DYREKTOR Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Zastępca Dyrektora Zakładu do 11.07.2024 r.

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zastępca Dyrektora Zakładu

 

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

 

 1. Opis stanowiska pracy:

 

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Zastępca Dyrektora Zakładu – podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

 

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu będzie należało:

 1. Zastępowanie Dyrektora Zakładu w czasie nieobecności,
 2. Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością podległych komórek organizacyjnych: Działu Czynszów, Rozliczeń i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych oraz samodzielnych stanowisk i obszarów tj.: Starszego Inspektora ds. Kadr, Starszego Informatyka, Administratorów Budynków Mieszkalnych, Sekretariatu,
 3. Nadzorowanie i odpowiedzialność za sprawy związane z Polityką Bezpieczeństwa Informacji                  w Zakładzie,
 4. Inicjowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających pracę w podległym zespole,
 5. Sprawowanie kontroli funkcjonalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. Nadzorowanie spraw organizacyjnych oraz formalnych związanych z prowadzeniem wewnętrznych aktów normatywnych w tym tworzenie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w tym zarządzeń i regulaminów oraz zmian do tych dokumentów,
 7. Nadzorowanie i prowadzenie w Zakładzie kontroli wewnętrznych i audytów na zlecenie Dyrektora Zakładu,
 8. Udział w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów i inwestycji,
 9. Raportowanie do dyrektora zakładu w zakresie obszaru odpowiedzialności.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Stały kontakt z pracownikami zakładu oraz z interesantami zakładu,
 2. Praca w pomieszczeniu biurowym na III p. budynku przy ulicy Bankowej 18 oraz w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi,
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  1. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
  2. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
  3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2024 r. nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie– pożądane prawnicze lub ekonomiczne,
 2. Doświadczenie zawodowe min. 10 lat w tym co najmniej 5 lat na stanowisku związanym z pełnieniem funkcji kierowniczej,
 3. Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem,
 4. Podstawowa wiedza w zakresie działalności zakładu, szczególnie komórek które będą podlegać Zastępcy Dyrektora Zakładu,
 5. Dobra znajomość pakietu MS Office,
 6. Dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu,
 7. Dyspozycyjność i komunikatywność,
 8. Wysokie zdolności komunikacyjne,
 9. Wysoka kultura osobista,
 10. Umiejętność delegowania obowiązków i motywowania pracowników,
 11. Kreatywność,
 12. Umiejętność analitycznego myślenia,
 13. Konsekwencja w działaniu oraz silna motywacja do osiągnięcia wyznaczonych celów.
 1. Wymagania preferowane:
 1. Studia podyplomowe lub szkolenia i kursy z zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. Doświadczenia oraz wiedza z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów          i inwestycji.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymagane zaświadczenie o niekaralności przed zatrudnieniem,
 8. Oświadczenie potwierdzające załączenie do naboru kompletnych dokumentów stanowiących podstawę świadczeń pracowniczych,
 9. W przypadku podania danych przekraczających ustawowo wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Termin składania ofert do dnia 11.07.2024 r do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Zastępca Dyrektora Zakładu w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia sierpień 2024 r. (umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy – pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, będą przechowywane przez Zakład przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone do 30 dni po upływie tego terminu. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu i nie zostały odebrane osobiście w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone najpóźniej 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.zgkim.police.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.