Wiadomości | Wieści Polickie


Wiadomości

Zwyczajna sesja nadzwyczajna

IMG_0743a25 sierp­nia odbyła się nad­zwy­czajna sesja rady powiatu. Choć waka­cje się nie skoń­czyły, przy Tanow­skiej zebrali się radni powia­towi. To na wnio­sek Gryfa XXI zwo­łano ponie­dział­kowe obrady. Na salę przy­było wię­cej osób niż zwy­kle. Wśród człon­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej wystą­piła silna mobi­li­za­cja. Nigdy wcze­śniej w tej kaden­cji cze­goś takiego nie dało się zaob­ser­wo­wać. Do tej pory w posie­dze­niach doty­czą­cych sprawy Bia­łej udział brali, oprócz rad­nych, tylko nauczy­ciele i pra­cow­nicy Zespołu Szkół oraz rodzice. Mimo upływu roku od roz­strzy­gnię­cia kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrek­tora i powo­ła­nia Agaty Mar­ko­wicz– Narę­kie­wicz na szefa Zespołu Szkół, poprzed­nia dyrek­tor Beata Goli­so­wicz nie ode­szła w nie­pa­mięć. Prze­ciw­nie, napię­cie wokół szkoły stale utrzy­muje się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie. Radni Gryfa po raz kolejny nie zosta­wili suchej nitki na zarzą­dzie za nad­zór nad szkołą. Mimo waka­cji lawina skarg na nową dyrek­tor jest przerażająca.

Dyrektorzy szkół u burmistrza

IMG_0779aW środę, 27 sierp­nia bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun zor­ga­ni­zo­wał doroczne spo­tka­nie z dyrek­to­rami i nauczy­cie­lami polic­kich pla­có­wek oświatowych.

Każ­dego roku, tuż przed koń­cem waka­cji, odbywa się spo­tka­nie, połą­czone z wrę­cze­niem nomi­na­cji dla nowych lub prze­dłu­ża­ją­cych kaden­cję dyrek­to­rów szkół i przed­szkoli. Tak było i tym razem. Cztery dyrek­torki roz­poczną pracę w kolej­nej dla sie­bie, 5-letniej kaden­cji. Są to Renata Maru­szew­ska– Szkoła Pod­sta­wowa nr 3, Mag­da­lena Ziętek-Świderska– Leśne Przed­szkole Publiczne nr 6, Ewa Rud­nik– Szkoła Pod­sta­wowa nr 8 oraz Lidia Woj­nicz– Baj­kowe Przed­szkole Publiczne nr 2. Nato­miast Szkoła Pod­sta­wowa w Tano­wie im. Jerzego Noskie­wi­cza będzie zarzą­dzana od nowego roku szkol­nego przez Agnieszkę Fre­itag, która została wyło­niona na tę funk­cję w kon­kur­sie. Wszyst­kie panie ode­brały swoje nomi­na­cje z rąk bur­mi­strza. Odbyła się rów­nież uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia nowych nauczy­cieli polic­kich pla­có­wek. Bur­mistrz Dia­kun wrę­czył dyplomy szko­łom pod­sta­wo­wym w Tano­wie i Pil­cho­wie za naj­lep­sze wyniki egza­minu koń­co­wego klas VI.

Sesja nadzwyczajna — przebieg standardowy

Rada powia­towa 25.08. 2014  Police

Less Hoduń — 1 na brytyjskiej liście przebojów

MARKOWA ROZMOWA

Głosuj na “Ukwiecone Police”

foto1Do końca sierp­nia można gło­so­wać na naj­pięk­niej ukwie­cone mia­sto w Pol­sce. Inter­ne­towy kon­kurs „Terra Flo­wer Power – Naj­pięk­niej Ukwie­cone Mia­sto w Pol­sce” już po raz trzeci orga­ni­zują zało­ży­ciele bloga „Inspi­ro­wani Naturą”. Jest on adre­so­wany do miło­śni­ków zie­leni miej­skiej, archi­tek­tury kra­jo­brazu oraz małej archi­tek­tury. Gło­so­wać można za pośred­nic­twem face­bo­ocka. Zdję­cia z Polic dostępne są pod adre­sem: http://inspirowaninatura.pl/plebiscyt-2014/police/. Tu też można oddać głos na nasze miasto.

Bieg po medal.Marcin Lewandowski dziś 19.50

Trzech musz­kie­te­rów : Lewan­dow­ski, Ksz­czot , Kuciap­ski  w finale ME na 800 m. pobie­gną dziś w Zurichu.

Czy będzie medal 230px-Marcin_Lewandowski_Barcelona_2010 dla Polic?

Lewandowski w finale ME w Zurichu

Mar­cin Lewanhalowe mistrzostwa ?wiata sopot 2014dowski zna­lazł się w finale biegu na 800 metrów. Na Mistrzo­stwach Europy w Zuri­chu aż trzech Pola­ków dostało się do finału. Nadzieje na medal są olbrzy­mie. Nie lek­ce­wa­żąc szans Adama Ksz­czota i Artura Kuciap­skiego liczymy na suk­ces poli­cza­nina. Bieg fina­łowy w pią­tek 15 sierpnia.

Pierwsza Karta Dużej Rodziny w Policach

 

Mają sze­ścioro dzieci. Miesz­kają w Poli­cach. We wto­rek 12 sierp­nia 2014 roku, dokład­nie o godzi­nie 12:00, z rąk bur­mi­strza Polic Wła­dy­sława Dia­kuna, otrzy­mali pierw­szą w gmi­nie Police, rzą­dową Kartę Dużej Rodziny. Pań­stwo Wio­letta i Jerzy Olesz­kie­wicz. Na tę małą uro­czy­stość w kame­ral­nym gro­nie przy­szli do Urzędu Miej­skiego w Poli­cach ze swo­imi dziećmi.

VIII JARMARK AUGUSTIAŃSKI

jarmark-2014-plakat-724x1024          Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapra­sza do udziału w kolej­nej edy­cji Jar­marku Augu­stiań­skiego w Jasienicy.

 Impreza odbę­dzie się 30 sierp­nia 2014r. w ruinach klasz­toru w Jasie­nicy. Jar­mark Augu­stiań­ski od kilku lat przy­bliża jego uczest­ni­kom tra­dy­cje, oby­czaje, kuch­nię, kul­turę cza­sów daw­nych… Pod­czas imprezy tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się kon­kurs na naj­cie­kaw­szy strój histo­ryczny oraz parada uli­cami mia­sta prze­bra­nych osad­ni­ków i roz­pocz­nie cało­dzienną zabawę. Pre­zen­to­wane będą sto­iska ręko­dziel­nic­twa, na któ­rych będzie można podzi­wiać m.in. wyroby bursz­ty­niar­skie i sre­bro, rzeźby w drew­nie, malar­stwo na szkle, fry­wo­litki, witraże, deco­upage i wiele innych. Kli­mat epoki śre­dnio­wie­cza przy­bli­żać będą kon­certy muzyki daw­nej w wyko­na­niu zespo­łów cel­tyc­kich i daw­nych. W Jasie­nicy sta­nie wio­ska rycer­ska, gdzie będzie można przyj­rzeć się stro­jom, zwy­cza­jom daw­nym. Przez cały dzień odby­wać się będą także pokazy walk w wyko­na­niu bractw rycerskich.

Orga­ni­za­to­rzy:

Gmina Police, Miej­ski Ośro­dek Kul­tury w Poli­cach zapew­nią liczne atrak­cje dla publicz­no­ści w każ­dym wieku.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 30 sierp­nia 2014, ruiny klasz­toru w Jasie­nicy, wstęp wolny

 

Policja szuka świadków zdarzenia

policjaW nocy z 17/18 czerwca 2014 r. około godz. 0.20 w Poli­cach przy ul. Zamen­hofa przed Klu­bem Bilar­do­wym „Clas­sic” doszło do pobi­cia męż­czy­zny. Świad­ko­wie opi­sa­nego zda­rze­nia bądź osoby posia­da­jące istotne infor­ma­cje w tej spra­wie pro­szeni są o kon­takt pod nr tel. (91) 42 47 552 lub 997.

asp. Jolanta Sza­liń­ska ofi­cer pra­sowy KPP Police