Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków na realizację zadania dot. usuwania azbestu

Wójt Gminy Dobra uprzejmie informuje, nabór wniosków na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra” zostaje wydłużony  do 31 marca 2024 r. 

Zgodnie z § 4 regulaminu dotyczącego określania zasad realizacji i finansowania zadania               „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra” wprowadzonego zarządzeniem nr 152/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2023 r. o pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne
  • jednostki sektora publicznego
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • Rodzinne Ogródki Działkowe wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe i będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości

Nie podlegają dofinansowaniu budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w myśl art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70). Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, szczegóły na stronie: https://www.wfos.szczecin.pl/.

Uwaga!!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.

Formularz wniosku jest dostępny w Wydziale ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra oraz w sekretariatach urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce WNIOSKI, DRUKI / OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra oraz                 w Wydziel ds. Ochrony Środowiska ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra. Urząd jest czynny                        w godzinach:  poniedziałek 830-1630, wtorek- piątek 700-1500.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Dobra można uzyskać pod nr tel.: 91 411 05 46.