Uwaga: 240 zł dla wyborczych mężów zaufania

Informuję, że na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych, czyli obecnie 240 zł. W przypadku mężów zaufania dieta wypłacana jest wyłącznie tym, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Mając na uwadze zapisy ustawy proszę osoby pełniące funkcję męża zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023r. o pilne złożenie wniosku o wypłatę diety w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023r.

Należności wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem wydanym przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, o spełnieniu warunków uzyskania diety.

We wniosku o wypłatę diety, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres zameldowania oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania;

3) numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce;

4) numer ewidencyjny PESEL;

5) oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania;

6) oznaczenie właściwego urzędu skarbowego.