Klub aktywnej integracji społeczno-zawodowej “Nasze Miejsce” w Mierzynie

W styczniu 2021 został powołany Klub Aktywnej Integracji Społeczno – Zawodowej “Nasze Miejsce” w Mierzynie. W ramach klubu odbywać się będzie kompleksowa ścieżka wsparcia uczestników projektu i jego otoczenia w oparciu o program reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz ich potrzeb. Rodzaje wsparcia w trakcie projektu to: indywidualna terapia psychologiczna, terapia rodzinna, poradnictwo prawne, integracyjne wyjścia do kina, teatru , filharmonii, terapia rozwoju osobistego z profilaktyką uzależnień, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Projekt przewiduje również zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem / osobą zależną, poczęstunek w trakcie szkoleń, stypendium za udział w szkoleniach i stażach. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Zapraszamy!

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy