Komunikaty z gminy Dobra

  1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Dobra w dniu 13.01.2023 r. zawiadamia o podjęciu uchwały nr XXXII/411/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Łęgi.

Obszar opracowania zmiany planu obejmuje teren części działek nr 63/2, 63/12, 144 w obrębie Łęgi. Granice opracowania zmiany miejscowego planu zostały określone na załączniku graficznym do w/w uchwały. Celem opracowania miejscowego planu, jest zmiana przeznaczenia z terenu lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na teren upraw rolniczych oraz teren drogi publicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu planu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrej, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego  i Warunków Zabudowy,                        ul. Graniczna 24 a, w pn. w godz. od 830 – 1630, od wt. do pt. w godz. od 700-1500 .

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: pp@dobraszczecinska.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 03 lutego 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

  1. Wójt Gminy Dobra  zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 921 w Bezrzeczu. 

W związku z powyższym informuję, że obwieszczenia dot. powyższej sprawy będą  zamieszczone na:

  1. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a w  Dobrej   – Wydział ds. komunalnych i inwestycji
  3. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej  – Referat ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy,
  4. Tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie – Wydział ds. Obywatelskich
  5. Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Dobrej – http://www.bip.dobraszczecinska.pl

Ponadto Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą wysyłane do Sołtysa w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.