DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do 10.07.2024

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

 

 1. Opis stanowiska pracy:

 

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Techniczno-Inwestycyjnegoi Zamówień Publicznych.

 

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót inwestycyjnych, remontowych wykonywanych systemem zleconym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane art. 25 i 26.
 2. nadzorowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych administrowanych przez ZGKiM oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 3. przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych na roboty remontowe prowadzone w systemie zleconym w zakresie:
 • sporządzania przedmiarów robót,
 • opracowywania kosztorysów inwestorskich,
 • weryfikacji projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich sporządzanych przez inne jednostki,
 • opracowywanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 1. udział w pracach komisji przetargowej.
 2. udział w komisyjnym ustalaniu stanu technicznego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, stropów, ścian, fundamentów itp.
 3. przeprowadzanie okresowej kontroli budynków będących w zarządzie i administrowaniu ZGKiM,
 4. udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach technicznych związanych z realizacją robót budowlanych,
 5. wykonywanie innych czynności, zgodnych z zakresem obowiązków służbowych.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Stały kontakt z pracownikami zakładu oraz z interesantami zakładu,
 2. Praca w pomieszczeniu biurowym na III p. budynku przy ulicy Bankowej 18 oraz w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi,
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  1. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
  2. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
  3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2024 r. nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym i udokumentowany 4 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku technicznym w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego) lub
 2. wykształcenie średnie techniczne i udokumentowany 6 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku technicznym w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego),
 3. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (warunkowo w ograniczonym zakresie),
 4. aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

 

 1. Wymagania preferowane:
 1. mile widziane dodatkowo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (sanitarnej i/lub elektrycznej),
 2. dobra znajomość technologii robót ogólnobudowlanych, prac remontowych i wykończeniowych,
 3. umiejętność sporządzania kosztorysów prac ogólnobudowlanych w tym remontowych,
 4. znajomość prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń związanych z utrzymanie stanu technicznego obiektów budowlanych,
 5. dobra znajomość pakietu MS Office,
 6. dobra znajomość programu do wspomagania kosztorysowania (np. NORMA),
 7. podstawowa znajomość programu do wspomagania projektowania (typu AutoCAD)
 8. dobra organizacja pracy własnej,
 9. dyspozycyjność i komunikatywność,
 10. prawo jazdy kat. B + samochód do przejazdów służbowych (możliwy ryczałt na jazdy w celach służbowych),
 11. doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych remontowych i inwestycyjnych,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymagane zaświadczenie o niekaralności przed zatrudnieniem,
 8. Oświadczenie potwierdzające załączenie do naboru kompletnych dokumentów stanowiących podstawę świadczeń pracowniczych,
 9. W przypadku podania danych przekraczających ustawowo wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Termin składania ofert do dnia 10.07.2024 r do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia sierpień 2024 r. (umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, będą przechowywane przez Zakład przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone do 30 dni po upływie tego terminu. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu i nie zostały odebrane osobiście w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone najpóźniej 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.zgkim.police.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.