Grupa Azoty realizuje harmonogram działań uzgodniony z instytucjami finansującymi

Grupa Azoty realizuje harmonogram działań uzgodniony z instytucjami finansującymi
W związku z porozumieniem ze stronami finansującymi, o którym była mowa w raporcie bieżącym
nr 10/2024, Zarząd Grupy Azoty S.A. 21 czerwca br. zdecydował o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w celu wyrażenia zgody m.in. na ustalenie podstawowego zakresu
rozważanych zabezpieczeń na aktywach Grupy Azoty S.A., pod warunkiem uzyskania zgody Rady
Nadzorczej. Analogiczne uchwały zostały podjęte przez Zarządy Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty
Police i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Tym samym Grupa realizuje harmonogram
działań ustalony z instytucjami finansowymi i równolegle prowadzi rozmowy z instytucjami w celu
wypracowania długoterminowego porozumienia.
Podjęte uchwały to kolejny ważny etap w realizacji uzgodnień pomiędzy Grupą Azoty a instytucjami
finansującymi. Obecnie obowiązujące porozumienie z maja 2024 roku zostało podpisane na 2 miesiące,
do 30 lipca br. Porozumienie pozwala nam wypracowywać konkretne rozwiązania i propozycje
odpowiadające na wymagania instytucji finansowych. Docelowo dążymy do uzgodnienia
długoterminowego planu finansowania i w tym kierunku prowadzone są rozmowy z instytucjami
finansowymi – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.
Uchwały podjęte przez Zarząd Grupy Azoty S.A. i równocześnie Zarządy Grupy Azoty Zakłady Azotowe
Puławy S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
(razem Spółki z Grupy Azoty) zakładają ustalenie zakresu zabezpieczeń na wybranych aktywach
(majątku) Grupy Azoty S.A. lub określonych innych spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty.