ZGKiM ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Remontów i Eksploatacji

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. Remontów i Eksploatacji w Dziale Technicznej Obsługi Budynków

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

 1. Opis stanowiska pracy:

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor ds. Remontów i Eksploatacji – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznej Obsługi Budynków.

Do głównych obowiązków pracownika na w/w stanowisku będzie należało:

 1. organizacja, współpraca i zaangażowanie we współpracy z merytorycznymi pracownikami Działu w zakresie obsługi Klienta Zakładu w sprawach realizacji zgłoszeń do Grupy Remontowej,

 2. kompleksowe prowadzenie grupy remontowej ( 10 osób na stanowiskach robotniczych) przy pomocy majstra robót i odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

 3. przydzielanie pracy konserwatorom na podstawie dokonywanych przez merytorycznych pracowników w systemie informatycznym – Zlecenia,

 4. weryfikacja zgłoszeń w terenie jeżeli jest uzasadniona i wymagana

 5. dokonywanie odbiorów w terenie wykonanych prac jeżeli jest to uzasadnione i wymagane

 6. Współpraca i zaangażowanie z merytorycznymi pracownikami Zakładu w sprawach dotyczących określenia zakresu robót remontowych na pustostanach,

 7. wystawianie dowodów magazynowych RW i ZW,

 8. zabezpieczenie materiałów niezbędnych do prowadzenia prac remontowych we współpracy z magazynierem, polegających na wystawieniu zapotrzebowania na materiały budowlane z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie umożliwiającym dostawę materiału na czas planowanych robót,

 9. terminowe rozliczanie pobranych materiałów na budowy,

 10. nadzór nad właściwym wykorzystaniem transportu do prowadzenia robót w terenie,

 11. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na warsztacie i pomieszczeniach socjalnych wykorzystywanych przez pracowników grupy remontowej,

 12. planowanie, analiza i sprawo zdawczość:

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stały kontakty z pracownikami zakładu oraz telefoniczny z interesantami zakładu,

 2. Praca w pomieszczeniu biurowym budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, oraz w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych nadzorem nad właściwym wykonaniem prac remontowo-budowlanych,

 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 4. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,

 5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,

 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2024 r. nie przekroczył 6%.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: minimum średnie kierunkowe.

 2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze:

 1. minimum 4 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego o profilu kierunkowym,

 2. minimum 2 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego,

 1. Dobra znajomość technologii robót ogólnobudowlanych, prac remontowych i wykończeniowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

 2. Dobra znajomość kosztorysowania prac remontowo-budowlanych,

 3. Podstawowa znajomość prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń związanych z utrzymanie stanu technicznego obiektów budowlanych,

 4. Dobra znajomość pakietu MS Office,

 5. Dobra organizacja pracy własnej,

 6. Dyspozycyjność i komunikatywność,

 7. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód do użytku w celach służbowych (możliwy ryczałt na samochód do wykorzystania na jazdy lokalne w celach służbowych).

 1. Mile widziane – nie wymagane:

 1. Doświadczenie w pracy w podobnych strukturach w firmach odpowiedzialnych za utrzymanie stanu technicznego budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej,

 2. Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,

 3. Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,

 4. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami,

 5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z Urzędu Pracy poświadczające okresy zasiłkowe oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Jednocześnie Kandydat załącza oświadczenie potwierdzające iż na potrzeby naboru dostarczył wszystkie posiadane dokumenty pod rygorem uznania w procesie zatrudnienia tylko tych dokumentów, którymi dysponuje pracodawca,

 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. W przypadku podania danych przekraczających ustawowo wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Termin składania ofert do dnia 29.05.2024 r do godziny 1430

 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.

 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. Remontów i Eksploatacji w ZGKiM w Policach”

 4. Przewidywany termin zatrudnienia lipiec 2024 r. (umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),

 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, będą przechowywane przez Zakład przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone do 30 dni po upływie tego terminu. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu i nie zostały odebrane osobiście w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone najpóźniej 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.

 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.zgkim.police.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18,
  72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;

 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c):

 1. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);

 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;

 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *