Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Wybudują Police II

IMG_000930 marca w sie­dzi­bie Grupy Azoty Police odbyła się kon­fe­ren­cja nt.  pla­no­wa­nej nowej inwe­sty­cji Grupy Azoty. Dostęp­ność pro­py­lenu– bo o pro­duk­cję tego surowca cho­dzi–  cią­gle się zmniej­sza. Jest to suro­wiec, który decy­duje o roz­woju zakła­dów w Kędzie­rzy­nie. Jak poin­for­mo­wał prze­zes Krzysz­tof Jało­siń­ski, po dogłęb­nych ana­li­zach oka­zało się, że pro­duk­cja taka opłaca się tylko w Poli­cach. Dodat­ko­wym atu­tem prze­ma­wia­ją­cym za tą loka­li­za­cją „Polic II” jest dostęp do morza poprzez ist­nie­jący port bar­kowy.  Police będą pro­du­ko­wały pro­py­len dla Kędzie­rzyna, a to co pozo­sta­nie, prze­zna­czone zosta­nie na rynki nie­miec­kie.  –Uza­sad­nione jest twier­dze­nie, że budu­jemy Police II– mówił Jało­siń­ski. –Inwe­sty­cja warta 1,7 mld zł przy­nie­sie rocz­nie ok. 2 mld przy­cho­dów — kon­ty­nu­ował. Dzi­siaj cały zakład  gene­ruje rocz­nie ok. 2,5 mld przychodów.

Z ramie­nia zarządu za inwe­sty­cję odpo­wie­dzialny jest wice­pre­zes Woj­ciech Naruć. Inwe­sto­rzy będą zarówno bran­żowi jak i finan­sowi. Trwają prace nad struk­turą finan­so­wa­nia pro­jektu. Pierw­sze “wbi­cie łopaty” pla­no­wane jest na I-II kwar­tał 2016 r. Przy budo­wie pra­co­wać będzie ok. 1000 osób. Doce­lowo w nowym zakła­dzie zatrud­nie­nie znaj­dzie 200 osób.

Polic­kie Targi Gospo­dar­cze, informacja i program

 Polic­kie Targi Gospo­dar­cze w 2015 roku odbędą się w dniach 18 — 19 kwiet­nia,  w godzi­nach 10:00–18:00. Nowo­ścią jest miej­sce, w któ­rym odby­wać się będzie impreza. Jest to nowa hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach, przy ul. Sie­dlec­kiej 6.

Największa inwestycja w historii Grupy Azoty

images      Grupa Azoty, reali­zu­jąc za 1,7 miliarda zło­tych naj­więk­szą w swo­jej histo­rii inwe­sty­cję potwier­dza plany dyna­micz­nego roz­woju w kraju, jak i na ryn­kach zagranicznych.

Do 2019 roku w Poli­cach wybu­do­wana zosta­nie naj­no­wo­cze­śniej­sza i naj­więk­sza w Euro­pie insta­la­cja do pro­duk­cji pro­py­lenu metodą PDH. W ramach pro­jektu powsta­nie też blok ener­ge­tyczny oraz roz­bu­do­wany zosta­nie ter­mi­nal che­mi­ka­liów we wła­snym por­cie w Poli­cach.  Obej­rzyj wideo.

VII  Policka Gala Ruchu

A. Kotarska   14 marca w sali gim­na­stycz­nej gościn­nego dla sportu i rekre­acji Gim­na­zjum Nr 3 odbyła się kolejna Policka Gala Ruchu. Jej orga­ni­za­to­rem była popu­larna ani­ma­torka ruchu, sportu,  rekre­acji, nauczy­cielka wf Anna Kotar­ska oraz jej szkoła czyli G Nr 3. W tego­rocz­nej gali brała udział rekor­dowa liczba 80 uczest­ni­ków, w tym po raz pierw­szy aż kilku przed­sta­wi­cieli płci męskiej. Pomy­sło­dawca i koor­dy­na­tor czyli pani Ania przy­go­to­wała dla uczest­ni­ków cie­kawy, ale i męczący program.

Artur Barciś show !

barci+Ť-show-1024x735Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapra­sza na wyjąt­kowe spo­tka­nie ze zna­nym i lubia­nym Artu­rem Bar­ci­siem.Pro­gram jest wystę­pem popu­lar­nego aktora wraz z zespo­łem muzycz­nym, w któ­rym arty­sta wza­bawny ale nie schle­bia­jący tanim gustom spo­sób odsła­nia kulisy swo­jego aktor­skiego życia.Piosenki o dyk­cji, tre­mie czy aktor­skich ” syp­kach” uzu­peł­nia aneg­do­tami zza kulis teatru i filmu. Do zabawy wciąga rów­nież publicz­ność, która łamie sobie języki pró­bu­jąc zaśpie­wać wraz z akto­rem refren pio­senki o dykcji.

Policja w przedszkolu

policja

 

 

Funk­cjo­na­riusz patro­lówki Komendy Powia­to­wej Poli­cji w Poli­cach, reali­zu­jąc temat pro­fi­lak­tyki wśród dzieci odwie­dził grupę trzy­let­nich Kosmat­ków w Przed­szkolu nr 11 w Policach.

Zaatakowali policjantów

policja  Czworo mło­dych Poli­czan – w tym 21 let­nia kobieta -  w trak­cie inter­wen­cji zaata­ko­wało dwóch umun­du­ro­wa­nych funk­cjo­na­riu­szy polic­kiej poli­cji. Sprawcy napa­ści zostali zatrzy­mani. Teraz za swoje zacho­wa­nie odpo­wie­dzą przed sądem. Grozi im kara do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

  Po godzi­nie 22-ej ofi­cer dyżurny polic­kiej poli­cji otrzy­mał zgło­sze­nie o zakłó­ca­niu ciszy noc­nej w jed­nym z miesz­kań na ul. Mieszka I w Poli­cach. Na miej­scu funk­cjo­na­riu­sze patrolu zastali mło­dych ludzi bawią­cych się na uro­dzi­no­wej imprezie.

Spotkanie z autorem” w polickim MOK-u

       Gawe╠Ęda-historyczna1    Gale­ria Histo­ryczna Polic dzia­ła­jąca w Miej­skim Ośrodku Kul­tury w Poli­cach zapra­sza na „spo­tka­nie z auto­rem”. Boha­te­rem wie­czoru będzie Michał Rem­bas — szcze­ciń­ski dzien­ni­karz, kra­jo­znawca. Michał Rem­bas jest auto­rem kilku pozy­cji książ­ko­wych, współ­au­to­rem Dąbie, pra­wo­brzeże wiel­kiego Szcze­cina (2010), Zachod­nio­po­mor­skie tajem­nice (2011), Nekro­po­lie — zabyt­kowe cmen­ta­rze wie­lo­kul­tu­ro­wej Pol­ski (2014), prze­wod­nika Śla­dami Lubi­nusa, prze­wod­nik nie­zwy­kły (2014). Ostat­nio na rynku uka­zała się kolejna pozy­cja Cuda na fasa­dach (2015).

Gość opo­wie o sobie, o swo­ich pasjach, tajem­ni­cach, które poznał, a  któ­rych my nie znamy. Opo­wie także o pla­nach wydaw­ni­czych i wyzwa­niach, jakie go cze­kają w naj­bliż­szym cza­sie. Będzie można nabyć książkę i uzy­skać dedy­ka­cję od autora. Spo­tka­nie popro­wa­dzi kie­row­nik Gale­rii Histo­rycz­nej Polic – Jan Matura.

 Zapra­szamy wszyst­kich miło­śni­ków prze­szło­ści z Polic i okolic!

 20 marca 2015r. godz. 17.30

sala kon­fe­ren­cyjna nr 5 MOK Police

Wstęp wolny

Korwin-Mikke dla Wieści

GPS dla Rodziny — zakończanie projektu

DSC09618     Powia­towe Cen­trum Pomocy Rodzi­nie w Poli­cach jako Lider Part­ner­stwa zor­ga­ni­zo­wało Kon­fe­ren­cję pod­su­mo­wu­jącą reali­za­cję pro­jektu „GPS dla Rodziny”, którą Hono­ro­wym Patro­na­tem objął Mini­ster Pracy I Poli­tyki Spo­łecz­nej.Kon­fe­ren­cja  odbyła się w Szcze­ci­nie 16.03.2015 r. w Sali Kon­gre­so­wej Wydziału Huma­ni­stycz­nego Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego ul. Kra­kow­ska 71–79 Pod­czas kon­fe­ren­cji omó­wione zostały m.in. nowe metody i narzę­dzia pracy z mat­kami, które będą mogli wyko­rzy­stać pra­cow­nicy insty­tu­cji pomocy spo­łecz­nej i rynku pracy.

 

MORSOWANIE w Trzebieży — Powitanie Wiosny!

Morsowanie Trzebie+- (3)Nie­dziela 22.03.2015 r. godzina 12:00 na plaży w Trze­bieży, ul. Leśna 15.
       Osoby, które nie będą w ten dzień mor­so­wać zapra­szamy na marsz nor­dic wal­king z instruk­to­rem rów­nież o godzi­nie 12:00, miej­sce zbiórki plaża w Trze­bieży. Dla wszyst­kich uczest­ni­ków zapewniamy:

- ogni­sko z kiełbaskami

- cie­płe napoje

— loso­wa­nie nagród.Zgło­sze­nia uczest­ni­ków oraz dodat­kowe informacje:

tel. 693−060−051
kompleks.osir@police.pl 
www.osir.police.pl

Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Zarząd

        Grupa Azoty zakoń­czyła rok 2014 przy­cho­dami ze sprze­daży na pozio­mie bli­sko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy zysku netto na pozio­mie 265 mln zł (oczysz­czony ze zda­rzeń jed­no­ra­zo­wych zysk netto w roku 2013 wyniósł 245 mln zł). W uję­ciu do roku ubie­głego popra­wie uległ rów­nież wynik EBITDA o bli­sko 100 mln zł osią­ga­jąc w roku 2014 poziom 822 mln zł.

Guździoł rezygnuje. Platformą w Policach zarządza Zagrodzka

zdj¦Öcie Magdalena Zagrodzka 1        Z dniem 14 marca 2015r. w związku z rezy­gna­cją z funk­cji prze­wod­ni­czą­cego Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP w Powie­cie Polic­kim Leszka Guź­dzioła obo­wiązki prze­wod­ni­czą­cego prze­jęła Mag­da­lena Zagrodzka. Rada Powia­towa PO RO w Powie­cie Polic­kim usta­liła, że Zjazd człon­ków par­tii, który wybie­rze nowego prze­wod­ni­czą­cego odbę­dzie się 19 czerwca 2015r.

Teatr Polski : Mayday 2 Raya Cooneya  w reżyserii Stefana Szaciłowskiego

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH „May­day 2” to dal­sze pery­pe­tie tak­sów­ka­rza – bigamisty.

      Od wypadku, który nie­omal dopro­wa­dził do końca szczę­śli­wego życia u boku dwóch żon mija kil­ka­na­ście lat …. Córka z jed­nego mał­żeń­stwa i syn z dru­giego przez przy­pa­dek poznają się w Internecie.

Młode Talenty” czyli recital fortepianowy Adama Tomaszewskiego

piano-2-of-9            For­te­pia­nowy kon­cert Adama Toma­szew­skiego uświet­nił rocz­nicę Naro­do­wego Dnia Pamięci „Żoł­nie­rzy Wyklętych”.

 Dzień 1 marca został usta­no­wiony pol­skim świę­tem pań­stwo­wym, poświę­co­nym pamięci żoł­nie­rzom anty­ko­mu­ni­stycz­nego i nie­pod­le­gło­ścio­wego pod­zie­mia. Tego dnia w Miej­skim Ośrodku Kul­tury w Poli­cach odbył się kon­cert for­te­pia­nowy Adama Toma­szew­skiego. Ini­cja­tywa  zre­ali­zo­wana była przy współ­pracy z Euro­pej­skim Forum Muzyki Pol­skiej z Ber­lina. Muzyk jest sty­pen­dy­stą Euro­pej­skiego Forum, na swoim kon­cie ma także liczne impo­nu­jące nagrody i wyróż­nie­nia. Adam Toma­szew­ski pro­wa­dzi oży­wioną dzia­łal­ność jako soli­sta i kame­ra­li­sta wystę­pu­jąc w Niem­czech w Pol­sce, we Wło­szech, w Hisz­pa­nii i w Belgii.