Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

4 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach podsumowano realizację II etapu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

W konferencji prasowej wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski, Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele firmy REMEA S.A.

II etap projektu obejmował rekultywację i remediację gruntu wraz z nadaniem nowych wartości użytkowych terenu związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej.

Do realizacji tego etapu przystąpiono w grudniu ubiegłego roku.

W ramach prac remediacyjnych dokonano:

wydobycia zanieczyszczonego gruntu zidentyfikowanego na terenie nieruchomości, z wyznaczonych w planie remediacji obszarów wymagających przeprowadzenia remediacji;
przekazania powstałego odpadu w postaci zanieczyszczonej gleby i ziemi w ilości 3 356,69 Mg, do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
przeprowadzenia badania kontrolnego w trakcie wykonywania prac, o których mowa powyżej (łącznie pobrano 256 próbek do badań);
uzupełnienia wyrobisk powstałych w wyniku wydobycia zanieczyszczonej ziemi gruntem niezanieczyszczonym.

W ramach prac rekultywacyjnych:

przygotowano teren pod prace rekultywacyjne;
przeprowadzono rekultywację techniczną poprzez:
niwelację terenu,
nawiezienie materiału ziemistego na warstwę rekultywacyjną w celu odtworzenia warstwy biologicznej w ilości 10 530 Mg;
przeprowadzono rekultywację biologiczną poprzez:
wysiew traw, do którego zużyto 345 kg mieszanki nasion,
wykonanie nasadzeń drzew w liczbie 50 szt. gatunków: brzoza brodawkowata, topola czarna, klon jesionolistny, oraz krzewów w liczbie 40 szt. gatunków: ligustr pospolity, bez czarny, głóg dwuszyjkowy.

Ponadto, przez 5 lat wykonawca będzie prowadził kompleksowe prace pielęgnacyjne nowo posadzonych drzew i krzewów.

Skutkiem przeprowadzenia prac rekultywacyjnych nowo powstała powierzchnia terenów zielonych wyniosła 2,6105 ha.

Całkowita wartość umowy na realizację tego etapu wyniosła 4 173 805,80 zł brutto.

Wcześniej z terenu przy ul. Kamiennej w Policach zostało wywiezionych prawie 60 tysięcy ton odpadów pozostawionych po firmie Ekorama.

Przypomnijmy, że całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 27 379 681,10 złotych. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 20 375 268,48 złotych, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 3 130 000,00 złotych, a pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Polickiego 2 388 357,94 zł i Gminy Police 1 486 054,68 zł