Bezrzecze wybiera sołtysa

OGŁOSZENIE
Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Bezrzecze na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.

Porządek zebrania:
Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania –
25 kwietnia 2022 r. 18:30, następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad).
Przyjęcie porządku zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania.
Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
Ogłoszenie wyników wyborów.
Wolne wnioski.
Proszę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa o zabranie ze sobą dowodów osobistych !
W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest
o godz. 1830, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).
Wójt
Teresa Dera