Zagospodarowanie wód opadowych

Wraz z nastaniem okresu jesienno-zimowego, w którym wzrasta ilość opadów atmosferycznych, warto przypomnieć podstawowe zasady i przepisy, dotyczące zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej nieruchomości. Sprawa jest szczególnie istotna na terenach gdzie nie ma sieci kanalizacji deszczowej, do której można wody opadowe  odprowadzić.

Gmina Dobra sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje mające na celu rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej, jednak jest to zadanie wymagające dużego nakładu środków finansowych, a w związku z tym jego realizacja nie jest możliwa w krótkim czasie. Informacje na temat realizowanych obecnie inwestycji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu – www.dobraszczecinska.pl w zakładce Inwestycje – „Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie jest tego przykładem.”

Podstawową zasadą, której należy przestrzegać w przypadku wód opadowych jest obowiązek ich zagospodarowania w granicach własnej nieruchomości. Odprowadzanie wód opadowych na teren sąsiedni jest zakazane, nawet w przypadku gdy działka sąsiednia jest niezagospodarowana.

Zasady dotyczące odprowadzania wód opadowych uregulowane są odpowiednimi przepisami, a działanie niezgodne z nimi jest traktowane jako wykroczenie. Sprawę odprowadzania wód opadowych na teren działki sąsiedniej reguluje art. 234 ustawy Prawo wodne, natomiast konieczność zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej nieruchomości została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Każdy właściciel nieruchomości odpowiada za zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z zapisami zawartymi w pozwoleniu na budowę.

W przypadku zagospodarowania wód opadowych do zbiorników szczelnych należy pamiętać, że zbiorniki te mają określoną pojemność, a w przypadku braku możliwości wykorzystania nadmiaru wód opadowych na terenie własnej nieruchomości np. do podlewania lub innych celów gospodarczych, należy taki zbiornik opróżniać przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. wozów asenizacyjnych. Ważną kwestią jest również okresowa konserwacja instalacji odprowadzających wody opadowe do takiego zbiornika, gdyż zarówno sam zbiornik, jak i rynny czy rury odprowadzając wodę ulegają zamulaniu, zanieczyszczeniu lub też zużyciu, co może prowadzić do sytuacji, w której urządzenie takie, po kilku latach funkcjonowania bez zarzutu, przestaje spełniać swoje funkcje, a woda, która do tej pory gromadziła się w zbiorniku nagle zaczyna gromadzić się na terenie działki powodując szkody materialne.

Podobnie sytuacja wygląda na nieruchomościach, które zgodnie z pozwoleniem na budowę, wyposażone są w studnie chłonne. W takim przypadku, woda odprowadzana jest do studni, a następnie powinna być odprowadzana do warstwy przepuszczalnej gruntu i rozsączana w tym gruncie. Właściciele takich urządzeń powinni szczególnie zwrócić uwagę na systematyczną kontrolę stanu technicznego studni, gdyż zamulenie ich dna, powoduje, że woda nie jest odprowadzana, a studnia zaczyna funkcjonować jak zbiornik do gromadzenia deszczówki.

W przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej, również należy pamiętać o regularnej konserwacji rynien, rur i przyłączy, gdyż za właściwe działanie tych urządzeń odpowiada ich właściciel.

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód opadowych, każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o tym, że zakazana jest zmiana stanu wody na gruncie, która szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie. Przyjmuje się, że „zmiana stanu wody na gruncie” to taka zmiana, która powoduje zmianę kierunku i natężenia odpływu wody opadowej z działki w taki sposób, że powoduje to szkody materialne na nieruchomości sąsiedniej. Ochronę gruntów sąsiednich przed takimi działaniami reguluje ustawa prawo wodne. W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent przeprowadzi postępowanie administracyjne, a po ustaleniu, że faktycznie zmiana stanu wody na gruncie nastąpiła i powoduje szkody na działce sąsiedniej wydawane są odpowiednie nakazy. Pamiętać jednak należy, że zanim zwrócimy się do właściwego organu o przeprowadzenie postępowania w tym zakresie, warto sprawdzić, czy problemy z wodą opadową, które pojawiły się na naszej nieruchomości, nie są związane z niewłaściwym zagospodarowaniem wód deszczowych lub brakiem konserwacji zastosowanych urządzeń.

Inwestycje w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mogą być dofinansowane z  programu „Moja Woda”, który ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą  do  zatrzymywania  wody  opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do  kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

 

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch