Zebranie sołeckie w Rzędzinach

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Rzędziny na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa
i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Klubie
w Rzędzinach, Rzędziny 19.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania – 11 kwietnia 2019 r.
  18:30, następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad).
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za okres kadencji.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 7. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 8. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 9. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 10. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Wolne wnioski.

 

Proszę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa o zabranie ze sobą dowodów osobistych !

 

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830,
bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa
Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).

WÓJT  GMINY  DOBRA