Wiadomości | Wieści Polickie - Part 2


Wiadomości

Stefana Veljković: Zdobywałam więcej punktów niż z KSZO

     Ste­fa­na Velj­ko­vić i Jakub Głu­szak po meczu z KSZO Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, któ­ry Che­mik Poli­ce wygrał 3:1.

Środ­ko­wa Che­mi­ka zdo­by­ła 23 punk­ty, naj­wię­cej ze wszyst­kich siat­ka­rek na boisku.

- Na pew­no jest to przy­zwo­ity wynik, ale bywa­ło tak, że punk­to­wa­łam jesz­cze wię­cej.

Uczniowie z wizytą w polickiej komendzie rozmawiali o bezpieczeństwie na drodze

Police wysoko ocenione

Agen­cja ratin­go­wa INC Rating zak­tu­ali­zo­wa­ła rating kra­jo­wy 8 jed­nost­kom samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go.

1 grud­nia br. agen­cja ratin­go­wa INC Rating pod­nio­sła per­spek­ty­wę ratin­gu dla mia­sta Gdy­ni. Rów­no­le­gle potwier­dzi­ła też dłu­go­ter­mi­no­wy rating kra­jo­wy sied­miu jed­no­stek samo­rzą­do­wych.

Zmia­nie ule­gła per­spek­ty­wa ratin­gu mia­sta Gdy­nia. Per­spek­ty­wa pozy­tyw­na (wcze­śniej sta­bil­na) wyni­ka mię­dzy inny­mi z wyda­nia wyro­ku Sądu Unii Euro­pej­skiej z dnia 17 listo­pa­da 2017 r. roz­strzy­ga­ją­ce­go spór mia­sta Gdy­nia i Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie utwo­rze­nia por­tu lot­ni­cze­go Gdy­nia-Kosa­ko­wo na korzyść mia­sta.

KSZO — Chemik 1:3 — Ósme zwycięstwo Chemika

             Che­mik Poli­ce poko­nał KSZO Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski 3:1. To ósme zwy­cię­stwo w lidze, siód­me za 3 punk­ty. — Poli­czan­ki prze­gra­ły pierw­szy set, aby wygrać kolej­ne 3. W całym sezo­nie na 8 spo­tkań, aż 5 wygra­ły w sto­sun­ku 3:1- Poli­czan­ki prze­gry­wa­ły w 3 secie 21:24, ale uda­ło im się wycią­gnąć par­tię i wygrać na prze­wa­gi

Nagrody głównego inspektora pracy

Z udzia­łem wice­mar­szał­ka Sej­mu Ryszar­da Ter­lec­kie­go na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie 29 listo­pa­da 2017 r. odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia corocz­nej Nagro­dy Głów­ne­go Inspek­to­ra Pra­cy im. Hali­ny Kra­hel­skiej oraz nagród w XXIV edy­cji kon­kur­su „Pra­co­daw­ca – orga­ni­za­tor pra­cy bez­piecz­nej”. Po raz pierw­szy w trak­cie uro­czy­sto­ści wrę­czo­no nagro­dę lau­re­ato­wi kon­kur­su „Naj­ak­tyw­niej­szy spo­łecz­ny inspek­tor pra­cy”. Udział w uro­czy­sto­ści wzię­li przed­sta­wi­cie­le par­la­men­tu, rzą­du, orga­nów nad­zo­ru i kon­tro­li warun­ków pra­cy, śro­do­wisk nauko­wych, sto­wa­rzy­szeń dzia­ła­ją­cych w ochro­nie pra­cy, związ­ków zawo­do­wych i orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców.
Gra­tu­lu­jąc lau­re­atom nagród, gospo­darz uro­czy­sto­ści głów­ny inspek­tor pra­cy 

Muzyczna Wigilia na Starym Mieście”

      Już po raz czwar­ty poli­cza­nie będą mogli spę­dzić przed­świą­tecz­ny czas na wspól­nym kolę­do­wa­niu. Muzycz­na Wigi­lia na Sta­rym Mie­ście to przede wszyst­kim nie­zwy­kły świą­tecz­ny kli­mat, któ­ry two­rzą wystę­pu­ją­cy arty­ści, wystaw­cy, róż­no­rod­ne spe­cja­ły, wyro­by ręko­dziel­ni­cze, cho­in­ki, św. Miko­łaj, akto­rzy, roz­brzmie­wa­ją­ce ze sce­ny kolę­dy i świą­tecz­ne pio­sen­ki, a przede wszyst­kim miesz­kań­cy nasze­go mia­sta. Świą­tecz­ny Jar­mark, któ­ry odbę­dzie się 16 grud­nia od godz. 13.00 na ryn­ku Sta­re­go Mia­sta w Poli­cach będzie dosko­na­łą oka­zją by ode­rwać się od gorącz­ko­wej bie­ga­ni­ny.

W świą­tecz­nym reper­tu­arze wystą­pią: Kame­ral­ny Chór Post­scrip­tum, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1, Stu­dio Wokal­ne z Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry, Nie­pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa ÉLAN VITAL, zespół PP66, Kata­rzy­na Kosie­radz­ka, Chór Marze­nie, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 5, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3, a tak­że Przed­szko­le Publicz­ne nr 1.

Słowo jak ptak” – prezentacja tomiku poezji Jerzego Leszczyńskiego

      W czwar­tek 7 grud­nia o godz. 18.00 w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie tomik wier­szy nasze­go nie­od­ża­ło­wa­ne­go kole­gi Jur­ka Lesz­czyń­skie­go (1951−2016). Tomik zawie­ra wier­sze róż­ne, oko­licz­no­ścio­we, reli­gij­ne, dedy­ko­wa­ne bli­skim Auto­ra. Więk­szość z nich jest publi­ko­wa­na po raz pierw­szy. Skąd pomysł wyda­nia tomi­ku poezji Jerze­go? Na poże­gna­niu Jur­ka ponad rok temu, dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry Anna Ryl poin­for­mo­wa­ła obec­nych, że jako przy­ja­cie­le Jur­ka taki tomik wyda­my.

7 grud­nia 2017

godz. 18.00

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry

Ul. Sie­dlec­ka 1a

Wstęp wol­ny

Zapra­sza­my!

Jasienickie Zamyślenia przy muzyce organowej”

    

      Kolej­ny kon­cert w ramach jasie­nic­kich spo­tkań z muzy­ką odbę­dzie się 10 grud­nia o godz. 18.00 w Koście­le pw. Św. Ap. Pio­tra i Paw­ła w Jasie­ni­cy. Wystą­pi chór Kościel­ny z Brüs­sow oraz Chór Can­to­re Iuve­num z Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Poli­cach pod dyry­gen­tu­rą Julii Figiel, a tak­że soli­ści: tenor – Woj­ciech Kuczyń­ski, bas – Michał Komo­rek, orga­ny – Krzysz­tof Figiel. W pro­gra­mie : Char­les Gou­nod oraz Mis­sa Brève Nr. 7 in C.

10 grud­nia 2017

godz. 18.00

Kościół pw. Św. Ap. Pio­tra i Paw­ła w Jasie­ni­cy

Wstęp wol­ny

Władysław Diakun przedstawił na sesji..

SPRWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC

za okres od 24 paź­dzier­ni­ka do 28 listo­pa­da 2017 roku

Panie prze­wod­ni­czą­cy, Panie i Pano­wie Rad­ni, zapro­sze­ni goście, sza­now­ni Pań­stwo.

Policka siatkówka w Koszalinie

       W czwart­ko­wy pora­nek w Hali Wido­wi­sko­wo-Spor­to­wej w Kosza­li­nie odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa Che­mi­ka Poli­ce.

Doty­czy­ła udzia­łu poli­cza­nek w Lidze Mistrzyń w naj­bliż­szym sezo­nie.

Pamiątkowe tabla dla Oli Jagieło i Anny Werblińskiej

     Ola Jagie­ło i Anna Wer­bliń­ska, byłe siat­kar­ki Che­mi­ka Poli­ce, otrzy­ma­ły od klu­bu pamiąt­ko­we tabla z ich nume­rem koszul­ki oraz suk­ce­sa­mi zdo­by­ty­mi z klu­bem.  Ola do Polic przy­je­cha­ła w ramach meczu siód­mej kolej­ki LSK. Mistrzy­nie Pol­ski podej­mo­wa­ły BKS PROFI CREDIT Biel­sko-Bia­ła, któ­re­go Jagie­ło jest zawod­nicz­ką.

Wygrana na koniec rundy

W sobo­tę pił­ka­rze Che­mi­ka Poli­ce roz­gry­wa­li swój ostat­ni mecz w run­dzie jesien­nej sezo­nu 201718 i po dobrym wido­wi­sku poko­na­li w meczu dero­bo­wym Stal Szcze­cin 4:0.

Ostat­ni mecz Che­mi­ka przy Sie­dlec­kiej roz­gry­wa­ny był w fatal­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Od same­go rana padał deszcz, któ­ry spra­wił, że boisko na sta­dio­nie przy ul. Sie­dlec­kiej led­wo nada­wa­ło się do roze­gra­nia meczu ligo­we­go. Che­mi­cy od począt­ku pró­bo­wa­li narzu­cić Sta­li swój styl gry jed­nak to Sta­lów­ka mogła zdo­być pierw­szą bram­kę. W 22 minu­cie meczu w polu kar­nym ręką zagry­wał Michał Maśniak i sędzia głów­ny podyk­to­wał

Powiatowe obchody Dnia Seniora i koncert Eleni

W nie­dzie­lę 26 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy powia­to­wy Dzień Senio­ra. W hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej Zespo­łu Szkół w Poli­cach świę­to­wa­li senio­rzy z wszyst­kich gmin Powia­tu Polic­kie­go. Dzień Senio­ra uświet­nił występ Ele­ni. Kom­plet publicz­no­ści zasiadł w nie­dziel­ne popo­łu­dnie w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej Zespo­łu Szkół w Poli­cach by świę­to­wać powia­to­wy Dzień Senio­ra. Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia — Zarząd Powia­tu w Poli­cach i Prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu w Poli­cach — zapro­sił senio­rów z wszyst­kich gmin Powia­tu Polic­kie­go i przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­dów gmin­nych.

Chemik – Bielsko 3:1

        Che­mik Poli­ce poko­nał BKS PROFI CREDIT Biel­sko-Bia­ła 3:1. Poli­czan­ki pozo­sta­ją nie­po­ko­na­ne w Lidze Siat­ków­ki Kobiet.

- Che­mik prze­grał pierw­szy set, aby wygrać kolej­ne trzy