Szczecin Przyjazny Rodzinie w Policach

  sssssssssss             Od dnia 24 września 2015 roku mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej, uprawniającej do korzystania z ulg oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz miejskie instytucje kultury, które przystąpiły do programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Posiadanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej uprawnia również do korzystania ulg i zniżek oferowanych w ramach współpracy przy realizacji programu przez prywatne firmy, instytucje i organizacje. Aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl .

Prawo do posiadania SKR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkującej na terenie gminy Police, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia;

– w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponad-gimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym;

– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie Szczecińskiej Rodzinnej może złożyć nie tylko rodzic, ale także inny pełnoletni członek rodziny. Wniosek można złożyć drogą tradycyjną w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w pokoju nr 2b Można go też przesłać w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, załączając do wniosku zeskanowane dokumenty.

Karty obierać należy w kasie ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 13 (w centrum handlowym “Kinga”).

WYMAGANE DOKUMENTY:

– wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (załącznik do pobrania – DOC, PDF)

– aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,

– w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:

– aktualna legitymacja szkolna lub studencka lub

– aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,

– w przypadku osób zamieszkałych na ternie gminy Police nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Police.

OPŁATY:

Za wyrobienie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się. W przypadku utraty karty, za wtórnik pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Policach (Wydział Spraw Obywatelskich) – przyjmowanie wniosków.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) – produkcja i wydawanie kart.

Od 1 września 2015 r. uczniowie szkół podstawowych, posiadający SKR mogą zakupić bilet miesięczny lub trzymiesięczny imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pośpieszne lub nocne za symboliczną złotówkę.

KONTAKT:

Urząd Miejski w Policach
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Stefana Batorego 3
pokój 2B, tel. 91 431 18 56
e-mail: molejarnik@ug.police.pl