Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Dobra. Z wnioskiem wystąpić mogą rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, a także dyrektor szkoły. Jest o co się starać, gdyż wysokość stypendium może wynieść aż 1000 zł.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra, którzy po zakończeniu klasyfikacji rocznej spełniają jeden z poniższych warunków:
w klasyfikacji rocznej osiągnęli wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i są laureatami konkursu, olimpiady, turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym lub regionalnym,
w klasyfikacji rocznej osiągnęli bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i są laureatami konkursu, olimpiady, turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą przy ul. Daniela 32 w Dołujach, tel. 91 311 37 38.
W zeszłym roku nagrodzono stypendiami 25 uczniów z gminy Dobra. #uczniowie #stypendia #nauka #edukacja #oświata