Wydział ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrej

Informuję, że z dniem 7 czerwca 2021 r. rozpocznie pracę nowy Wydział ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrej, którego siedziba znajduje się w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

Nowy wydział zajmował się będzie sprawami związanymi z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz stosunkami wodnymi. Celem zmian jest zapewnienie rozwoju Gminy i poprawa dostępności do informacji o środowisku.

Lokalizacja nowego Wydziału w Dobrej umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp do pracowników zajmujących się ochroną środowiska i zapewni realizację potrzeb mieszkańców w zakresie sprawnego działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zwierząt.

Do zadań nowego wydziału będzie należało między innymi:
– Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
– Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
– Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
– Przyjmowanie zgłoszeń zamierzonego usunięcia drzew.
– Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
– Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę psa rasy uznawanej za agresywną.
– Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
– Kontrola prawidłowości odprowadzania ścieków z nieruchomości.
– Zaburzenie stosunków wodnych.
– Przyjmowanie wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Ponadto w Wydziale ds. Ochrony Środowiska został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez kierownictwo Wydziału i upoważnionego pracownika. Punkt powołany został na mocy porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy Dobra z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i ma na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Dobra aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W punkcie będzie można uzyskać między innymi szczegółowe informacje dotyczące programu jak i również wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie czy rozliczaniu przyznanego  dofinansowania.

Z pracownikami Wydziału można kontaktować się telefonicznie – chwilowo tylko pod numerem telefonu 508 222 293 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wos@dobraszczecinska.pl.

Numery telefonów do nowego wydziału:  91 421 03 16, 91 421 03 26 oraz 91 421 03 28 – oczekują na uruchomienie.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera