­cję o tym zda­rze­niu natych­miast prze­ka­za­no wszyst­kim patro­lom peł­nią­cym służ­bę. Poli­cjan­ci z Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Mie­rzy­nie zauwa­ży­li samo­chód na uli­cy Welec­kiej. Zatrzy­ma­ni 2 spraw­cy decy­zją sądu aresz­to­wa­ni.

Treningi z mistrzyniami Niemiec

       Od wtor­ku Che­mik Poli­ce połą­czył tre­nin­gi ze Schwe­ri­ner S.C., aktu­al­nym mistrzem ligi nie­miec­kiej.

Wspól­ne zaję­cia trwać będą 3 dni. Pole­ga­ją na tre­no­wa­niu frag­men­tów gry, ale prze­wi­dzia­na jest rów­nież rywa­li­za­cja w for­mie spa­rin­go­wej.