Program Moja Woda

 

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków. Pula środków przeznaczonych na lata 2020-2024 jest zależna od zawartej umowy udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Alokacja środków w III naborze Programu Moja Woda dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 3 400 000,00 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Program realizowany będzie w latach 2020 –2024, nabór wniosków dla III edycji Programu odbywa się od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków, z tym że:
Okres kwalifikowalności kosztów nastąpi od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.
Zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do 30.06.2024 r.
Beneficjent jest zobowiązany złożyć kompletne dokumenty do wypłaty nie później niż do 31.07.2024 r.
Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFCIJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
Formularz PDF proszę obsługiwać poprzez darmową aplikację Adobe Reader.
Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00 albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚ i GW w Szczecinie w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez być portal beneficjenta oraz stronępo internetową www.wfos.szczecin.pl.
Niezbędne dokumenty można też pobrać ze strony WFOŚ i GW w Szczecinie w zakładce Moja Woda – Dokumenty do Pobrania.