Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Policja przyszłości

    Policja-przyszłościSto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów i Dzien­ni­ka­rzy Radio­wych wspól­nie z Wydzia­łem Pro­fi­lak­tyki Biura Pre­wen­cji i Ruchu Dro­go­wego KGP reali­zują kon­kurs plastyczno-literacki pt.”Policja przy­szło­ści”. Przed­się­wzię­cie adre­so­wane jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gimnazjów.

Zada­niem uczest­nika kon­kursu jest wyko­na­nie pracy pla­stycz­nej lub lite­rac­kiej obra­zu­ją­cej pol­ską Poli­cję przy­szło­ści. Przed­mio­tem pro­jektu są wyobra­że­nia dzieci i mło­dzieży na temat tego jakie zada­nia, umun­du­ro­wa­nie i wypo­sa­że­nie mogłaby mieć Poli­cja XXII wieku. Zgło­sze­nie do kon­kursu jest rów­no­znaczne z udzie­le­niem zgody na nie­od­płatne wyko­rzy­sta­nie pracy w publi­ka­cjach, na stro­nach inter­ne­to­wych oraz w innych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych Policji.

Nasze siatkarki w srebrze

  Pol­skie siat­karki zdo­były srebrny medal Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. To wielki suk­ces naszej repre­zen­ta­cji po dłu­gich latach chu­dych, pozba­wio­nych spek­ta­ku­lar­nych wyni­ków na mię­dzy­na­ro­do­wej are­nie. Złoty medal był dzi­siaj poza zasię­giem pod­opiecz­nych tre­nera Jacka Nawroc­kiego, bo nie­wąt­pli­wie miały naj­słab­szy dzień w całym tur­nieju. Za to ich rywalki w wiel­kim finale, Tur­czynki, zagrały nie­mal bez­błęd­nie i zasłu­że­nie wygrały. Trze­cie miej­sce i brą­zowe medale wywal­czyły Serbki.

Tur­cja – Pol­ska 3:0 (25:11, 25:19, 25:13)

Tur­cja: Ayde­mir – 2, Ozsoy — 11 , Babat — 4, Uslu­peh­li­van – 18, Onal Pasa­lio­glu — 8 Akman — 12, oraz Kara­dayi (l), Cansu.

Pol­ska: Wer­bliń­ska — 5, Bednarek-Kasza — 2, Zaro­śliń­ska — 14 , Skowrońska-Dolata — 11, Pycia – 4, Wołosz — 1, oraz Duraj­czyk (l), Sawicka (l), Beł­cik — 1, Kur­ni­kow­ska, Tokarska.

Absolutorium dla burmistrza

DSC00253Ostat­nia sesja Rady Miej­skiej w Poli­cach miała wyjąt­kowy cha­rak­ter. Cho­dziło o abso­lu­to­rium dla bur­mi­strza. Taka jest pro­ce­dura kwi­tu­jąca zakoń­czony rok. Regio­nalna Izba Obra­chun­kowa nie wnio­sła zastrze­żeń do spra­woz­da­nia finan­so­wego doty­czą­cego wyko­na­nia budżetu za rok 2014. Bur­mistrz Dia­kun po raz 24 otrzy­mał abso­lu­to­rium. Witold Król zauwa­żył, że do srebr­nego jubi­le­uszu bra­kuje tylko jed­nego takiego wer­dyktu RIO. Bur­mistrz podzię­ko­wał wszyst­kim za  wyrazy uzna­nia jakim jest dla niego udzie­le­nie abso­lu­to­rium przez Radę Miej­ską. Zazna­czył przy tym, że więk­szość inwe­sty­cji została wyko­nana ze środ­ków wła­snych. Tym samym gmina nie popa­dła w spi­ralę zadłu­że­nia. Wła­dy­sław Dia­kun pod­kre­ślił, że na spo­tka­niu samo­rzą­dow­ców we Wro­cła­wiu roz­ma­wiano na temat pro­ble­mów w róż­nych rejo­nach kraju. Wiele samo­rzą­dów boryka się z pro­ble­mami finan­so­wymi. — Gmina Police na tym tle wygląda bar­dzo dobrze — zaznaczył.

Policjanci i maluchy

  policja997Mie­rzyń­ski komi­sa­riat poli­cji stoi otwo­rem przed milu­siń­skimi, któ­rych cie­kawi świat pracy w poli­cji. W mija­ją­cym tygo­dniu tam­tejsi poli­cjanci byli orga­ni­za­to­rami edu­ka­cyj­nego spo­tka­nia dla przed­szko­la­ków z przed­szkola w Mie­rzy­nie. Sie­dzibę Komi­sa­riatu Poli­cji w Mie­rzy­nie odwie­dziły dwie grupy przed­szko­la­ków. Była to dla nich praw­dziwa frajda ale i  lek­cja o bezpieczeństwie.

Policja w akcji.Karty rowerowe dla uczniów w Tanowie

PPPPP 001   W środę Szkoła Pod­sta­wowa im. Jerzego Noskie­wi­cza w Tano­wie obcho­dziła swoje święto. Jed­nym z zapro­szo­nych na uro­czy­sty apel gości  była także policka poli­cja. Pre­tek­stem ku temu był m.in.niedawny egza­min uczniów na kartę rowe­rową, w któ­rym także na zapro­sze­nie szkoły uczest­ni­czy­li­śmy. Na apelu przed­sta­wi­cielka polic­kich funk­cjo­na­riu­szy wrę­czała dzie­ciom karty rowerowe.

Czas na Trzebież

1_plakat_b2

Siatkówka:Polki w finale — 3:2 z Serbią

Pol­skie siat­karki w finale Igrzysk Europejskich!

Repre­zen­ta­cja Pol­ski siat­ka­rek znowu, do czego zdą­żyła już przy­zwy­czaić kibi­ców, roze­grała pię­cio­se­towy bój w tur­nieju Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. Tym razem z Ser­bią w pół­fi­nale imprezy. Nasze panie po nie­zwy­kle zacię­tym i pasjo­nu­ją­cym poje­dynku miały wszel­kie powody, by cie­szyć się z suk­cesu. Mają już w kie­szeni srebrny medal. W sobotę, o godz. 13, zagrają o złoto.

Pol­ska – Ser­bia (25:23, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12)

 

Plenerowy spektakl „ZMYSŁY” Teatr A3 ! na V Festiwalu TEK w Policach

zmys+éySur­re­ali­styczny, zabawny, zaskakujący…

ZMYSŁY! Kuszące, flir­tu­jące, pocią­ga­jące, sza­le­jące, wrzesz­czące, śpie­wa­jące i roz­śmie­sza­jące. Zagad­kowo, z przy­mru­że­niem oka, zza trze­potu rzęs uwo­dzą publicz­ność  sur­re­ali­stycz­nym kaba­re­tem lirycz­nym. Śpie­wa­jące Uszy, Ste­pu­jące Gałki Oczne, czy Nosem z Gilem i machiną Ust Korali, Pomocna Dłoń -  są barw­nym, absur­dal­nym i dyna­micz­nym dzia­ła­niem. Absurd sytu­acji idzie pod rękę z Komi­zmem, a wszystko w barw­nej for­mie wszyst­kich Zmy­słów. Akto­rzy wpi­sują  się w prze­strze­nie obiektu, nawią­zują kon­takt z widzem, intry­gują prze­chod­nia, wcią­gają go w inte­rak­cje. Teatr A4 zapre­zen­tuje się jako gość polic­kiego Festi­walu Teatral­nego inau­gu­ru­jąc swoim wystę­pem 4– dniową teatralną ucztę.

Zapra­szamy! 02 lipca 2015r.godz. 17:30 Skwer z fon­tan­nami przy ulicy Zamen­hoffa w Poli­cach .Wstęp wolny!

 

Serbia jest w naszym zasięgu

    25 czerwca , o godz. 14, kadra pol­skich siat­ka­rek roze­gra pół­fi­na­łowy mecz na Igrzy­skach Euro­pej­skich z Ser­bią. Po dro­dze do strefy meda­lo­wej nasze panie, po dra­ma­tycz­nym poje­dynku, poko­nały repre­zen­ta­cję Nie­miec. O tym, jak przy­jęta została w zespole ta wygrana, o pome­czo­wych reflek­sjach oraz o cze­ka­ją­cym poje­dynku z Ser­bią, któ­rego stawką jest finał Igrzysk Euro­pej­skich, opo­wiada środ­kowa repre­zen­ta­cji Pol­ski oraz Che­mika Police, Agnieszka Bednarek-Kasza:

Było się z czego cieszyć

Satys­fak­cja ze zwy­cię­stwa z Niem­kami jest naprawdę duża. Cie­szy­ły­śmy się bar­dzo, co było chyba widać (śmiech), bo ten mecz, który począt­kowo wyda­wał się ukła­dać po naszej myśli, nagle się skom­pli­ko­wał. Nagle zro­biło się ciężko, więc radość na koniec była jak naj­bar­dziej uza­sad­niona. Na pewno chcia­ły­śmy zakoń­czyć to spo­tka­nie w miarę szybko. Tych pięć setów w naszym kolej­nym meczu abso­lut­nie nie było wyni­kiem nie­do­sytu siat­kówki (śmiech). Tak po pro­stu się uło­żyło spotkanie.

I EUROPEJSKI BIEG RYBAKA ” – Trzebież 02. 08. 2015

  1. Cel

- pro­pa­go­wa­nie zdro­wego stylu życia oraz biegu jako natu­ral­nej formy spę­dze­nia wol­nego czasu na świe­żym powietrzu,

- pro­mo­cja Gminy oraz Powiatu Police,

- pro­mo­cja walo­rów tury­stycz­nych i rekre­acyj­nych Trzebieży.

  1. Organizatorzy

- Sto­wa­rzy­sze­nie Bie­gam­Bo­Lu­bię Team Police ,

- Ośro­dek Sportu i Rekre­acji w Policach.

III. Ter­min i miejsce

- 02.08.2015r (nie­dziela),
– start, Kom­pleks Rekreacyjno-Sportowy w Trze­bieży, ul. Spa­ce­rowa 15

Polki zagrają o medal Igrzysk Europejskich

Dopiero piąty set poje­dynku pomię­dzy siat­kar­kami Pol­ski i Nie­miec roz­strzy­gnął o tym, która z tych dru­żyn awan­suje do pół­fi­nału tur­nieju w Baku i wal­czyć będzie o pierw­szy, histo­ryczny medal Igrzysk Europejskich.

Pol­ska – Niemcy 3:2 (25:23, 25:17, 18:25, 14:15, 15:10)

Pol­ska: Bednarek-Kasza – 11, Wołosz – 2, Skowrońska-Dolata – 20, Pycia – 5, Zaro­śliń­ska – 24, Wer­bliń­ska – 9 oraz Sawicka (l), Duraj­czyk (l), Beł­cik, Kur­ni­kow­ska, Miros Niemcy: Geer­ties – 15, Brandt – 8, Weiss, Brin­ker – 23, Silge – 10, Kozuch – 18 oraz Duerr (l), Lip­p­mann – 1, Weihen­ma­ire, Aptiz. Fot.:CEV

NOC ŚWIĘTOJANSKA  W TRZEBIEŻY

    SOB+ôTKA 2015 PLAKATJuż 26 czerwca na plaży przy Ośrodku Sportu i Rekre­acji w Trze­bieży odbę­dzie się impreza z oka­zji Nocy Świę­to­jań­skiej. Zabawa roz­pocz­nie się wspól­nym two­rze­niem wian­ków. Wianki będzie można puścić na Zalew Szcze­ciń­ski, aby roz­świe­tliły go w porze wie­czor­nej. Na oświe­tlo­nej ogni­skiem i pochod­niami plaży będzie można obej­rzeć i uczest­ni­czyć w ple­ne­ro­wym wido­wi­sku teatral­nym opar­tym na ludo­wych obrzę­dach, tra­dy­cjach, zaklę­ciach. Pre­zen­to­wać się będą akto­rzy Teatru Elipsa oraz z Trze­bie­skiej grupy teatral­nej „Nie zale­wamy” z Miej­skiego Ośrodka Kul­tury w Policach.Do wspól­nej zabawy będą także zapra­szać muzycy zespołu „Djembe”. Pod­czas gra­nia na plaży akto­rzy będą zachę­cać do wspól­nej zabawy.

Zapra­szamy! 26 czerwca 2015 start godz. 19.00 plaża w Trzebieży

Pro­gram:

Szczęście było po stronie Belgijek

Pię­cio­se­towy, bar­dzo wyrów­nany bój sto­czyły nasze siat­karki z repre­zen­ta­cją Bel­gii w tur­nieju Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. O zwy­cię­stwie zde­cy­do­wały niu­anse w bar­dzo emo­cjo­nu­ją­cej koń­cówce tie-breaka. Wię­cej szczę­ścia miały rywalki i to one cie­szyły się ze zwycięstwa.

Bel­gia – Pol­ska 3:2 (25:22, 21:25, 23:25, 25:22, 16:14)

Krótka noc przed porannym graniem

Repre­zen­ta­cja Pol­ski siat­ka­rek zapew­niła sobie awans do ćwierć­fi­nału tur­nieju na Igrzy­skach Euro­pej­skich w Baku dzięki wczo­raj­szemu, efek­tow­nemu zwy­cię­stwu nad Wło­chami 3:0. Jutro nasze panie mają do roze­gra­nia ostatni poje­dy­nek gru­powy z Bel­gij­kami. Począ­tek meczu o godz. 6. O wczo­raj­szym spo­tka­niu, o przy­krym zda­rze­niu w trze­cim secie i o poran­nym gra­niu mówi przyj­mu­jąca repre­zen­ta­cji Pol­ski i Che­mika Police, Anna Wer­bliń­ska:

Bezpłatny mammograf

BURMISTRZ POLIC ZAPRASZA  NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

  • searchDLA KOBIET W WIEKU 45–49 LAT i 70+ LAT
    W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO„PRZEŻYJMY JAK NAJDŁUŻEJ”