Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Dzień dawcy szpiku z Chemikiem Police

   Pod­czas wtor­ko­wego (09.02.) spo­tka­nia Che­mika Police z Fener­bahce Grun­dig Stam­buł wszy­scy zain­te­re­so­wani będą mieli oka­zję zostać poten­cjal­nym dawcą szpiku. W hali Azoty Areny roz­sta­wione zosta­nie spe­cjalne sta­no­wi­sko, przy któ­rym wolon­ta­riu­sze fun­da­cji DKMS będą zachę­cać ludzi do zosta­nia dawcą. Wystar­czy wpi­sać swoje dane (potrzebny jest doku­ment z nr PESEL) i speł­nić kilka for­mal­no­ści. Tym samym posta­wiony zosta­nie pierw­szy krok do pomocy potrzebującym.

Atom – Chemik: Piąty set dla lidera

        Che­mik Police poko­nał PGE Atom Trefl Sopot w trzy­na­stej kolejce ORLEN Ligi. Do roz­strzy­gnię­cia rywa­li­za­cji potrzebny był tie break. Przed pierw­szym gwizd­kiem arbi­tra wia­domo było, że nie­za­leż­nie od wyniku spo­tka­nia mistrzy­nie Pol­ski pozo­staną lide­rem tabeli. Ponadto warto zazna­czyć, że tre­ner Giu­seppe Cuc­ca­rini nie mógł sko­rzy­stać z Made­laynne Mon­tano. Kolum­bijka ma drobne pro­blemy zdro­wotne i wło­ski szko­le­nio­wiec nie chciał ryzy­ko­wać pogor­sze­nia sytu­acji. Zastą­piła ją Iza­bela Kowalińska.

Siatkarska uczta : Atom kontra Chemik

SONY DSC

         PGE Atom Trefl Sopot w trzy­na­stej kolejce ORLEN Ligi podej­mie Che­mik Police. Będzie to star­cie wice­li­dera z lide­rem. Począ­tek śro­do­wego spo­tka­nia o godzi­nie 18.  Pięć zale­głych spo­tkań trzy­na­stej kolejki ORLEN Ligi roze­gra­nych zosta­nie w śro­dowe popo­łu­dnie. Hitem bez­sprzecz­nie będzie star­cie dwóch naj­wy­żej noto­wa­nych zespo­łów w bie­żą­cych roz­gryw­kach.  W poprzed­niej kolejce obie ekipy zapi­sały na swo­ich kon­tach kom­plet punk­tów. Sopo­cianki w prze­ko­nu­ją­cym stylu poko­nały Impel Wro­cław, jed­nego z kan­dy­da­tów do pozy­cji meda­lo­wej. Pod­opieczne Lorenzo Micel­lego nie oddały rywal­kom nawet jed­nego seta. 

DOBA w godzinę w Radiu Szczecin

imagesAlek­san­der Doba pro­wa­dzi audy­cję “Doba w godzinę” na ante­nie Radia Szcze­cin. Podróż­nik z Polic w każdą sobotę o godz. 17:00 opo­wiada o swo­ich samot­nych, kaja­ko­wych podró­żach i o przy­go­dach jakie go spo­ty­kały. “Spoj­rza­łem wie­lo­ry­bowi pro­sto w oczy na oce­anie, był… bar­dzo sym­pa­tyczny” — opo­wia­dał w swoim pierw­szym pro­gra­mie. Kiedy pły­nął przez Atlan­tyk, na środku oce­anu spo­tkał 18 metro­wego giganta. Kajak któ­rym pły­nął miał zale­d­wie sie­dem metrów. “Wio­słuję sobie i marzę o róż­nych słod­kich mig­da­łach. Wyraź­nie czuję czyjś wzrok na sobie. Obró­ci­łem się i zoba­czy­łem 20 metrów ode mnie wielki łeb wie­lo­ryba. On mruga do mnie pra­wym okiem, ja do niego oboma. Potem poka­zał cały swój grzbiet, ogon i głę­boko zanur­ko­wał. Zafa­scy­no­wani byli­śmy sobą nawza­jem” — opo­wia­dał podróż­nik. Wię­cej o audycji:

http://radioszczecin.pl/1,332557,doba-w-godzine-tylko-w-radiu-szczecin

Najnowszy numer Wieści w zakładce obok

Okladka_383

Konferencja pomeczowa Chemik vs Dąbrowa.

Police górą w pojedynku na szczycie. 3:1 z Dąbrową

SONY DSC        W meczu Che­mika Police z MKS Dąbrowa Gór­ni­cza po 2 setach jest remis. Roz­po­czyna się 3 par­tia meczu. Che­miczki grają bez Wer­bliń­skiej i Mon­tano. Zawod­niczki odpo­czy­wają po meczu w Pro­ste­jo­wie. Od początku 3 seta gra jest wyrów­nana. W zespole gości wyróż­nia się Ame­ry­kanka Han­cock. Przy sta­nie 11:7 na boisku poja­wia się Iza­bela Beł­cik zastę­pu­jąc Joannę Wołosz. Po chwili na boisko wcho­dzi Anna Wer­bliń­ska. Na dru­giej  prze­rwie tech­nicz­nej jest 16:8 dla Dąbrowy. 

Chemik – Dąbrowa: Pojedynek na szczycie

 

     W szes­na­stej kolejce ORLEN Ligi Che­mik Police podej­mie MKS Tau­ron Dąbrowę Gór­ni­czą. Począ­tek sobot­niego spo­tka­nia o godzi­nie 18 w Azoty Arenie.

Gospo­dy­nie w środę wywal­czyły awans do play off Ligi Mistrzyń, a w sobotę zagrają spo­tka­nie z Dąbrową, która zaj­muje trze­cie miej­sce w ligo­wej tabeli. Po prze­rwie świą­tecz­nej zano­to­wała dwa zwy­cię­stwa. Poko­nała Deve­lo­pres Sky­Res Rze­szów i PTPS Piła. Do dru­giego PGE Atomu Trefl Sopot traci tylko dwa punkty.

Cuccarini: Chemik najgorszą kartą Fenerbahce

Roz­mowa z Giu­seppe Cuc­ca­ri­nim, tre­ne­rem Che­mika Police.

- Spo­tka­nie z Age­lem Pro­ste­jow poka­zało, że Che­mik ma charakter?

- W trak­cie spo­tkań, które trzeba wygrać, można poznać praw­dziwą war­tość swo­jej dru­żyny. Kiedy jest się pod ścianą, zespoły mogą zare­ago­wać na dwa spo­soby: bar­dziej się zmo­ty­wo­wać lub stra­cić pew­ność sie­bie. W meczu z Age­lem Che­mik poka­zał, do któ­rej grupy się zali­cza. Zagra­li­śmy bar­dzo dobre spo­tka­nie, szcze­gól­nie pod wzglę­dem tak­tycz­nym. Podo­bało mi się rów­nież podej­ście dziew­czyn. Poka­za­li­śmy, że mamy charakter.

BALET na polickiej scenie

www-0018

Pro­jekt: Zimowe Warsz­taty Taneczne

Wspa­niałe pokazy mło­dych tan­ce­rzy z Pol­ski, Nie­miec i Ukra­iny odbyły się w ubie­gły week­end w Miej­skim Ośrodku Kul­tury w Poli­cach. Wszystko w ramach rok­rocz­nie odby­wa­ją­cego się mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu tanecznego.

Doskonała komedia kryminalna ”Szalone Nożyczki”

izabela rogowska -4Tajem­ni­cze mor­der­stwo… Mamy podej­rza­nych, dwóch poli­cjan­tów, narzę­dzie zbrodni i publicz­ność za świadków!

Sza­lone nożyczki” Paula Pört­nera to nie­zwy­kła kome­dia kry­mi­nalna, roz­gry­wa­jąca się w wyjąt­ko­wym salo­nie fry­zjer­skim, pro­wa­dzo­nym przez Anto­niego Kędziorka. Nad salo­nem fry­zjer­skim mieszka mistrzyni for­te­pianu Iza­bela Czerny, a dokładniej 

Zapraszamy na mecz SMS

images      W imie­niu zawod­ni­czek Szkoły Mistrzo­stwa Spor­to­wego Police i sztabu szko­le­nio­wego zapra­szam na mecz II ligi kobiet pomię­dzy SMS Police, a UKS Libero Sta­ro­gard Gdań­ski. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sobotę 30 stycz­nia o godzi­nie 13:00 w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza w Policach.

Agel – Chemik: Mistrzynie Polski wywalczyły awans

    Che­mik Police poko­nał Agel Pro­ste­jov 3:0. Dzięki zwy­cię­stwu poli­czanki jako pierw­szy zespół z ORLEN Ligi awan­so­wały do kolej­nej rundy Ligi Mistrzyń 2015/16.
- To jest mecz o nasze być albo nie być w Lidze Mistrzyń, jeste­śmy nie­zwy­kle zmo­ty­wo­wani – mówił przed pierw­szym gwizd­kiem Jakub Głu­szak, drugi trener.
Wspo­mnianą moty­wa­cję widać było od początki spo­tka­nia. Dodat­ko­wym impul­sem mogła być gra Anny Wer­bliń­skiej, która wygrała walkę z cza­sem, wyle­czyła uraz, i zaczęła spo­tka­nie w wyj­ścio­wej szóstce.

Agel – Chemik– grają o awans w Lidze Mistrzyń

        W ostat­niej kolejce fazy gru­po­wej Ligi Mistrzyń Agel Pro­ste­jov, mistrz Czech, podej­mie Che­mik Police, mistrza Polski.

Sytu­acja w tabeli spra­wia, że dla Che­mika będzie to jedno z naj­waż­niej­szych spo­tkań w bie­żą­cym sezo­nie. Poli­czanki zaj­mują trze­cie miej­sce w gru­pie C. Wyprze­dza je Ecza­ci­basi Vitra Stam­buł i Pomi Casal­mag­giore. Z grupy wyjdą dwie, a być może nawet trzy dru­żyny, wszystko zależy od wyni­ków spo­tkań w innych grupach.

POLICKIE KAZIUKI 2016

KAZIUKI-20161-728x1024       Spo­tka­nie z kul­turą i tra­dy­cją Wileńsz­czy­zny odbę­dzie się już 6 marca w Miej­skim Ośrodku Kul­tury w Policach.

Wyda­rze­nie cie­szy się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem wśród miesz­kań­ców gminy i okolic.

Zespół Pie­śni i Tańca „Wilenka” to zespół two­rzy od ponad 40 lat, działa przy Szkole Śred­niej im. Wł. Syro­komli. Pre­zen­tuje tra­dy­cyjny reper­tuar – folk­lor regio­nów Pol­ski i Wileńsz­czy­zny, oraz obrazki sce­niczne (min.„Wesele wileń­skie”). Kie­row­ni­kiem jest Janina Łabul.

Zapraszamy!6 marca 2016r. godz. 17:00

Miej­ski Ośro­dek Kultury

bilety: 20 zł, ulgowe: 15 zł