Utrzymanie rowów melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu

 

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

 

Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Dobra przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

– czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,

– wykaszania i wygrabiania skarp rowów,

– odmulania dna koryt rowów,

– utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,

– oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

 

Utrzymanie urządzeń wodnych polega również  na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich i jest obowiązkiem właściciela gruntu.

 

Obowiązek ten reguluje art. 205 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., który mówi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

 

W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów zgodnie z art. 205 ww. ustawy, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

 

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski