Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Kołbaskowo– II Forum Gospodarcze

DSC0847322 wrze­śnia w ponie­dzia­łek odbywa się II Forum Gospo­dar­cze Gminy Koł­ba­skowo– cykliczne przed­się­wzię­cie zor­ga­ni­zo­wane z myślą o przed­się­bior­cach z tego terenu i nie tylko. Kon­fe­ren­cja połą­czona w wykła­dami i krót­kim szko­le­niem z zakresu kre­owa­nia wize­runku w biz­ne­sie odbywa się w obiek­cie wypoczynkowo-gastronomicznym „U Śnież­ków” w Smo­lę­ci­nie. Po powi­ta­niu uczest­ni­ków przez gospo­da­rza– wójt gminy Koł­ba­skowo– Mał­go­rzatę Schwarz, formy pomo­cowe dla przed­się­bior­ców zapre­zen­to­wał dyrek­tor PUP w Poli­cach Jan Sław­czyń­ski. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia zgro­ma­dzeni mogli zapo­znać się z usłu­gami świad­czo­nymi przez Główny Punkt Infor­ma­cyjny o Fun­du­szach Euro­pej­skich w Zachod­nio­po­mor­skiem, jak rów­nież z ofertą Szcze­ciń­skiego Fun­du­szu Pożycz­ko­wego w ramach ini­cja­tywy JEREMIE. W kolej­nym bloku zapre­zen­to­wała się Pół­nocna Izba Gospo­dar­cza, pro­po­nu­jąc przy­by­łym przed­się­bior­com sko­rzy­sta­nie z boga­tej oferty Izby. Następ­nie Idea Bank przy­go­to­wał pro­po­zy­cje kre­dy­towe dla firm, którą przed­sta­wił zebra­nym dyrek­tor banku Artur Bęben.

Dal­szą część spo­tka­nia zdo­mi­no­wało  szko­le­nie pro­wa­dzone przez firmy zaj­mu­jące się zagad­nie­niami z dzie­dziny kre­owa­nia wize­runku — Profi Biz­nes Group i Ad Molto.

II Forum Gospo­dar­cze zakoń­czy blok poświę­cony pyta­niom uczest­ni­ków oraz dyskusja.

 

Pracownicy Grupy Azoty zyskają dostęp do najnowocześniejszej medycyny ratunkowej

logo_drupa_azoty

Grupa Azoty nawią­zuje współ­pracę ze szpitalami

17 wrze­śnia 2014r. w Tar­no­wie pod­pi­sana została umowa mię­dzy spół­kami wcho­dzą­cymi w skład Grupy Azoty a trzema spe­cja­li­stycz­nymi szpi­ta­lami z Kra­kowa, Tar­nowa oraz Łęcz­nej. Dzięki tej współ­pracy moż­liwe będzie polep­sze­nie stan­dar­dów lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji pacjen­tów z opa­rze­niami we wspo­mnia­nych szpi­ta­lach, zaś pra­cow­nicy Grupy Azoty zyskają dostęp do naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik lecze­nia oparzeń.

Komunikacja miejska z darmo

  1. Dzień Bez Samochodu

             W związku z Dniem Bez Samo­chodu, wień­czą­cym mię­dzy­na­ro­dową kam­pa­nię eko­lo­giczną Tydzień Zrów­no­wa­żo­nego Trans­portu, w ponie­dzia­łek 22 wrze­śnia pasa­że­ro­wie auto­bu­sów kur­su­ją­cych na tere­nie Gminy Police i Gminy Szcze­cin będą zwol­nieni z opłat za przejazdy.

               Decy­zją Bur­mi­strza Polic pasa­że­ro­wie auto­bu­sów Linii Samo­rzą­do­wej i Linii Dział­ko­wej tego dnia nie będą pła­cić za prze­jazdy autobusami.

                Decy­zją Rady Mia­sta Szcze­cina zwol­nieni z opłat są rów­nież pasa­że­ro­wie auto­bu­sów i tram­wa­jów na obsza­rze dzia­ła­nia ZDiTM(w tym w Policach).

 

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER EKOLOGII 2014 DLA GMINY POLICE

lider ekologii2014gala 11           Gmina Police zdo­była tytuł Zachod­nio­po­mor­skiego Lidera Eko­lo­gii 2014 w kon­kur­sie, orga­ni­zo­wa­nym przez Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Szcze­ci­nie. Nagroda to 45.000 zł za II miej­sce w kate­go­rii mon­taż finan­sowy za reali­za­cję pro­jektu, w ramach któ­rego powstał Trans­gra­niczny Ośro­dek Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w Zale­siu. Sym­bo­liczny czek ode­brał bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun pod­czas gali, która odbyła się 16 wrze­śnia 2014 r. w

Bezpartyjny Krzystek o wspólnym celu samorzadów Polic i Szczecina

MARKOWA ROZMOWA

Szałabawka o wcieleniu Polic do Szczecina

Kan­dy­dat PiS na pre­zy­denta Szcze­cina odpo­wiada na pyta­nie Wie­ści o pomysł wcie­le­nia Polic do Szcze­cina. Wokół tematu toczy się dys­ku­sja. Kilka dni temu polic­kie PiS wydało w tej spra­wie oświad­cze­nie. (czy­taj: “Powiat uratowany”)

MARKOWA ROZMOWA

Biała”-gorący temat

GORĄCY TEMAT

Skarga nauczycieli na dyrektorkę “Białej”

21. nauczy­cieli zło­żyło skargę na dyrek­tora Zespołu Szkół adre­so­waną do Kura­to­rium Oświaty oraz prze­wod­ni­czą­cego rady powiatu polic­kiego. Jej treść w cało­ści przy­ta­czamy poniżej.

Skarga na dyrek­tora Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Policach

Skła­damy skargę na dyrek­tora Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach Agatę Mar­ko­wicz – Narę­kie­wicz, ponie­waż dzia­ła­nia pani dyrek­tor oraz metody zarzą­dza­nia pla­cówką powo­dują cał­ko­wity chaos w szkole, co sta­nowi bez­po­śred­nie zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa uczniów. Ponadto, pani dyrek­tor lek­ce­waży upraw­nie­nia Rady Peda­go­gicz­nej oraz szy­ka­nuje i obraża nauczycieli.

Uza­sad­nie­nie:

Summer Session

Sum­mer Ses­sion” to tytuł klipu grup Art­Crew z Trze­bieży i Smile z Solecz­nik.
Zapra­szamy do oglądania!

Klip “Sum­mer Ses­sion” powstał pod­czas pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Aka­de­mię Mło­dzieży we współ­pracy z Cen­trum Kul­tury Samo­rządu Rejonu Solecz­nic­kiego oraz Mło­dzie­żo­wym Ośrod­kiem Wycho­waw­czym w Trze­bieży.
Wspar­cie finan­sowe pro­jektu: Fun­dusz Polsko-Litewskiej Wymiany Mło­dzieży.
Patro­nat hono­rowy: Sta­ro­sta Policki, Zachod­nio­po­mor­ski Kura­tor Oświaty.
Pomoc w reali­za­cji klipu: www.mstudio.net.pl

Wakacje spędzone przyjemnie i pożytecznie

 

DSC_4141 siecNagra­niem wide­oklipu zakoń­czyły się pol­sko – litew­skie warsz­taty arty­styczne zor­ga­ni­zo­wane przez Aka­de­mię Mło­dzieży. Wzięli w nich udział m.in. pod­opieczni Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wycho­waw­czego w Trze­bieży oraz grupa taneczna SMILE z Litwy.

Pobi­cia, kra­dzieże, ucieczki ze szkoły. Takie sko­ja­rze­nia poja­wiają się czę­sto gdy myślimy o pod­opiecz­nych mło­dzie­żo­wych pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych. Kraty i surowa dys­cy­plina – to z kolei ste­reo­typy o samych pla­ców­kach. Rze­czy­wi­stość – na szczę­ście – oka­zuje się inna.

Prze­szłość naszych pod­opiecz­nych bywa trudna – opo­wiada Mar­cin Głu­szyk, pomy­sło­dawca i orga­ni­za­tor spo­tka­nia mło­dzieży z Pol­ski i Litwy. Jed­nakże oka­zuje się że w każ­dym z chłop­ców tkwi jakiś talent. Jeśli stwo­rzone są warunki do ich roz­woju, dzie­le­nia się efek­tami z innymi to wielu chłop­ców czyni to bar­dzo chęt­nie – dodaje wycho­wawca chłop­ców z Ośrodka w Trzebieży.