Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Premier Kopacz o obwodnicy

700 tys. dla KPS Chemik “Police”. Umowa z Gminą Police podpisana

 

Sukces operacji policji

Kry­mi­nalni z Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach zatrzy­mali 30 — latka podej­rze­wa­nego  aclk o doko­na­nie  licz­nych wła­mań do domów na tere­nie powiatu polic­kiego oraz Szcze­cina. Poli­cjanci odzy­skali część ukra­dzio­nego mie­nia w tym m.in. kil­ka­dzie­siąt tele­fo­nów komór­ko­wych. Męż­czy­zna usły­szał łącz­nie 5 zarzu­tów zagro­żo­nych karą do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Sąd zasto­so­wał wobec niego areszt tym­cza­sowy na okres trzech  mie­sięcy. W wyniku pracy ope­ra­cyj­nej funk­cjo­na­riu­sze z komendy Poli­cji w Poli­cach wyty­po­wali, a następ­nie zatrzy­mali podej­rze­wa­nego o doko­na­nie licz­nych wła­mań do domów na tere­nie powiatu polic­kiego oraz Szcze­cina. Oka­zał się nim 30 – letni miesz­ka­niec Polic. Pod­czas prze­szu­ka­nia jego miesz­ka­nia męż­czy­zna sto­so­wał prze­moc fizyczną wobec funk­cjo­na­riu­szy, za co potem usły­szał zarzut. Zatrzy­many tra­fił do poli­cyj­nego aresztu. W trak­cie prze­szu­ka­nia jego miesz­ka­nia poli­cjanci ujaw­nili ponad 60 gram brutto amfe­ta­miny oraz przed­mioty pocho­dzące z prze­stępstw w tym min.wyroby jubi­ler­skie, elek­tro­na­rzę­dzia i kil­ka­dzie­siąt tele­fo­nów komórkowych.Mężczyzna na razie usły­szał 5 zarzu­tów w tym m.in. zmu­sza­nia funk­cjo­na­riu­szy do zanie­cha­nia praw­nych czyn­no­ści, posia­da­nia nar­ko­ty­ków oraz doko­na­nia kra­dzieży z wła­ma­niami. Sprawa ma cha­rak­ter roz­wo­jowy usta­lić bowiem trzeba wła­ści­cieli odzy­ska­nych przedmiotów.Na pod­sta­wie zebra­nego przez funk­cjo­na­riu­szy z Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach mate­riału dowo­do­wego decy­zją sądu podej­rzany naj­bliż­sze trzy mie­siące spę­dzi w areszcie.

Polska europejskim centrum produkcji żywności

 

logo_drupa_azoty–  Pol­ska, jak żaden inny kraj, posiada atuty żeby stać się euro­pej­skim cen­trum pro­duk­cji i prze­twór­stwa żywności. Aby dobrze wyko­rzy­stać istniejący poten­cjał, trzeba pod­jąć dzia­ła­nia, które zbu­dują prze­wagę kon­ku­ren­cyjną, nie tylko 

w Euro­pie, ale i na ryn­kach wschodzących – to zda­niem auto­rów raportu “Pol­ska atrak­cyj­nym pro­du­cen­tem i dostawcą żyw­no­ści” klu­czowe wyzwa­nie pol­skiego rol­nic­twa na naj­bliż­sze lata. Naj­now­sza publi­ka­cja Cen­trum Kom­pe­ten­cji Puławy została wydana pod hono­ro­wym patro­na­tem Prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Rol­nic­twa
i Roz­woju Wsi Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz Fer­ti­li­zers Europe.

Potracenie na pasach

15 paź­dzier­nika w sie­dzi­bie Pro­ku­ra­tury Rejo­no­wej Szcze­cin – Zachód przy ul. Waw­rzy­niaka w Szcze­ci­nie Pro­ku­ra­to­rzy wspól­nie z funk­cjo­na­riu­szami Poli­cji Komendy Powia­to­wej Poli­cji z Polic peł­nić będą dyżury w ramach Mię­dzy­na­ro­do­wego Tygo­dnia Mediacji.

Kon­cep­cja tego­rocz­nych obcho­dów prze­biega pod hasłem “Masz prawo do mediacji”.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapraszamy.

  policja997500 zł grzywny oraz zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów na 6 mie­sięcy – o taką karę dla kie­rowcy micry wnio­sko­wał Komen­dant Powia­towy Poli­cji w Poli­cach. 77 – latek wczo­raj na ul. Kościuszki w Poli­cach potrą­cił na przej­ściu dla pie­szych 71 – let­nią kobietę. Wczo­raj kil­ka­na­ście minut po godz.13.00 funk­cjo­na­riu­sze Ogniwa Ruchu

1,5 promila u rowrzeysty

      Popeł­nił dwsearcha wykro­cze­nia i jedno prze­stęp­stwo — wszystko pod­czas jed­nej prze­jażdżki rowe­rem wzdłuż ul. Tanow­skiej w Poli­cach. W trak­cie kon­troli Poli­cji oka­zało się, ze ma 1,5 pro­mila alko­holu w wydy­cha­nym powie­trzu.  6 paź­dzier­nika około godz.12.40 patrol poli­cjan­tów z Ogniwa Ruchu Dro­go­wego KPP Police na ul. Tanow­skiej zatrzy­mał do kon­troli rowe­rzy­stę. Kon­trola zwią­zana była z popeł­nie­niem wykro­cze­nia: jazda po chod­niku pomimo znaj­du­ją­cej się wzdłuż  drogi rowerowej.

Przeprawa Police — Święta może szybko powstać” mówi doradca premier Kopacz Sławomir Nitras

Złapali dilera

search     Kara nawet 3 lat wię­zie­nia grozi 26 — let­niemu męż­czyź­nie, który posia­dał przy sobie nar­ko­tyki w postaci amfe­ta­miny i mari­hu­any. Poli­cjanci przy zatrzy­ma­nym ujaw­nili 9 por­cji z nie­le­gal­nym środ­kiem. Podej­rzany został zatrzy­many i osa­dzony w poli­cyj­nym areszcie.Wczoraj w godzi­nach wie­czor­nych poli­cjant z Ogniwa Kry­mi­nal­nego Komi­sa­riatu w Mie­rzy­nie pod­jął na ul. Mie­rzyń­skiej czyn­no­ści służ­bowe wobec zna­nego mu z wcze­śniej­szych inter­wen­cji 26-letniego

Pływacy  IUKP  „Wodnik”  w  kadrze  narodowej

Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.

Wraz z począt­kiem roku szkol­nego roz­po­czął się też nowy sezon dla pły­wa­ków Inte­gra­cyj­nego Uczniow­skiego Klubu Pły­wac­kiego „Wod­nik”. Z uwagi na okres waka­cyjny dopiero teraz możemy przed­sta­wić osią­gnię­cia polic­kich pły­wa­ków w ubie­głym sezo­nie. Pod­su­mo­wa­niem jak co roku był mie­siąc czer­wiec, w któ­rym odbyły się zawody cen­tralne      o ran­dze Mistrzostw Pol­ski orga­ni­zo­wane przez Pol­ski Zwią­zek Pły­wacki. Z dużym powo­dze­niem star­to­wali w nich pod­opieczni tre­nera Toma­sza Dembka.

Już 1–2 czerwca odbyły się w Szcze­ci­nie Ogól­no­pol­skie Dru­ży­nowe Zawody Dzieci 10–11 lat. Spo­śród 4 pod­opiecz­nych naj­le­piej spi­sał się w nich Kac­per Cza­pla. Wywal­czył po 2 złote i srebrne medale, za co został uznany naj­lep­szym zawod­ni­kiem zawo­dów. Podobna rywa­li­za­cja toczyła się na 15 innych pły­wal­niach. We wszyst­kich zawo­dach star­to­wało 1500 pły­wa­ków ze 170 klu­bów. Po pod­su­mo­wa­niu wyni­ków przez PZP oka­zało się, że nasz zawod­nik w gro­nie ponad 700 zawod­ni­ków zajął VIII miej­sce w kraju w wie­lo­boju pły­wac­kim! Kolejne zawody miały miej­sce 20–21 czerwca w Gorzo­wie, a były to Dru­ży­nowe Mistrzo­stwa Mło­dzi­ków 13-letnich. W Gorzo­wie star­to­wali zawod­nicy 7 woje­wództw pół­noc­nych (350    z 35 klu­bów), pozo­stali w Kra­ko­wie i Ostrowcu Świę­to­krzy­skim. Wod­nika repre­zen­to­wała czwórka zawod­ni­ków. Usta­no­wili 12 rekor­dów życio­wych, ale naj­le­piej z nich wypa­dła Maja Skow­ron. Jej tro­fea to 4 medale: srebrny na 100m sty­lem motyl­ko­wym i 3 brą­zowe – na 100m sty­lem grzbie­to­wym i dowol­nym, 200m sty­lem grzbie­to­wym. Po zwe­ry­fi­ko­wa­niu wyni­ków ze wszyst­kich zawo­dów (772 zawod­ni­ków z 99 klu­bów) uzy­skane czasy upla­so­wały Majkę na miej­scach V, V, X i XI w Polsce.

Agnieszka Bednarek-Kasza: Holandię możemy naruszyć. Anna Werblińska kontuzjowana

Repre­zen­ta­cja Pol­ski siat­ka­rek poko­nała Bia­ło­ruś 3:2 i awan­so­wała do ćwierć­fi­nału mistrzostw Europy.

Biało-Czerwone z łatwo­ścią wygrały pierw­sze dwie par­tie i były o krok od szyb­kiego awansu do kolej­nej rundy. Rywalki jed­nak zaczęły pre­zen­to­wać się lepiej i dopro­wa­dziły do tie bre­aka. W pią­tym secie pod­opieczne Jacka Nawroc­kiego posta­wiły na swoim.

Nowe autobusy w Policach

Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.
       W dniach 24–26 wrze­śnia na teren zajezdni Szczecińsko-Polickiego Przed­się­bior­stwa Komu­ni­ka­cyj­nego tra­fiły trzy, fabrycz­nie nowe auto­busy, dostar­czone przez firmę MAN.

Dostawa jest efek­tem postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego, która prze­pro­wa­dzono w tym roku. Spółka zamó­wiła trzy, fabrycz­nie nowe auto­busy, dwa prze­gu­bowe o dłu­go­ści 18 m i jeden solowy, dwunastometrowy.

Zgod­nie z umową dostawy, pro­du­cent za te trzy auto­busy wraz z wypo­sa­że­niem otrzy­mał wyna­gro­dze­nie w kwo­cie 3.950.760 zł brutto(1.038.120 zł brutto za solowy i 2.912.640 zł brutto za dwa przegubowe).

Spółka zaku­piła te auto­busy ze środ­ków własnych.

Srawozdanie burmistrza

 

Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.za okres od 25 sierp­nia do 29 wrze­śnia 2015 roku
Panie Prze­wod­ni­czący, Panie i Pano­wie Radni, zapro­szeni goście, sza­nowni Państwo.
 
Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.

Gryf popiera Joannę Żurowską

Krystian” i “Dulux” pomalowali Dom Dziecka w Policach

Galeria-41 zdjęć na https://www.facebook.com/WiesciPolickie

 

Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.12049571_492131687628081_7913477554869449095_n

 

Małgorzata Glinka-Mogentale ambasadorem Superpucharu


       Naj­bar­dziej uty­tu­ło­wana pol­ska siat­karka przy­je­dzie do Zawier­cia  8 paź­dzier­nika pro­mo­wać mecz o Super­pu­char Pol­ski, który odbę­dzie się tydzień póź­niej (15.10.). Pojawi  się w miej­sco­wych szko­łach, spo­tka się z miesz­kań­cami mia­sta i będzie roz­da­wać  bilety oraz piłki z auto­gra­fami. Co cie­kawe, wej­ściówki na sam mecz dla mieszkańców