Absolutorium w Powiecie- opozycja przeciw

DSC08278W czwartek, 26 czerwca br. odbyła się sesja rady powiatu polickiego, w której porządku obrad znalazły się punkty dotyczące zatwierdzenia wykonania budżetu za rok 2013 i udzielenia zarządowi powiatu absolutorium.
Klub Radnych Wspólnota Samorządowa GRYF XXI przedstawił w związku z tym oficjalne stanowisko  prezentujące decyzję klubu o nieudzieleniu absolutorium  wraz z obszernym wyjaśnieniem. Radni Gryfa XXI w taki sposób uzasadniali swoje stanowisko.
Radny Cezary Arciszewski podniósł sprawę  kosztownej likwidacji SWRGPP, stowarzyszenia utworzonego w 2007r. przez pięć samorządów powiatu polickiego. Wybrano bowiem  najdroższą metodę  likwidacji Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, skutkującą wydatkowaniem na ten cel ok. 100 tys. zł, zamiast proponowanych  przez wówczas urzędującego dyrektora 20 tys. zł. Likwidacji stowarzyszenia dokonano  z  pokrzywdzeniem praw pracowników.  Podejrzenie niegospodarności budzi też fakt zakupu praw do tytułu prasowego czasopisma.
Radna Janina Dobosz wskazała na brak wymiernych korzyści organizacyjno-prawnych związanych z likwidacją SOSW nr 2 w Policach, w tym brak zagospodarowania budynków po zlikwidowanej placówce, zły bilans zakładanych oszczędności finnasowych, znacznie odbiegający od pierwotnych założeń, destabilizację pracy dydaktyczno – rehabilitacyjnej.
Z kolei radny Andrzej Bednarek mówił o destabilizacji w funkcjonowaniu Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza po przyjętych przez zarząd rozwiązaniach konkursowych. Wskazał również na brak widocznych działań zarządu  w zakresie windykacji należności wobec osób, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawie malwersacji środków finansowych w SOSW nr 2.
Fatalne wyniki kontroli z 2012 r. przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w SOSW nr 1 i MOW w  Trzebieży, skutkujące zwrotem subwencji oświatowej w wys. 4 mln zł. przypomniał radny Waldemar Echaust. Poza tym  poruszył problem złej współpracy z samorządami gmin powiatu polickiego, takimi jak Police czy Kołbaskowo oraz złego stanu kontroli wewnętrznej i audytorskiej.
Takie argumenty przemawiające za negatywną oceną zarządu przedstawili radni Gryfa XXI, uzupełniając je dodatkowymi  uwagami.  Opozycja zarzuciła opcji rządzącej brak współpracy z samorządami gminnymi przy podejmowaniu decyzji zezwalajacej na działalność firmy Ecorama. Skutki takiej decyzji poniosą podatnicy, z których wpływów trzeba będzie pokryć koszty usunięcia zalegających ton odpadów.
Innym zarzutem, z jakim spotkali sie radni Platformy  Obywatelskiej był przedstawiony przez radnego Jedraka brak inicjatyw i działań w zakresie tworzenia Wieloletniego Planu Modernizacji Dróg Powiatowych.
Oprócz tych argumentów radni Gryfa XXI zasypali zarząd powiatu uwagami  wskazującymi na brak stabilnej i konstruktywnej współpracy z samorządami gmin powiatu polickiego .
Na koniec występień radnych Gryfa  Cezary Arciszewski dorzucił jeszcze jeden argument przeciw zarządowi powiatu, wskazując na zły stan kontroli wewnetrznej i audytorskiej potwierdzone min. wynikami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz krytyczne uwagi zawarte z wystapieniu w zakresie realizacji przez zarząd zaleceń pokontrolnych.
Na koniec dyskusji projekt uchwały udzielającej zarządowi absolutorium, przewodniczący poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta 10 głosami PO z 6 głosami opozycyjnymi przeciw.