Zmiany dotyczące rejestracji pojazdów

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie
rejestracji pojazdów.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono
obowiązkiem rejestracji.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o rejestrację
pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

– nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej
pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej;

– sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od
dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o
rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie
podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł,  a w przypadku
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu
pojazdami w wysokości 1000 zł.

Jeżeli niespełnienie ww. obowiązku przekroczy 180 dni, właściciel
pojazdu podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 1000 zł, a
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu
pojazdami karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju
spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30
dni.

Od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonuje się u
starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę)
dotychczasowego właściciela pojazdu.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez
względu na ilość przekroczonych dni ), podlega karze pieniężnej w
wysokości 250 zł.