Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Nie” dla podwyżki opłat “śmieciowych”

Drużyna na szóstkę

000 (4)  Zawod­niczki S M S Police odnio­sły szó­ste zwy­cię­stwo na par­kie­tach II ligi. W sobotę poko­nały 3:0 WTS Wło­cła­wek i zacho­wały pozy­cję wice­li­dera roz­gry­wek. Spo­tka­nie prze­ciw WTS Wło­cła­wek od samego początku uło­żyło się po myśli poli­cza­nek. SMSki zagrały odważ­nie w każ­dym ele­men­cie gry, zwłasz­cza w zagrywce. Rywalki miały pro­blemy z przy­ję­ciem i popeł­niały błędy. Poli­czanki poko­nały rywala w trzech setach — 25:19, 25:21 i 25:17 i odnio­sły szó­ste zwy­cię­stwo w sezo­nie. Po roze­gra­niu ośmiu spo­tkań poli­czanki mają na swoim kon­cie 18 punk­tów i pla­sują się na dru­giej pozy­cji w ligo­wej tabeli.

Samorzadówka za złotówkę

imgres        Zgod­nie z zarzą­dze­niem bur­mi­strza Polic nr 285/2015z dnia 19 listo­pada 2015 roku — w Regu­la­mi­nie Prze­wo­zów Pasa­żer­skich na Linii Samo­rzą­do­wej, Dział­ko­wej i Pla­żo­wej po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmie­niu: Do korzy­sta­nia z bile­tów mie­sięcz­nych za 1 zło­tówkę upraw­nieni są ucznio­wie szkół podstawowych-uczestnicy pro­gramu „Szcze­cin Przy­ja­zny Rodzi­nie”. Zarzą­dze­nie wcho­dzi w życie z dniem 1 stycz­nia 2016 r.

 

 

 

 

Chemik – Aluprof: Walka o ósme zwycięstwo

        W ósmej kolejce ORLEN Ligi Che­mik Police podej­mie BKS Alu­prof Bielsko-Biała. Począ­tek spo­tka­nia w nie­dzielę (22.11.) o godzi­nie 18.  Bielsz­czanki mają na swoim kon­cie cztery wygrane i trzy prze­grane spo­tka­nia. Pięt­na­ście punk­tów gwa­ran­tuje im siódme miej­sce w ligo­wej tabeli.

W bibliotece “Filia Nova” Spotkanie z czytelnikami

Dotora Schrammek-Filia Nova-Police-18.11.2015Filia Nova, przy ul. Ban­ko­wej w Poli­cach to miej­sce spo­tkań czy­tel­ni­ków z pisa­rzami. W tym roku gosz­czono tam wielu, każde spo­tka­nie było inne, na swój spo­sób wyjąt­kowe i war­to­ściowe. Takie też było spo­tka­nie, które odbyło się 18. listo­pada, wtedy to czy­tel­nicy mieli moż­li­wość poznać nie­zwy­kle cie­płą i pozy­tywną postać – Dorotę Schrammek.

15-lecie Chóru Postscriptum

Policki Chór Kame­ralny Post­scrip­tum świę­to­wał swoje 15-lecie pracy arty­stycz­nej. Ich arty­styczna dzia­łal­ność trwa nie­zmien­nie mimo upływu lat.

Uro­czy­sty kon­cert uświet­nia­jący jubi­le­usz zespołu odbył się 15 listo­pada w Miej­skim Ośrodku Kul­tury w Poli­cach. W wyda­rze­niu uczest­ni­czyła liczna widow­nia. Wiele przy­by­łych osób zwią­za­nych było nie­gdyś z zespołem.

37  Ogólnopolski Ćwierćmaraton Policki

DSCN1731     Sezon bie­gowy w pełni. W całej Pol­sce odbywa się sze­reg imprez bie­go­wych. Jedną z nich jest „Ćwierć­ma­ra­ton” Policki. Jest to jeden z naj­star­szych bie­gów ulicz­nych     w kraju, star­sze są tylko 3 imprezy bie­gowe. Tegoroczny

Ćwierć­ma­ra­ton” odbył się 17 paź­dzier­nika. Policki festi­wal (15 bie­gów) roz­po­czął się o godzi­nie 11.00 bie­giem na 10 km. Brało w nim udział 195 zawod­ni­ków, w tym po latach prze­rwy Kenij­czyk i po raz pierw­szy przed­sta­wi­ciel Anglii z Nor­wich. Bie­ga­czom sprzy­jała bar­dzo dobra pogoda (brak wia­tru, tem­pe­ra­tura około 15 stopni, sło­necz­nie) i zgodnie

Przedsiębiorca z klimatem

konkurs Przedsi¦Öbiorca z klimatem    Fun­da­cja na rzecz Roz­woju Pol­skiego Rol­nic­twa reali­zuje pro­jekt  „Przed­się­biorca z kli­ma­tem”, dofi­nan­so­wany przez Naro­dowy Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska. Celem pro­jektu  jest pod­no­sze­nie wie­dzy w zakre­sie ogra­ni­cze­nia oddzia­ły­wa­nia mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw na śro­do­wi­sko i zmiany kli­ma­tyczne. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wali porad­nik dla przed­się­bior­ców,  doty­czący ogra­ni­cza­nia zuży­cia ener­gii w fir­mie, który dostępny jest na stro­nie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/ W ramach pro­jektu będą się odby­wać spo­tka­nia i kon­fe­ren­cje, zosta­nie też prze­pro­wa­dzony kon­kurs „Przed­się­biorca z kli­ma­tem”. Szcze­góły – w załącz­ni­kach.  klik­nij minia­turę plaktu.

  Projekt „Na drodze wybierz Życie” również u przedszkolaków

     Od początkuIMG_2953 listo­pada br., w ramach pro­jektu Powiatu Polic­kiego pn. „ Na dro­dze wybierz Życie” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Woje­wódz­kiego Ośrodka Ruchu Dro­go­wego  w Szcze­ci­nie, odby­wają się kolejne spo­tka­nia z dziećmi, tym razem w wieku przed­szkol­nym, poświę­cone bez­pie­czeń­stwu naj­bar­dziej nara­żo­nych uczest­ni­ków ruchu dro­go­wego, jakimi są piesi. W zeszłym tygo­dniu we współ­pracy z Komendą Powia­tową Poli­cji w Poli­cach, zaję­cia  z przed­szko­la­kami odbyły się w przed­szko­lach w Trze­bieży, Tano­wie, Mie­rzy­nie, Dołujach

W Teatrze Polskim BAL MANEKINÓW — Bruno Jasieński

Bal manekin+-w1 fot. W+éodzimierz Pi¦ůtek     Akcja sztuki roz­po­czyna się nocą na tytu­ło­wym balu, na któ­rym to mane­kiny – kra­wiec­kie i wysta­wowe –zapo­mi­na­jąc o towa­rzy­szą­cym im na co dzień bez­ru­chu, zatra­cają się w tańcu. Tę upojną zabawę prze­rywa przy­by­cie mane­kina dam­skiego, za któ­rym to — prze­ko­nany, że śle­dzi piękną kobietę — poja­wia się męż­czy­zna, w któ­rym inny z mane­ki­nów roz­po­znaje posła, lidera robot­ni­czej par­tii socjaldemokratycznej.

Wicelider zostaje w Policach

000     Zawod­niczki SMS Police w miniony week­end roze­grały dwa spo­tka­nia ligowe. W Elblągu i Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim. Piąt­kowe spo­tka­nie roz­gry­wane w Elblągu okrzyk­nięte zostało meczem na szczy­cie II ligi kobiet. Lider — Orzeł Elbląg, podej­mo­wał wice­li­dera — SMS Police. Mimo jed­no­stron­nego wido­wi­ska w pierw­szej par­tii, wygra­nej przez Orła 25:11, póź­niej zaczęła się praw­dziwa walka o każdy punkt. Trzy­ma­jące w napię­ciu siat­kar­skie akcje, dłu­gie wymiany i wielkie

Święto Niepodległości w polickim MOK-u

 

 niepodleglosc-0015niepodleglosc-0013

   11 Listo­pada 2015r.

 Śpiew­nik Patrio­tyczny pt. „Ułani, ułani” już po raz trzeci został wydany przez Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści. Otrzy­mali go przy­byli wie­czo­rem do polic­kiego MOK –u

Muzyka operowa w Policach

Miej­ski OśBart+éomiej-Kornackirodek Kul­tury w Poli­cach zapra­sza na WIECZÓR Z MUZYKĄ OPEROWĄ.
W pre­zen­to­wa­nym reper­tu­arze znajdą się wło­skie, fran­cu­skie, rosyj­skie arie ope­rowe oraz
znane melo­die neapo­li­tań­skie.
   Klik­nij mina­turę plakatu

Mistrz Polski lepszy od Mistrza Włoch (źródło:www.chemik-police.com)

Che­mik Police poko­nał Pomi Casal­mag­giore 3:2 i pozo­stał lide­rem grupy C w roz­gryw­kach Ligi Mistrzyń.

W pierw­szych spo­tka­niach tego­rocz­nej Ligi Mistrzyń Che­mik Police poko­nał Agel Pro­ste­jov 3:0, a Pomi Casal­mag­giore zwy­cię­żyło na wyjeź­dzie Ecza­ci­basi Vitra Stam­buł 3:2. Włoszki miały o co wal­czyć, w przy­padku zwy­cię­stwa za trzy punkty mogły objąć pro­wa­dze­nie w grupie.

 

Nieobecny nieznajomy” FATHER0 i Luxtorpeda w Słowianinie

url    W pią­tek, 13 listo­pada 2015 r. w odbę­dzie się przed­pre­mie­rowy pokaz tele­dy­sku “Nie­obecny nie­zna­jomy” zespołu Luxtor­peda który powstał pod­czas prac nad fil­mem FATHER0 z udzia­łem pod­opiecz­nych Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wycho­waw­czego w Trze­bieży.
Pre­zen­ta­cja odbę­dzie się pod­czas kon­certu zespołu Luxtor­peda. Kon­cert bedzie poprze­dzony wystę­pem zespołu Art­Crew z Mło­dzie­żo­wego Ośrodka Wycho­waw­czego w Trzebieży.

Zapo­wiedź kon­certu i pre­miery tele­dy­sku:
https://www.youtube.com/watch?v=LB2rg-1IOvk

Pią­tek, 13 listo­pada br, godz. 18.00
Dom Kul­tury Sło­wia­nin
ul. Korze­niow­skiego 7, 70–211 Szczecin