Krzyżówka

 

REGULAMIN KONKURSU „KRZYŻÓWKA”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie polegającym na rozwiązaniu krzyżówki publikowanej na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.dobraszczecinska.pl w celu promocji zabytków Gminy Dobra w ramach realizacji Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobra (Urząd Gminy Dobra – Wydział Spraw Obywatelskich z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51) zwana dalej „Organizatorem”. 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094 ze zm.). 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 2 Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (przeprowadzenia losowania), Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 2) weryfikacja prawidłowości dostarczonych rozwiązań Krzyżówki,
3) losowanie osób nagrodzonych, 4) udział w wydawaniu nagród.
§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również osoby najbliższe wobec tych osób. Pod pojęciem osób najbliższych należy rozumieć osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące czynności:
1) wydrukować formularz Krzyżówki, 2) prawidłowo rozwiązać Krzyżówkę (100%), 3) wpisać w oznaczone miejsce pod Krzyżówką hasło konkursowe, 4) dostarczyć druk wypełnionej Krzyżówki wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu Uczestnika Konkursu, podpisanie klauzuli o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 5. Termin na dostarczenie prawidłowego rozwiązania upływa w dniu 17.12.2021r. 6. Podpisany formularz rozwiązanej Krzyżówki można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Dobra – Wydziału Spraw Obywatelskich w Wołczkowie przy u. Lipowej 51 w godzinach otwarcia Urzędu lub wysłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres : Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16A 72-003 Dobra, z dopiskiem KRZYŻÓWKA.
7. Każdej prawidłowo rozwiązanej Krzyżówce zostanie nadany indywidualny numer, który weźmie udział w losowaniu pięciu nagrodzonych Uczestników Konkursu. Rozwiązania o nieprawidłowej treści lub z brakami dotyczącymi Uczestnika (brak poprawnego wypełnienia wszystkich 23 haseł krzyżówki, brak wpisanego rozwiązania oraz brak danych Uczestnika lub podpisu pod oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i zapoznania się z Regulaminem Konkursu) nie będą brane pod uwagę przy losowaniu nagród.
8. Losowanie odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021r. 9. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wylosowaniu nagrody telefonicznie przez
Organizatora. 10. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 11.W przypadku wylosowania nagrody, imię Uczestnika oraz miejscowość, w której mieszka, zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.dobraszczecinska.pl
§ 4 Nagrody i ich odbiór
1. W Konkursie jest do wygrania pięć Kart Prezentowych Empik o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
2. Wręczenie nagród Uczestnikom odbędzie się poprzez odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora – Urzędzie Gminy Dobra – Wydziale Spraw Obywatelskich w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Nagrody można odebrać w dni powszechnie w godz. 9:00-15:00. 3. Nagroda przepada, gdy nie zostanie odebrana w ciągu miesiąca od dnia poinformowania Uczestnika o jej przyznaniu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”). 2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator. 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu. 4. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą dane osobowe Uczestników w
postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku nagrodzonych Uczestników art. 6 ust.1 lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Organizatorze). 6. Przesłanie Organizatorowi rozwiązania Krzyżówki jest wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra informacji o przyznaniu nagrody z ograniczeniem do imienia Uczestnika i nazwy miejscowości, w której zamieszkuje. 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, w celu uczestnictwa w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy Konkursu poprzez przekazanie Organizatorowi rozwiązania Krzyżówki, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie. 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych w ust. 3 albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika. Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń. 11. Uczestnicy Konkursu mają prawo do żądania udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wnioski należy kierować do Organizatora. 12. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora – Urząd Gminy Dobra – Wydział Spraw Obywatelskich w Wołczkowie ul. Lipowa 51 oraz na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod nr telefonu 91 439 65 07. 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i przedłużenia bądź́ skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu nie będą̨ naruszać́ praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują̨ Uczestników od chwili ich opublikowania na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl 4. Organizator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem. 5. Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z przyznawania nagród w Konkursie i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.