Police — Loecknitz, niemiecko — polskie 25 lat

kkk     W tym roku obcho­dzi­my 25-lecie pod­pi­sa­nia „Trak­ta­tu mię­dzy Rzecz­po­spo­li­tą Pol­ską a Repu­bli­ką Fede­ral­ną Nie­miec o dobrym sąsiedz­twie i przy­ja­znej współ­pra­cy”.
„Wspól­ne pol­sko-nie­miec­kie insty­tu­cje, któ­re Trak­tat powo­łał do życia lub któ­re powsta­ły w jego kon­se­kwen­cji, zbu­do­wa­ły na prze­strze­ni lat głę­bo­kie wza­jem­ne zaufa­nie. Pol­skę i Niem­cy łączy dziś ści­sła i przy­ja­zna współ­pra­ca na wszyst­kich płasz­czy­znach i we wszyst­kich obsza­rach życia spo­łecz­ne­go. To waż­ny powód do świę­to­wa­nia.”
Z oka­zji 25 lat dobre­go sąsiedz­twa zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na kon­fe­ren­cja z naszy­mi sąsia­da­mi. Uro­czy­stość odby­ła się 23 wrze­śnia 2016r. w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej przy Zespo­le Szkół im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach. W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­li m.in. bur­mistrz Polic Wła­dy­sław Dia­kun, prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Poli­cach Witold Król, prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu Polic­kie­go Ceza­ry Arci­szew­ski, wła­dze poiwa­to­we Andrzej Bed­na­rek- stro­sta wice­sta­ro­ści  Beata Chmi­lew­ska i Mariusz Sar­nec­ki, goście z Nie­miec, a tak­że ucznio­wie Zespo­łu Szkół im. I. Łuka­sie­wi­cza i ucznio­wie szko­ły w Niem­czech. Spo­tka­nie roz­po­czął panel dys­ku­syj­ny: „Sąsie­dzi. Jak dale­ko, jak bli­sko?” Po prze­rwie kawo­wej odbył się panel dys­ku­syj­ny: „Pogra­ni­cze pol­sko-nie­miec­kie: Mode­lo­wa­ne sąsiedz­two. Edu­ka­cja ponad gra­ni­ca­mi.” Następ­nym punk­tem spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja fil­mu „20 lat razem”. Na zakoń­cze­nie wszy­scy zosta­li zapro­sze­ni na wspól­ny obiad, a po obie­dzie na wysta­wę oko­licz­no­ścio­wą

Tekst i foto: Pame­la Rudziń­ska