Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Chemik vs. Legionovia 25:21, 25:7 , 25:18

Po pew­nie wygra­nym 1 secie policz­naki dekla­sują rywalki wygry­wa­jąc 2 set do 7. W 3 po walce do 18.

Chemik vs. Legionovia

Nowi radni miejscy i powiatowi

IMG_1032

Radni Rady Miej­skiej w Policach:

1. Strzel­czyk Iwona– Gryf
2. Kołacki Zyg­munt– Gryf
3. Kosior­kie­wicz Wła­dy­sław– Gryf
4. Hlek Zofia– Gryf
5. Dia­kun Piotr– Gryf
6. Gaweł Wie­sław– Gryf

Nowe inwestycje stworzą miejsca pracy w „Policach”

12

W trze­cim kwar­tale br. Grupa Azoty ogło­siła nową stra­te­gię na lata 2014–2020, w wyniku  któ­rej w „Poli­cach” rusza poważny pro­gram inwe­sty­cyjny. Wie­lo­mi­lio­nowe inwe­sty­cje spo­wo­dują zna­czący wzrost miejsc pracy.

Gigantyczny sukces Chemika Police 3:0 (25:22,25:18,25:18) z Rabitą Baku

 

12

5

     Cie­szący się sławą jed­nej z naj­lep­szych dru­żyn siat­kówki kobie­cej na świe­cie zespół Rabity Baku prze­grywa z naszymi Mistrzy­niami. W 1. secie cały czas pro­wa­dze­nie Rabity aż do stanu po 21. W dru­gim góruje Che­mik, wygrywa gładko do 18. W trze­cim podob­nie. Mecz obser­wuje 4500 widzów. Na boisku kró­luje Anna Wer­bliń­ska.  Jej zagrywka roz­bija zespół gości. Pozo­stałe poli­czanki rów­nież świet­nie się zapre­zen­to­wały na tle jakby nie było świa­to­wej klasy dru­żyny. Brawo. Nie­udany począ­tek meczu wyda­wał się być spo­wo­do­wany czy to tremą czy też respek­tem przed uty­tu­ło­wa­nym rywa­lem. Po kil­ku­na­stu minu­tach wszystko wró­ciło do normy  i było jak zwykle.

Chemik liderem w siatkarskiej Orlen Lidze kobiet

Siatka1Siatka2
       Che­mik Police po wygra­nym 3:0 (25:19,25:17,25:23) meczu z zespo­łem z Muszyny– Muszy­nianka Pol­ski Cukier zna­lazł się na pozy­cji lidera tabeli.

Janicki, Dzieciniak, Kupiec dla Beaty –10 listopada godz.18 Klub Nauczyciela– wstęp wolny!

Fotorelacja z meczu Chemika Police z Impelem Wrocław (3:0)

1 2 3 4 5 6  8 9

Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodzieży w Policach 

 nck logo 3W dniach 20–28 paź­dzier­nika w Miej­skim Ośrodku Kul­tury został zre­ali­zo­wany pro­jekt „Polsko-Ukraińskie Warsz­taty Sztuki i Tańca Ludo­wego” dofi­nan­so­wany z Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury w ramach pro­gramu Polsko-Ukraińska Wymiana Mło­dzieży. Mło­dzież z Ukra­iny przy­je­chała na zapro­sze­nie bur­mi­strza Polic — Wła­dy­sława Diakuna.

W pro­jek­cie udział wzięli ucznio­wie Gim­na­zjum nr 3 w Poli­cach i Nowo­roz­dol­skiego Kom­pleksu Edu­ka­cyj­nego „Lider” z Nowego Roz­dołu – Part­ner­skiego Mia­sta Polic. Uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach tańca ludo­wego, śpiewu i ręko­dzieła. Mło­dzież wspól­nie uczyła się pod­sta­wo­wych kro­ków i ukła­dów tanecz­nych: kra­ko­wiaka, polo­neza i mazurka, śpie­wała znane

Władysław Diakun — kandydat “Gryfa” na burmistrza Polic

Aleksander Doba-Honorowy Obywatel Polic

doba fotodoba 3foto

28 paź­dzier­nika Rada Miej­ska w Poli­cach nadała tytułu Hono­ro­wego Oby­wa­tela Polic Alek­san­drowi Dobie.
Podróż­nik z Polic jest czwartą osobą wyróż­nioną w ten sposób.

Chemik:Dąbrowa 3:0

Siatka foto 2Siatka na str

Relikwie św. Jana Pawła II w Policach

Delegacja Delegacja1

26 paź­dzier­nika w Poli­cach przy pomniku papieża miała miej­sce uro­czy­stość reli­gijna, w trak­cie któ­rej modli­twę pro­wa­dził arcy­bi­skup Andrzej Dzięga.

Otwarcie nowych budynków komunalnych i filii biblioteki miejskiej przy ul. Bankowej w Policach

Dzi­siej­szy dzień to data wyjąt­kowa w histo­rii naszej gminy. To dzień zwień­cze­nia naj­więk­szej naszej inwe­sty­cji  w zakre­sie  komu­nal­nego budow­nic­twa miesz­ka­nio­wego. Odda­jemy obec­nemu  i następ­nym poko­le­niom sześć nowych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, oto­czo­nych pla­cami zabaw, par­kin­gami i

Technik technologii chemicznej– nowy kierunek kształcenia w Policach

Zdjęcie 1 (2014-10-23 21-40)

  

Uru­cho­mie­nie w roku szkol­nym 2015/2016 nowego kie­runku kształ­ce­nia w Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach to wzrost atrak­cyj­no­ści kształ­ce­nia zawo­do­wego, a także zwięk­sze­nie dostępu do wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry dla Grupy Azoty Zakłady Che­miczne „Police” S.A.

Kandydat Mirowski o meandrach kandydowania

MARKOWA ROZMOWA