Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

O Policach, Grupie Azoty, Chemiku i art. 212 kk opowiada Andrzej Marek

O Poli­cach, Gru­pie Azoty, Che­miku i art. 212 kk opo­wiada Andrzej Marek w  Radiu Wnet — roz­gło­śni Skow­roń­skiego, Cej­row­skiego i Wasow­skiego:  http://www.radiownet.pl/#/publikacje/poranek-31-sierpnia-ze-szczecina klik­nij posłu­chaj teraz od 23 min

J.Brudziński o “Solidarności” pomniku i Grupie Azoty

I  Europejski  Bieg  Rybaka

     searchRoz­wija się w  ruch bie­gowy w Pol­sce, w tym i Poli­cach. Pod koniec lat 70-tych bie­gało nas tylko kilku, a pio­nie­rami byli nie­za­po­mniany „Felo” Mąkosa i Józef Flak. W latach 80-tych roz­po­częła się praca z mło­dzieżą. Docze­ka­li­śmy się też orga­ni­za­cji imprez bie­go­wych. Zaczęło się od „Ćwierć­ma­ra­tonu” Polic­kiego. Kolejnymi

Smród po “Ekoramie”.

Sesja rady powiatu

       Kto zapłaci za likwi­da­cję skła­do­wi­ska po Eko­ra­mie? Kwota ok 3 mln zł praw­do­po­dob­nie obciąży samo­rządy gminny i powia­towy czyli poli­czan. Tyle mniej wię­cej potrzeba na usu­nię­cie tego, co zgro­ma­dziła wspo­mniana spółka. Par­ty­cy­po­wać w likwi­da­cji tej swo­istej szkody powi­nien urząd woje­wódzki.  Zamiast kon­kre­tów nt. ewen­tu­al­nej pomocy ze strony WIOŚ usły­sze­li­śmy raport z kon­troli pro­wa­dzo­nych w ostat­nich latach przy ul.Kamiennej. Nie­moc Woje­wódz­kiego Inspek­tora Ochrony Śro­do­wi­ska zdo­mi­no­wała więk­szość wystą­pie­nia. Inspek­tor Sła­wo­mir Konieczny odpo­wia­dał na pyta­nia rad­nego Jedraka, a sta­ro­sta Bed­na­rek uzu­peł­niał jego wypowiedź.

 

Wyniki przebiły prognozy — Police z kolejnym rekordem

Konf   Rekor­dowe 107 milio­nów zło­tych zysku netto i dwu­krotny wzrost war­to­ści EBIT osią­gnęła            w I pół­ro­czu 2015 Grupa Azoty Police. Na tak dobre wyniki prze­ło­że­nie miały przede wszyst­kim poprawa efek­tyw­no­ści ope­ra­cyj­nej i opty­ma­li­za­cji kosz­tów  oraz wzrost wolu­menu sprze­daży nawo­zów o 18 pro­cent. Wyniki te pozwolą spółce reali­zo­wać kolejne, klu­czowe dla przy­szło­ści Zakła­dów, inwestycje.

Policjanci w biegu

DSCF0662  Miniony week­end 22 i 23 sierp­nia obfi­to­wał w wiele spor­to­wych atrak­cji, które od godzin poran­nych odby­wały się na pola­nie koło OSIR-u w Poli­cach. Wszystko to za sprawą Klubu Bie­ga­cza Dzik, który był głów­nym orga­ni­za­to­rem sobotnio-niedzielnych bie­gów m.in. Dzika i Dzi­ko­biegu Eks­tre­mal­nego. Do imprezy przy­ła­czyli się także funk­cjo­na­riu­sze i pra­cow­nicy cywilni Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Policach.

Władysław Diakun: Siatkówka to chluba Polic

    Po pyta­niu zada­nym przez rad­nego Różyc­kiego (PiS) co do  finan­so­wa­nia KPS Che­mik Police głos zabrał bur­mistrz  Wła­dy­sław Dia­kun. Dodat­kowo w try­bie inter­pe­la­cji radny zarzu­cił bur­mi­strzowi, że nie znaj­duje środ­ków na odno­wie­nie pamiąt­ko­wej tablicy, a na siat­kówkę prze­zna­cza ponad 700 tys zł.

n

 

Katarzyna Gajgał-Anioł królową Facebooka

 

   Kata­rzyna Gajgał-Anioł w Che­mik Police TV mówiła o przy­go­to­wa­niach do sezonu i mediach spo­łecz­no­ścio­wych, któ­rych jest zwolenniczką.

Che­mik Police prze­bywa na zgru­po­wa­niu w Dźwi­rzy­nie, gdzie roz­po­czął przy­go­to­wa­nia do sezonu 2015/16. Siat­karki dużo czasu spę­dzają w sali tre­nin­go­wej i siłowni, gdzie żmudną pracą wra­cają do for

Bracia poskromieni

DSC09196 

      Poli­cjanci polic­kiej patro­lówki zatrzy­mali dwóch braci podej­rza­nych o znie­wa­że­nie i naru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści funk­cjo­na­riu­szy w trak­cie służby. Podej­rzani usły­szeli zarzut zagro­żony karą do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści i objęci zostali poli­cyj­nym dozorem.

Uwaga pirat!

 

Nie zatrzy­mał się do kon­troli, nie sto­so­wał do wyda­wa­nych pole­ceń, wpro­wa­dził zagro­że­nie dla innych użyt­kow­ni­ków ruchu, a zamiast prawa jazdy miał ponad dwa pro­mile alko­holu w orga­ni­zmie. Łącz­nie za jedną prze­jażdżkę zebrał 29 punk­tów karnych.

Rajd rowerowy

Rajd

Mariola Zenik zapowiada wysoki poziom gry

   Mariola Zenik będzie jedną z dwóch libero Che­mika Police w sezo­nie 2015/16.

Była repre­zen­tantka Pol­ski w ubie­głym roku pod­pi­sała z Che­mi­kiem dwu­letni kon­trakt, dla­tego nie było wąt­pli­wo­ści, czy zosta­nie na kolejny sezon.

-

IX Jarmark Augustiański

jarmark 2015 plansze TV-1Uni­ka­towa impreza odbę­dzie się 29 sierp­nia 2015r. w ruinach klasz­toru w Jasie­nicy. Jar­mark Augu­stiań­ski orga­ni­zo­wany jest w celu przy­bli­że­nia sze­roko rozu­mia­nej kul­tury dawnej.

Pod­czas imprezy tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się kon­kurs na naj­cie­kaw­szy strój histo­ryczny oraz parada uli­cami mia­sta prze­bra­nych osad­ni­ków. Pre­zen­to­wane będą sto­iska ręko­dziel­nic­twa, na któ­rych będzie można podzi­wiać m.in. wyroby bursz­ty­niar­skie i sre­bro, rzeźby w drew­nie, malar­stwo na szkle, fry­wo­litki, witraże, deco­upage i wiele innych.

WARSZTATY– Rezerwat Idei „Loopy i timelapsy”

anima2 - Kopiapro­wa­dze­nie: Maria Sta­fy­niak / Paweł Kula

W XIX wieku wymy­ślono mnó­stwo urzą­dzeń, które uka­zy­wały ilu­zję ruchu – ‘zoo­trop’ był jed­nym z nich. Jego pro­sta kon­struk­cja spra­wiła, że dość szybko stał się popu­larną zabawką optyczną. Zanim w 1895 poja­wił się wyna­la­zek kina ist­niało wiele metod oży­wie­nia nie­ru­cho­mego obrazu. Wszyst­kie te metody wyko­rzy­stują cie­kawą wła­ści­wość naszego oka – dzięki temu, że nie widzimy wszyst­kiego dosko­nale możemy oglą­dać „ruchome obrazki”.

 

Na 3-dniowych warsz­ta­tach zapo­znamy się ze zja­wi­skiem ilu­zji ruchu uży­wa­jąc urzą­dzeń, które w XIX wieku były popu­lar­nymi zabaw­kami optycz­nymi. Następ­nie wyko­rzy­stu­jąc współ­cze­sne narzę­dzia (apa­ratu fotograficzny/ smar­fon / kom­pu­ter) zre­ali­zu­jemy krót­kie filmy two­rząc sekwen­cje w tzw. „pętli” oraz ani­ma­cje z inter­wa­łami czasowymi.

Agnieszka Bednarek-Kasza nie zmienia otoczenia

  Agnieszka Bednarek-Kasza, środ­kowa Che­mika Police i repre­zen­ta­cji Pol­ski, prze­dłu­żyła kon­trakt z klu­bem na kolejny sezon. W minio­nych roz­gryw­kach była pod­sta­wową środ­kową w skła­dzie Giu­seppe Cuc­ca­ri­niego i jedną z wyróż­nia­ją­cych się zawod­ni­czek w Orlen Lidze na swo­jej pozycji.

- Mia­łam oferty z innych klu­bów, ale nie będę zdra­dzała z jakich. Zde­cy­do­wa­łam jed­nak, że zostaję na kolejny sezon w Che­miku. Czuję się w tym klu­bie dobrze i nie widzia­łam sensu zmiany oto­cze­nia – mówi Bednarek-Kasza.