Informacja w sprawie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

W dniu 6 marca 2023 r. od godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2023/2024

 Nabór uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych będzie się odbywał
za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, który będzie dostępny pod adresem:

https://rekrutacja-szkola.ug.police.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje” będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

 Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

– od 6 marca 2023 r. od godziny 8.00 do 24 marca 2023 r. do godziny 15.00 – zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły;

– od 6 marca 2023 r. od godziny 8.00 do 24 marca 2023 r. do godziny 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.

W celu elektronicznego wypełnienia wniosku lub zgłoszenia potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Po dokonaniu w systemie rejestracji wniosku lub zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania zgłoszenia lub odpowiednio wniosku za pomocą swojego profilu zaufanego. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku.

Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego, mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny dziecka posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich zdalnych kontaktów z administracją.

W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku lub zgłoszenia w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku lub zgłoszenia. Podpisany wniosek lub zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie szkoły wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga!
Każdy zarejestrowany wniosek/zgłoszenie musi być zatwierdzony przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

Do klas I w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Police

– 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;

– 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest odbycie przez nie w poprzednim roku szkolnym, co najmniej rocznego wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

– dzieci spoza obwodu szkoły – w miarę posiadania w placówce wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym.

Wykaz placówek publicznych w Gminie Police, do których odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
ul. Sikorskiego 8
72-010 Police
ul. Traugutta 4
72-010 Police
tel. 91 4-240-909
sekretariat_sp1_police@sp1szkola.pl
tel. 91-43-16-444
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Siedlecka 4
72-010 Police
tel. 91 3-176-950
sp3@gmina.police.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Wojska Polskiego 68
72-010 Police
Ul. Cisowa 2
72-020 Police
tel. 914-648-370
sekretariat@sp5police.pl

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi
ul. Owocowa 5
72-015 Police
tel. 91 4-316-480
sekretariat@sp6police.pl
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
ul. Piaskowa 99
72-010 Police
ul. Tanowska 14
72-010 Police
tel. 91 4-324-880
sp8@police.pl
tel. 91-3-176-785
sekretariat2@sp8police.pl
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie
ul. Szczecińska 31
72-004 Tanowo
tel. 91 3-126-624
sekretariat@sptanowo.pl
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie
Szkoła Filialna w Pilchowie
ul. Szczecińska 1 a
72-004 Tanowo
tel. 914-526-414
sekretariat@sptanowo.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży
ul. Wkrzańska 19a
72-020 Trzebież
tel. 91 4-241-210
sekretariat@sptrzebiez.pl