Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

SMS II Police wygrywa i jest liderem III ligi

Zawod000niczki Szkoły Mistrzo­stwa Spor­to­wego Police poko­nały w dru­gim spo­tka­niu III ligi Osiem­nastkę Szcze­cin. Wygrały 3:2. Pierw­szy set śro­do­wego spo­tka­nia to począt­kowo wyrów­nana gra (6:4). Potem SMSki zaczęły wycho­dzić na pro­wa­dze­nie (13:8). Pię­cio­punk­towa prze­waga została jed­nak bar­dzo szybko zni­we­lo­wana. Zro­biło się 20:20, a potem przy­jezdne dostały jakby wia­tru w żagle. Zdo­były kolejne trzy punkty, potem kolejne i wygrały 25:22.W dru­gim secie, podob­nie jak w pierw­szym, walka toczyła się punkt za punkt tylko na początku. Pierw­sza prze­rwa dla SMS II Police przy sta­nie 6:10 na nie­wiele się zdała.

Piotr Bałtroczyk „Tylko dla dorosłych”

 

BAŁTROCZYK BANER     Naj­now­szy kaba­re­towy pro­gram autor­ski pt. „Druga 50-tka Pio­tra Bał­tro­czyka”. To nie­zwy­kle zabawny pro­gram autor­ski Pio­tra Bał­tro­czyka. Mono­log, w któ­rym zawarte są opo­wie­ści o buj­nym życiu Pio­tra B. oraz jego kole­gów i przy­ja­ciół. Naj­lep­szy dowód na to, że są rze­czy na nie­bie i ziemi, o któ­rych nie śniło się filo­zo­fom? (Szek­spir), a więk­szość z nich jest w Pol­sce (Bał­tro­czyk)Zapra­szamy! 08 lutego 2015 r. godz. 18.00 MOK Police. Bilety: 20 zł, 30 zł

Operetka, przeboje  i jej czułe słówka…

koncert noworoczny 2015„Ope­retka, prze­boje i jej czułe słówka” to wyjąt­kowy, nastro­jowy, pełen humoru pro­gram grupy arty­stycz­nej Ope­rus Arte.Kon­cert będzie zabawą w ryt­mie naj­więk­szych prze­bo­jów Wie­deń­skiej ope­retki. Nie zabrak­nie walca, czar­da­sza, szam­pana, muzycz­nych podróży pięk­nych kre­acji i oczy­wi­ście miło­ści. Wszystko W ryt­mie szam­pań­skiej Nowo­rocz­nej zabawy!Artyści z Ope­rus Arte, Paweł Wytrą­żek – tenor, Piotr Żukow­ski — pia­ni­sta, Piotr Sta­ni­sław — kon­fe­ran­sjer, wal­czyć będą o względy cza­ru­ją­cej kokietki, sopra­nistki Doroty Maku­lec. Muzycy prze­niosą policką publicz­ność w świat ope­ret­ko­wych intryg, namięt­no­ści, zdrad, zabaw­nych pery­pe­tii, a przede wszyst­kim miło­ści. A wszystko to w ryt­mie hitów, takich jak: „Usta mil­czą dusza śpiewa”, „W rytm wal­czyka serce śpiewa”, „Bo w Bar­ce­lo­nie!”. Warto zazna­czyć, iż grupa arty­styczna Ope­rus Arte swoją dzia­łal­ność kon­cer­tową roz­po­częła od wrze­śnia 2010 roku i od tego czasu wystą­pili już w ponad 150 mia­stach (m.in. Toruń, Poznań, Gru­dziądz, Olsz­tyn, Konin, Suwałki, Ełk, Wałcz, Ostrów Wlkp.,)

 

Ukradła biżuterię złotą z mieszkania, w którym sprzątała

policja997Kara nawet 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści może gro­zić 34-letniej kobie­cie, która sprzą­ta­jąc miesz­ka­nie, zabrała złotą biżu­te­rię wartą pra­wie 12 tysięcy zło­tych. Teraz kobieta ze swo­jego postę­po­wa­nia będzie się tłu­ma­czyła przed sądem.

Poli­cjanci z Mie­rzyna zostali powia­do­mieni, że z jed­nego z miesz­kań na tere­nie gminy Dobra doszło do kra­dzieży zło­tej biżu­te­rii. Ze szka­tułki sto­ją­cej w sypialni na komo­dzie zgi­nęła biżu­te­ria złota oraz zega­rek o łącz­nej war­to­ści pra­wie 12 tysięcy zło­tych. Podej­rze­nia pokrzyw­dzo­nej, jak i policjantów

4×4 Zachodniopomorskie wspiera Dom Dziecka w Policach

OTI

      Za nami 5 edy­cja Ogól­no­pol­skiej Tere­no­wej Inte­gra­cji dla Cho­inki. Ponad 50 osób spo­tkało się aby w tym roku wes­przeć pod­opiecz­nych Domu Dziecka w Poli­cach. Dzięki wspar­ciu i obję­ciu nas patro­na­tem przez Nad­le­śnic­two Trze­bież, mie­li­śmy oka­zję roz­po­cząć imprezę prze­jaz­dem odcin­kiem spe­cjal­nym rajdu Baja Poland w Dobrej. Po małej zaba­wie w tere­nie uda­li­śmy się do Nad­le­śnic­twa Trze­bież, gdzie cze­kał na nas już cie­pły posi­łek i ogni­sko. Kolej­nym punk­tem było zwiedzanie

Police zwiększą opłacalność produkcji amoniaku przy współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych

IMG_4939 (1)Grupa Azoty Police zmo­der­ni­zuje insta­la­cje do pro­duk­cji amo­niaku. Dzięki pod­pi­sa­nej w środę w War­sza­wie, war­tej 46 mln PLN umo­wie z Insty­tu­tem Nowych Syn­tez Che­micz­nych, spółka w naj­bliż­szych latach zwięk­szy i zop­ty­ma­li­zuje jego pro­duk­cję. Jest to odpo­wiedź Grupy Azoty na świa­towy defi­cyt amo­niaku oraz wciąż rosnące na ryn­kach ceny. Dodat­kowo pro­jekt dowo­dzi, że współ­praca z pol­ską nauką może prze­kła­dać się na zyski przedsiębiorstw.

LM siatkarek: Dynamo Kazań — Chemik Police 3:2 (źródło: Interia Sport)

Anna Werblińska /Fot. Krzysztof Cichomski /Newspix.pl

Siat­karki Che­mika Police sto­czyły zażarty bój na wyjeź­dzie z Dyna­mem Kazań w gru­pie A Ligi Mistrzyń. Pod­opieczne Giu­seppe Cuc­ca­ri­niego prze­grały z rosyj­ską potęgą 2:3.Fawo­ry­tem spo­tka­nia był zespół Dynama, który broni tro­feum i jest jed­nym z głów­nych pre­ten­den­tów do wygra­nia Ligi Mistrzów w tym sezonie.

 

Szansa na bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w gminie Police

strzykawka   Do końca grud­nia rodzice z gminy Police mają szansę na bez­płatne zaszcze­pie­nie swo­ich dzieci prze­ciwko pneu­mo­ko­kom. Ze szcze­pień mogą sko­rzy­stać malu­chy, które ukoń­czyły 24 mie­siąc życia (uro­dzone w 2012 roku). Celem szcze­pie­nia jest zapew­nie­nie naj­młod­szym ochrony przed bak­te­riami, które mogą wywo­ły­wać m.in. sepsę i zapa­le­nie opon mózgowo-rdzeniowych. Rodzic nie ponosi żad­nych kosz­tów zwią­za­nych z pro­gra­mem.

Andrzej Bednarek starostą, Paweł Mirowski wicestarostą, Beata Chmielewska członkiem zarządu

IMG_0019                                                             Pod­czas  sesji rady powiatu 08.12.2014 doko­nano wyboru zarządu powiatu polic­kiego. W skład nowego zarządu wcho­dzą: Andrzej Bed­na­rek (sta­ro­sta), Beata Chmie­lew­ska  (czło­nek zarządu) i Paweł Mirow­ski (wicestarosta).

  Wernisaż „Wokół kobiety”

GŁADKOWSKA baner

Na wer­ni­saż prac malar­skich Elż­biety Kisiel – Gład­kow­skiej, policka Gale­ria OBOK, zapra­sza już 11 grud­nia 2014r.

Wypadek przy Piłsudskiego

WypadekWypadek1

  Dziś ok połu­dnia miało miej­sce nie­bez­piecz­nie  zda­rze­nie dro­gowe. Widoczny na zdję­ciu pojazd sta­ra­no­wał barierkę i zatrzy­mał sie na pasie zie­leni. Ofiar w ludziach nie było.

Mikołajkowe derby Polic


 000derby


   Szkoła Mistrzo­stwa Spor­to­wego Poli­cew Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Policach

    W naj­bliż­szą sobotę zawod­niczki Szkoły Mistrzo­stwa Spor­to­wego zmie­rzą się w der­bach Polic z Polic­kim Sto­wa­rzy­sze­niem Piłki Siat­ko­wej. Zapra­szamy do hali Zespołu Szkół.

 

Przeciwko pneumokokom w gminie Police.

Szansa na bez­płatne szcze­pie­nia dzieci 

 Do końca grud­nia rodzice z gminy Police mają szansę na bez­płatne zaszcze­pie­nie swo­ich dzieci prze­ciwko pneu­mo­ko­kom. Ze szcze­pień mogą sko­rzy­stać malu­chy, które ukoń­czyły 24 mie­siąc życia (uro­dzone w 2012 roku).

Celem szcze­pie­nia jest zapew­nie­nie naj­młod­szym ochrony przed bak­te­riami, które mogą wywo­ły­wać m.in. sepsę i zapa­le­nie opon mózgowo-rdzeniowych. Rodzic nie ponosi żad­nych kosz­tów związanych 

AKCJA 4×4 Zachodniopomorskie dla Domu Dziecka w Policach

      Sto­wa­rzy­sze­nie „4×4 Zachod­nio­po­mor­skie” w dniu 6 grud­nia 2014 roku  orga­ni­zuje kolejną Ogól­no­pol­ską Tere­nową Inte­gra­cję ”Dla Cho­inki”. W tym roku licy­ta­cja upo­min­ków odbę­dzie się na rzecz pod­opiecz­nych Domu Dziecka w Policach.

Zbieramy podpisy

pod ogól­no­pol­skim oby­wa­tel­skim pro­jek­tem ustawy oświa­to­wej
Pro­jekt zakłada, że:

 1. Rodzice będą decy­do­wać o tym czy dziecko pój­dzie do szkoły jako 6latek czy 7latek.
 2. Edu­ka­cja przed­szkolna będzie pra­wem dziecka
  i obo­wiąz­kiem pań­stwa a nie odwrotnie.
 3. Rodzice będą mieli realny wpływ na pro­gram nauczania.
 4. Pod­ręcz­niki będą wybie­rać rodzice i nauczy­ciele a nie rząd.
 5. Na wnio­sek rodzi­ców przy­wró­cone zostaną zaję­cia dodat­kowe
  w przedszkolach.
 6. Pod­nie­sione zostaną stan­dardy min. trans­portu do szkoły
  Miej­sce zbie­ra­nia pod­pi­sów w Poli­cach:TĘCZOLANDIA

  Polilogo teczace, Wyszyń­skiego 65 a