Stanowisko Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. w sprawie Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

 

Stanowisko Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. w sprawie Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej procedowanego podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 lutego 2023 r.

Zarząd Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wskazuje, iż w trakcie sesji Rady Miejskiej doszło do świadomego manipulowania opinią publiczną oraz pomawiania osoby kierującej przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym poprzez przekazywanie mieszkańcom Gminy jednostronnego stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Należy podkreślić, że ZWIK Police Sp.  z o.o. po zapoznaniu się z treścią protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1/2022 r. z dnia 12 grudnia 2022 r. (który został do Spółki przesłany po prawie dwóch miesiącach od jego podpisania przez radnych tj. w dniu 10.02.2023 r.) pisemnie przedstawiła swoje stanowisko co do przebiegu kontroli, w tym wymieniając liczne nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas kontroli a także zastrzeżenia co do samego protokołu: jego formy, sposobu przygotowania, procedowania oraz  przekazania do Spółki, a mimo to, podczas sesji Rady Miejskiej nie odniesiono się w żaden sposób do przedstawionego pisemnie stanowiska Spółki, a nawet nie przekazano informacji, że Spółka sformułowana zastrzeżenia i uwagi do protokołu Komisji Rewizyjnej, co już można postrzegać jako formę manipulacji opinią publiczną w celu przedstawienia Spółki i Zarządu w złym świetle.

Przywoływanie w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2023 roku wyłącznie jednostronnego stanowiska Komisji Rewizyjnej, zawierającego szereg nieprawdziwych twierdzeń, w czasie posiadania również pisemnego stanowiska podmiotu kontrolowanego, legitymizuje treść protokołu pomimo, iż zawiera on szereg nieprawd i medialnych uproszeń.

 

W piśmie przesłanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej Spółka wskazała, iż treść protokołu jest niezgodna z § 49 Statutu Gminy Police a procedowanie nad przedmiotowym protokołem narusza prawa podmiotu kontrolowanego wyrażone w § 49 Statutu Gminy Police, poprzez pozbawienie Spółki całego trybu odwoławczego w zakresie wystąpień pokontrolnych oraz możliwości złożenia zastrzeżeń do protokołu. Spółka zwróciła uwagę również na fakt, że Komisja Rewizyjna postawiła Spółce zarzut rzekomego naruszenia przepisów prawa nie powołując żadnych podstaw prawnych, które to Spółka miałaby naruszyć. ZWIK Police wskazała także, że członkowie Komisji Rewizyjnej pominęli obowiązek stosowania przez nich, jako funkcjonariuszy publicznych, bezwzględnie obowiązujących ich przepisów prawa, w tym Prawa Przedsiębiorców oraz ochrony danych osobowych, no co Spółka wskazywała pisemnie już w trakcie przebiegu kontroli. Podczas kontroli Radni zawnioskowali o przedstawienie informacji i dokumentów, które Spółka niezwłocznie przygotowała (już w styczniu 2022 r., o czym jest mowa także w protokole pokontrolnym), ale kontrolujący bezpodstawnie odmówili ich przyjęcia. Z treści samego protokołu pokontrolnego wynika, że jedyną przyczyną odmowy przyjęcia dokumentów i informacji przez radnych było to, że Spółka chciała przekazać dokumenty protokolarnie a treść protokołu przekazania informacji i dokumentów, nie zapewniała radnym zdjęcia z nich odpowiedzialności za ewentualne naruszenie m.in. przepisów o ochronie danych osobowych oraz nieuczciwej konkurencji. Protokół pokontrolny w swojej treści zawiera tylko ogólnikowe i wybiórcze informacje na temat korespondencji ZWiK Police Sp. z o.o. w przedmiocie czynności kontrolnych, a pisma kierowane przez Spółkę nie zostały załączone do treści protokołu, pomimo iż mają charter dowodowy w sprawie faktycznego przebiegu kontroli (podczas trwania całej kontroli Spółka przesłała do Rady Miejskiej 12 obszernych pism, w których wskazywała m.in. nieprawidłowości popełniane przez radnych podczas przebiegu kontroli).

 

Nie powinna nikogo dziwić dbałość Spółki o posiadane przez nią dokumenty, informacje i dane, a samą kwestię dbałości przez Spółkę m.in. o dane osobowe których jest administratorem, należy rozpatrywać nie tylko w zakresie dbałości wyłącznie o interes Spółki, ale przede wszystkim jako ochronę interesu pracowników oraz mieszkańców Gminy Police (swoich klientów). W ocenie Zarządu Spółki, tego rodzaju świadomości Spółka ma prawo oczekiwać od wszystkich osób kontrolujących ZWiK Police Sp. z o.o., w tym od radnych Rady Miejskiej.

Przypomnieć należy, że na radnych jako funkcjonariuszach publicznych, ciąży szczególny prawny obowiązek, zaś Spółka, jako administrator danych a także jako podmiot infrastruktury krytycznej, nie może doprowadzić do potencjalnej utraty kontroli nad danymi i możliwością wykazania (w przypadku ewentualnego „wycieku danych”) źródła potencjalnego wycieku. Niezrozumienie tego ciążącego na Spółce obowiązku prawnego przez członków Komisji Rewizyjnej nie można zaakceptować.

Ponadto Spółka zwraca uwagę, że na członkach Komisji Rewizyjnej, jako funkcjonariuszach publicznych, ciążą obowiązki, których zobligowani są bezwzględnie przestrzegać, zatem ich działania nie mogą być oceniane pozytywnie tylko dlatego, że to Spółka dbała o przestrzeganie przepisów prawa przez kontrolujących, co jasno wnika z całej korespondencji przesłanej w przedmiotowej sprawie do Biura Rady Miejskiej.

Zarząd Spółki wskazuje także, że w czasie trwającej blisko rok kontroli Komisji Rewizyjnej miały miejsce także inne kontrole m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, a także odbyło się roczne badanie ksiąg rachunkowych, sytuacji majątkowej i finansowej przeprowadzone przez biegłego rewidenta, i żadna z instytucji kontrolujących nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości
w Spółce, za to każda z tych kontroli przebiegła bez zakłóceń. Kontrola Komisji rewizyjnej jest pierwszą, w której Spółka napotkała tyle nieprawidłowości skutkujących koniecznością domagania się od kontrolujących przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Przedmiotowa kontrola jest również pierwszą, w której autor protokołu pokontrolnego zamiast zmierzyć się w rzeczywistości z własnym brakiem profesjonalizmu, zamieścił w treści dokumentu,
w sposób celowy, nieprawdziwe stwierdzenia, tylko po to aby w odbiorze społecznym przedstawić Spółkę oraz Zarząd Spółki w negatywnym świetle.

Przypomnieć należy również, że zawarte w protokole treści odwołujące się do rzekomo niewłaściwego działania Spółki, stanowią podstawę weryfikacji w postępowaniach sądowych, czy przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie leżą zaś w kompetencjach Komisji Rewizyjnej, czy Rady Miejskiej, która pośród kompetencji wymienionych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, takich uprawnień nie ma.

Spółka stoi na stanowisku, że nigdy i w żadnym zakresie nie utrudniała przeprowadzenia kontroli, ale to członkowie Komisji Rewizyjnej nie dostrzegają swoich własnych obowiązków przy tak istotnej czynności jaką jest kontrola Spółki i tak ważnych, jak pozyskiwanie w trakcie takiej kontroli danych
i informacji, bo trzeba pamiętać, że radni stają się administratorami danych osobowych, w posiadanie których wchodzą podczas kontroli.

O nieznajomości przepisów o ochronie danych osobowych przez Radnych Rady Miejskiej w Policach świadczy chociażby sam fakt bezrefleksyjnego odczytania, podczas transmitowanej na żywo w dniu 28 lutego 2023 r. sesji Rady Miejskiej, protokołu pokontrolnego zawierającego dane osobowe pracowników Spółki, w posiadanie których Komisja Rewizyjna weszła właśnie podczas kontroli, a na udostępnianie których pracownicy Spółki nie wyrazili zgody.

Na koniec należy pokreślić, że nawet z samej treści protokołu Komisji Rewizyjnej wynika (wbrew końcowym wnioskom Komisji Rewizyjnej), że Spółka nigdy nie utrudniała kontroli, przygotowała informacje i dokumenty, o które wnioskowano  a Prezes Zarządu ZWIK Police Sp. z  o.o. uczestniczył w kontroli Komisji Rewizyjnej i przez prawie godzinę w sposób merytoryczny i szczegółowy odpowiadał na pytania stawiane przez członków Komisji Rewizyjnej.