Oferta pracy dla nauczyciela języka angielskiego

 

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie

w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Przedmiot:                              angielski

Ilość wakatów:                       1

Liczba godzin w tygodniu:    13/22

Informacje o wakacie:            01.09.2021

Miejsce zatrudnienia:             Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25

Ważność ogłoszenia:              30.09.2021

 

Dane adresowe do przesyłania ofert:

Nazwa jednostki:                    Zespół Przedszkoli w Mierzynie

Kod pocztowy:                       72-006 Mierzyn , ul Kolorowa 25

Telefon:                                  91 88539 03

E-mail:                                    sekretariat@przedszkolemierzyn.pl

 

Niezbędne wymagania:

–    obywatelstwo polskie,

–  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język

– studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:

 • świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 • świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego.

 

 

 

–    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

 

Wymagane dokumenty:

–    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

–    list motywacyjny,

–    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

–    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach                             i umiejętnościach,

–    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

–    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–    oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                     z pełni praw publicznych,

–    oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do Zespól Przedszkoli w Mierzynie, ul Kolorowa 25, 72- 006 Mierzyn lub przesłać pocztą elektroniczną (sekretariar@przedszkolemierzyn.pl)
do 15.04.2021 z opisem:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rekrutacyjnych przez Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn

 

Wicedyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie

Beata Nowicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula  informacyjna do postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn

 

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony DanychMarkiem Grąbczewskim pod adresem email: : inspektorodo@dobraszczecinska.pl.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie wskazanym w przepisie. Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. . 22¹ §1,  2 kodeksu pracy  jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w 22¹a §1 i 22 1b §1 kodeksu pracy.),
 3. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych
 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas aż do wycofania udzielonej zgody.
 1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom i organom określonym przez przepisy prawa, jednostkom organizacyjnym Gminy Dobra  oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przekazano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO.   Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.